1 Загальні основи педагогіки вищої школиСкачати 181.5 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір181.5 Kb.
#4899
Форма навчання: денна, заочна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом


ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Плани практичних занять


 1. Тема 1 Загальні основи педагогіки вищої школи

  План
  Педагогіка вищої школи в системі педагогічних наук. 2. Предмет, об'єкт, завдання педагогіки вищої школи

 3. Категорії педагогіки вищої школи

 4. Структура та функції вищої освіти в України

Тема 2 Методика викладання в дидактичній системі навчальних дисциплін вищого навчального закладу

План


 1. Поняття про дидактику вищої школи. Основні категорії дидактики

 2. Закономірності, принципи, методи та форми навчального процесу у вищому навчальному закладі

 3. Сутність та класифікація педагогічних технологій. Сутність і взаємозв'язок понять освітні технології, педагогічні технології

 4. Організація та класифікація самостійної роботи студентів

 5. Кредитно-модульна технологія навчання


Тема 3 Нові підходи до організації навчання у вищих навчальних закладах України

План

1.Загальні засади побудови системи вищої освіти в України

2. Напрями вдосконалення вищої освіти і Болонський процес

3. Структура системи вищої освіти в Україні

4. Управління вищою освітою.

Тема 4 Сутність навчального процесу у вищій школі

План


 1. Характеристика компонентів навчального процесу

 2. Особливості формування змісту освіти у вищій школі. Курсова і предметна системи організації навчання

 3. Джерела змісту вищої освіти. Структура навчальних пчанів і навчальних програм

 4. Соціальні відносини в педагогічному процесі

 5. Структурні елементи педагогічного процесу

 6. Закономірності педагогічного процесу

 7. Структура навчального процесу, його внутрішня та зовнішня складові

 1. Тема 5 Нові підходи до організації навчання у вищих навчальних закладах України

  План


  1. Загальні засади побудови системи вищої освіти в України

  2. Напрями вдосконалення вищої освіти і Болонський процес

  1. Структура системи вищої освіти в Україні
  Управління вищою освітою


 1. Тема 6 Система діагностики знань і умінь студентів у вищому навчальному закладі

  План
  Діагностика знань та умінь студента, її функції та структурні компоненти
  1. Види, форми організації та методи контролю навчальних досягнень студентів, шляхи їх вдосконалення

  2. Умови ефективного використання метедів контролю знань. умінь студентів.

  3. Шляхи підвищення об'єктивності контролю

  Модульно-рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів.

 2. Критерії та норми оцінок знань студентів


 1. Тема 7 Контроль та оцінка знань, умінь та навичок студентів

  План


  1. Основні методологічні засади роботи куратора в студентській академічній групи

  2. Куратор академічної групи, головні показники його професіоналізму та їх вимірювання

  Критерії оцінки роботи куратора


 1. Тема 8 Психолого-педагогічні засади виховання студентської молоді Система виховної роботи куратора академічної групи

  План


  1. Процес виховання у вищому навчальному закладі

  2. Методи та форми виховної роботи куратора академічної групи

  3. Функції та принципи виховної роботи куратора академічної групи

  4. Обов 'язки та права куратора академічної групи

  Критерії оцінювання рівнів ефективності виховного процесуСамостійна робота


 1. Тема 1 Загальні основи педагогіки вищої школи

  1. Підготуватися до практичного заняття.

  2. Охарактеризувати діяльність держави стосовно виконання вимог Болонського процесу.

  Підготувати реферат на тему: «Концептуальні засади демократизації та реформування вищої освіти в Україні». Реферат оформити письмово.


 1. Тема 2 Методика викладання в дидактичній системі навчальних дисциплін вищого навчального закладу.

  1. Підготуватися до практичного заняття.

  2. Розкрийте специфіку та взаємозв'язок дидактики та часткових методик.

  3. Підготувати реферат на тему: «Дидактика вищої школи, основні категорії дидактики вищої школи». Реферат оформити письмово.

  Тема 3 Нові підходи до організації навчання у вищих навчальних закладах України

  1. Підготуватися до практичного заняття.

  2. Дати характеристику ступеневій освіті в Україні.

  3. Охарактеризувати діяльність держави стосовно виконання вимог Болонського процесу.

  Підготувати реферат на тему: «Міжпредметні зв'язки у навчанні та їх психолого-педагогічне значення». Реферат оформити письмово.

Тема 4 Сутність навчального процесу у вищій школі

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Проаналізувати послідовність застосування методів і форм навчання відповідно етапам навчання з певної теми на прикладі будь-якої дисципліни.

 3. Розробити систему методів навчання відповідно етапам навчання з певної теми на прикладі будь-якої дисципліни.

 4. Підготувати реферат на тему: «Характеристика основних напрямків змісту навчання та виховання у ВНЗ». Реферат оформити письмово.

Тема 5 Форми і методи організації навчання у вищій школі

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Опишіть поетапно процес вивчення студентом певної теми.

 3. Дайте характеристику сучасним формам навчання.

 4. Підготувати реферат на тему: «Класно-урочна і лекційно-семінарська системи навчання». Реферат оформити письмово.

Тема 6 Система діагностики знань і умінь студентів у вищому навчальному закладі

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Дайте пропозиції щодо удосконалення системи діагностики знань і умінь студентів у Вашому ВНЗ з точки зору застосування організаційних форм навчання.

 3. Підготувати реферат на тему: «Педагогічні проблеми формування пізнавальних інтересів студентів». Реферат оформити письмово

Тема 7 Контроль та оцінка знань, умінь та навичок студентів

 1. Підготуватися до практичного занятгя.

 2. Проаналізуйте існуючу систему контролю успішності студентів з певної дисципліни стосовно реалізації принципів, методів та форм контролю.

 3. Розробіть систему контролю за успішністю студентів (1 або 2 семестри) на прикладі певної дисципліни. Вкажіть чітке розташування форм, методів та видів контролю.

 4. Підготувати реферат на тему: «Вимоги до перевірки та оцінювання успішності студентів у навчанні». Реферат оформити письмово.


Тема 8 Психолого-педагогічні засади виховання студентської молоді Система виховної роботи куратора академічної групи Підготуватися до практичного заняття.

 1. Дайте пропозиції щодо удосконалення виховної роботи у Вашому ВНЗ з точки зору застосування методів виховання.

 2. Розробіть план виховних заходів для групи студентів І курсу на 1 рік.

 3. Підготувати реферат на тему за вибором: «Проблема формування колективу студентської групи» та «Професійно-педагогічні і особистісні якості викладача вищої школи та вимоги до нього». Реферат оформити письмово.

Питання до заліку для студентів заочної форми навчання

 1. Використання тестів під час контролю знань.

 2. Використання технічних засобів під час проведення занять.

 3. Вимоги до науково-педагогічних кадрів ВНЗ.

 4. Демократизм, гуманізм у системі методів навчання у вузі.

 5. Дидактичні ідеї, що забезпечують впровадження інноваційних технологій навчання.

 6. Допомога в плануванні часу при організації самостійної роботи студентів.

 7. Загальна характеристика основних компонентів вузівського навчального процесу.

 8. Загальні дидактичні закономірності викладання.

 9. Зміст і значення роздаткового матеріалу.

 10. Зовнішня педагогічна техніка викладача як засіб ефективного навчання.

 11. Індивідуальний стиль спілкування викладача.

 12. Інноваційні методики модульного навчання у вищій школі.

 13. Методи контролю і самоконтролю у навчанні.

 14. Методи навчання за логікою передачі і сприймання навчальної інформації.

 15. Методи навчання за рівнем напруженості пізнавальної діяльності.

 16. Методи стимулювання інтересу до навчання.

 17. Методи стимулювання обов'язку і відповідальності у навчанні.

 18. Методи та засоби навчання у вищій школі.

 19. Методи, прийоми ефективності вузівського проблемного навчання.

 20. Методика відбору інформації для навчальної лекції.

 21. Методика навчальної діагностики.

 22. Методика подолання педагогічних ситуацій у викладацькій діяльності.

 23. Методика формування внутрішньої педагогічної техніки викладача.

 24. Методика формування педагогічних здібностей викладача.

 25. Методика формування професійного мовлення викладача.

 26. Методологія дидактики вищої школи: історія і сучасність.

 27. Назвіть основні завдання педагогіки вищої школи.

 28. Назвіть основні тенденції розвитку педагогіки вищої школи в сучасних умовах.

 29. Нові вимоги до процесу проведення лекцій.

 30. Об'єктивні та суб'єктивні аспекти інтенсифікації вузівського процесу викладання спеціальних дисциплін.

 31. Організація, методика бально-рейтингової системи навчання.

 32. Організація, методика керівництва науково пошуковою роботою студентів.

 33. Організація, методика підготовки та проведення лекції діалогу.

 34. Організація, методика підготовки та проведення семінару диспуту.

 35. Організація, методика проведення заліків, іспитів у вузі.

 36. Організація, методики самовдосконалення викладача вузу.

 37. Основи вузівського навчання у відповідності з Болонською декларацією.

 38. Основні вимоги до роздаткового матеріалу.

 39. Основні етапи навчально-пізнавальної діяльності у вищій школі.

 40. Основні методики формування у викладача техніки володіння своїм організмом.

 41. Основні принципи викладання.

 42. Охарактеризуйте основні педагогічні поняття.

 43. Охарактеризуйте педагогіку як науку.

 44. Підтримка студентів під час пошуку майбутнього місця роботи.

 45. Посилення інтересу до навчання на підставі майбутньої конкуренто­спроможності фахівця на ринку праці.

 46. Посилення уваги до психолого-педагогічних аспектів навчальної діяльності.

 47. Посилення уваги до самостійної роботи студентів з боку викладачів.

 48. Пояснювально-ілюстративне навчання у вузі: зміст, методика проведення.

 49. Проблемна лекція: специфіка, методика проведення.

 50. Рівні опанування дидактикою вищої школи.

 51. Розвиток пізнавального інтересу як мотив пізнавальної діяльності. Формування навичок ефективної комунікації.

 52. Розкрийте сутність основних функцій педагогіки вищої школи.

 53. Семінар у системі бально-рейтингового навчання.

 54. Семінар у системі модульного навчання.

 55. Семінар у системі форм вузівського навчального процесу.

 56. Семінар у формі усних виступів та обговорення питань.

 57. Словесні методи навчання.

 58. Специфіка, методика проведення семінару - теоретичної конференції.

 59. Сприяння ефективному пошуку необхідної інформації.

 60. Структура професійно методичної компетентності викладача.

 61. Сутність, структура, типи навчальних лекцій.

 62. Сучасні підходи до організації семінарських занять.

 63. Сучасні форми контролю знань студентів.

 64. Умови ефективності діалогічного спілкування у процесі навчання.

 65. Умови та шляхи інтенсифікації вузівського навчання.

 66. Форми контролю навчання та критерії оцінок успішності .

 67. Форми підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ.

 68. Функції мовлення викладача.

 69. Характеристика основних фаз тренінгу.

 70. Шляхи ефективності формування педагогічної техніки викладача.

 71. Що вивчає педагогіка вищої школи?

 72. Що є предметом педагогіки вищої школи?


Список рекомендованої літератури

Основна

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. - К., 2002.

 2. Болюбаги Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. -К.: Компас, 1997.

 3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. - К., 2006.

 4. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи. - К., 2005.

 5. Попков В АКоржуев A.B. Дидактика высшей школы : Учеб. пособие для студ. вьсш. пед. учеб. завед. - М.: Издат. центр «Акаде-мия», 2001. - 136 с.

 6. Слєпкань 3.1. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2005. - 240 с.

Додаткова

  1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. - К.: Либідь, 2005. - 560 с.

  2. Архангельський И. С. Учебный процесс в высшей школе. - М.: Высш. шк., 1980.

  3. Бейц Р. Поради викладачам початківцям. - К., 2005.

  4. Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача. - К., 2007.

  5. Вітвіцька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Метод. ІІосіб.для студ. магістратури. - К.: Центр навч. літ., 2003. -316 с.

  6. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 576 с.

  7. Волкова Н.П. Професійно педагогічна комунікація. - К., 2006.

  8. Галузинський В.М., Свтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи України. - К.: HHTJ1, 1995.

  9. Галузинський В.М., Свтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібн. - К.: Вища школа, 1995. - 237 с.

  10. Галузинський В.М., Свтух М.Б. Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні. - К., 1995. - 168 с.

  11. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997.-376с.

  12. Гронлунд Н.Е. Оцінювання студентської успішності. - К., 2005.

  13. Державна національна програма «Освіта» (Україна. XXI століття). - К.: Райдуга. - 1994.-61с.

  14. Дичківська 1.М. Інноваційні педагогічні технології. - К., 2004.

  15. До брянський I.A. Особливості, способи і прийоми організації активно діалогічного навчання. // Педагогіка і психологія. - 2007. - № 2.

  16. Ельбрехт О.М. Педагогік вищої школи: Модульний лекційно- практичний курс. - К.: Вид-во Свропейського ун-ту, 2005. - 80 с.

  17. Свтух М.Б. Нові технології навчання. - К., 2003.

  18. Свтух М.Б. Проблеми освіти. - К., 2003.

  19. Закон України «Про освіту». - К.: Генеза, 1996. - 36 с.

  20. Закон України «Про вищу освіту». - Харків, 2002.

  21. Зварич І. Засади педагогічного контролю й оцінювання знань студентів // Рідна шк."- 2002. - № 10. - С. 19-21.

  22. Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії. - К., 2000.

  23. Казанцев А.К, Подлеснъх В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент: в деловьх играх, хозяйственньх ситуациях, задачах и тестах: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2001.-368 с.

  24. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібн. - К.: Вища школа, 1997. - 394 с.

  25. Кобыляцкий И.Ч. Основы педагогики высшей школы. - К.: Высш. шк, 1978.

  26. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение. - К.: Выща шк., 1990.

  27. Корсак КВ. Освіта, суспільство, людина в XXI столітті: Інтегрально філософський аналіз. - К., 2004.

  28. Кремень В. Освіта і наука України - інноваційні аспекти: стратегія, реалізація, результати. - К., 2005.

  29. Лозова В.І., Москаленко П.Г., Троцко Г.В. Педагогіка: Навчально- методичний посібник. - К.:ІСДОУ, 1993. - 140 с.

  30. Лузан П.Г. Активізація навчання студентів / За ред. Дьоміна A.L - К.: Редакційно-метод. відділ Наукметодцентру агроосвіти, 1999. -216 с.

  31. Ляшенко 0.1. Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних систем освіти // Педагогіка і психологія. - 2005. - № 1.

  32. Методика воспитательной работы. Учеб. пособие для студентов пед. училищ / В.М. Коротов и др.; Под ред. В.М. Коротова - М.: Просвещение, 1990.- 175 с.

  33. Мороз А.Г., Падалка О.С., Юрченко B.L Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. посіб. - К.: Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова, 2003. - 268 с.

  34. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. О.Г. Мороза. - К.: НПУім. M. Драгоманова, 2001.

  35. Нагаев В.М. Методика викладання у вищій школі. - К., 2007.

  36. Нагаєв В.М. Оцінювання навчальної діяльності студентів за модульно-рейтинговою технологією навчання // Педагогіка і психологія. - 2003. -№ 3. - С. 84-91.

  37. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті. - К.: «Шкільний світ». - 2001. - 24 с.

  38. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / за ред. LA. Зязюна. - К.: Віпол, 2000. - 636 с.

  39. Ніколаєнко С.M. Стратегія розвитку освіти України. - К., 2006.

  40. Нісимчук А.С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології: Навч. посіб. -К.: Просвіта, 2000. - 386 с.

  41. Нормативно-методичні матеріали з виховної роботи / В.І. Рябченко - К. : НАУ, 2001.-220 с.

 1. Організація, зміст, форми та методи виховної роботи серед студентів колективами кафедр вищого навчального закладу освіти: Метод. Реком. / ІЗ.Д. Базилевич, M.L Поночовний, ЬТ.І. Косарева. - К.: ІЗМН. 1997, - 28 с.

 2. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За ред. О.М. Пєхоти. - К.: A.C. К., 2001.-256 с.

 3. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали). - К., 2004.

 4. Над сита О.С., НисимчукА.С. Сучасні педагогічні технології: Навч. посіб.-К., 2000.-368 с.

 5. Педагогика / Под ред. А.П. Кондратюка - К.: Вьісшая школа, 1982. 376 с.

 6. Педагогика / Под. ред. Ю.К. Бабанского. - М.: Просвещение, 1988. 348 с.

  1. Педагогічна майстерність: Підручник / За заг. ред. I.A. Зязюна, К.! Вища шк., 1997.-349 с.

  2. Попков В. А., Коржуев A.B. Учебный процесс в ВУЗе: состояние, проблем и, решения. - М: Изд-во МГУ, 2000. - 432 с.

  3. Психологическая теория коллектива. / Под ред. А.В.Петровского, - М.: І Іедагогика, 1979. - 240 с.

  4. Психология и педагогика / A.A. Радугин. - М.: Центр, 1996. - 334 с.

  5. Самаріна С. Нові технології навчання. - К., 2004.

  6. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика. К,: І (ентрінновацій та розвитку, 2007. - 256 с.

  7. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5-ти томах. - К.: Радян, liih . 1977.

  8. Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України: Кол монографія. - К.: НаУКМА, 1997. - 290 с.

  9. Хуторской А.Е. Практикум по дидактике и современным методики м обучения. - СПб.: Питер, 2004. - 542 с.

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> pedagogics and government educational institutions
pedagogics and government educational institutions -> «Психологія та етика ділового спілкування» як навчальна дисципліна та її завдання
pedagogics and government educational institutions -> Педагогіка для студентів 2 курсу соціально-гуманітарного факультету
pedagogics and government educational institutions -> Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
pedagogics and government educational institutions -> «Основні засади та принципи формування зони європейської освіти»
pedagogics and government educational institutions -> 1. Наука і освіта Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Сучасний стан науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
sgf -> Перелік запитань для підготовки до іспиту із Особливої частини кримінального права України
pedagogics and government educational institutions -> Закони і принципи педагогіки творчості Історико-філософський аспект дослідження проблеми творчості
pedagogics and government educational institutions -> Методичні вказівки щодо роботи над темою Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми
pedagogics and government educational institutions -> Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
pedagogics and government educational institutions -> Урок театр одного актора

Скачати 181.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка