2. Код модуля: фмітпш 6 16 7 Тип модуля: обов’язковий СеместрСкачати 26.57 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір26.57 Kb.
1. Назва модуля: Методика навчання української мови

2. Код модуля: ФМІТПШ_6_1.16_7

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: 6 – 7

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС – 7), аудиторні години – 104 (лекції – 22 год., практичні заняття – 62 год., лабораторні - 20).

6. Лектори: к. пед. наук, доцент Роєнко Людмила Миколаївна

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:знати: основні теоретичні засади кожного розділу методики; методи і прийоми розкриття суті певних мовних і мовленнєвих явищ; типи і структуру уроків різних за змістом та дидактичною метою; систему вправ і методику їх проведення при вивченні певних мовних і мовленнєвих явищ, доцільність їх використання на певному етапі засвоєння знань; вимоги шкільної програми по кожному з розділів та зміст навчального матеріалу в шкільних підручниках для 1-4 класів; прийоми дослідження якості роботи вчителя, рівень знань, сформованості умінь, навичок учнів з кожного розділу шкільної програми;

уміти: здійснювати під керівництвом методиста спостереження й аналіз різних типів показових уроків досвідчених учителів; добирати систему вправ та методику проведення залежно від етапу навчання учнів, засвоєння знань, формування умінь та навичок.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: сучасна українська літературна мова; дитяча література.

10. Зміст навчального модуля: Методика навчання грамоти. Наукові основи методики української мови та її місце серед інших наук. Основні методи, прийоми та види робіт з навчання грамоти. Три періоди навчання грамоти, їх етапи, основні завдання кожного з них. Методика класного читання. Читання як вид мовленнєвої діяльності. Процес роботи над художнім твором в початкових класах. Особливості методики читання творів різних жанрів. Методика проведення узагальнюючих уроків читання. Організація позакласного читання. Методика розвитку зв’язного мовлення учнів. Завдання та шляхи розвитку мовлення молодших школярів. Зв’язне мовлення і завдання його розвитку; усний та письмовий переказ. Методика роботи над словом. Синтаксична робота в системі розвитку мовлення учнів. Текст, його структура. Побудова текстів, їх аналіз, редагування. Твори, їх класифікація і методика проведення в початковій школі. Методика вивчення елементів фонетики, словотвору, граматики, орфографії, лексикології. Лінгвістична основа навчання молодших школярів української мови у взаємозв’язку всіх мовних рівнів. Засвоєння елементів фонетики у тісному зв’язку з орфоепією та графікою. Система вивчення морфемної будови слова. Методика вивчення частин мови. Методика роботи над елементами синтаксису та пунктуації. Методика вивчення орфографії. Умови формування орфографічної навички. Методика вивчення орфографії.

11. Рекомендована література:

  1. Варзацька Л.О., Шевченко Л.М. Методика розвитку зв'язного мовлення школярів / Методичні рекомендації. – К., 1992.

  2. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичні рекомендації − К.: Початкова школа, 2002.

  3. Кравчук Д.М. Писемне мовлення учнів 1-3 класів: Посібник для вчителів. – К.: Рад шк., 1984

  4. Методика викладання української мови / За ред. С.І.Дорошенка. – К: Вища школа, 1992.

  5. Програма для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи. – К.: Поч. шк., 2003.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота.

13. Методи та критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (70%): усне опитування, домашня самостійна робота.

  • Підсумковий контроль (30%, іспит): тестування, контрольна робота

14. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка