26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класівСторінка1/4
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.75 Mb.
#1664
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4


26. «Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів

10-11 класів
Вареник Світлана Василівна

Практичний психолог

Первомайської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів № 12

Первомайської міської ради

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сьогодні, коли відбувається процес модернізації загальної середньої освіти України, особлива увага звернена на роль навчального закладу, як організатора освітнього середовища для розвитку особистості. Тенденції розвитку освіти характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі навчання і виховання до розвиваючо-конструктивної, орієнтованої на результат. Розширилась функція навчального закладу: не тільки навчання та виховання, але і формування життєвої компетентності, розвиток соціально значимих якостей учнів з метою їх ефективної соціалізації.

Метою освіти є формування особистості, яка буде здатною отримувати глибокі знання, професійні навички і матиме готовність до самопізнання, саморозвитку, самореалізації та самостійного прийняття морально-відповідальних рішень у своєму житті.

Процес входження юнаків і дівчат в доросле життя супроводжується необхідністю дати відповіді на вічні питання людського буття: «Хто я в цьому світі?», «Яка мета і зміст мого життя?», «Міра моєї відповідальності за те, що відбувається навколо». Окрім того аналіз наукових досліджень і власний досвід роботи практичного психолога зі старшокласниками дозволяє зробити висновки, що існують три групи проблем, які перешкоджають зробити об’єктивні висновки щодо поставлених питань, зокрема:


 • відсутність навичок спілкування (особливо з дорослими людьми, офіційними особами), вміння розбиратися в мотивах вчинків оточуючих людей;

 • несформованість вмінь і навичок самопізнання, незнання прийомів самопрезентації та технік самореалізації (організаційної, інтелектуальної, емоційної);

 • низький рівень підготовки до розв’язання ділових і життєвих конфліктів.

У формуванні необхідних якостей важливе місце належить підвищенню рівня психологічної культури учня, що передбачає розуміння самого себе як особистості, усвідомлення свого місця в соціумі, сформованість навичок рефлексії, вміння враховувати потреби та інтереси оточуючих, володіння прийомами конструктивного вирішення проблем.

Після закінчення загальноосвітнього навчального закладу учень опиняється перед необхідністю зробити низку важливих життєвих виборів, що потребує від нього сформованості життєвої компетентності. Життєва компетентність – це знання, вміння, життєвий досвід особистості, її життєтворчі здатності, необхідні для розв'язання життєвих завдань і продуктивного здійснення життя як індивідуального життєвого проекту.

З метою ефективної реалізації цих освітніх завдань практичним психологом розроблено факультативний курс для учнів 10-11 класів «Життєва компетентність особистості».

Мета курсу – психологічна підготовка старшокласників до майбутнього самостійного життя в процесі формування їх життєвої компетентності.

Завдання:


 • сприяння розвитку потреби у самопізнанні, саморозвитку, самовдосконаленні і самоактуалізації;

 • формування умінь та навичок самостійного розв’язання складних життєвих ситуацій у сфері міжособистісних стосунків (сімейні, професійні, соціальні взаємини);

 • розвиток відповідальності за свій життєвий вибір і своє життя;

 • розвиток творчого мислення і творчих здібностей;

 • формування здатності критичного ставлення до інформації і вироблення власної позиції щодо конкретних явищ;

 • формування гармонійно розвиненої, соціально свідомої, толерантної особистості.

Програма розрахована на 70 годин: 10 клас – 1 година на тиждень (35 годин, 1 година – резерв навчального часу), 11 клас – 1 година на тиждень (35 годин, 1 година – резерв навчального часу).

Програма складається з чотирьох модулів: • Модуль 1. «Мій внутрішній потенціал» сприяє особистісному зростанню старшокласників, їх самопізнанню, визначенню свого подальшого життєвого шляху.

 • Модуль 2. «Мої стосунки з оточуючими» – направлений на розвиток комунікативних здібностей учнів, а саме володіння засобами комунікації та використання їх у діяльності, аналіз власної діяльності, опанування нових засобів ефективної комунікації.

 • Модуль 3. «Психологія сімейних стосунків» – надає учням конкретні знання про сімейне життя, вчить терпимості і толерантності в стосунках з близькими людьми, допомагає опанувати шляхи вирішення проблемних ситуацій у сімейних взаєминах.

 • Модуль 4. «Проектування професійного життєвого шляху» – допомагає професійному самовизначенню молодих людей, вмінню об’єктивно оцінювати свої можливості, вихованню цілеспрямованої компетентної особистості, орієнтованої на життєвий успіх.

Модулі «Мій внутрішній потенціал» і «Мої стосунки з оточуючими» вивчаються в 10-х класах, а модулі «Психологія сімейних стосунків» і «Проектування професійного життєвого шляху» - в 11-х класах.

Зміст програми передбачає створення умов для ознайомлення учнів з власним потенціалом, вироблення стратегій конструктивної поведінки, психологічної гнучкості; набуття навичок самоорганізації, проектування власного майбутнього.

Практичні роботи, передбачені програмою, спрямовані на формування адекватної самооцінки, рефлексії, набуття практичних навичок розв’язання актуальних міжособистісних та внутрішніх конфліктів, конструктивного спілкування та взаємодії в різних сферах життя. Проведення та аналіз діагностичних тестувань на заняттях проводиться для надання учням певних відомостей про власну особистість. Проводяться тренінгові заняття, розвивальні, корекційні вправи, дискусії, «мозкові штурми», ділові і рольові ігри.

Матеріал для практичних робіт педагог добирає самостійно, виходячи зі змісту навчального матеріалу. Практичні роботи виконуються на уроці, але обмежена кількість їх дається на самостійне опрацювання учнів. Крім того, деякі завдання рекомендовано до самостійного виконання учнями у позаурочний час (спостереження з метою визначення репрезентативних систем оточуючих, невербальних засобів спілкування тощо).

Доцільно застосовувати такі форми організації занять: індивідуальна, групова, фронтальна (лекційні і практичні заняття).

Показниками засвоєння навчального матеріалу є здатність характеризувати і пояснювати основні поняття, аналізувати і виконувати запропоновані вправи та завдання, розуміти закономірності подій, що відбуваються. З огляду на це критеріями оцінювання навчально-виховних результатів факультативного курсу є: показник якості засвоєння теоретичних знань; показник практичного застосування набутих умінь. Форма контролю: підготовка та захист учнями проекту «Моя життєва стратегія».
ЗМІСТ ПРОГРАМИ

10 КЛАС
МОДУЛЬ 1. «МІЙ ВНУТРІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ» (19 год.)

Вступ (2 год.)

Заняття 1.

Тема. Місце психології серед інших наук.

Учень ознайомлюється з предметом психології, психологічними факторами, закономірностями і механізмами; галузями психології.

Учень визначає значення психології в житті людини.
Заняття 2.

Тема. Психологія пізнання і навчання

Учень ознайомлюється з основними психічними процесами, міжпівкульовою асиметрією мозку, поняттями «Ліворукість» і «праворукість».

Учень вміє виділяти особливості функціонування правої і лівої півкулі, зв'язок між ним.

Учень вміє описувати основні психічні процеси.

Учень вміє визначати свою домінуючу півкулю.
Розділ 1. Особистість (7 год.)

Заняття 3.

Тема. Я – особистість

Учень ознайомлюється з поняттями «індивід», «індивідуальність», «особистість».

Учень вміє виділяти і «приміряти» соціальні ролі.

Учень встановлює зв’язки між особистістю і суспільством.

Заняття 4.

Тема. Біологічне і соціальне в структурі особистості

Учень встановлює співвідношення між біологічною і соціальною складовою особистості.

Учень визначає роль біологічного і соціального в структурі особистості.
Заняття 5.

Тема. Темперамент

Учень ознайомлюється з вродженими властивостями людської психіки, поняттям «темперамент».

Учень виділяє типи темпераментів, їх основні риси; інтроверсія – екстраверсія; емоційна стабільність – нейротизм.

Учень визначає власну структуру темпераменту.
Заняття 6.

Тема. Характер

Учень виділяє чинники, що впливають на формування характеру.

Учень встановлює зв’язок характеру і темпераменту.
Заняття 7.

Тема. Самооцінювання

Учень ознайомлюється з поняттями самосвідомість, Я-концепція, «самооцінка», «самоповага».

Учень визначає рівень власної самооцінки.
Заняття 8-9.

Тема. Формування впевненості в собі

Учень визначає і відпрацьовує шляхи підвищення рівня самооцінки і самоповаги до себе.
Розділ ІІ. Пізнавальні властивості людини (4 год.)

Заняття 10.

Тема. Сприйняття, увага, пам’ять

Учень ознайомлюється з поняттями «сприйняття», «увага», «пам’ять», видами уваги та пам’яті.

Учень визначає власний рівень розвитку сприйняття, пам’яті та уваги.

Учень використовує засоби розвитку пам’яті і уваги, прийоми мнемотехніки.
Заняття 11.

Тема. Мислення

Учень ознайомлюється із мислення як процесом опосередкованого пізнання, розумовими операціями.

Учень визначає власний рівень розвитку процесів мислення.
Заняття 12.

Тема. Уява. Креативність

Учень ознайомлюється із поняттям «уява», її видами. Поняттями «творчість» та «креативність».

Учень розвиває власні творчі здібності.
Заняття 13.

Тема. Інтелект

Учень ознайомлюється із поняттями «інтелект», «когнітивні стилі».

Учень вирізняє типи інтелекту за Амтхауером.

Учень визначає рівень власного інтелекту за методикою Айзенка.
Розділ ІІІ. Емоційно-вольова сфера (6 год)

Заняття 14.

Тема. Емоції та почуття

Учень ознайомлюється з поняттями «емоції», «почуття».

Учень визначає емоційні стани, почуття, афекти.

Учень передає емоції за допомогою міміки.

Заняття 15.

Тема. Управління негативними емоціями

Учень визначає, що таке контроль емоцій і емоційна стабільність.

Учень відпрацьовує процеси управління негативними емоціями
Заняття 16.

Тема. Профілактика стресу.

Учень визначає що таке стрес, три фази розвитку стресу.

Учень набуває навичок подолання стресу і депресії за допомогою релаксаційних вправ і аутогенного тренування.

Учень формує в собі позитивне мислення
Заняття 17.

Тема. Успіх.

Учень визначає , що таке успіх.

Учень виділяє складові успіху.

Учень розробляє власну стратегію успіху.
Заняття 18.

Тема. Щастя.

Учень ознайомлюється з поняттям «щастя» як суб’єктивно-об’єктивною мірою задоволення життям, основними підходами до розуміння щастя.

Учень встановлює принципи побудови стратегії діяльності людини в досягненні власного щастя.
Заняття 19.

Тема. Воля. Цілепокладання.

Учень визначає , що таке воля як засіб управління власною поведінкою.

Учень розвиває в собі вольові навички.

МОДУЛЬ 2. «МОЇ СТОСУНКИ З ОТОЧУЮЧИМИ»

(15 год.)

Розділ 1. Основи спілкування (6 год.)

Заняття 20.

Тема. Процес спілкування.

Учень ознайомлюється з поняттям «спілкування».

Учень визначає грані спілкування: комунікативна, перцептивна, інтерактивна. Учень виділяє засоби спілкування.
Заняття 21-22.

Тема. Вербальне і невербальне спілкування.

Учень ознайомлюється з вербальними і невербальними засобами спілкування. Поза та жести. Міжособистісний простір. Інтонація як засіб вираження відчуттів, емоцій, ставлення. Темп мовлення. Форми викладення своїх думок.

Учень інтерпретує міміку та жести.
Заняття 23.

Тема. Позиції та стилі спілкування.

Учень ознайомлюється з позиціями спілкування за Е. Берном.

Учень виділяє его-стани «Батьки», «Дорослий», «Дитина».

Учень практично відпрацьовує форми поведінки, типові для кожного стану.
Заняття 24.

Тема. Бар’єри в спілкуванні. Стереотипи.

Учень ознайомлюється з поняттями «перше враження», «ефект ореола», «настанова», «стереотип».

Учень аналізує основні помилки першого враження, вплив настанови на міжособистісне сприйняття; найбільш розповсюдженні бар’єри у спілкуванні.

Заняття 25.

Тема. Прийоми протистояння маніпулюванню.

Учень визначає , що таке маніпулятивне спілкування.

Учень аналізує причини маніпулювання, типи маніпулятивних систем.

Учень практично відпрацьовує стратегії уникнення маніпулюванню.
Заняття 26.

Тема. Прийоми успішної самопрезентації.

Учень ознайомлюється з поняттям «комплімент», «заохочення», «самопрезентація».

Учень характеризує особливості самопрезентації, основні знаки уваги, конструкції, функції та направленість компліментів.

Учень відпрацьовує навички самопрезентації.
Розділ ІІ. Психологія колективу (5 год.)

Заняття 27.

Тема. Колектив і особистість.

Учень ознайомлюється з поняттям «група», «колектив», види груп.

Учень аналізує ознаки колективу; розподіл ролей в колективі.
Заняття 28.

Тема. Лідерство.

Учень ознайомлюється з поняттям «лідер».

Учень виділяє психологічні якості лідера, типи лідерства.
Заняття 29.

Тема. Конформізм.

Учень ознайомлюється з поняттями «груповий тиск», «групові норми» «конформізм», «нонконформізм».

Учень аналізує причини конформності людини.

Заняття 30-31.

Тема. Навички впевненої відмови.

Учень аналізує наслідки невміння сказати «Ні!», умови, що сприяють впевненій відмові.

Учень відпрацьовує навички впевненої відмови.
Розділ ІІІ. Конструктивне подолання конфлікту (4 год.)

Заняття 32.

Тема. Конфлікт. Стилі вирішення.

Учень ознайомлюється з поняттям «конфлікт».

Учень аналізує основні стилі вирішення конфлікту.

Учень визначає власний провідний стиль вирішення конфліктів.
Заняття 33.

Тема. Керування конфліктом.

Учень визначає динаміку конфлікту, принципи керування конфліктом.

Учень аналізує основні стадії конфлікту.
Заняття 34-35.

Тема. Конструктивне вирішення конфліктів.

Учень ознайомлюється з стилями вирішення конфліктів: уникання, співпраця, компроміс, пристосування.

Учень відпрацьовує алгоритм дій у ситуації конфлікту.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

11 КЛАС
МОДУЛЬ 3. «ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ» (12 год.)

Заняття 1.

Тема. Кохання, закоханість.

Учень ознайомлюється із поняттями «кохання», «закоханість».

Учень виділяє різницю між коханням і закоханістю, «руйнівники кохання».
Заняття 2.

Тема. Психологічні відмінності чоловіків і жінок.

Учень ознайомлюється із основними психологічними відмінностями чоловічої і жіночої статі, поняття «ґендер».
Заняття 3.

Тема. Шлюб. Сім’я.

Учень ознайомлюється із психологією шлюбу.

Учень аналізує відмінності між шлюбом та періодом залицяння.

Учень визначає типи шлюбів, функції сім’ї.
Заняття 4.

Тема. Готовність до шлюбу.

Учень ознайомлюється із поняттям «психологічна сумісність».

Учень виділяє основні показники готовності до шлюбу.
Заняття 5.

Тема. Етапи розвитку шлюбу. Кризи в шлюбі.

Учень ознайомлюється із основними етапами розвитку, поняттям «криза», «сімейна криза».
Заняття 6.

Тема. «Швидка сімейна допомога».

Учень ознайомлюється із сімейним законодавством.
Заняття 7-8.

Тема. Психологія інтимних стосунків.

Учень ознайомлюється із поняттями «дружба», «любов», «закоханість», «залицяння», особливостями профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом.
Заняття 9.

Тема. Вагітність. Народження дітей.

Учень ознайомлюється із психологічним станом вагітної жінки і його впливом на дитину. Планування дітей. Роль батька.

Учень аналізує наслідки аборту.
Заняття 10.

Тема. Виховна функція сім’ї.

Учень ознайомлюється із поняттям «гармонійне і негармонійне виховання». Учень визначає стилі виховання.

Учень аналізує особистісні систему взаємовідносин «батьки-діти».
Заняття 11.

Тема. Економіка сім’ї.

Учень ознайомлюється з основами планування сімейного бюджету.

Учень визначає економічні проблеми в сім’ї.
Заняття 12.

Тема. Конфлікти в сім’ї.

Учень ознайомлюється з поняттям «розлучення» .

Учень аналізує розповсюдженні причини розлучення.

Учень розробляє можливі стратегії подолання конфліктів між подружжям.

МОДУЛЬ 4. «ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ» (22 год.)

Розділ 1. «Вибір професії» (7 год.)

Заняття 13.

Тема. Світ професій.

Учень класифікує професії за предметом, об’єктом та умовами праці.
Заняття 14.

Тема. Мотиви вибору професій.

Учень аналізує основні мотиви вибору професій.
Заняття 15.

Тема. Професійне самовизначення.

Учень співвідносить власні здібності з професійними вимогами.
Заняття 16.

Тема. Помилки при виборі професій.

Учень з’ясовує переваги та недоліки вибору професії.

Учень аналізує можливість помилок у професійному виборі та їх наслідки.

Учень відпрацьовує правила успішного вибору професії.
Заняття 17-18.

Тема. Резюме. Співбесіда з роботодавцем.

Учень оволодіває навичками самопрезентації, проходження співбесіди з роботодавцем.

Учень вміє складати резюме.
Заняття 19-20.

Тема. Профорієнтаційні ігри.

Учень практично закріплює навички свідомого вибору професії.

Заняття 21.

Тема. Особистісний професійний план.

Учень узагальнює і систематизує набуті знання.

Учень ознайомлюється із правилами складання особистого професійного плану.
Розділ ІІ. Складові професійного успіху (15 год.)

Заняття 22.

Тема. Ділова комунікація та етика ділових відносин.

Учень ознайомлюється із поняттям ділового спілкування, формами привітання та звернення, візитними картками, етикою телефонних розмов.

Учень виділяє види ділового спілкування.
Заняття 23.

Тема. Робота в команді

Учень ознайомлюється із поняттями «команда», «робота в команді».

Учень визначає особливості організації команди та форми управління командою.
Заняття 24.

Тема. Стилі керівництва.

Учень визначає типи взаємин у колективі, роль керівника.

Учень аналізує стилі керівництва, особливості делегування обов’язків.
Заняття 25.

Тема. Конфлікти на робочому місці.

Учень аналізує конфлікти на робочому місці: причини, вирішення та мінімізація.

Заняття 26.

Тема. Сучасні навички обробки інформації.

Учень ознайомлюється з уявленням про інформацію, інформаційні технології.

Учень виділяє основні канали інформації.

Учень аналізує особливості спілкування в Internet.

Учень оволодіває навичками вибору корисної, достовірної інформації в мережі Internet.
Заняття 27.

Тема. Самоменеджмент – шлях до самовдосконалення.

Учень ознайомлюється із поняттям «самоменеджмент».

Учень виділяє функції самоменеджменту.

Учень визначає ефективність самоврядування в школі.
Заняття 28-29.

Тема. Керування своїм часом.

Учень виділяє тимчасові витрати.

Учень відпрацьовує основні принципи планування часу.

Учень оволодіває навичками керування часом.
Заняття 30.

Тема. Цілепокладання.

Учень визначає правила постановки цілей.

Учень відпрацьовує вибір пріоритетів.
Заняття 31.

Тема. Життєва компетенція

Учень ознайомлюється з поняттям «компетенція» і «компетентність».

Учень визначає ключові компоненти життєвого успіху особистості.

Заняття 32-33.

Тема. Від самопізнання до життєвої компетентності

Учень аналізує установку «Пізнання себе – основа розвитку життєвих компетенцій».
Заняття 34-35.

Тема. Моя життєва стратегія (проект)

Учень ознайомлюється із загальним уявленням про життєві стратегії.

Учень аналізує життєві сценарії людини.

Учень складає проект своєї життєвої стратегії.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

10 КЛАС

МОДУЛЬ 1. «МІЙ ВНУТРІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ» (19 год.)п/п

Основні теми

К-сть

год

Форми

занять

Вступ (2 год.)

1.

Місце психології серед інших наук

1

Лекція

2.

Психологія пізнання і навчання

1

Практичне заняття

Розділ 1. Особистість (7 год.)

3.

Я - особистість

1

Лекція

4.

Біологічне і соціальне в структурі особистості

1

Заняття-дискусія

5.

Темперамент

1

Практичне заняття

6.


Характер

1

Практичне заняття

7.

Самооцінювання

1

Практичне заняття

8.-9.

Формування впевненості в собі

2

Тренінгове заняття

Розділ ІІ. Психічні властивості людини (4 год.)

10.

Сприйняття, увага, пам’ять

1

Лекція

Практичне заняття11.

Мислення

1

Лекція

Практичне заняття12.

Уява. Креативність

1

Практичне заняття

13.

Інтелект

1

Лекція

Практичне заняттяРозділ ІІІ. Емоційно-вольова сфера (6 год.)

14.

Емоції та почуття

1

Психологічний етюд

15.

Управління негативними емоціями

1

Тренінгове заняття

16.

Профілактика стресу

1

Практичне заняття

17.

Успіх

1

Практичне заняття

18.

Щастя

1

Практичне заняття

19.

Воля. Цілепокладання

1

Практичне заняття


МОДУЛЬ 2. «МОЇ СТОСУНКИ З ОТОЧУЮЧИМИ» (15 год.)

п/п

Основні теми

К-сть

год

Форми

занять

Розділ 1. Основи спілкування (6 год.)

20.

Процес спілкування

1

Лекція

21.-

22.


Вербальне і невербальне спілкування

2

Лекція

Практичне заняття23.

Позиції і стилі спілкування

1

Практичне заняття

24.

Бар’єри в спілкуванні. Стереотипи.

1

Практичне заняття

25.

Прийоми протистояння маніпулюванню

1

Лекція

Практичне заняття26.

Прийоми успішної самопрезентації

1

Практичне заняття

Розділ ІІ. Психологія колективу (5 год.)

27.

Колектив і особистість

1

Лекція

28.

Лідерство

1

Лекція

Практичне заняття29.

Конформізм

1

Лекція

Практичне заняття30-31.

Навички впевненої відмови

2

Тренінгове заняття

Розділ ІІІ. Конструктивне вирішення конфлікту (4 год)

32.

Конфлікт. Стилі вирішення

1

Практичне заняття

33.

Управління конфліктом

1

Практичне заняття

34-35.

Конструктивне вирішення конфліктів

2

Тренінгове заняття


11 КЛАС

МОДУЛЬ 3. «ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ» (12 год.)п/п

Основні теми

К-сть

год

Форми

занять

1.

Кохання, закоханість

1

Заняття-дискусія

2.

Психологічні відмінності чоловіків і жінок

1

Лекція

3.

Шлюб. Сім’я

1

Заняття-дискусія

4.

Готовність до шлюбу

1

Заняття-дискусія

5.

Етапи розвитку шлюбу. Кризи в шлюбі

1

Лекція

6.

«Швидка сімейна допомога»

1

Лекція

7-8.

Психологія інтимних стосунків

1

Заняття-дискусія

9.

Вагітність. Народження дітей

1

Лекція

10.

Виховна функція сім’ї

1

Заняття-дискусія

11.

Економіка сім’ї

1

Практичне заняття

12.

Конфлікти в сім’ї

1

Практичне заняття


МОДУЛЬ 4. «ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ» (22 год.)п/п

Основні теми

К-сть

год

Форми

занять

Розділ І. «Вибір професії» (7 год)

13.

Світ професій

1

Практичне заняття

14.

Мотиви вибору професій

1

Практичне заняття

15.

Професійне самовизначення

1

Практичне заняття

16.

Помилки при виборі професій

1

Практичне заняття

17-18.

Резюме. Співбесіда з роботодавцем

2

Практичне заняття

19.

20.


Профорієнтаційні ігри

2

Тренінгові вправи

21.

Особистісний професійний план

1

Практичне заняття

Розділ ІІ. Складові професійного успіху (15 год)

22.

Ділова комунікація та етика ділових відносин

1

Лекція

23.

Робота в команді

1

Практичне заняття

24.

Стилі керівництва

1

Практичне заняття

25.

Конфлікти на робочому місці

1

Практичне заняття

26.

Сучасні навички обробки інформації

1

Практичне заняття

27.


Самоменеджмент – шлях до самовдосконалення

1

Заняття-дискусія

28-29.

Керування своїм часом

2

Лекція

Практичне заняття30.

Цілепокладання

1

Практичне заняття

31.

Життєва компетенція

1

Заняття-дискусія

32-33.

Від самопізнання до життєвої компетентності

2

Практичне заняття

34-35.

Моя життєва стратегія (проект)

2

Лекція.

Захист проектів


Форма контролю: підготовка та захист учнями проекту «Моя життєва стратегія».СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Білоусова Р., Пономаренко Л. «Основи психології для старшокласників» / / Практична психологія і соціальна робота. – 2000. - № 2.

 2. Бодалев А. Психология межличностного познания. – М. : Педагогика, 1981.

 3. Брей Р. Как жить в ладу с собой и миром?. – М.,1992

 4. Григорьева Т. Г. Основы конструктивного общения (практикум). – Новосибирск, 1997

 5. Жариков Е., Крушельницкий Е.. Для тебя и о тебе. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.

 6. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. – М., 1990.

 7. Карандышев В. Д. Как избежать стресса. – М., 1998

 8. Климов Е. А. Как выбирать профессию. – М., 1990

 9. Ковалев С. В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни. – М.: Просвещение, 1991

 10. Ковалев С. В. Психология современной жизни. – М. : Просвещение, 1998

 11. Коломенский Я. Л. Человек: психология. – М., 1986

 12. Кон И. С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989

 13. Конфликт и общение. Путеводитель по лабиринту регулирования конфликтов. – Кишинев: АРС, 1997

 14. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Наук.-метод. Зб. – К.: Контекст, 2000

 15. Кузин Ф. А. Культура делового общения Практическое пособие. – М.: Ось-89, 1997

 16. Курбатов В. И. Стратегия делового успеха. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1993

 17. Мир профессий. – М., 1988

 18. Немов Р. С. Психология. В 3-х томах. – Т.1, 2. – М., 1998

 19. Пасечнікова Л. П. Технологія досягнення професійного успіху. – Харків. Видавнича група «Основа», ПП «Тріада +». – 2007

 20. Петровская Л. А. Компетентность в общении. М., 1989

 21. Прощицкая Е. Н. Выбирайте профессию. М., 1991

 22. Резапкина Г. В. Я и моя профессия. М. : Генезис – 2000

 23. Романов А. А. Грамматика деловых бесед. – Тверь, 1995

 24. Руденский Е. В. Основы психотехнологии общения менеджера. – М.: Инфра-М, 1997

 25. Сергеечева В. Азы общения: стратегия и тактика. – Питер, 2002

 26. Сысенко В. А. Супружеские конфликты. – М. : Мысль, 1989

 27. Таранов П. С. Приемы влияния на людей. – Симферополь : Таврия, 1995

 28. Чебенников И. В., Дубровина И. В. и др. Этика и психология семейной жизни. – М. : Просвещение, 1984.


Додаток

КОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ

ДО МОДУЛЮ 1. «МІЙ ВНУТРІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ»

(10 КЛАС)

До розділу 1. Особистість.

Конспект заняття 5. Темперамент.

Мета: визначення властивостей нервової системи, ознайомлення з поняттям «темперамент», визначення типів темпераменту.

 1. Мотивація

Уявіть, що ви загубили ключі від квартири.

 • Як ви будете їх шукати?

Залежно від індивідуальних особливостей люди шукають речі по-різному: одні бігають по квартирі, перевертаючи все на своєму шляху, відкриваючи шафи, витрушуючи місткість сумок і кишень, а інші міркують, куди вони могли покласти цю річ, згадуючи обставини і час, коли це відбувалося. Інші визивають сантехніка, щоб замінити замок. Варіантів багато.

 • Від чого це залежить? (від особливостей нервової системи).

 1. Оголошення теми

Всі ми різні, і спробуємо відповісти на питання, у чому секрет наших відмінностей. Чому люди в однакових ситуаціях поступають по-різному.

Коли говорять про відмінності між людьми, часто використовують термін «темперамент». Темперамент – вроджена (біологічно зумовлена) і незмінна властивість людської психіки, що визначає реакції людини на інших людей та на життєві обставини. Термін «темперамент» (від лат. temperans, «помірний») введено в ужиток Клавдієм Галеном і в перекладі з латини означає «належне співвідношення частин». Темперамент – це тип нервової системи, що визначає ступінь урівноваженості, емоційної і загальної рухливості; це вроджені особливості людини. В залежності від поєднання цих властивостей отримуємо 4 основні типи темпераменту. Вони були виділені ще в Давній Греції Гіппократом.

Він пояснював типи темпераменту перевагою в організмі певної рідини:


 1. Сангвінік – кров, що виділяє серце.

 2. Флегматик – флегма, рідина, що виділяє мозок.

 3. Холерик – жовта жовч, що виділяє печінка.

 4. Меланхолік – чорна жовч, яку виділяє селезінка.

Сучасна психологія виділяє типи темпераменту на основі швидкості і сили психічних реакцій:

Швидкість

Сила

Темперамент

Швидкий

Поміркований

Сангвінік

Швидкий

Надмірний

Холерик

Повільний

Сильний

Флегматик

Повільний

Слабкий

Меланхолік

 1. Робота в групах

Учні об’єднуються в 4 групи – кожна отримує характеристику певного типу темпераменту. Завдання: вивчити характеристику, виділити сильні і слабкі сторони кожного типу.

 1. Презентація героїв мультфільму

Можна використовувати героїв роману А. Дюма «Три мушкетери» або переглянути мультфільм «Віні Пух на дні народження» (радянська версія):

 • Дати характеристику основним героям, спробувати визначити їх тип темпераменту

Віні Пух: завжди життєрадісний, товариський, невгамовний, з безліччю нових ідей, іноді безтурботний, від чого потрапляє в неприємні ситуації, наприклад, застряг у нірці Кролика (сангвінік).

П’ятачок: жвавий, емоційний, швидкий, але часто необачний в своїй поведінці. Він дуже засмучується, коли в поспіху луснула його кулька (холерик).

Сова: винятково спокійна, поміркована, розважлива, обожнює порядок і акуратність, але дещо повільна і нетовариська, згадати, як вона підписувала горщик в подарунок Ослику (флегматик).

Ослик Іа: тихий, вихований, сентиментальний, але дуже вразливий, глибоко переживає з приводу життєвих негараздів, часто плаксивий (меланхолік).

 1. Виконання практичної роботи

Визначити тип темпераменту за даними спостережень, співвідносячи властивості темпераменту з їх проявами в поведінці.

Варіант 1: Віктор, учень 3 класу. Повільний. Хода некваплива, перевальцем. Говорить повільно, але ґрунтовно, послідовно. На уроках сидить з досить байдужим виразом обличчя, сам руки не піднімає, але на запитання вчителя, як правило, відповідає правильно. Коли вчитель запитує, чому він не підняв руки, відповідає коротко: «Та так», його важко розсмішити чи розсердити. Сам, зазвичай, не кривдить товаришів, до сварок інших ставиться байдуже. Незлобливий, але лінується щось зробити для товариша. У розмову вступає рідко, часто мовчить. Сприймає матеріал повільно. Потрібно кілька разів повторити йому новий матеріал, але завдання виконує правильно і акуратно. Любить порядок. Коли він перейшов в клас з іншої школи, йому потрібно було багато часу, щоб здружитися з дітьми. Зі слів матері, часто згадує попередню вчительку.

Варіант 2 : Борис, учень 3 класу. Швидко захоплюється чимось новим. Часто береться до роботи, яка йому не під силу. Вкрай рухливий. У будь-яку хвилину ладен скочити з місця і мчати будь-куди, руки не знаходять спокою. Дуже запальний. Засвоює матеріал швидко й правильно, але часто від поспіху дає плутані відповіді. Різко переходить від сміху до гніву і навпаки. Любить військові ігри. Дуже ініціативний. Відгукується і на добре, й на погане. Коли розсердиться, не може себе стримати, хоча і намагається. Полюбляє одержувати гарні оцінки. При виконанні завдання виконує його не гірше за інших.

Варіант 4: Оленка, учениця 2 класу. Дівчинка дуже рухлива, на уроках ні хвилини не всидить спокійно, весь час змінює позу, тягне руку, розмовляє з сусідом. Легко зацікавлюється усім новим та порівняно швидко може й охолонути. Переважає бадьорий та веселий настрій. На запитання: «Як справи?» - як правило, відповідає з усмішкою « все добре» (хоча іноді виявляється, що одержані нею оцінки не такі вже й гарні). Поганих оцінок не приховує. Часто засмучується, навіть плаче, але недовго. Міміка рухлива. Незважаючи на жвавість і непосидючість, її легко дисциплінувати. На цікавих уроках проявляє велику енергію і працьовитість. Легко знаходить спільну мову з дітьми, швидко звикає до нових вимог. 1. Визначення власної формули темпераменту.

Одного типу темпераменту в чистому вигляді не буває. Кожній людині притаманні властивості всіх 4 типів, але один переважає.

Проведення тесту

Дано 8 тверджень. Потрібно оцінити себе за ними за 10-бальною шкалою [5] 1. Перед важливою подією я дуже нервую.

 2. Я працюю нерівномірно.

 3. Я швидко переключаюся з однієї справи на іншу.

 4. Якщо потрібно, я можу спокійно чекати.

 5. При невдачах мені потрібні співчуття і підтримка.

 6. З ровесниками я гарячкую і не стримую себе.

 7. Я одразу приймаю рішення.

 8. Я легко стримую свої емоції.

Рахуємо за формулою: М (меланхолік) = 1+5; Х (холерик) = 2+6; С (сангвінік) = 3+7; Ф (флегматик) = 4+8. Отримуємо формулу свого темпераменту.

Підсумок: Для чого нам потрібно знати свій тип темпераменту?

До розділу 2. Пізнавальні властивості людини

Конспект заняття 12. Уява. Креативність.

Мета: ознайомлення з психічним процесом «уява», види уяви; розкриття поняття «креативність»; розвиток уяви і креативності.

 1. Теоретична частина. Поняття «уява», «креативність»

Людина використовує в діяльності власний досвід не лише через відтворення того, що сприймала раніше. Збережені образи сприйнятих предметів, життєвих ситуацій, почутих розповідей або побаченого можуть відтворюватись у нових зв’язках, незвичайних комбінаціях чи сполученнях.


УЯВАВІДТВОРЮЮЧА

ТВОРЧА
Уява – це психічний процес відображення людиною дійсності через комбінування образів раніше сприйнятих предметів. Тісно пов’язана з мисленням. Уява із нічого створити нові образи не може.

Відтворююча уява – те, що відтворено в знаковій системі: людина уявляє собі персонажів та події, описані у художній літературі, накреслені деталі, споруди.Творча уява – створення нового, оригінального образу, який не існував досі.

Креативність (від лат. creativ - творення) - загальна здатність до творчості і перетворень, що характеризує особу в цілому. Проявляється у різних сферах активності, розглядається як відносно незалежний чинник обдарованості.

У психології виділено два основні напрями вивчення креативності. По-перше, за результатами (продуктами) діяльності, їх кількості та значущості. По-друге, креативність розглядається як здатність людини відмовлятися від стереотипних способів мислення.Етапи творчого процесу:

І - зародження ідеї

ІІ - визрівання

ІІІ - інсайт – осяяння

ІV – втілення. 1. Практична частина

В якому з наведених нижче варіантів йде мова про уяву?

а) Згадуючи кінофільм «Педагогічна поема», я наче бачу перед собою живу постать А. С. Макаренка.

б) Він згадав про свій намір піти в бібліотеку.

в) Я виразно уявив собі артистку, яку бачив вчора в театрі.

г) Читаючи «Війну і мир» Л. М. Толстого, я, наче живих, бачу героїв роману.

д) Я виразно уявив собі школу, вчителів, учнів, з якими я вчився понад десять років тому.

е) Підійшовши до троянди, я милуюсь її красою, малюю в своїй голові її образ.

є) Читаючи «Майстра та Маргариту» М. Булгакова, я, наче живий, бачу героїв роману: Маргариту та Майстра, Воланда та його свиту тощо.

У якому з поданих нижче визначень йдеться про творчу уяву?

а) самостійне створення в голові людини нових образів на основі попереднього досвіду;

б) створення в голові людини картин далекого майбутнього;

в) психічна діяльність, в результаті якої відбувається створення в голові людини нових думок;

г) створення в голові людини образів нових для неї об’єктів на основі словесного опису.

Вправа «Домалюй» – прийом «аналогія».

Вправа «Склади речення» за 10 хв. скласти якомога більше речень, використовуючи слова: вітер, вода, велосипед; малина, сир, кіно; яблуко, пожежа, гнів.

Творча робота «Моє місце в морі». Усією групою зобразити море, а себе морським мешканцем (хто ти і де живеш). Робота виконується фарбами.
До розділу 3. Емоційно-вольова сфера

Конспект заняття 14. Емоції та почуття.

Мета: ознайомитись з поняттями переживання та почуття; розглянути види емоцій, їх роль у спілкуванні; удосконалити навички передачі емоційних станів за допомогою міміки.

 1. Схема людських почуттів

 • Для кожної людини важливі любов, дружба, симпатія. Що це? Світ людських почуттів, цікавий і різноманітний. У ньому зустрічаються:

ПОЧУТТЯ

НАСТРІЙ ЕМОЦІЇ АФЕКТ • Коли ми говоримо, що людина емоційна?

Емоції – внутрішні сигнали, реакції на зовнішні подразники, виявляються у вигляді задоволення/незадоволення.

 • Скільки триває емоція?

Деякі емоції вродженні, вони проявляються відразу після народження дитини: гнів, сум, байдужість. Уявіть маленьку дитину, вона хоче отримати яскраву іграшку. Коли отримує, які емоції і як проявляються? А якщо дитина не отримує бажаного?

Висновок: якщо актуальна потреба задоволена, то виникають позитивні емоції, не задоволена – негативні.

Емоційні реакції (плач, сміх, страх) притаманні всім людям, вони мають безумовно-рефлекторну природу.

Але бувають ще емоційні стани. Люди переживають радість чи сум читаючи книгу, слухаючи музику тощо. Наведіть приклади. • Що таке настрій?

Настрій – тривалий емоційний стан, який відображає ставлення до певних обставин життя. Може тривати день, місяць, навіть роки.

Інколи трапляється, що людина втрачає над собою контроль, емоційно бурхливо реагує. • Чи спостерігали ви такі прояви? Коли?

Афект – сильне емоційне переживання, що виникає у критичних умовах при нездатності знайти вихід із ситуації.

Стан афекту – панічна втеча, приступ агресії, зціплення. Свідомість в цей час втрачає чіткість, триває недовго, після цього людина зазвичай переживає жаль з приводу вчиненого.

Поряд з емоційними реакціями існують емоційні стосунки між людьми. Їх зазвичай називають почуттями. Вони спрямовані на конкретну особу.


 • Порівняти почуття і емоції.

 • Які взаємини можуть виникати між людьми? (любов, дружба, ревнощі, заздрість).

Вправа «Визначити емоцію, почуття, афект»

Симпатія, смуток, образа, байдужість, лють, ревнощі, радість, жах, страх.Вправа «З’єднай емоцію, почуття з протилежним»

Задоволення Сумнів

Упевненість Неприязнь

Довіра Невдоволеність

Повага Недовіра

Гордість Тривога

Вдячність Сором

Захват Байдужість

Стан безпеки Заздрість


 1. Емоції як чинник спілкування

 • Що дають нам емоції в житті?

Без них неможливо розуміти душевний стан людини. Емоційну сторону спілкування можна сприймати як «бумеранг» - наше ставлення, яке ми посилаємо іншим людям, неодмінно повернеться до нас. якщо ми спілкуємося з іншими з роздратуванням, злобою, не вміємо стримувати свої емоції, то визиваємо відповідне ставлення до себе. І навпаки.

Відповідно до емоційної сторони спілкування виділяють такі типи людей: • Визначте свій тип:

 1. Люди емоційного типу – збудженні, емоційно вразливі, імпульсивні. Свої дії глибоко переживають, часто про них шкодують, але потім однаково припускаються емоційних зривів. Характерна риса – вразливість.

 2. Люди сентиментального типу – чуттєво-пасивні, їх почуття спрямовані на самих себе, притаманне самомилування своїми почуттями.

 3. Пристрасні натури - натури надто дієві, уперті в досягненні своїх цілей. Живуть напруженим емоційно насиченим життям, у них постійно є предмет пристрасті. Кипуча енергія.

 4. Емоційно-холодні – люди холодного глузду. Їхні емоційні вияви мінімальні. Вони не здатні перейматися емоційним станом інших людей. Для них властива слабка вразливість.

 • За допомогою чого передають люди свої емоції? Міміка, пантоміма.

Аналіз зображених емоцій: спокій, радість, сум, злість, подив, страх (губи, очі, брови).

 1. Практичні вправи передачі емоцій засобами міміки.

Вправа «Зобрази задану емоцію».

Набір карток з різноманітними емоціями. Учні витягують картку і зображують емоцію, яка написана в ній. Інші повинні вгадати.Вправа «Ситуації з емоціями».

Ведучий роздає по карточці кожній команді, на яких описана ситуація. Командам на підготовку дається 5 хвилин. Необхідно інсценізувати ситуацію, не використовуючи вербальні засоби.Підсумок: Що цінного для себе винесли з цього заняття? Передати свій настрій мімікою.

До розділу 3. Емоційно-вольова сфера

Конспект заняття 15. Управління негативними емоціями

Мета: узагальнити знання про емоції; розкрити поняття «керування емоціями», відпрацювати прийоми керування негативними емоціями. 1. Повторення знань з теми «Емоції»

Вправа «Мій настрій»: намалювати свій настрій, коментарі учасників.

Обговорити питання: • Що таке емоція, настрій?

 • Характеристики емоцій.

 • Вплив емоцій на спілкування.

 1. Поняття «управління емоціями»

Головна помилка у намаганнях контролювати негативні емоції полягає у тому, що люди прагнуть побавитися їх взагалі. Не відчувати негативні емоції у певних випадках, ситуаціях неможливо, проте керувати ними – цілком доступно. Це – достатньо складний і тривалий процес, який необхідно постійно тренувати. Зробити цю роботу психіки покликані аутотренінг та численні методи управління емоціями. Зате копітка робота над собою обов’язково призведуть до гарних результатів – залізного самовладання у будь-якій неприємній ситуації.

Коли емоції можуть стати бар’єром у спілкуванні? • Коли ви дуже чутливі (емоційно на все реагуєте).

 • Коли ви запальні.

 • Коли вами керує страх.

 • Коли ви закомплексовані.

 1. Техніки управління емоціями

Отже, щоб управляти емоціями, ви повинні вміти:

 • Викликати емоцію.

 • Утримувати її необхідну кількість часу.

 • Виходити із неї (для деяких емоцій це важливіше, ніж входити).

 • Довільно керувати її інтенсивністю.

 • Вміти диференціювати емоції.

Вправа «Колода емоцій»

Завдання: зобразити схематично бодрість, закоханість, ненависть, захват, сум, цікавість, спокій, страх, роздратування, подив, гумор, впевненість, радість тощо.Гра «Вибрати емоцію»:

 • В яких ситуаціях буде корисною?

 • Намалювати символ емоції.

 • Показати і витримати до 1 хв. Емоцію.

 • Які відчуття дає ця емоція?

Техніка 2. Релаксація.

Мета: розвиток навичок управління емоціями.

Вправа дозволяє входити у стан душевної рівноваги. Заспокойтеся і постарайтеся ні про що не думати. Розслабте м’язи обличчя. Уявіть, як вони наливаються важким теплом, а потім, втративши пружність, ніби «скочуються» у приємній знемозі. Зосередьтеся на куточках губ. Уявіть, як вони злегка піднімаються у легкій посмішці. Не докладайте м’язових зусиль. Відчуйте, як ваші губи самі розтягуються у ледве вловимій посмішці, а у всьому тілі з’являється відчуття зародження радості. Намагайтеся виконувати цю вправу щодня, доки стан не стане для вас звичним.

Техніка 3. «Крок вперед, крок назад»

Цю вправу краще виконувати перед дзеркалом. Розслабтеся, приведіть себе у спокійний стан засобом внутрішньої посмішки. Зробіть крок вперед, з допомогою відповідного мисле образа викликаючи у себе стан неконтрольованої люті, готовності все крушити і знищувати. Зробіть крок назад і поверніться у стан спокою, виконавши релаксаційну вправу.

Бажано, щоб у вас було достатньо місця для роботи. Намагайтеся виконувати наступні вправи з управління емоціями наодинці. Вправу виконуйте біля дзеркала:


 1. Посміхніться до себе. Дихайте. Крок вперед – відчуття люті та злості. Дозвольте собі вихлюпнути все, що на серці: кричіть, гарчіть, допомагайте собі мімікою та жестами.

 2. Крок назад – знову посмішка, спокій та розслаблення.

 3. Крок вперед – знову лють, агресія.

 4. Крок назад – розслаблення, спокій.

Спочатку емоції люті, гніву і спокою, розслаблення будуть нещирими, проте, пізніше вони стануть природними. Починайте виконувати вправу із 5-10 секунд у кожному стані, пізніше доведіть до 30 секунд. Для формування таких навичок управління власними емоціями необхідно займатися тричі у тиждень протягом місяця. Цей універсальний спосіб допоможе не лише справлятися із люттю, але й плавно переходити із одного емоційного стану в інший. Наприклад, із тривоги у спокій.

4. Рефлексія заняття.

До розділу 3. Емоційно-вольова сфера

Конспект заняття 18. Щастя

Мета: спонукати учнів на самовиховання; сформувати негативне ставлення до примітивного розуміння щастя, заснованого на матеріальних цінностях; виховувати високі моральні якості.

Форма роботи: дискусія.

Ключові питання: Як стати щасливим? Як знайти своє щастя? Що таке щастя?Робота із афоризмами

Роздати афоризми, учні коментують їх: • Щастя – це не життя без турбот і печалей, щастя – це стан душі.

Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату
files -> «Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка