101 «Екологія» Спеціалізація: «Екологічний контроль та аудит»Скачати 111.44 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір111.44 Kb.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для вступників на навчання за освітніми програмами підготовки магістрів


Навчально-науковий інститут: Екології, природоохоронної діяльності

та туризму ім. В. Чорновола (ІЕПТ)

Код, спеціальність:101 «Екологія»

Спеціалізація: «Екологічний контроль та аудит»
Програми дисциплін
Моніторинг довкілля
Моніторинг довкілля як галузь екологічної науки і природоохоронної діяльності.

Сутність, об’єкт, предмет, методи моніторингу довкілля. Моніторинг як система спостережень за впливом на довкілля антропогенних факторів. Моніторинг як система оцінювання і прогнозування майбутнього стану довкілля. Організація спостережень за станом природного середовища. Спеціальні методи спостережень за рівнем забруднення природного середовища.Рівні і види моніторингу довкілля.

Класифікація систем моніторингу. Екологічний моніторинг. Фоновий моніторинг. Глобальна система моніторингу. Кліматичний моніторинг. Моніторинг довкілля в межах України.


Моніторинг атмосферного повітря.

Джерела забруднення атмосферного повітря. Повітря як об'єкт аналізу. Відбір і підготовка проб. Якісне та кількісне визначення забруднювачів у повітрі. Інструментальні методи кількісного аналізу повітря. Експрес-методи для неперервного аналізу повітря. Забруднення повітря радіоактивними речовинами. Екологічне нормування якості повітря.


Моніторинг поверхневих вод.

Сучасний стан поверхневих вод. Джерела і види їх забруднення. Принципи організації спостережень і контролювання якості поверхневих вод. Гідробіологічні спостереження. Прилади і системи контролювання забруднення водного середовища. Оцінювання і прогнозування якості води.


Моніторинг Світового океану.

Джерела і види забруднення океану. Види комплексного глобального моніторингу океану. Організація спостережень за станом вод морів і океанів.Моніторинг стану ґрунтів.

Сучасний стан ґрунтового покриву Землі. Види ґрунтово-екологічного моніторингу. Принципи спостережень за рівнем хімічного забруднення ґрунту. Організація моніторингу забруднення ґрунтів важкими металами. Моніторинг меліорованих земель.Радіоактивне забруднення природного середовища і його моніторинг.

Джерела радіоактивного забруднення довкілля. Радіоекологічний моніторинг, його основні складові та завдання. Методи радіаційного контролю. Обстеження забруднених сільськогосподарських угідь і об’єктів ветеринарного нагляду.


Моніторинг довкілля на основі спостережень за біологічними об'єктами.

Біоіндикація. Біомоніторинг забруднення атмосфери за допомогою рослин. Біомоніторинг ґрунтів і водних ресурсів.


Література:
1. Клименко М.О., Прищепа А.М. Вознюк Н.М.Моніторинг довкілля. - К.: ВЦ
„Академія", 2006.

2. Зубик С.В. Моніторинг навколишнього середовища. - Івано-Франківськ: ІМЕ


„Галицька Академія", 2005.

3. Другов Ю.С. Методы анализа загрязнений воздуха. М., Химия,1984, 384 с.4. Унифицированые методы анализа вод. Под ред. Лурье Ю.-М.,Химия 1973, 376 с.
Інженерна екологія
Гідравліка, гідромеханічні процеси
Загальні закономірності процесів. Класифікація. Закони рівноваги, збереження переносу. Гідростатика. Поняття рідини, рівновага. Гідродинаміка. Режими течії рідин. Рівняння Бернуллі. Втрати напору на тертя і місцеві опори. Рух твердого тіла у рідині. Нерухомий та псевдозріджений шари зернистого матеріалу. Гідравлічні машини (насоси). Компресорні машини.

Розділення неоднорідних систем
Розділення неоднорідних рідких та газових систем у полі сил тяжіння. Розділення неоднорідних систем у полі відцентрових та електростатичних сил. Центрифугування. Розділення неоднорідних систем фільтруванням. Фільтрування за постійної різниці тисків. Фільтрування за постійної швидкості і різниці тисків. Фільтраційне та осаджувальне центрифугування. Перемішування рідин.
Теплові процеси в природоохоронних технологіях
Теплові процеси. Теплопровідність. Теплове випромінювання. Температурний напір. Конвективний теплообмін. Визначення коефіцієнта тепловіддачі. Тепловіддача при зміні і без зміни агрегатного стану теплоносія. Теплопередача за постійної та змінних температурах теплоносія. Нагрівання, охолодження, конденсація. Теплові агенти. Види теплообмінних апаратів. Випарювання як метод концентрування розчинів. Однокорпусні випарні апарати. Багатокорпусні випарні установки.
Масообмінні процеси
Загальні закономірності масообмінних процесів. Абсорбція. Хемосорбція. Десорбція, дегазація. Переганяння. Ректифікація. Екстракція в системі рідина-рідина. Масообмінні процеси з твердою фазою. Адсорбція, йонний обмін. Розчинення, екстрагування, кристалізація. Екстракція в системі тверда фаза-рідина.
Масообмін в системах з твердою фазою
Сушіння в екологічнобезпечних технологіях. Мембранні методи розділення. Біологічні процеси та апарати. Каталітичні процеси та апарати. Перспективні методи розділення однорідних систем.

Література

    1. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии / А.Г. Касаткин. - 9-е изд. - М .: Химия, 1973. - 754 с.

    2. Гельперин H.H. Основные процессы и аппараты химической технологии : в 2 т. / Н.И. Гельперин. - М. : Химия, 1981. - 812 с.

    3. Плановский E.H. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологи / E.H. Плановский, П.И.Николаев. - 3-е изд. - М. : Химия, 1987. - 540 с.


Біологія

Біологія як система наук про живу природу
Історичний розвиток біології. Зв'язок з іншими науками. Об'єкти вивчення біології. Загальна біологія. Видатні вчені біологи. Універсальні властивості організмів. Обмін речовин. Обмін енергії. Процеси фотосинтезу.

Індивідуальний розвиток організмів
Нижчі організми. їх роль в екологічних системах. Будова рослинної клітини. Будова тваринної клітини. Методи біологічних досліджень. Роль рослин, грибів, мікроорганізмів у довкіллі. Поняття про екосистему.

Екологічні аспекти біології

Організми та довкілля. Закони біологічного розвитку. Компоненти екосистеми середовища.Біотична структура екосистеми
Біотичний потенціал та опір середовища. Абіотичні та біотичні фактори середовища.

Природний заповідний фонд. Рекреаційні ресурси

Роль рослин у середовищі. Фактори, що впливають на рослинний світ. Роль тваринного світу в довкіллі. Фактори впливу. Червона книга України. Процеси акліматизації та реакліматизації. Роль заповідників, заказників для довкілля.Середовище. Біологічні особливості екосистем
Вплив абіотичних та антропогенних факторів на водні екосистеми: а) органолептичні властивості води; б) біоіндикація; в) знезараження води. Вплив біотичних та абіотичних факторів на екосистеми суходолу. Біогеоценоз.

Біогеохімічні цикли
Колообіг азоту. Колообіг вуглецю. Біогенні елементи. Мікро- та мікроелементи.

Концепція людського розвитку

Здоров'я людини, гомеостаз Фактори впливу на здоров'я людини. Залежність показників здоров'я від стану навколишнього середовища. Вплив негативних факторів на здоров'я людиниБіологічна особливість дії токсичних та отруйних речовин на живі органами
Механізм впливу отруйних речовин на організми. Особливість дії отруйних речовин на організми.
Література

1.Мотузний В.О. Біологія : посіб. / В.О. Мотузний. - К. : Вища шк., 2002.

2.Кучеренко М.С. Біологія / М.С. Кучеренко, П.Г. Балан, Ю.Т. Вервес. -К„ 1994.

Загальна екологія та неоекологіяЕкологія як загальнобіологічна наука
Предмет, визначення та завдання екології. Екологічні явища, стани та процеси. Екологічні фактори, ресурси та умови існування. Сонячна радіація. Фотоперіодизм та добовий ритм. Реакція рослин на несприятливі умови освітлення. Вода як екологічний фактор. Види опадів та їх екологічне значення. Тепло як екологічний фактор. Повітря як екологічний фактор. Водний режим ґрунтів. Повітряний режим ґрунтів. Тепловий режим ґрунтів. Гуміфікація і мінералізація органічного спаду. Біотичні фактори середовища.
Екологія популяцій

Визначення та характеристика популяцій. Екологічна ніша популяції. Просторова структура популяції. Вікова структура популяцій. Динаміка популяцій.


Біоценологія
Визначення, ознаки та класифікація біоценозів. Просторова структура біоценозів. Трофічна структура біоценозів. Концентраційна та бар'єрна функції біоценозів. Динаміка біоценозів.

Біогеоценологія
Визначення та компоненти біогеоценозу. Енергетика біогеоценозу. Рух потоку енергії в біогеоценозах. Біогеохімічні цикли. Кругообіг основних біогенних елементів (вуглецю, кисню, води, азоту, фосфору, сірки) в межах біогеоценозів.
Біосферологія
Визначення та компоненти біосфери. Характеристика геосфер. Класифікація та характеристика основних екосистем планети. Основні екосистеми України. Планетарний кругообіг основних біогенних елементів.

Антропогенна деградація біосфери
Науково-технічний прогрес та проблеми екології. Джерела екологічної кризи XX століття та її вплив на біосферу. Форми та механізми деградації біосфери. Роль промислового та сільськогосподарського виробництв. Забруднення компонентів біосфери та їх види. Живі організми в умовах антропогенного стресу. Трансформація та деградація біоти земної кулі.
Агро екосистеми
Забезпечення населення продуктами харчування. Агроекосистеми. Ресурси в агроекосистемах. Співжиття в агроекосистемах. Відходи с/г виробництва. Забруднення природного середовища.
Промислові екосистеми
Типи промислового виробництва. Енергетика. Географія промислового виробництва. Транспортні системи. Науково-технічний прогрес та екологія. Вплив промислового виробництва на біосферу.
Міські екосистеми
Інфраструктура міст. Міські споруди. Енергетичні системи міст. Екологічне середовище в містах. Людина в міському середовищі. Утилізація та знешкодження відходів.

Література1.Реймерс Н.Ф. Природопользование / Н.Ф. Реймерс. - М., 1990. -2.Білявський Г.О. Основи екологічних знань / Г.О. Білявський, P.C. Фурдуй. -К. : Либідь, 1992.

3.Злобін Ю.А. Основи екології / Ю.А. Злобін. - К. : Лібра, 1998. - 248 с.

Екологічна безпека
Загальні положення курсу

Мета, задачі та структура курсу, його місце та значення у підготовці фахівців з екології. Базовий понятійно- термінологічний апарат. Взаємозв'язок небезпеки та безпеки. Основні проблеми екологічної небезпеки, стан їх дослідження.

Знання та вміння, передбачені цим модулем, реалізуються шляхом оволодіння наступними навчальними елементами з подальшою їх оцінкою за рівнями та критеріями сформованості знань.
Екологічна небезпека як визначальна категорія впливу на стан екологічної безпеки

Характеристика екологічної небезпеки, її ієрархічна структура; роль техногенної складової. Екологічна небезпека - одна з основних проблем минулого та поточного століття. Екологічні ситуації (у т. ч. надзвичайні), їх класифікація та аналіз; природні та антропогенні небезпечні явища та процеси, екологічно особливо небезпечні процеси. Теоретичні аспекти аналізу формування екологічної небезпеки. Основні закономірності, діапазони небезпеки, визначення рівнів екологічної небезпеки, модель формування техногенної небезпеки. Моніторинг формування, розвитку та проявів екологічної небезпеки в регіональних умовах. Характерні особливості регіону; природна та соціально-економічна підсистеми.


Міжнародні аспекти забезпечення екологічної безпеки. Законодавча та нормативно- правова база
Основи міжнародного законодавства. Екологічна стратегія людства, міжнародні екологічні саміти, конференції, симпозіуми. Основні закони та підзаконні акти України, нормативні, відомчі та регіональні документи, права громадян на екологічну безпеку.
Державна система управління екологічною безпекою
Державна політика щодо екологічної безпеки. Екологічна безпека як основа сталого розвитку держави. Організаційні принципи екологічної безпеки. Державні органи управління на національному, регіональному, місцевому та об'єктному рівнях. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Соціальні аспекти забезпечення екологічної безпеки. Екологічна етика. Екологічна освіта і виховання. Роль наукових досліджень, засобів масової інформації та громадськості у розв'язанні проблем екологічної безпеки.
Управління екологічною безпекою на регіональному рівні

Основні положення стратегії управління, регіональні закономірності управління, особливості управління техногенною складовою екологічної безпеки, функціональна блок-схема управління. Практична реалізація регіонального управління екологічною безпекою. Принципи побудови системи управління. Ієрархічна система техніко-технологічного управління екологічною безпекою.Література


  1. Яцик А. В. Екологічна безпека в Україні. - К., 2003. - 216 с.

  2. Качинський А. Б., Хміль Г. А. Екологічна безпека України: аналіз, оцінка та державна політика. - К., 1997. - 127 с.

  3. Сівак В. К., Солодкий В. Д. Основи екологічної безпеки територій та акваторій: Навчальний посібник.- Чернівці, 2000. -156 с
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка