1. Загальні положенняСкачати 88.09 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір88.09 Kb.
«Затверджено»

Директор школи: А.М.Герман

_____________________

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


1. Загальні положення

 1. Ця посадова інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя фізичної культури, а також відповідно до вимог «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Жністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за N° 969/6160 від 20.11.2001 р.

 2. Учитель фізичної культури призначається та звільняється з посади директором школи.

 3. Учитель фізичної культури повинен мати вищу або середню спеціальну освіту без вимог до стажу педагогічної роботи.

 4. У своїй діяльності вчитель фізичної культури керується Конституцією України і законами України, указами Президента України, рішеннями кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів із питань освіти та виховання учнів, правилами та нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту, Статутом школи (правилами внутрішнього розпорядку, наказами та розпорядженнями директора школи, посадовою

інструкцією), трудовою угодою, контрактом; дотримується у своїй роботі положень Конвенції про права дитини.

 1. Учитель фізичної культури зобов'язаний:

 • дбати про особисту безпеку та здоров'я, а також про безпеку та здоров'я оточуючих і учнів під час навчально-виховного процесу, виконання будь- яких робіт чи під час перебування на території закладу освіти;

 • знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, спортивним обладнанням, устаткуванням та іншими засобами виробництва, уміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

 1. Учитель фізичної культури безпосередньо відповідає за порушення зазначених вимог.

2. Завдання та обов'язки

 1. Проведення на високому методичному та науковому рівні навчання учнів відповідно до програм та методик фізичної культури, використовуючи при цьому найефективніші прийоми та засоби навчання.

 2. Визначення завдань і змісту занять з урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних, психофізичних особливостей учнів.

 3. Надання допомоги учням, ечителям в опануванні навичок і техніки виконання вправ.

 4. Забезпечення проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони

праці, контроль за дотриманням здорових і безпечних умов проведення уроків та фізкультурно- оздоровчих заходів. Не допускати до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально- виховного процесу без передбаченого спецодягу та спецвзуття, організація вивчення учнями правил і норм охорони праці.

 1. Спільно з медичними працівниками контроль за станом здоров'я дітей, дозування їхнього фізичного навантаження.

 2. Проведення консультацій для батьків, вихователів груп продовженого дня з методики фізичного виховання дітей і профілактики нещасних випадків.

 3. Чергування в школі відповідно до графіку чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після завершення занять.

 4. Проведення позакласної роботи з учнями в класах, у яких викладає.

 5. Ведення обліку успішності та відвідування уроків,

 6. Бережливе ставлення до збереження навчально- матеріальної бази фізичного виховання, обладнання та інвентарю, що прийняті на відповідальне збереження згідно до відповідних документів.

 7. Участь у роботі методичного об'єднання та внутрішкільних змаганнях.

 8. Дотримання етичних норм поведінки в школі, побуті, громадських місцях, що відповідають суспільному статусу педагога.

 9. Розміщення та встановлення спортивного обладнання відповідно до правил і вимог техніки безпеки та виробничої санітарії.

 10. Розроблення та перегляд один раз на три роки інструкції з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки та один раз на п'ять років інструкції з безпеки під час проведення занять у спортивних залах, спортивних майданчиках і здійснення нагляду за їхнім дотриманням.

 11. Систематичне проведення вступного, первинного, позапланового та цільового інструктажів з учнями з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обев'язковою реєстрацією в класному журналі та «Журналі-реєстрації інструктажів з охорони праці для учнів».

 12. Спільно з адміністрацією і профспілковим комітетом проведення ретельної перевірки, своєчасного розслідування та обліку нещасних випадків серед учнів під час уроків фізичної культури та під час проведення спортивно-масових заходів. Уживання заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

 13. Допуск у визначеному порядку на заняття представників дирекції школи.

 14. Заміна на уроках тимчасово відсутніх учителів відповідно до розпоряджень заступника директора з навчально-виховної роботи.

 15. Участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, що проводяться адміністрацією школи.

  1. Права

Учитель фізичної культури має право:

ЗЛ. Брати участь в управлінні школою в порядку, що передбачений Статутом школи.   1. Захищати професійну честь та гідність.

   2. Ознайомлюватись зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності та давати свої пояснення.

   3. Захищати свої інтереси самостійно або через представника, у тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, що пов'язане з порушенням педагогом норм професійної етики.

   4. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за винятком випадків/що передбачені законом.

   5. Вільно обирати та використовувати методи навчання та виховання, навчальні посібники та матеріали, підручники, методи оцінювання знань і умінь, що не суперечать інструктивно-методичним і нормативним документам Міністерства освіти і науки України.

   6. На підвищення кваліфікації та курсову перепідготовку.

   7. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію та отримувати її у випадку успішного проходження атестації.

   8. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, що стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадку та в порядку, що визначені Статутом і Правилами про нагоро - дження учнів та стягнення.

  1. Відповідальність

 1. У встановленому законодавством України порядку вчитель фізичної культури несе відповідальність за:

 • збереження життя та здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;

 • реалізацію не в повному обсязі навчальн их програм відповідно до навчального плану та розкладу навчального процесу;

 • порушення прав і свобод учня.

 1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, розпоряджень директора школи та інших нормативних актів, посадових обов'язків, що. встановлені цією інструк-
  цією, учитель фізичної культури несе дисциплінарну відповідальність у порядку, що визначений трудовим законодавством.

4.3. За застосування, у тому числі одноразове, як методу виховання фізичного чи психологічного насильства над особою учня, а також за скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений із посади відповідно до трудового законодавства та Закону України «Про освіту». Звільнення за такий вчинок не є заходом дисциплінарного покарання.

4.4.3а збитки, що завдані школі та учасникам навчально-виховного процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків, учитель фізичної культури несе матеріальну відповідальність у порядку та в межах, що визначені


трудовим і цивільним законодавством.

5. Повинен знатиУчитель фізичної культури повинен знати:

 1. Закон України «Про освіту», інші законодавчі та норматйвно-правові акти та документи з питань навчання та виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови України, нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

 2. Правила внутрішнього трудового розпорядку школи.

 3. Правила безпечної експлуатації спортивного обладнання, протипожежної безпеки, електробезпеки, надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків.

 4. Правила виробничої санітарії та гігієни праці.

 5. Правила користування засобами пожежогасіння та індивідуального захисту.

 6. Шляхи евакуації учнів у випадках екстремальних ситуацій.

 7. Особливості змісту навчальних програм із фізичної культури.

 8. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів, що затверджені Міністерством освіти і науки України.

 9. Вимоги до ведення шкільної документації.

 10. Основні методи навчання, їх класифікацію.

 11. Зміст і засоби оптимізації процесу навчання.

 12. Психологічні основи диференційованого навчання.

 13. Сутність уроку як основної форми процесу навчання та виховання.

 14. Підходи до вибору форм, заєобів і методів навчання з урахуванням конкретних умов.

 15. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.

 16. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.

 17. Методику підготовки, проведення та аналізу виховних заходів та роботу з батьками.

 18. Основну та додаткову літературу, програму з фізичної культури.

 19. Форми та методи вдосконалення педагогічної майстерності, узагальнення педагогічного досвіду.

  1. Кваліфікаційні вимоги

   1. Учитель фізичної культури повинен мати відповідну фахову освіту.

   2. Володіти сучасними формами, методами організації навчально-виховного процесу, забезпечувати результативність та якість своєї праці.

6:3. Один раз на п'ять років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації та один раз на три роки — з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.

    1. Брати участь в удосконаленні інструкцій з безпеки та охорони праці. Розробляти і періодично переглядати один раз на три роки інструкції з охорони праці та подавати їх на затвердження директорові.

    2. Постійно підвищувати педагогічну майстерність і фаховий рівень.

     1. Взаємини

Учитель фізичної культури:

      1. Працює в режимі тижневого навантаження, розкладу уроків, графіка поза класної роботи, що затверджені директором школи на початку навчального року.

      2. Проводить уроки відповідно до розкладу уроків, замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів тієї самої спеціальності на умовах погодинної оплати та згідно до тарифікації (залежно від тривалості заміни).

      3. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку щодо організації робочого часу та його використання в навчальному закладі.

      4. Подає свої пропозиції адміністрації школи до річного плану роботи щодо спортивно-масових заходів серед учнів тих класів, у яких він викладає.

      5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного характеру та ознайомлюється з ними.

      6. Систематично обмінюється інформацією з питань, що входять до, його компетентності, з дирекцією школи та педагогічними працівниками. -

      7. У період канікул, що не збігаються з відпусткою, залучається дирекцією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, що не перевищує навантаження до початку канікул.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка