1916 світи івана франка


Науковець – енциклопедист. ПерекладачСторінка4/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.1 Mb.
#10771
1   2   3   4   5   6   7

Науковець – енциклопедист. Перекладач.

Редактор. Видавець. Бібліограф.
389. Акорди: Антол. укр. лірики від смерті Шевченка / Упорядн. І. Франка; Іл. Ю. Панькевича: [Післямова. і прим. М. Ільницького] . – Репринт. вид. з дод. – К.: Веселка, 2005. – 350 с. : іл.
* * *

390. * Тростогон М. А. Словник іншомовної лексики наукових та публіцистичних праць І. Я. Франка. – Вінниця: Континент – ПРИМ, 2001. – 95 с.

* * *

391. * Дубина І. А. Перекладацька діяльність українських літераторів у ХІХ столітті: Іван Франко // Сб. науч. тр. / Харьк. ин-т соц. прогресса. – Х., 2001. – Вип. 6. – С. 216 – 217.


392. * Мельник Я. „Апокрифи і легенди з українських рукописів...” Івана Франка: текстолог. засади і едиційна практика // Сучасний погляд на літературу. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 22 – 28.
393. * Михайлин І. Іван Франко як історик української журналістики: методолог. уроки // Вісник. – Львів, 2004. – Вип. 24. – С. 129 – 139.
394. * Тростогон М. Терміни та запозичення в наукових працях І. Я. Франка

// Наукові записки. – Вінниця, 2002. – Вип. 4. – С. 75 – 79.


395. * Іван Франко – публіцист, редактор, видавець: Круглий стіл // Українська періодика: історія і сучасність. Доп. та повідомл. 9 Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 28 – 29 жовт. 2005 р. - Львів, 2005. – С. 43 – 88.

* * *


396. Бондар М. Невідомі переклади І. Франка з Й. Гете: До 150-річчя з дня народж. // Зарубіж. літ. – 2006. - № 34 (верес.). – С. 1 – 8.
397. Вальо М. З його Духа печаттю... : [Бібліогр. діяльність І. Франка]

// Культура і життя. – 2006. – 13 верес. – С. 2 – Рец. на кн.: Іван Франко. Бібліографічна спадщина: Зб. праць і матеріалів. – Львів, 2006.


398. * Василенко М. „Кілька” слів о тім, як упорядкувати і провадити наші людові видавництва // Друкарство. – 2004. - № 6 (листоп. – груд.). – С. 89 – 91.
399. Губарець В. Рядок до рядка, сторінка за сторінкою: [Про співпрацю

І. Франка та В. Доманицького у справі підготовки і вид. не спотвореного, а повного Шевченка в Галичині і Росії] // Чумац. шлях. – 2005. - № 1. – С. 2 – 4.


400. Івченко В. Іван Франко та його „Скарб многоцінний” // Політика і час. – 2006. - № 10. – С. 53 – 56. – (Культура).
401. Коваленко С. „Прометей українського перекладу”: ( Матеріали до уроку – літературозн. дослідж. перекладацьк. спадщини І. Франка) // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. - № 6. – С. 27 – 33.
402. Коваль Д. Перекладач та інтерпретатор античної спадщини // Кн. клуб. – 2006. - № 6. – С. 11 – 12. – (І. Франко: феномен життя і творчості).
403. Корнійчук М. „Скарб многоцінний”: [І. Франко залишив надзвичайно багату і цін. б-ку] // Культура і життя. – 2006. – 27 верес. – С. 7.
404. Корнійчук М. „Скарб многоцінний”: [І. Франко залишив надзвичайно багату і цін. б-ку] // Наук. світ. – 2006. - № 11. – С. 12 – 13.
405. Маланюк Є. Франко як явище інтелекту // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2002. - № 2. – С. 49 – 51.
406. Мориквас Н. Благотворний вплив Великого Каменяра: [До антол. „Акорди” І. Франко включив і поезії 4-х поетів „Молодої музи”, в т. ч. і вірші С. Чернецького, яких ріднили лірич. настрої] // Культура і життя. – 2006. – 27 верес. – С. 2. – ( До 150-річчя І. Франка).
407. Сергеєва Н. Поетична спадщина Івана Франка – перекладача: 10 кл. // Укр. мова та літ. – 2005. - № 19 (трав.). – С. 14 – 16.

408. Франко А. Діяльність Івана Франка в Науковому товаристві ім.

Т. Шевченка // Визвол. шлях. – 2006. - № 7 – 8. – С. 74 – 91.
409. * Черниш Н. Іван Франко та енциклопедична справа // Українська періодика: історія та сучасність: Доп. та повідомл. 9 Всеукр. наук. – теорет. конф., Львів, 28 – 29 жовт., 2005 р. – Л., 2005. – С. 65 – 72. – Бібліогр.
Франко і світова культура
410. * Баканідзе О. Проблема взаємовідносин людини і суспільства в поемах „Іван Вишенський” І Франка та „Відлюдник” І. Чавчавадзе // Наука самопізнання народу. – К., 2002. – С. 158 – 162.
411. * Біленко Т. Творче осмислення діалектики особи і суспільства: Проблема вірності зради в літ. спадщині Адама Міцкевича та Івана Франка

// Збірник на пошану професора Марка Гольберга. – Дрогобич. – 2002. – С. 126 – 136.
412. * Гульпа Д. Іван Франко як популяризатор угорської літератури // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Ужгород, 2002. – Вип. 5: Міжнар. наук. конф. „Українська література в загальноєвропейському контексті. – С. 81 – 83.
413. * Давиденко Г. Й. Проблема морального виховання учнів у процесі вивчення роману Л. Толстого „Анна Кареніна” і драми І. Франка „Украдене щастя” // Вісник. – Глухів, 2002. – Вип. 1. – С. 50 – 53.
414. * Каніболоцька Л. С. Еміль Золя у сприйнятті та інтерпретації Івана Франка // Х Міжнародна конференція „Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур”. – Донецьк, 2004. – С. 306.
415. * Карбашевська О. Генеза драми Вільяма Шекспіра „Венеціанський купець” та її рецепція Іваном Франком // Сучасний погляд на літературу. – К., 2002. – Вип. 8. – С. 58 - 65.
416. * Лисенко О. Іван Франко – Адам Міцкевич : від ствердження до заперечення – і навпаки // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – К., 2004. – вип. 9. – С. 182 – 189.
417. * Ліпкевич І. Г. Полонізми у творах Івана Франка // Запорізький держ. ун-т. Вісник .- Запоріжжя, 2001. - № 1: Філологічні науки. – С. 55 – 58.
418. * Марценішко В. Польська література (зокрема творчість Генріка Сенкевича) в оцінці Івана Франка // Вісник. – Черкаси, 2005. – Вип. 67: Сер.: Філологічні науки. – С. 105 – 111.
419. * Сорвилова Т. Семантико-стилистические особенности переводов поэзии И. Франко А. Ахматовой // Семантика мови і тексту. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 465 – 470.
420. * Тишкина И. К вопросу о переводе лирики Ивана Франка на русский язык // Мовознавство. - [К.,2002]. – С. 362 – 369.
421. * Хваль Л. „На дні” Івана Франка в типологічних зв’язках із творами Федора Достоєвського „Записки з мертвого дому ” // Актуальні проблеми сучасної філології. – Рівне, 2002. – Вип. 12. – С. 115 – 126. – (Сер. літературознавство).
* * *

422. Василевський П. Іван Франко і Микола Гоголь // Літ. Україна. – 2006. – 24 серп. – С. 8.


423. Віннічук Г. А. Іван Франко – популяризатор світової літератури в України: Урок дод. читання матеріалів письменника, зокрема тих, що стосуються тв. Гомера і Данте (з використанням інтерактив. прийомів) // Всесвіт. літ. в серед. навч. закл. України. – 2006. - № 9. – С. 15 – 18. – (Методика, пошук, досвід). – Бібліогр.: 5 назв.
424. Ільїн В. Іван Франко і Фрідріх Ніцше: дух і воля для боротьби // Кн. клуб. – 2006. - № 6. – С. 9 – 11.. – (І. Франко: феномен життя і творчості).
425. Ільницький М. Поєдинок із собою: проблема двійництва в „Поєдинку”

І. Франка та „Двійнику” Ф. Достоєвського // Сл. і час. – 2006. - № 8. – С. 18 – 27. – Бібліогр.: 41 назва.
426. Матвіїшин В. Г. Світова література у перекладацькій та творчій діяльності Івана Франка: До 150-річчя від дня народж. І. Франка // Зарубіж. літ. в шк. України. – 2006. - № 5. – С. 2 – 9. – (Літературознавсто і шк.). – Бібліогр.: 6 назв;
427. Мушкудіані О. Грузиніана Франкової бібліотеки: [ Чільне місце у Франк. б-ці займають книги, де йдеться про Грузію та груз. культуру] // Вітчизна. – 2006. - № 7 – 8. – С. 135 – 140.
428. Писаренко Ю. М. Спорідненість творчості Ф. Достоєвського та І. Франка ( „Перехресні стежки”): Урок компорат. аналізу // Всесвіт. літ. в серед. навч. закл. України. – 2003. - № 10. – С. 31 – 33.
429. Удовиченко Л.М, Вивчення образу-персонажа у національному та загальному вимірах ( На матеріалі творчості Е. Золя та І. Франка )

// Всесвіт. літ. в серед. навч. закл. України. – 2005. - № 6. – С. 42 – 45.


430. Фурсова Л. О. Виховання кращих моральних якостей: На прикладі компарат. вивч. творчості М. Гоголя та І. Франка, 7 кл. – 2004. - № 12. – С. 25 – 27.
А боротьби життя мені не страх”

( матеріали до біографії)
431. * Габор В. Постать Івана Франка на сторінках часопису „Буковина” 1898 р. – у рік його 25-літ. ювілею літ. діяльності // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. 9 Всеукр. наук.-теорет. конф. , Львів, 28 – 29 жовт., 2005. – Л., 2005. – С. 72 – 80.
* * *

432. Абліцов В. Погляд крізь час: Іван Франко та Іван Дзюба: неювілейні біогр. сюжети // Літ. Україна. – 2006. – 10 серп. - № 30. – С. 7.


433. Бондаренко Н. Л. Іван Франко: Життя всупереч долі // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2005. - № 35. – С. 21 – 23.
434. Василенко М. Ґрунтовний життєпис Великого Каменяра: [ Львів. вид-во „Місіонер” здійснює вид. 15-том. грунтов. біогр. І. Франка ] : (Рец. на кн. Горака Р. „Іван Франко. Рід Якова”; „Іван Франко. Цілком нормальна школа”; „Іван Франко. Гімназія”) // Дивослово. – 2004. - № 10. – С. 78 – 79.
435. Василенко М. Маніфестація духовного визволення: Фундам. вид. про

І. Франка : [ У Львів. від-ві „Місіонер” вийшли з друку п’ять томів грунтов. життєпису про І. Франка - „Іван Франко. Рід Якова” (2000 р.); „Іван Франко. Цілком нормальна школа”(2001 р.); „Іван Франко. Гімназія”(2003 р.); „Іван Франко. Університет”; „Іван Франко. Не пора”, готується 6-а кн. „Іван Франко.. У поті чола.] // Літ. Україна. – 2005. – 15 верес. – С. 2.


436. Васьківська О. „Працювать, працювать, працювать і в праці сконать”: [Остан. роки життя і творчості І. Франка] // Вісн. Кн. палати. – 2006. - № 6. – С. 37 – 38. – (До 150-річчя від дня народж. І. Я. Франка ).
437. Гнатюк М. Погляд через століття: [ 1904 р. у житті і творчості І. Франка]

// Дзвін . – 2004. - № 8. – С. 137 – 140.


438. Горак Р. „Але світ не пізнав його...”: 28 трав. 1916 р. у Львові відійшов у вічність Іван Франко // Літ. Україна. – 2005. – 30 черв. – С. 1,2.
439. Горак Р. Перший процес: „Франкова криниця” // Дзвін. – 2005. - № 8. – С. 122 – 136.
440. Горак Р. Почуття виконаного обов’язку: 28 трав. 1916 р. о 16 -00 відійшов у вічність І. Франко // Культура і життя. – 2005. – 15 черв. – С. 5.
441. Горак Р. Третя варта: [Арешти І. Франка в Галичині] // Дзвін. – 2005. - № 10. – С. 134 – 142.; № 11. – С. 108 – 120.
442. Горак Р. Удар: [Хвороба І. Франка] // Дзвін. – 2006. - № 4. – С. 136 – 145.; № 5 -6. – С. 133 – 145. – („Франкова криниця” . До 150-ліття Вел. Каменяра).
443. * Зі збірника „Пам’яті Івана Франка” / Зладив М. Возняк // Сл. Просвіти. – 2006. – 1 – 7 черв. – С. 7.
444. Карнаухов С. Великий украинский писатель Иван Франко умер не от сифилиса, как считалось до недавнего времени. Доказано, что история его болезни исправлена и дописана // Факты и комментарии. – 2002. – 28 мая. – С. 14 – 15.
445. Кочевих О. „Екстремися стрічають „:[85 р. тому у Львові помер І. Франко ] // Політика і культура. – 2001. - № 19. – С. 54.
446. Панченко В. З дитячих літ. генія: 150-річ. ювілей І. Франка // Диво- слово. – 2006. - № 9. – С. 37 -39.
447. Пасемко І. І тут не судилося: Іван Франко й Нобелівська нагорода 1916 р.

// Дзвін. – 2006. - № 9. – С. 123 – 125. – (Пошук).


448. Пасемко І. Івані Франко і Нобелівська премія 1916 р. // Літ. Україна. – 2006. – 17 серп. – С. 7.
449. * Петриченко С. В. Іван Франко: нові штрихи до портрету // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2006. - № 30. – С. 18 – 21.
450. Шаповалова І. Останні твори Іван Франко писав лівою рукою: [ Він завжди говорив, що той твердий мужиц. хліб, яким його вигодовано, поклав на нього обов’язок працювати для свого народу, стверджує онук поета Роланд Франко // Хрещатик. – 2006. – 29 серп. (№ 124). – С. 8 – 9. – ( Ексклюзив ).
Велика родина: доля за долею
451. Трегубова А. Дещо з життя Ольги Франкової: [Дружини І. Франка –

О. Хорунжинської ] //Хроніка 2000: Укр. культуролог. альм. – Вип. 51 – 52. – К., 2002. – С. 635 – 647.


* * *

452. Вергеліс О. Код Франка: [Онук вел. письм. Роланд Франко поки що безрезультатно обстоює ідею створення в столиці музею Каменяра ]

// Дзеркало тижня. – 2006. – 20 – 26 трав. (№ 19). – С. 1, 17. – (Людина. Культура).
453. Гирак Г. След и наследие Ивана Франко: Внучка Ивана Франко по сей день живет в квартире, которую занимал экс-мер А. Давыдов: [Про перебування І. Франка у Києві та родину письменника] // Аргументы и факты. – 2006. - № 35 (авг.) – С. 19. –(Горожане).
454. Гузар З. Особистість, вчена, патріот: [ Зіновія Франко] // Дзвін. – 2005. - № 11. – С. 121 – 125.
455. Кулько В. Роланд Франко: „Я слишком мал, чтобы судить такого великана, как мой дед»: [ Роланд Тарасович – онук І. Я. Франка ] // Газета по-киевски. – 2006. – 18 лют. (№ 38). – С. 8. – (Большие родители).
456 Матвієнко А. Гідна пошанування: [Зіновії Тарасівні Франко – науковцю, громад. діячці, онуці І. Франка, виповнилося би 80 р. ] // Літ. Україна. – 2006. – 7 верес. (№ 34). – С. 7.
457. Кониськів М. Зіновія Франко: Слово про Каменяреву онуку на честь її 80-ліття, яке ми б відзначили у жовтні цьогоріч. // Літ. Україна. – 2005. – 4 серп. – С. 7.
458. Пасемко І. Незабутні розмови: [З онукою І. Франка – Зіновією Франко]

// Дзвін. - № 3. – С. 131 – 132. – („Франкова криниця”. До 150-ліття Вел. Каменяра).


459. Поліщук М. Вояки великого роду: [Члени родини Франків брали участь у відродженні укр. державності] // Літ. Україна. – 2006. – 20 лип. – С. 7.
460. * Самотий Р. „Малий син великого батька” // Друкарство. – 2006. - № 4. – С. 73 – 76.
461. Танана Р. Пам’ять, яка не згасає: Родина Вел. Каменяра на Шевченк. могилі: [дружина та діти – Петро і Анна] // Літ. Україна. – 2006. – 31 серп. – С.1.
462. Франко А., Франко О. Зеновії Франко виповнилось би 80 років // Культура і життя. – 2005. - № 47 – 48. – С. 5. - ( До 150-річчя з дня народж.

І. Франка).


463. Франко З. Людина із забуття: Про сина І. Я. Франка – Петра: [Організатора і сотника летунського полку УГА ] // Культура і життя. – 2006. – 1 лют. (№ 5). – С. 2 . – (До 150- річчя з дня народж. І. Франка).
464. Франко З. Невже трагізм запрограмований: [Про родину Франка, з непростою долею кожного, розповідає онука письм. по лінії сина Тараса]

/ Публ. з газ. „Франкова криниця” – 26 серп. 1990 р. // Літ. Україна. – 2005. – 8 груд. – С. 8.


465. Франко О., Франко А. Був свідком перших здобутків сина Тараса:

[ І. Я. Франко] // Культура і життя. – 2006. - № 32 – 33. – С. 7. – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).


466. Франко О., Франко А. Була козацького роду: [Дружина І. Франка

О. Хорунжинська] // Культура і життя. – 2—6. – 26 лип. – С. 2 – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).


467. Франко О. З родинних стосунків Зеновії Франко // Сл.. і час. – 2006. - № 8. – С. 58 – 65.
468. Франко О. З родинних стосунків Зеновії Франко: [ онуки письменника]

// Літ. Україна. – 2005. – 30 листоп. – С. 5. : фото.


469. Франко О., Франко А. Курінний УПА Іван Франко – Гонта („Гамалія”):: П’ять Іванів з Франкового роду, названих на честь письменника загинули за волю України // Культура і життя. – 2006. – 30 серп. – С. 4. – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).
470. Франко О. Нащадки по брату Онуфрію: [Онука Онуфрія Франка – рід. брата І. Франка – Оксана Франко та її син Андрій Франко]: Уточнення про наших авт. // Культура і життя. – 2006. – 6 груд. – С. 2. – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).
471. Франко О., Франко А. Співпраця Івана Франка з сином Андрієм

// Культура і життя . – 2006. - № 31(2 серп.). – С. 3. – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).


472. Франко О. , Франко А. Третій син Івана Франка: [Петро Франко]

// Культура і життя. – 2006. - № 34 – 35 (30 серп.). – С. 5. – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка)


473. Роланд Тарасович Франко: „В жизни дед был простым сельским парубком» / Подготов. А. Малей // Газета по-киевски. – 2006. – 26 авг. (№ 190). – С. 6.
474. Шеремета Е. Роланд Франко: „Меня спасла фамилия деда. Видимо, КГБ постеснялся отправлять в лагеря внука великого поэта :„ 27 авг. исполняется 150 лет со дня рожд. знам. Каменяра // Факты. – 2006. – 26 авг. (№ 155). – С. 4. – (И о времени, и о себе).
475. Ярема С. Мої зустрічі з Зенею Франко: [Онукою І. Франка] // Сучасність. – 2002. - № 11. – С. 121 – 127.
Життєві перехрестя
Листування
476. * Гнатюк В. П. Структура і функції категорій ввічливості в епістолярії Івана Франка // Наук. вісн. – К., 2003. – Вип. 6.: Право, педагогіка, психологія, методика навчання землевпорядкування та кадастр. – С. 108 – 115.
477. * Вівчар С. Юзефа Дзвонковська: Листи до Івана Франка // Наук. вісн. музею Івана Франка у Львові. – Львів., 2005. – Вип. 5. – С. 186 – 195.
478. * Горак Я. Листи Бориса Познанського до Івана Франка // Наук. вісн. музею Івана Франка у Львові. – Львів, 2005. – Вип. 5 . – С. 163 – 185.
* * *

479. Возняк М. „... Ви вважаєте наш зв’язок за перерваний?”: Листування

І. Франка з О. Рошкевич // Культура і життя. – 2006. – 26 квіт. – С. 2.- (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).
480. Возняк М. Вступні уваги: Листування Івана Франка з Ольгою Рошкевич

// Культура і життя. – 2006. – 22 берез.( № 11 – 12). – С. 5.


481. Возняк М. „...Надіюсь ущасливити вашу дочку”: Листування І. Франка з

О. Рошкевич // Культура і життя. – 2006. – 12 квіт. – С. 4. – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка ).


482. Возняк М. „...Прошу Вас, виконайте це моє прохання”: Листування Івана Франка з Ольгою Рошкевич // Культура і життя. – 2006. – 29 берез. (№ 13). – С. 2 . – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).
483. Косів М. Спалахи чулого серця: Із маловід. листів Івана Франка: [До

О. Рошкевич] // Літ. Україна. – 2006. – 1 черв. – С. 1, 7.


484. Листи Людмили Драгоманової до Івана Франка // Дзвін. – 2006. - № 5 – 6. – С. 148 – 156.
485. Маловідомі листи Зенона Кузелі до Івана Франка // Нар. творчість та етнографія. – 2006. - № 3. – С. 69 – 73. – (Дослідж. з історії науки і культури).
Спогади
486. * Чорновіл І. Іван Франко у „Споминах з мого життя” Олександра Барвінського // Молода нація: Альм. – К., 2003. - № 1 . – С. 34 – 50.
* * *

487. Бачинський Р. Той день я не забуду ніколи ( Один день у товаристві Івана Франка. За щоденником дир. „Нар. лічниці – шпиталю ім. митрополита А. Шептицького” Тита-Євгена Бурачинського) // Літ. Україна. – 2006. – 6 квіт. (№ 13). – С. 7.


488. * Зайко М. Каменяр у спогадах сучасників: Зі спогадів Богдана Лепкого

// Сл. Просвіти. – 2006. – 1 – 7 черв. – С. 7.


489. Лехман Т. Маловідомі спогади про Івана Франка ] / /Дзвін. – 2001. - № 8. – С. 154 -155.
490. Могилянський М. Із споминів про Івана Франка: [Трагіч. Франко в остан. роки життя] // Літ. Україна. – 2006. – 24 серп. – С. 7.
491. Паранюк Є. „ Мій стрийко – Іван Франко: Спогади // Берегиня. – 2002. - № 1. – С. 77 – 82.
492. Труш І. З моїх споминів про Франка // Дзвін. – 2003. - № 3. – С. 124 – 127.
493. Франко А., Франко О. Іван Франко у спогадах дочки // Культура і життя. – 2006. - № 34 – 35 (30 серп.). – С. 5. – (До 150-річчя з дня народж.

І. Франка).


494. Іван Франко у спогадах і цитатах // Укр. мова та літ. – 2005. - № 43 – 44 (листоп.). – С. 38 – 40.
Взаємини. Зустрічі.
495. * Кухар В. До історії взаємин між Іваном Франком та Іваном Белеєм

// Наук. вісн. музею Івана Франка у Львові. – Львів, 2005. – Вип. 5. – С. 142 – 162.


496. * Новак С. Іван Франко та Володимир Бірчак // Франкознавчі студії. - Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 204 – 212.
497. * Скорульська Р. Окремі штрихи до взаємин М. Лисенка та І. Франка (уточнені за матеріалами епістолярію та творч. архіву Миколи Лисенка)

// Наук. вісник музею Івана Франка у Львові. – Львів, 2005. – Вип. 5 . – С. 35 – 52.


498. * Томчук Л. „Займатися літературною працею, не занедбувати її...” : Сторінки творч. взаємин Івана Франка та Надії Кибальчич // Актуальні проблеми сучасної філології. Сер. : Літературознавство. – Рівне, 2002. – Вип. 12. – С. 106 – 115.
* * *

499. Баган О. Змагання титанів і епох: (До теми: „Іван Франко і Михайло Драгоманов) // Визвол. шлях. – 2006. - № 7 – 8. – С. 62 – 68.


500. Гирич І. Б. М. Грушевський і І. Франко: До історії взаємин // Укр. іст. журнал. – 2006. - № 5. – С. 35 – 67.
501. Головай І. Їх єднала доля України: Іван Франко й Українські січові стрільці // Дивослово. – 2006. - № 7. – С. 49 – 52. – (До 150-річ. ювілею І. Франка).
502. Горак Р. Були його щирими друзями: [члени родини проф. Василя Білецького] // Культура і життя. – 2005. – 16 листоп. (№ 45 – 46). – С. 6. – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).
503. Горак Р. В селі Яйківцях сто років тому: [Перебували на Великдень 1905 р. І. Франко, М. Коцюбинський та В. Гнатюк ] // Культура і життя. – 2005. – 21 верес. – С.1 – 2. – (До 150-річчя з дня народж. І. Франка).
504. Горак Р. До 100-річчя від дня народження особистого секретаря Великого Каменяра Івана Лизанівського // Дзвін. – 2002. - № 8. – С. 107 – 119.
505. Горак Р. Спадщина Івана Білинкевича: [І. Біленкевич створив Франк. енцикл., яку назвав „Франкознавчий словник” : До 150-річчя від дня народж. І. Франка] // Вітчизна. – 2005. - № 9 – 10. – С. 143 – 148.
506. Горак Р. Староста на весіллі: [Іван Франко – староста на весіллі

В. Стефаника] // Дзвін. – 2006. – 11 трав. – С. 1, 7.


507. Горак Р. Теодор Савула, переможець змагання: [З І. Франком гімназійн. товариша по ловлі риби руками ] // Дзвін. – 2006. - № 3. – С. 125 – 130. – („Франкова криниця” . До 150-ліття Вел. Каменяра).
508. Зозуляк К. Значуща постать нашої культури: Ізидор Пасічинський, шк. приятель Івана Франка // Дзвін. – 2002. - № 8. – С. 120 – 125.
509. Матівос Ю. Іван Франко, родич царського генерала (Єлисаветградські друзі Каменяра) // Голос України. – 2006. – 2 груд. (№ 229). – С. 13. – (Культура).
510. Рада І. Мистецтвознавчі штудії майстра: до стосунків І. Я. Франка з

І. І. Трушем // Укр. мова й літ. в серед. шк. , гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. - № 6. – С. 124 – 127.


511. Рибалка А. Івана Франко і Михайло Драгоманов: роль громад. б-к і читалень у формування укр. нації // Вісн. Кн.. палати. – 2005. - № 8. – С. 33 – 37.
512. Сисін Ю. „Твойому генію мій скромний дар...”: І. Франко та Є. Чикаленко на тлі ювілею Каменяра // Укр. мова й літ в серед. шк. , гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. - № 6. – С. 135 – 138.
513. Скорульська Р. „Особливо кланяйся від мене Миколі Віталійовичу...”: Окремі штрихи до взаємин М. Лисенка та І. Франка... // Культура і життя. – 2006. – 27 груд. (№ 51 – 52). – С. 7. – (до 150-річчя з дня народж.

І. Франка).


514. Соловей Е. Єфремов і Франко: [ До 130-х роковин С. Єфремова] // Сл. і час. – 2006. - № 10. – С. 3 – 7. – (Дати). – Бібліогр.: 9 назв.
515. Франко З. Михайло Грушевський та Іван Франко // Культура і життя. – 2006. – 21 черв. ( № 25). – С. 2. – (До 150-річчя з дня народж.

І. Франка


Більш, ніж меч і огонь...”
516. Балагура Т. „Тричі мені являлася любов...”: Урок – есе про кохання Каменяра // Укр. мова й літ. в серед. шк. , гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. - № 6. – С. 15 – 20.
517. * Боброва В. Л. „Тричі мені являлася любов...”: Урок у 10 кл.// Вивчаємо укр. мову та літ. – 2005. - № 10. – С. 7 – 11.
518. Бондар Л. Друга наречена: До взаємин І. Франка з О. Білинською // Дзвін. – 2005. - № 9. – С. 138 – 141.
519. Бондар Л. „Кохання без тями”: (Штрихи до лірич. портрета Ольги Рошкевич у зб. Івана Франка „Із днів журби”) // Сл. і час. – 2006. – № 8. – С. 32 – 39. – Бібліогр.: 6 назв.
520. Горак Р. „Горем п’яна, безнадійна любов...”: [І. Франко та Ольга Білинська] // Культура і життя. – 2005. – 27 лип. – С. 6. – (До 150-річчя з дня народж.

І. Франка).


521. Горак Р. Загадка портрета невідомої: [ З маком у волоссі. Одні дослідники вважають, що це Йосипа Дзвонковська, в яку був закоханий І. Франко, інші – Целіна Журавська] // Культура і життя. - 2005. – 7 груд. – С. 2.
522. Горак Р. Не стало онуки Ольги Рошкевич: [Музи І. Франка] // Культура і життя. – 2006. – 10 трав. – С. 3. – (До 150-річчя І. Франка).
523. Горак Р. Ольга Білинська – найзагадковіша з Франкових обраниць

// Вітчизна. – 2006. - № 11 – 12. – С. 112 – 125.


524. Гутиря С. „Більш, ніж меч і огонь...”: Жінки в житті та інтим. ліриці

І. Франка // Вітчизна. – 2005. - № 1 – 2. – С. 164 – 165.


525. Кореневич Л. Музи натхнення: [Особисте життя укр. класиків, в т. ч.

І. Франка] // Київ. – 2004. - № 3. – С. 154 – 161.


526. Кравченко У. Пісня і квіти для Івана Франка: [Вчителька нар. школи, поетеса Уляна Кравченко ( Юлія Шнайдер) про І. Франка] // Нар. творчість та етнографія. – 2001. - № 5 – 6. – С. 95 – 97.
527. * Кривова Л. А. І ще раз про любов Франка: Урок літ. у 10 кл. // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2006.- № 31. – С. 18 – 20.
528. Куропатенко Т. „Одна несміла, як лілея біла...” : [О. Рошкевич] // Укр. мова та літ. – 2006. 0 № 33 – 34. – С. 37 -39.
529. Сильвестров Ю. Хронический влюбленный: [І. Франко] // Караван историй. – 2006. - № 7. – С. 142 – 153.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка