10. звітність бюджетних установСторінка1/13
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ТЕМА 10. ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

1. Поняття про звітність бюджетних установ.

2. Види звітності.

3. Порядок складання балансу.

Питання для самостійного вивчення:

1. Склад та зміст окремих видів звітності.

Література:

Основна: [4, 18-20, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 52]

Додаткова: [53, 54, 55, 58, 59, 60, 61]

1. Поняття про звітність бюджетних установ

Складання звітності в бюджетних установах завершує повний цикл бухгалтерської обробки даних, які накопичуються в облікових реєстрах.

Особливості бухгалтерської звітності в бюджетних організаціях:

· обов’язковість та державне регламентуванння, що випливає з характеру затвердження бюджету. Держава через Міністерство фінансів суворо регламентує склад і порядок складання звітності, терміни її подання, розгляд та затвердження. Усі бюджетні організації, установи повинні дотримуватись правил та термінів складання звітності, подавати її в установленому обсязі;

· єдність форми та змісту, що дає змогу статистичного групування та зведення її показників;

· методологічна єдність показників, яка передбачає єдині методи розрахунків однакових звітних показників, їх обов’язкове узгодження з відповідними показниками, затвердженими кошторисами та штатними розписами. Це необхідно для контролю за виконанням кошторису доходів і видатків;

· достовірність звітних показників, яка випливає з самої природи затвердження бюджетів усіх рівнів, що також необхідна для успішного виконання показників бюджету як за доходами, так і видатками, для своєчасного реагування на відхилення. Достовірність означає, що бухгалтерська звітність повинна давати вірне і повне уявлення про майновий та фінансовий стан організації, а також результати її діяльності. Достовірною вважається бухгалтерська звітність, сформульована та складена з урахуванням правил, встановлених нормативними актами системи нормативного регулювання;

· простота, зрозумілість, доступність та прозорість звітності, які необхідні для широкого залучення всіх працівників до управління, активізація людського фактора. Простота та ясність необхідні ще й для того, щоб не завуальовувались недоліки діяльності окремих керівників;

· цілісність – вимога, пов’язана з необхідністю включення в бухгалтерську звітність даних про всі господарські операції, які здійснюються організацією як юридичною особою в цілому;

· послідовність, що закріплює на практиці поетапність процесу складання бухгалтерської звітності, тобто необхідність постійності змісту та форм бухгалтерського балансу і пояснень від одного звітного періоду до іншого.

Звітність про виконання бюджету – це метод узагальнення планових і звітних показників, приведених в таку систему, яка характеризує виконання бюджету, зобов’язань, затверджених кошторисами за відповідний звітний період.

Звітність про виконання кошторису доходів і видатків – це система показників, яка характеризує виконання бюджету та допомагає регулюванню діяльності організації та установи за відповідний звітний період часу.

2. Види звітності

Звітність, яку надають установи та організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, можна умовно поділити на такі види:

· за складом:

а) місячна;

б) квартальна;

в) річна;

· за обсягом:

а) зведена;

б) вища організація;

в) органи Державного казначейства;

· за місцем подання:

а) звітність, яка подається Рахунковій палаті;

б) звітність, яка подається в органи податкової служби;

в) звітність, яка подається в органи статистики;

г) звітність, яка подається в інші органи.

· залежно від використання коштів

а) звітність за бюджетними коштами;

б) звітність за спеціальними коштами;

в) звітність за сумами за дорученнями та за іншими позабюджетними коштами.

Річні звіти складаються за звітний рік, яким вважається період з 1 січня до 31 грудня включно.

Форми звітності заповнюються в гривнях, а зведені звіти головних розпорядників – у тисячах гривень з одним десятковим знаком. У формах бухгалтерських звітів наводяться всі передбачені показники. У випадках незаповнення тієї чи іншої статті (рядка, графи) через відсутність активів, пасивів, операцій ця стаття прокреслюється.

До подання річного бухгалтерського звіту на підставі затверджених керівником установи пропозицій постійно діючих інвентаризаційних комісій з урегулювання розбіжностей фактичної наявності цінностей відповідні записи мають бути внесені до реєстрів і рахунків бухгалтерського обліку. Суми статей балансу за коштами на рахунках у банках, банківськими позиками, дані про рух фінансування з бюджету та позабюджетних фондів повинні відповідати відомостям, вказаним у виписках банків. Відображення у балансі сум за розрахунками з фінансовими і податковими органами, які взаємно не погоджені, не допускається.

Бухгалтерські звіти підписують керівник і головний бухгалтер установи, в централізованих бухгалтеріях – керівник цього органу управління установи, при якому вона утворена, і головний бухгалтер. Крім того, звіти про виконання плану за штатами і контингентами у міністерствах, відомствах, управліннях (відділах) держадміністрацій підписує керівник фінансової служби.

У бухгалтерських звітах не повинно бути жодних підчисток і помарок. Виправлення помилок у звітах здійснюється з дотриманням вимог, встановлених закнодавством.

Форми річного звіту повинні бути пронумеровані, прошнуровані, зброшуровані в окрему папку, складено перелік форм, включених до річного звіту.

Строки подання річних звітів установами встановлюються організаціями, до яких подаються ці звіти.

Кожний бухгалтерський звіт установи до подання його у визначені органи розглядається і затверджується у порядку, встановленому законодавством та установчими документами організації.

Річні бухгалтерські звіти подаються:

· вищій установі;

· органу Державного казначейства – при отриманні асигнувань з державного бюджету;

· органу Державної статистики – при окремих вказівках.

Зведені річні звіти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади подаються до Управління бухгалтерського обліку та звітності Головного управління Державного казначейства України керівниками бухгалтерських служб цих установ після перевірки даних про асигнування Управлінням оперативно-касового планування видатків Головного управління Державного казначейства України та перевірки форми № 3 “Звіт про виконання плану за штатами і контингентами” галузевими управліннями Міністерства фінансів України.

Інформаційність річного звіту повинна бути доповнена пояснювальною запискою, яка є обов’язковим додатком до річного звіту. Її обсяг та зміст не регламентовані, хоча навряд чи доцільно перевантажувати записку переліченням показників, які безпосередньо читаються за формами звітності. Разом з тим, у пояснювальній записці наводяться пояснення основних факторів, які вплинули на господарські та фінансові результати роботи установи, висвітлюється її фінансовий та майновий стан. Крім того, тут знаходять своє відображення відомості про намір установи змінити на майбутній рік методологію подачі окремих господарських і майнових операцій, коштів та розрахунків, а також подачу інформацію про дебіторів, що мають найбільшу прострочену заборгованість, із зазначенням суми боргу.

У поясненнях до звіту всі установи наводять курс, за яким при складанні річного бухгалтерського звіту був здійснений перерахунок активів і пасивів в іноземній валюті у грошову одиницю, що діє на території України, а також пояснюють причини змін вступного балансу на початок року.

3. Порядок складання балансу

Для керівництва бюджетною установою потрібно мати достовірну та вичерпну інформацію про загальний обсяг використання, джерела утворення, стан та розміщення коштів. Такі дані отримують за допомогою одного з елементів методу бухгалтерського обліку – бухгалтерського балансу.

Бухгалтерський баланс бюджетної установи – це метод відображення та групування на визначену дату, як правило на 1-е число, засобів бюджетної установи за видами, розміщенням, використанням та джерелами їх утворення в грошовій оцінці.

Засоби бюджетної установи та джерела їх утворення в балансі показуються за статтями.

Стаття балансу – це складова активу і пасиву, яка характеризує групу економічно однорідних господарських засобів та джерел їх утворення.

Статті балансу, в свою чергу, об’єднуються в економічно однорідні групи – розділи балансу.

Актив балансу бюджетної установи складається з трьох розділів:

І. Необоротні активи.

ІІ. Оборотні активи.

ІІІ. Витрати.

У пасиві балансу відображаються джерела утворення засобів. Основним джерелом утворення господарських засобів бюджетної установи є асигнування з бюджету.

Пасив балансу бюджетної установи складається з трьох розділів:

І. Власний капітал.

ІІ. Зобов’язання.

ІІІ. Доходи.

Структура балансу бюджетної установи суттєво відрізняється від балансу госпрозрахункової.

Баланс складається на підставі звірених даних синтетичного та аналітичного обліку на кінець звітного періоду. Залишки на рахунках обліку на початок року повинні бути тотожні відповідним даним на кінець року в балансі за попередній період.

Установи складають єдиний баланс за всіма коштами загального і спеціального фондів.

Кожна установа заповнює в балансі тільки ті рядки, які відносяться до її діяльності.

Порядок складання та подання звітності бюджетними установами

12.2.1. Складання та подання місячної звітності про виконання бюджетів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та "Про Державний бюджет України на 2002 рік", інших нормативно-правових актів форми місячної фінансової звітності, порядок їх заповнення та подання встановлюється згідно з інструкцією "Про порядок складання у 2002 році місячної фінансової звітності установами та організаціями, які отримали кошти державного та/або місцевих бюджетів", затвердженою наказом ДКУ від 31.01.2002 року № 18.

Центральні органи виконавчої влади та інші головні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, які отримують кошти державного бюджету, місячний звіт про виконання кошторисів подають у такому обсязі за формами:

№ 2мд "Звіт про виконання кошторису установи";

№ 2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України";

№ 4-1мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами";

№ 4-2мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ";

№ 4-3 мд "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду";

№ 7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ";

№ 8мд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ";

Установи та організації, які отримують кошти місцевих бюджетів місячний звіт про виконання кошторисів у 2002 році подають у такому обсязі за формами:

№ 2мм "Звіт про виконання кошторису установи";

№ 4-1мм "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами";

№ 4-2мм "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ";

№ 4-3 мд "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду";

№ 7мм "Звіт про заборгованість бюджетних установ";

№ 8мм "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ";

Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального

страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України складають і подають Державному казначейству України зведену звітність про виконання кошторисів відповідних фондів за формою № 2мд "Звіт про виконання кошторису установи".

Госпрозрахункові підприємства та організації про отримані кошти загального фонду державного та/або місцевих бюджетів, складають місячну фінансову звітність про використання отриманих бюджетних коштів за відповідними формами № 2мд "Звіт про виконання кошторису установи" або № 2мм "Звіт про виконання кошторису установи", а про отримані кошти спеціального фонду - за відповідними формами № 4-Змд "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" або № 4-Змм "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду". Крім цього підприємства та організації, що не мають статусу бюджетної установи, за отримані бюджетні кошти загального фонду, подають до органів Державного казначейства України форми № 8мд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ" або № 8мм "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ".

Форма № 2мд "Звіт про виконання кошторису установи" складається установами, що отримують кошти загального фонду Державного бюджету України. Звіт складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків (додаток 19).

Форма № 2мм "Звіт про виконання кошторису установи" складається установами, що отримують кошти загального фонду місцевих бюджетів. Звіт складається за кожним кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

У цих формах План асигнувань відображається за скороченою економічною класифікацією видатків: 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ", 1120 "Нарахування на заробітну плату", 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 1340 "Поточні трансферти населенню", 5000 "Інші видатки".

У разі прийняття скорочення (обмеження) видатків загального фонду заповнюється відповідна графа.

Касові видатки за звітний період відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду бюджету, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків) за будь-якими видами операцій. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків.

Залишок коштів на кінець звітного періоду відображається в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Форма № 2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України" складається установами, що отримують кошти загального фонду державного бюджету в іноземній валюті. Звіт

складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Операції, здійснені в іноземній валюті, відображаються в національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України. Перерахунок здійснюється відповідно до наказу Державного казначейства України від 24.07.2001 №126 "Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті.

У цій формі звітності План асигнувань на звітний період відображається тільки за такими кодами економічної класифікації видатків: 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ", 1120 "Нарахування на заробітну плату", 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 1340 "Поточні трансферти населенню", 5000 "Інші видатки".

Звіти форми № 4мд про надходження і використання коштів спеціального фонду, складаються установами, які отримують кошти державного бюджету в розрізі кодів програмної класифікації видатків, звіти форми № 4мм про надходження і використання коштів спеціального фонду, складаються установами, які отримують кошти місцевих бюджетів в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

Форми № 4-1 мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" та № 4-1 мм "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" складаються установами, що отримують плату за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до чинного законодавства України. Вони мають постійний характер і обов'язково плануються у кошторисі та використовуються за цільовим призначенням. Форми №4-1мд та №4-1мм включають плату за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна.

Форми №4-2мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" та №4-2мм "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" складаються установами, що отримують гранти та дарунки (благодійні внески), а також кошти на виконання окремих доручень. Сюди також відносяться інвестиції, що згідно з чинним законодавством України отримують бюджетні установи, в тому числі на будівництво житла. Ці кошти не мають постійного характеру та плануються лише у випадках попереднього укладення угод або за календарними планами проведення централізованих заходів.

Форми №4-1мд та №4-1мм, а також № 4-2мд та №4-2мм складаються за кодами економічної класифікації видатків тільки за касовими видатками.

Форма № 4-Змд "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" та Форма № 4-Змд "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" складаються установами, які за розподілами головних розпорядників коштів отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

Касові видатки спеціального фонду бюджету відображаються за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України (установах банків), за будь-якими видами операцій. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків.

Бюджетні установи складають та подають тільки ті форми №4мд та №4мм звітів про кошти спеціального фонду за відповідними джерелами надходжень, для яких в органах Державного казначейства відкриті реєстраційні рахунки.

Зведені місячні звіти за формами №2мд "Звіт про виконання кошторису установи" або №2мм "Звіт про виконання кошторису установи", за відповідними формами №4мд або №4мм та за формами №7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ" або №7мм "Звіт про заборгованість бюджетних установ" головними розпорядниками коштів до Державного казначейства України не подаються.

Форма №7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (додаток 20) складається установами, що отримують кошти державного бюджету.

Форма №7мм "Звіт про заборгованість бюджетних установ" складається установами, що отримують кошти місцевих бюджетів.

Ці форми звітностей складаються на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, що виникла у зв'язку з виконанням кошторису за поточний та минулі роки. Звіти складаються в розрізі кодів економічної та тимчасової класифікації видатків бюджетів і містять інформацію про заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами.

Дебіторська заборгованість відображає суму дебіторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту. При цьому, прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату із загальної суми кредиторської заборгованості установи виділяється окремо.

Заборгованість з простроченим терміном оплати - це заборгованість, яка залишилась на обліку після строку, встановленого для оплати. Якщо строк оплати не встановлено, то заборгованість вважається простроченою після ЗО днів з дня оформлення рахунку на оплату.

Звіти форм №7мд та №7мм складаються окремо за загальним і спеціальним фондами.

Форми № 8мд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ" №8мм_"3віт про фінансові зобов'язання бюджетних установ" складаються всіма установами, що отримують кошти загального фонду відповідно державного та місцевих бюджетів. Звіт форми № 8мд складається за кожною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків (додаток 21), форми № 8мм - за кожним кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків. У звітах відображається сума фінансових зобов'язань, які зареєстровані протягом поточного року в органі Державного казначейства.

12.2.2. Квартальна фінансова звітність бюджетних установ про виконання бюджетів

Квартальна фінансова звітність складається і подається, згідно з інструкцією про порядок складання у 2002 році квартальної фінансової звітності установ та організацій, що отримують кошти державного та/або місцевого бюджету, затвердженої наказом Державного казначейства України від 29.03.2002 року № 59.

Форми квартальної фінансової звітності, порядок їх заповнення та подання встановлюються згідно з цією інструкцією відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та " Про Державний бюджет України на 2002 рік", Постанови Кабінету міністрів від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ", наказів Міністерства фінансів України від 27.12.2001 року № 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" та від 28.01.2002 року № 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" та інших нормативних актів.

Центральні органи виконавчої влади та інші головні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, які отримують кошти державного бюджету, квартальний звіт про використання кошторисів у 2002 році подають у такому обсязі за формами:

• №1 "Баланс";

• №2 кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи"

• №2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України"

• №3 "Звіт про виконання плану по штатах та контингентах"

• №4-1кд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами";

• № 4-2кд "Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ";

• №4-Зкд "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"

• №7кд"3віт про заборгованість бюджетних установ";

• №8 "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ";

• довідка про депозитні операції;

• пояснювальна записка до квартального звіту.

Установи та організації, які отримують кошти місцевих бюджетів, квартальний звіт про використання кошторисів у 2002 році подають у такому обсязі за формами:

• №1 "Баланс";

• №2 км "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи"

• №2- валюта "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України"

• №3 "Звіт про виконання плану по штатах та контингентах"

• №4-1км "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами";

• № 4-2км "Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ";

• №4-Зкм "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"

• №7км"3віт про заборгованість бюджетних установ";

• №8 "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ";

• довідка про депозитні операції;

• пояснювальна записка до квартального звіту.

Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України складають і подають Державному казначейству України зведену квартальну звітність про виконання кошторисів відповідних фондів за формою № 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" та формою фінансового звіту "Баланс", який подається за зразками, визначеними цими фондами.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка