25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класівСторінка1/7
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.02 Mb.
#1478
  1   2   3   4   5   6   725. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс

для учнів 10-11 класів
Укладач:

Бойко Надія Дмитрівна,

практичний психолог Донецького

навчально-виховного комплексу №119
Пояснювальна записка
Національна доктрина розвитку освіти визначає головну мету державної освітянської політики: створити „умови для розвитку, самоствердження та самореалізації особистості протягом життя”, особистості гнучкої, мобільної, адаптивної, незалежної, демократичної, спроможної творити своє майбутнє, змінювати оточуючий світ. Але сьогодні рівень поінформованості випускників загальноосвітніх закладів в багатьох сферах знань виявився настільки високий, що молодим людям досить складно розібратись в цьому потоці, вибрати те, що є найдоцільнішим в певній життєвій ситуації. Знання, отримані на уроках, часто так і залишаються на рівні інформації, прикладного значення якої учні не розуміють, не вміють її критично оцінювати, аналізувати, робити висновки, „приміряти” до ситуацій повсякденного життя.

Завдання сучасної школи - не лише передати учню інформацію, а й сформувати його компетенцію – загальну здібність, яка базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню. Отже, поняття компетентності не зводиться лише до знань та навичок, а належить до сфери складних умінь особистості (С. Подмазін). В процесі особистісного розвитку кожен створює свою неповторну картину світу, формує своє особисте життєве середовище, в якому буде зручно, комфортно. Банальний вислів „людина – творець своєї долі, свого життя” насправді істина, що не підлягає обговоренню.

Формування особистості – процес складний, багатогранний. Але він потребує не лише постійного цілеспрямованого впливу з боку формуючих факторів, а, - і це в першу чергу, якщо ми говоримо про особистісний розвиток юнаків та дівчат, - і самовдосконалення, саморозвитку, самовиховання, тобто невпинної роботи над собою, над своїм ростом, прагненням до вершини, до повної особистісної самореалізації.

Програма „Психологія особистісного вдосконалення” ставить за мету формування у юнаків та дівчат життєво необхідних знань, практичних умінь і навичок, особистісних цінностей, ідеалів, переконань які сприятимуть особистісному становленню та розвитку, допоможуть розібратись в складних життєвих ситуаціях, зробити усвідомлений вибір, навчитись керувати своїм життям і стати його повноправним хазяїном.Завдання курсу:

 • допомогти старшокласникам краще зрозуміти себе, оцінити свої зовнішні та внутрішні якості, особистісні характеристики;

 • навчити оцінювати власну поведінку, визначати власну позицію в системі життєвих цінностей;

 • сформувати навички ефективного спілкування з оточуючими, толерантного ставлення до них;

 • сприяти формуванню навичок самоорганізації, свідомої побудови професійної та життєвої траєкторії;

 • підвищити інформаційний та культурний рівень, навчити диференційовано ставитись до знань;

 • розширити та поглибити світогляд, сприяти формування в учнів відчуття себе частиною людської спільноти, частиною світу.

Факультативний курс призначений для роботи з учнями 10-11 класів загальноосвітньої школи. Курс складається з восьми розділів, спрямованих на формування базових життєвих компетентностей, визначених в процесі попереднього опитування учнів, їх батьків та педагогів, а саме:

особистісна компетентність,

інтелектуально-пізнавальна (когнітивна) компетентність,

соціальна компетентність,

еколого – валеологічна компетентність,

сімейно-побутова компетентність,

професійно – трудова компетентність,

полікультурна компетентність,

життєтворча компетентність.

Усі розділи пов’язані між собою, разом з тим кожен з них має свою мету і завдання. Теоретичний матеріал підкріплюється практичними заняттями. Використовуються найрізноманітніші форми і методи роботи: рольова та демонстраційна гра, дискусія, творча робота, само- і взаємопрезентація, психодіагностика, розвиваюча вправа, тематичне малювання, твір-мініатюра, колаж, етюд, бесіда, мозковий штурм, анкетування, робота в парах тощо. На початку вивчення курсу передбачається вхідне анкетування (анкета „Рівень сформованості життєвих компетентностей”).

Тривалість заняття – 45 хвилин (1 навчальна година). Програма розрахована на 70 навчальних годин: одна година на тиждень протягом навчання у 10 та 11 класах. Оцінювання здійснюється у формі недиференційованого заліку за результатами вивчення кожного розділу. Наприкінці роботи за програмою планується проведення підсумкового анкетування, яке дозволить відслідкувати зміни в особистісному розвитку кожного учня.

Теоретичний і практичний матеріал, представлений у програмі, пройшов апробацію під час проведення заходів навчального та виховного характеру, в ході роботи в просвітницьких програмах і отримав високу оцінку з боку учнів та інших учасників навчально-виховного процесу ДНВК №119.Програма факультативного курсу

Психологія особистісного вдосконалення”

(35 годин, 1 година на тиждень, з них 6 годин резервних)
10 клас

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення

Вступ (1 год.).

Мета: познайомити учнів з психологією як наукою, зі структурою курсу, особливостями організації занять.

Хід заняття, зміст навчального матеріалу

Визначення поняття „психологія”.[14, 42] Історія виникнення психології як науки. Сучасна психологічна наука та її галузі. Завдання психології. Місце та роль психологічних знань в повсякденному житті людини. Психологічна наука в Україні. „Житейська психологія”. Психологізм народної мудрості (прислів’я, приказки, казки, пісні тощо).

Знайомство зі структурою курсу, особливостями організації занять.

Практична робота: анкета „Рівень сформованості життєвих компетентностей”

Поняття для засвоєння: психологія, галузі психології

Домашнє завдання: підготувати матеріал для проведення вправи „Грані моєї особистості”. [47]

Тип, вид, форма заняття

Інформація учителя
Дає визначення поняттюпсихологія”. Знає предмет її вивчення та завдання. Називає галузі психологічної науки. Усвідомлює роль психології в повсякденному житті людини. Уміє пояснювати прислів’я, приказки, примовки з психологічної точки зору. Володіє інформацією про структуру і особливості викладання курсу

Розділ І. Неповторний світ особистості (8 годин)

Тема 1. Особистість та її структура (1 година)

Мета: дати визначення основних понять теорії особистості, розширити розуміння ролі біологічного і соціального в процесі формування особистості, познайомити з сучасними уявленнями про структуру особистості.

Хід заняття, зміст навчального матеріалу

Визначення понять „людина”, „індивід” „особистість”, „індивідуальність”. Фактори, що впливають на формування і розвиток особистості. Співвідношення біологічного і соціального в процесі формування особистості. Історії Мауглі і Тарзана, Амала і Камала, дослід царя Акбара, „дикі люди”. Вікова періодизація розвитку особистості. Уявлення про особистість у вітчизняній психології. Самосвідомість особистості. Компоненти „Я”-образу”: когнітивний, емоційно-оцінний, поведінковий. Структура особистості за Л.С. Рубінштейном: „Я хочу”, „Я можу”, „Я є”. [4, 10, 14, 15, 21, 41, 42, 43, 47, 61, 62, 85, 86]Практична робота: вправа „Грані моєї особистості”, вправа „10 Я”.

Поняття для засвоєння: індивід, особистість, індивідуальність.

Домашнє завдання: вправа „10 „Я”, підготувати презентацію „Моє захоплення”

Тип, вид, форма заняття

Інформація учителя, співбесіда, практична робота
Дає визначення наведеним поняттям, розуміє відмінності між ними. Уміє зробити висновок про роль спадковості, навчання і виховання у формуванні особистості. Узагальнює інформацію про особливості основних вікових періодів у житті людини. Усвідомлює і характеризує свою особистісну неповторність. Аналізує структуру власної особистості.

Тема 2. „Я хочу”: потреби, інтереси та спрямованість особистості (2 години)

Мета: показати, що в основі активності, будь-якої діяльності людини лежать її потреби, які зумовлюють інтереси і спрямованість особистості.

Хід заняття, зміст навчального матеріалу

Потреба як головне джерело активності людини. Види активності. Мотиви діяльності і мотиваційна сфера особистості. Види потреб. Піраміда потреб А. Маслоу. Потреби реальні та ілюзорні. Інтереси і нахили. Види інтересів. Спрямованість особистості та її складові. [4, 10, 14, 15, 21, 41, 42, 43, 47, 61, 62, 85, 86]Практична робота: тематичне малювання „Спрямованість моєї особистості”, методика „Визначення соціальної спрямованості особистості” (Д.Голланд) [51], Методика діагностики рівня задоволення основних потреб.

Поняття для засвоєння: потреби, мотиви, інтереси, нахили, спрямованість

Домашнє завдання: підготувати розповідь „Моє захоплення”

Тип, вид, форма заняття

Інформація учителя, обмін думками, творча робота, психологічна діагностика
Розуміє, що в основі будь-якої діяльності лежить потреба. Називає види потреб. Володіє знаннями про ієрархію потреб і взаємозалежність між ними. Пояснює зміст поняття „спрямованість”, називає складові. Знає свої інтереси і нахили, дає їм оцінку, робить висновки щодо особистої спрямованості. Усвідомлює свою індивідуальність, неповторність.


Тема 3. „Я можу”: задатки і здібності. (2 год.)

Мета: надати уявлення про задатки та здібності особистості, про їх роль у навчанні та самореалізації; познайомити з індивідуальними особливостями розвитку здібностей.

Хід заняття, зміст навчального матеріалу

Визначення понять. Задатки як природна передумова розвитку здібностей. Потенційні та актуальні здібності. „Художники” і „мислителі”. Структура здібностей. Якісні і кількісні характеристики здібностей. Рівні здібностей: обдарованість, талант, геніальність. Творчі здібності. Парадокси здібностей: цікава інформація про відомих людей. Здібності і вибір професії. [4, 10, 14, 15, 21, 41, 42, 43, 47, 61, 62, 85, 86, 102]Практична робота: „Вивчення власних здібностей” (методика Іллічової, методика О. Лука „25 окружностей”, експрес-діагностика „Художник” чи „мислитель”?”)

Поняття для засвоєння: задатки, здібності, обдарованість, талант, геніальність, креативність.

Домашнє завдання: зробити висновки за результатами індивідуальної діагностики

Тип, вид, форма заняття

Інформація учителя, практична робота, психодіагностикаРозуміє роль задатків у розвитку здібностей, усвідомлює значення навчання і виховання у процесі становлення здібностей. Пояснює відмінності між рівнями розвитку здібностей. Володіє інформацією про особливості власних здібностей. Називає показники творчого мислення. Робить висновки стосовно індивідуальних відмінностей в розвитку здібностей і їх ролі у професійному становленні і самореалізації. []

Тема 4. Темперамент і характер: стержневі особливості особистості (2 години)

Мета: надати інформацію про характер і темперамент, розширити знання щодо індивідуальних особистісних особливостей.

Хід заняття, зміст навчального матеріалу

Визначення понять. Загальне поняття про темперамент і характер. Історія вчення про темперамент: Гіпократ, Гален, Е.Кречмер, К. Юнг, І.П. Павлов. Характеристика типів темпераменту. Темперамент і діяльність. Сумісність темпераментів. Характерологія. Структура характеру. Основні властивості характеру. Особливості характеру та прогнозування поведінки людини. Звички. Розвиток характеру. Самовиховання. [4, 14, 21, 41, 42, 43, 47, 48, 53, 57, 61, 62, 67, 78, 91]Практична робота: „Вивчення індивідуальних особливостей темпераменту і характеру”: типологічний опитувальник Г.Айзенка (підлітковий варіант), експрес-опитувальники оцінки окремих рис характеру. Вікно Джогаррі.

Поняття для засвоєння: характер, темперамент, типи темпераменту, самовиховання.

Домашнє завдання: міні-твір за результатами психодіагностики „Хто я? Який я?”

Тип, вид, форма заняття

Інформація учителя, само діагностика, практична робота, самоаналіз
Знає основні поняття теми. Називає типи темпераменту і уміє їх охарактеризувати. Наводить приклади з життя відомих людей, чиї поведінкові реакції пояснюють домінування певного типу темпераменту. Пояснює сумісність і несумісність темпераментів в діяльності. Називає основні властивості характеру, знає його структуру. Знає свою формулу темпераменту, риси свого характеру. Аналізує свою поведінку та планує вдосконалення і розвиток окремих рис.

Тема 5. Емоційний світ особистості (1 год.).

Мета: розширити знання учнів про емоції та почуття, надати інформацію щодо способів керівництва власними емоційними станами, стресовими ситуаціями.

Хід заняття, зміст навчального матеріалу

Поняття про емоції та почуття. Фізіологічні основи емоцій. Зовнішні прояви емоцій. Основні класифікації емоцій. Індивідуальні відмінності емоційного життя. Види емоційних станів. Шкала емоційних тонів. Стрес і фрустрація . Шкала Холмса і Рея. Перша допомога в стресовій ситуації. Афекти та пристрасті. Способи і методи керівництва особистими емоціями. Розвиток навичок контролю над емоціями . [4, 14, 21, 36, 41, 42, 43, 46, 47, 53, 57, 61, 62, 67, 68, 78, 80, 91]Практична робота: анкета „Мій емоційний світ”

Поняття для засвоєння: емоція, стрес, фрустрація, емотивність, емпатія, настрій, афект, пристрасть, релаксація.

Домашнє завдання: створення колажу „Мої почуття та емоції”

Тип, вид, форма заняття

Розповідь учителя з елементами співбесіди, психодіагностика.Розуміє зміст і значення основних понять, дає їм визначення. Уміє розрізняти емоційні прояви інших людей. Усвідомлює необхідність керівництва своїм емоційним станом. Володіє елементарними навичками контролю над власними емоціями.


Практичні роботи


 1. Анкета „Рівень сформованості життєвих компетентностей”

 2. Вправа „Грані моєї особистості”.

 3. Вправа „10 Я”.

 4. Тематичне малювання „Спрямованість моєї особистості”.

 5. Методика „Визначення соціальної спрямованості особистості” (Д.Голланд).

 6. Методика діагностики рівня задоволення основних потреб.

 7. Розгорнута карта експертної оцінки домінуючих здібностей школярів Н. Іллічової.

 8. Методика О. Лука „25 окружностей”.

 9. Експрес-діагностика „Художник” чи „мислитель”?

 10. Типологічний опитувальник Г.Айзенка (підлітковий варіант).

 11. Експрес-опитувальники оцінки окремих рис характеру.

 12. Вікно Джогаррі.

 13. Анкета „Мій емоційний світ”
Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення

Розділ ІІ . Культура пізнавальної діяльності (8 годин)

Тема 1. Пізнавальні процеси особистості ( 2 години)

Мета: розширити знання про пізнавальні процеси особистості.

Хід заняття, зміст навчального матеріалу

Шляхи пізнання оточуючого світу. Пізнавальні процеси та їх визначення. Структура процесу прийому інформації. Відчуття та сприймання: визначення, класифікація, анатомо-фізіологічна основа, властивості. Ілюзії сприймання. Пам’ять та увага: визначення, властивості, види. Феноменальна пам’ять. Мислення: визначення поняття, види мислення, мислительні операції. Особливості критичного, конструктивного та творчого мислення. Структура мислительного процесу. Уява та її види. Мова та мовлення. Види мовної діяльності та їх особливості. [2, 4, 14, 15, 16, 19, 27, 42, 47, 51, 57, 58, 67, 68, 77, 78]Поняття для засвоєння: пізнавальні процеси, відчуття, сприймання, пам’ять, увага, мислення, уява, мова, мовлення, порівняння, аналіз, синтез,

Домашнє завдання: робота з конспектом

Тип, вид, форма заняття

Інформація учителя з опорою на попередній досвід учнів
Знає визначення основних понять. Розуміє механізм пізнання людиною оточуючого світу. Пояснює анатомо-фізіологічні основи пізнавальних процесів. Називає основні класифікації кожного з процесів та їх властивості.Тема 2. Індивідуальні особливості пізнавальних процесів

(2 години)Мета: на основі практичного матеріалу сформувати уявлення про індивідуальні особливості пізнавальних процесів, надати практичні рекомендації щодо їх удосконалення і розвитку.

Хід заняття, зміст навчального матеріалу

Пізнавальна мотивація. Індивідуальні відмінності в розвитку пізнавальних процесів. Вивчення індивідуальних особливостей сприймання, уваги, пам’яті, мислення, уяви. Закони пам’яті. Правила та прийоми запам’ятання. Способи активізації мислення. Рекомендації щодо тренування і розвитку пізнавальних процесів. Розумова гімнастика. [2, 4, 14, 15, 16, 19, 27, 42, 47, 51, 57, 58, 67, 68, 77, 78, 91]Практична робота: „Вивчення індивідуальних особливостей пізнавальних процесів” (психодіагностика, проведення дослідів).:

Домашнє завдання: за результатами практичної роботи підготувати самоаналіз „Я пізнаю світ ”

Тип, вид, форма заняття

Перевірка засвоєння інформації учителя, практична робота, лабораторна робота

Знає про індивідуальні особливості власних пізнавальних процесів, аналізує специфіку розвитку особистого сприймання, уваги, пам’яті, мислення, уяви. Усвідомлює необхідність удосконалення пізнавальних процесів. Знає прийоми і методи їх тренування і розвитку.

Тема 3. Інтелектуальний розвиток і вдосконалення особистості ( 2 години)

Мета: надати інформацію про інтелектуальні здібності та можливості особистості, практичні рекомендації щодо ефективного використання власного інтелектуального потенціалу, визначити шляхи інтенсифікації інтелектуальної діяльності, стимулювати прагнення до вдосконалення власної інтелектуальної сфери, до саморозвитку [2, 4, 14, 15, 16, 19, 27, 42, 47, 51, 57, 58, 67, 68, 77, 78]

Хід заняття, зміст навчального матеріалу

Інтелектуальні здібності і можливості. Ефективне використання свого інтелектуального потенціалу. Творче мислення і творчий підхід до розв’язання пізнавальних проблем. Прийоми і методи самоорганізації в пізнавальній діяльності. Готовність до самоосвіти. Планування самоосвітньої діяльності. Розвиток навичок дослідницької роботи. Прискорене читання. Створення власної системи скоропису.Практична роботи : складання плану самоосвіти, відпрацювання навичок швидкісного читання та скоропису.

Поняття для засвоєння: інтелект, інтелектуальний потенціал, самоорганізація, самоосвіта.

Домашнє завдання: практикуватись у швидкому читанні та скоропису.

Тип, вид, форма заняття

Інформація учителя, практична робота
Усвідомлює важливість інтелектуального розвитку, розкриття свого потенціалу. Знає окремі методи та прийоми самоорганізації інтелектуальної діяльності. Має початковий рівень сформованості навичок інтенсифікації інтелектуальної діяльності.

Тема 4. Інформаційна компетентність (1 година)

Мета: удосконалити уміння учнів працювати з джерелами інформації, підвищити ефективність їх використання

Хід заняття, зміст навчального матеріалу

Джерела інформації та уміння працювати з ними. Робота з книгою. Складання конспекту прочитаного. Словники і довідники. Бібліотечні каталоги. Державна Єдина Система Скорочень (ДЄСС). Отримання інформації з допомогою комп’ютера. Комп’ютерна залежність. Засоби масової інформації. Місце реклами в житті людини. Джерела інформації і здоров’я людини. Інтелект-карта.Практична робота: робота з бібліотечним каталогом, ознайомлення з елементами ДЄСС, складання інтелект-карти.

Поняття для засвоєння: ДЄСС, реклама, інтелект-карта.

Домашнє завдання: складання інтелект-карти для реалізації/вирішення побутової проблеми.

Тип, вид, форма заняття

Інтерактивне заняття
Уміє працювати з різними джерелами інформації. Володіє навичками роботи з книгою, уміє складати конспект прочитаного. Орієнтується в словниках і довідниках, знає прийняті скорочення. Володіє навичками ефективного використання інформаційних джерел. Розуміє вплив інформаційних джерел на здоров’я людини. Уміє раціонально планувати особисту діяльність в будь-якій життєвій сфері.

Тема 5. Особиста освітня траєкторія” (1 година)

Мета: актуалізувати значення освіти в житті людини, навчити будувати особисту освітню траєкторію. [3, 77, 79, 82, 100]

Хід заняття, зміст навчального матеріалу

Поняття „безперервна освіта” і готовність до неї. Побудова особистої освітньої траєкторії.Практична робота: створення колажу „Для чого я вчуся”.

Поняття для засвоєння: освіта, безперервна освіта, освітня траєкторія, колаж.

Домашнє завдання: побудова власної освітньої траєкторії

Тип, вид, форма заняття

Бесіда, практична робота, творча робота
Аналізує власну освітню діяльність за станом на сьогоднішній день, планує подальше освітнє вдосконалення. Уміє бачити перспективи. Замислюється над своїм майбутнім. Розуміє, що майбутнє людини в її руках, усвідомлює власну роль у створенні свого життєвого простору.

Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату
files -> «Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка