2015 Методичний порадник: організація методичної роботи в закладах освіти районуСкачати 440.82 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації12.04.2016
Розмір440.82 Kb.
1   2   3

ЗРАЗОК НАКАЗІВ
Про підсумки методичної роботи в

200_/200_ навчальному році
У ____ навчальному році методична робота в школі була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів. У результаті такої роботи підвищилась якість підготовки до проведення уроків у більшості вчителів, значно розширився діапазон методів навчання, розвитку і виховання, що використовувалися. У вчителів підвищився інтерес до самоосвіти. Уроки стали більш чіткими, організованими. Посилилася їхня практична спрямованість, більш гнучкою, рухливою стала структура уроків. Учителі хімії, фізики, праці успішніше розкривають перед учнями технологічне застосування законів наук у виробництві, навколишньому житті.

Чітка система відкритих уроків ( за рік відвідано понад -----уроків) забезпечила прискорене, послідовне впровадження в практику роботи вчителів психолого-педагогічної науки. Уроки вчителів, членів творчої групи (.......) відрізнялися високою методичною культурою і результативністю праці педагогів і учнів. Результати річних контрольних робіт підтверджують це.

Розвиткові творчої активності вчителів сприяло і застосування активних методів і форм роботи: обговорення статей, книг, практичні завдання, методичні дні, огляд-конкурс « Нестандартний урок», місячник ініціативи і творчості молодих вчителів.

У результаті вчителі частіше стали включати дидактичні ігри у навчальний процес, ширше використовувати в роботі зі старшокласниками заліки, практикуми, консультації, конференції. Активні форми навчання ( лекції, семінари) спочатку показали більш досвідчені вчителі (.......), далі в цю роботу включилися інші вчителі, і складана методична проблема здобула повне розвязання. Створення колективом практики застосування нестандартних методів, прийомів навчання і виховання школярів позитивно позначилося на рівні знань учнів, розвитку їхнього творчого мислення.

Робота динамічних груп дозволила вчасно надати практичну адресну допомогу вчителям ______у плануванні російської мови, вчителям______ у здійсненні міжпредметних звязків і профорієнтації , учителям_____ у підвищенні рівня орфографічної та пунктуаційної грамотності.

У результаті роботи над проблемною темою «____________» накопичений позитивний досвід, що допомагає перебудувати педагогічний процес відповідно до вимог Базового компоненту. Вчителями (......) розроблено систему самостійних робіт з кожної теми. Удосконалювання контролю знань через систему короткочасних самостійних робіт, домашніх самостійних робіт творчого характеру здійснювала....... Педагоги (.....) та інші вчителі більше чсау стали відводити на самостійну роботу творчого характеру.

Збільшилася частка самостійних робіт на уроках в старших класах, урізноманітнилися прийоми роботи з підручником, книгою. Таким чином, учні стають активною силою на уроці, не тільки обєктом впливу вчителя, але й субєктом, особисто зацікавленим у здобутті міцних і глибоких знань. Учні _______ класів показазали глибокі знання на олімпіадах, а учні початкових класів – під час участі в______.

Методичне навчання вчителів поєднується із здійсненням контролю за їхньою працею, причому перевага, як правило, надавалася попереджувальному контролю, що дозволяє запобігти теоретичним та методичним прорахункам.

Результати перевірок дають підставу відзначити зростання рівня знань і вихованості учнів як результат цілеспрямованої діяльності педагогічного колективу.

Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою сприяє проведена у встановленому порядку атестація вчителів. Гласна, обєктивна і кваліфікована оцінка діяльності, заохочення кращих (......) підвищує персональну відповідальність за якість педагогічної праці, стимулює удосконалення методичної майстерності і розвиток творчої ініціативи.

Вчителі _____ прийняли участь в конкурсах професійної майстерності.

Протягом навчального року ___вчителів пройшли курсову перепідготовку при ЗОІППО. Вчителі_______є активними учасниками районних та обласних творчих груп, постійно діючих семінарів, засідань школи молодого вчителя тощо.

Протягом навчального року вчителями______були розроблені програми_____, методичні рекомендації______. Педагоги школи (,,,,,,) надрукували свої наробки в фахових журналахСформована система методичної роботи в школі передбачає не тільки професійну, але й загальнокультурну, методологічну, правову підготовку вчителів. Це навчання також сприяло удосконаленню навчально-виховного процесу, підвищенню особистої відповідальності вчителів за виховання школярів, стимулювало суспільно-політичну активність педагогів.

Відбулися позитивні зміни в організації позакласної роботи з ________. Розвитку інтереса до предмета сприяло проведення таких заходів_______.

ШМО класних керівників працювало над проблемою « Виховання свідомої дисципліни учнів через самоврядування». Прижилися в школі « великі ради», на яких учні самі давали оцінку своїй роботі, що сприяло виробленню моральних цінностей, створювало здорову громадську думку. Німітилося зближення вчительського та учнівського колективів. Вперше в практиці школи був проведений______, що допомогло розкрити творчі можливості учнів. Нестандартні форми роботи активізували роботу учнівських організацій.

Разом з тим вимагає принципового рішення питання про відповідальність і сумлінне ставлення класних керівників до своїх обовязків, про більш глибоке вивчення особистості школяра. Наявність 2 і більш невстигаючих за підсумками року в ________ класах свідчить про недостатню роботу класних керівників з виховання почуття відповідальності в учнів за результатами навчальної діяльності.

З позицій попередніх традицій і методик продовжують працювати окремі вчителі (.......). Навчання ж вимагає нового дидактичного підходу. На уроках ________ в старших класах живе слово письменника не знаходить емоційного відгуків учнів. Учителі ______ не виступали з відкритими заходами з предмету. Не здійснюють диференційований підхід до слабовстигаючих та здібних учнів(_____), слабко проводиться цілеспрямована робота з ліквідації прогалин у знаннях, не відпрацьовуються належним чином домашні завдання.

Окремі вчителі(_________) епізодично працювали над підвищенням свого науково-теоретичного рівня та методичної майстерності. Звідси слабка практична спрямованість навчання, одноманітність прийомів і методів навчання, переважаюча форма роботи на уроці – фронтальна. Особливо це притаманне вчителям з невеликим педагогічним стажемВиходячи із вище зазначеного,
Наказую :


 1. Відзначити сумлінну роботу керівників ШМО, творчих груп тощо (_____).

 2. Забезпечити цілеспрямоване і безперевне підвищення науково-методичної і професійної майстерності кожного вчителя, надавати дієву допомогу педагогам, що відчувають утруднення в організації НВП.З цією метою підсилити творче викорситання сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, ППД, інформаційну насиченість методичних заходів.

Постійно__________, завучі.

 1. Удосконалити організацію самоосвіти вчителів, скоординувати її з колективними формами методичної роботи.

До ______, завучі.

 1. Надавати систематичну допомогу класним керівникам у вивченні особистості школяра.

Постійно, шкільний психолог.

 1. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на заступника____.

 2. Контроль залишаю за собою.Про організацію методичної роботи в

_______навчальному році
Виходячи з результатів аналізу навчально-виховного процесу, діагностики педагогічних працівників школи і відповідно до річного плану роботи школи
Наказую:

 1. Основними задачами методичної роботи на _____навчальний рік вважати:

 • розвиток ініціативи і творчості педагогічного колективу в процесі роботи над проблемною темою «________»;

 • організацію діяльності вчителів, що працюють у пошуковому режимі;

 • впровадження в практику роботи ідей____,

 1. Спрямувати методичну роботу з педагогічними кадрами на вирішення таких проблем:

 • формування глибоких і міцних знань учнів на основі ______;

 • розвиток учнівського самоврядування.

 1. Забезпечити ефективну діяльність наступних форм методичної роботи:

  1. творчих груп з упровадження_______( керівники........);

  2. динамічних груп з таких проблем:

 • диференціація навчання ( керівник.....);

 • організація роботи з батьками ( керівник......);

 • удосконалення практичної спрямованості навчання( керівник......);

  1. шкільних методичних об*єднань:

 • учителів початкових класів ( керівник.....);

 • учителів _____( керівник.....).

  1. Постійно діючого семінару з проблеми «________» ( керівник....., 4 засідання на рік )

  2. Школи ППД на базі досвіду вчителя------- ( щомісяця).

  3. Семінару-практикуму за темою « Удосконалення сучасного уроку» ( березень).

  4. Загальношкільної конференції на тему_____ ( травень).

  5. Клубу « Педагогічні роздуми»( 1 засідання на чверть).

 1. Провести творчі звіти вчителів, що підлягають атестації, членів творчих і динамічних груп ( за окремим графіком).

 2. З метою забезпечення наступності вчителів початкових класів і основної школи провести засідання « круглого столу» на тему_____ ( вересень)

 3. Для надання допомоги молодим вчителям визначити наставників :

________ та організувати роботу « Школи педагогічної майстерності» ( керівник ......).

 1. Заступнику директора ______ забезпечити проведення індивідуальних і групових консультацій для вчителів і класних керівників у методичному кабінеті у визначені дні тижня.

 2. Направити на курси підвищення кваліфікації таких вчителів:_______.

 3. Провести огляд-конкурс « Нестандартний урок» ( грудень).

 4. Заступнику директора _____ проводити методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, ППД, з новинками методичної і педагогічної літератури ( 1 раз на місяць).

 5. Контроль буду здійснювати особисто.


РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ШМО
Науково-методична проблема школи :
Науково-методична проблема ШМО:
Мета :
Завдання :

І Вступ

1. Аналіз роботи ШМО за минулий навчальний рік:

- над якою проблемою працювало ШМО;

- над вирішенням яких завдань ;

- стан викладання предмету за минулий навчальний рік ( контрольні зрізи, ДПА, засвоєння Державних стандартів по рівнях);

- участь вчителів в конкурсах педмайстерності, фахових конкурсах, розповсюдження ППД вчителів району;

- робота з обдарованими учнями ( за результати олімпіад, МАН, конкурсів);

- атестація педагогічних кадрів;

- робота з молодими вчителями;

- недоліки в роботі ШМО.

2. Основні завдання на новий навчальний рік.

ІІ Якісний склад вчителівПІБ вчителя

освіта

Рік народження

Педстаж

Курси

Атестація

Категорія, звання

Заохочення

Позакласна робота

Проблемне питання

Про

ІІІ. Організація самоосвітньої роботиПІБ вчителя

Тема самоосвіти

Вид

узагальненняТермін виконання


Відкритий урок, доповідь, реферат, виступи на ШМО, друкування в фахових журналах
ІУ. Вивчення, узагальнення і впровадження ППД:


 • вивчення й узагальнення ППД вчителів ;

 • пропаганда та впровадження в практику сучасних досягнень педагогічної психологічної науки, досягнень учителів, держави, області, району, використання досвіду у своїй практиці;

 • організація відкритих уроків.


У. Робота з учителями-початківцями :ПІБ молодого вчителя

ПІБ наставника

Зміст роботи ( форми, методи)

УІ. Позакласна робота

1. Факультативи та їх керівники.

2. Організація та проведення предметних олімпіад, МАН, конкурсів

3. Виховні години, позакласні заходи.

4. Проведення тижнів знань.

УІІ. Тематика засідань ШМО
Тематика засідання

Дата та місце проведення

Форма проведення

Відповідальні

Примітки

Завдання членам ШМО в період між засіданнями
1.

2.

3.


Орієнтовна структура засідання ШМО :

1. Основне питання ( доповідь, відкритий урок)

2. Вивчення складних розділів програми

3. Ознайомлення з новинками літератури

4. Загально районні питання

На засіданнях ШМО розглядаються такі питання :


 • урядові документи про школу, нормативні документи з предметів

 • заслуховуються звіти про самоосвіту

 • заслуховуються звіти про впровадження ППД

 • підсумки роботи між засіданнями

 • підсумки позакласної роботи

 • огляд методичної літератури, новинок публікації з питань викладання даного предмета

 • обговорення відкритих уроків

 • організація роботи ШМО з впровадження Законів України, Державних стандартів освіти тощо


Зразок
Протокол

засідання шкільного методичного обєднання вчителів

_______________________
__________ від «__»_________р.

Присутні:

Відсутні
Порядок денний :

1.

2.

3.

Рекомендації

1._________________________________________________( термін)

2._________________________________________________( термін)

3._________________________________________________( термін)
Рекомендації надаються конкретні, з кожного питання окремо

із зазначенням терміну виконанняПамятка

щодо написання аналізу роботи ШМО за рік
1. Аналіз роботи ШМО починається з науково-методичної проблеми, над якою працювало ШМО, виходячи з потреб (результатів анкетування) вчителів-членів ШМО завдань навчального року, ступеня їх реалізації. Аналізуються позитивні сторони планування, основні недоліки та їх вплив на хід і розвиток навчання учнів.

2. Аналіз якісного складу вчителів – членів ШМО порівняно з попереднім навчальним роком.

3. Проходження курсової перепідготовки, атестації, їх результати.

4. Робота членів ШМО над зростанням власного професіоналізму, участь в роботі ШМО, інших формах методичної роботи району.

5. Аналіз стану якості викладання , знань, умінь і навичок учнів. Наводяться статистичні дані:

- програми, за якими здійснюється викладання предметів, їх виконання на кінець навчального року;

- результати моніторингових досліджень;

- аналіз результатів ДПА.

6. Аналіз роботи з обдарованими дітьми

7. Аналіз позакласної та позашкільної роботи з предмета.

8. Завдання ШМО на новий навчальний рік, що базуються на нормативних документах і результатах аналізу підсумків навчального року ( недоліки в роботі, що потребують виправлення ситуації покращення знань учнів тощо). Завдання повинні мати конкретний характер і бути підпорядкованими науково-методичній проблемі, над якою працюватиме ШМО в наступному році.

Орієнтовний перелік форм та методів організації методичної роботи з педагогічними працівниками


 1. Інструктивно-методичні наради, оперативні наради.

 2. Методичні об*єднання.

 3. Конференції, науково-практичні конференції.

 4. Семінари, проблемні семінари, семінари-практикуми, психолого-педагогічні семінари.

 5. Опорна школа

 6. Школа передового досвіду.

 7. Школа педагогічної майстерності

 8. Школа молодого вчителя

 9. Творчі групи, динамічні групи, ініціативні групи, клуби творчих вчителів.

 10. Педагогічні читання, читацькі конференції, лекторії.

 11. Педагогічні консиліуми, круглі столи, педагогічні посиденьки.

 12. Наставництво, стажування

 13. Конкурси педагогічної майстерності.

 14. Методичні виставки, панорами методичних новинок, педагогічні виставки, книжкова виставка

 15. Предметні тижні, дні відкритих дверей, методичні дні, методичні тижні, відкриті уроки, взаємовідвідування уроків, уроки-панорами.

 16. Робота над єдиною науково-методичною проблемою.

 17. Індивідуальна науково-методична робота.

 18. Консультації, співбесіди, аналіз, самоаналіз, бесіди.

 19. Вивчення, впровадження ППД, інноваційних технологій.

 20. Творчий звіт вчителя, творчий портрет вчителя, захист інноваційного проекту,

 21. Аукціон, методичний фестиваль, методичний турнір, фестиваль педагогічних ідей та знахідок.

 22. Ділова гра, рольова гра, мозковий штурм , педагогічні дискусії, дебати, аналіз педагогічних ситуацій, тренінги.

 23. Самоосвіта. Звіт про курсову перепідготовку. Огляд наукової, методичної, педагогічної літератури. Творчі відрядження, екскурсії.

 24. Доповідь, реферат, виступ, лекції.

 25. Випуск методичних бюлетенів, сигналів, рекомендацій.

 26. Складання методичних рекомендацій, списків літератури, картотек.

 27. Складання й обговорення поурочних і методичних розробок, спільна підготовка і вивчення складних у методичному плані тем, розділів програми.

 28. Спільне складання й обговорення планів різних видів позакласної роботи ( вікторин, ранків, олімпіад тощо).

 29. Різноманітні види спільної практичної роботи вчителів ( підбір практичного матеріалу до уроків, позакласних заходів, текстів письмових робіт, задач, виготовлення наочних посібників, обладнання кабінетів, майстерень, укточків тощо).

Карта-схема методичної роботи
Рада школи

Педагогічна рада

Колективна науково-методична проблема : «_________»

Заступник директора з НВР

Рада методичного кабінету

Колективні форми роботиШМО, семінари, дискусії, методичні наради, групові консультації, педагогічні виставки, конференції та семінари, оперативно-методичні наради

Рада школи

Педагогічна рада

Колективна науково-методична проблема : «_________»

Заступник директора з НВР

Рада методичного кабінету

Колективні форми роботи

ШМО, семінари, дискусії, методичні наради, групові консультації, педагогічні виставки, конференції та семінари, оперативно-методичні наради

Індивідуальні форми роботи

Творчий звіт учителів, співбесіди з учителями, індивідуальні консультації, самоосвіта, взаємовідвідування уроків, робота з молодими вчителями

Рада школи

Педагогічна рада

Колективна науково-методична проблема : «_________»

Заступник директора з НВР

Рада методичного кабінету

Колективні форми роботи

ШМО, семінари, дискусії, методичні наради, групові консультації, педагогічні виставки, конференції та семінари, оперативно-методичні наради

Індивідуальні форми роботиТворчий звіт учителів, співбесіди з учителями, індивідуальні консультації, самоосвіта, взаємовідвідування уроків, робота з молодими вчителями

Конкурси


« Учитель року», « Класний керівник року»,

« Освітянка» тощо.
Циклограма методичної роботи на навчальний рік
Форми роботи

Місяці

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

1.

Засідання методичної ради
++
++

2

Засідання педагогічної ради

+
++
+
+

3

Проблемний семінар+

+4

Методичні оперативки

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

ШМО

+
++
+
+

6

Школа педагоігчної майстерності
+

+

+

+
+

+
+

7

Психолого-педагогічний семінар+
+

++
8

Предметні тижні+

+

+

+

+

+

+
9

Тиждень педмайстерності+


10

Творчі звіти


+11

Методичні виставки

+

+

12

Курсова перепідготовка13

Самоосвіта

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

14

Методичні консультації

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка