1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристикиСторінка1/14
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.46 Mb.
#6859
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Національна академія внутрішніх справ

Навчально-наукового інституту права та психології

Кафедра кримінально-правових дисциплін

СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ

Навчально-методичний комплекс

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр»

Навчально-наукового інституту права та психологіїКИЇВ 2014
Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-наукового інституту права та психології

кафедра кримінально-правових дисциплін
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ

СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ”


Для напряму “Право” спеціальності “Правознавство”Автор:

Штанько О.Ф., професор кафедри, Заслужений юрист України
Схвалено

на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС 19.06.2014 р., протокол № 21КИЇВ – 2014

ЗМІСТ
1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики

2. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)

3. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни

4. Навчальна програма навчальної дисципліни “Судова влада в Україні”

5. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни “Судова влада в Україні”

6. Плани-конспекти лекційних занять

7. Плани семінарських та практичних занять

8. Завдання для самостійної роботи

9. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

10. Навчально-методичні матеріали для лекцій

11. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів з підготовки до семінарських занять

12. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

13. Список рекомендованої літератури для вивчення навчальної дисципліни

Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни

“Судова влада в Україні”
№ з/п

Зміст виробничої функції

Зміст уміння

1.

Інформаційна

Ознайомлення теоретичними основами діяльної судової влади в Україні.

2.

Виховна

Знати засади діяльності судової влади в Україні.

Здатності випускника вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, що вимагаються та система умінь, що їх відображає, яка формується засвоєнням змісту навчальної дисципліни

“Судова влада в Україні”

№ з/п

Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі правозастосовної діяльності

Зміст уміння

1.

Здатність засвоювати і реалізовувати нормативно-правові акти в галузі судового права.

1.1. Знати та виконувати норми законодавства щодо судоустрою та статусу суддів, вміти захищати свої права.

1.2. Розвивати кругозір у галузі правозастосовної діяльності.2.

Здатність тлумачити положення норм Конституції України, чинного законодавства щодо здійснення судочинства та правосуддя, а також щодо судоустрою в Україні, та статусу суддів.

2.1.  Орієнтуватися в системі чинного законодавства, що регулює здійснення правосуддя в Україні

2.2. Виконувати конституційні обов’язки.

2.4. Дотримуватися норм законодавства та вимагати цього від інших осіб.

2.5. Захищати права та свободи людини і громадянина.

2.6. Бути взірцем та розповсюджувати систему загальнолюдських цінностей, норм моралі і поведінки в міжособистістних відносинах та в суспільстві


3.

Здатність до ефективної, комунікаційної взаємодії, у тому числі засобами сучасних інформаційних технологій.

3.1. Чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки.

3.2. Створювати і підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистих контактів.

3.3. Розвивати комунікабельність та можливість адаптації в колективі.


4.

Здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення.

4.1. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу.

4.2. Встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру.

4.3. Тренувати пам’ять.

4.4. Обирати оптимальні форми постійного підвищення власної кваліфікації.

Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Мета: чітке системне уявлення студентів про сутність судової влади як соціально-правового інституту; розкриття правових і організаційних проблем її функціонування; розгляд змісту, ознак, принципів, функцій та форм реалізації судової влади, особливостей формування суддівського корпусу, порядок побудови суддівської систем України на основі чинного законодавства, міжнародних стандартів та принципів, їх застосування, а також досягнень юридичної науки.
Предмет: створення та діяльність судової влади в Україні, правові та організаційні проблеми її функціонування, змісту, ознаки, принципи, функцій та форм реалізації судової влади, особливості формування суддівського корпусу, порядок побудови суддівської систем України на основі чинного законодавства, міжнародних стандартів та принципів, їх застосування.
Змістові модулі: І. Загальні положення функціонування судової влади та судової системи. ІІ. Судова система в Україні: структура та діяльність.
Форма підсумкового контролюзалік.
Структурно-логічна схема навчальної дисципліни

Судова влада в Україні”
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни
Навчальна дисципліни “Судова влада в Україні” розроблена з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні “бакалавр” засвоїли головні положення нормативних навчальних дисциплін: “Конституційне право”, “Адміністративне право”, “Судові та правоохоронні органи України”, “Цивільних процес”, “Господарський процес”, “Адміністративний процес”, “Кримінальний процес”. Дана навчальна дисципліна передбачає вивчення актуальних питань судової влади в Україні.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни “Судова влада в Україні” у навчальних планах підготовки магістрів становить 72 академічні години.

Зважаючи на багатоманітність видів судової діяльності та специфічність завдань їх здійснення у навчальній програмі дисципліни “Судова влада в Україні” подані загальні вимоги щодо структури та змісту дисципліни, отриманих знань та вмінь. У переліку рекомендованої літератури наведені джерела загального та спеціального характеру, вимоги яких є актуальними для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” напряму “Право” спеціальності “Правознавство”.

Мета вивчення дисципліни “Судова влада в Україні” полягає у: чіткому системному уявленні студентів про сутність судової влади як соціально-правового інституту; розкритті правових і організаційних проблем її функціонування; розгляді змісту, ознак, принципів, функцій та форм реалізації судової влади, особливостей формування суддівського корпусу, порядку побудови суддівської систем України на основі чинного законодавства, міжнародних стандартів та принципів, їх застосування, а також досягнень юридичної науки.

Формування у студентів уміння: орієнтуватися у системі норм, що є підґрунтям діяльності судової влади та судової системи України; аналізувати і узагальнювати нормативні акти, які визначають судоустрій України, статус суддів та основні напрями діяльності суддів у відповідності з Законом України “Про судоустрій і статус суддів”, прийнятого Верховної Радою України 7 липня 2010 року.

Завдання навчальної дисципліни “Судова влада в Україні”: вивчення студентами предмету, системи та основних понять навчальної дисципліни “Судова влада в Україні”; ознайомлення із загальною характеристикою сучасної судової системи в Україні; засвоєння студентами новацій, які містить Закон України “Про судоустрій та статус суддів” та яким розпочато черговий етап судово-правової реформи в Україні; з’ясування принципів здійснення правосуддя в Україні на сучасному етапі вдосконалення; поглиблення знань студентів щодо основних напрямів державної політики у здійсненні судової реформи та судочинства зокрема, а також етапи вдосконалення судівництва відповідно до європейських стандартів та принципів; осмислення студентами взаємодії судової влади з іншими державними інститутами; вивчення особливостей впровадження і становлення адміністративної юстиції в Україні; орієнтування студентів у основних поняттях здійснення правосуддя та судочинства; застосування студентами положень, що стосуються гарантій суддів для безперешкодного виконання професійних обов’язків.

Внутрішня організація та побудова навчальної дисципліни “Судова влада в Україні” визначається метою та відповідає завданням її вивчення, структурно вона складається з двох змістових модулів, які об’єднують шість тем.
Структурно-логічна схема викладання навчальної дисципліни

Судова влада в Україні”


Змістовий модуль І. Загальні положення функціонування судової влади та судової системи.


Предмет, метод і основні поняття дисципліниРозвиток судової системи України у новітню епоху

Судова влада і судова система


Змістовий модуль ІІ. Судова система в Україні: структура та діяльність


Структура судової системи УкраїниСуддівське самоврядування в Україні

Гарантії незалежності суддів і безперешкодного виконання ними професійних обов’язків


Загальною методичною вимогою до вивчення навчальної дисципліни “Судова влада в Україні” є вироблення особистісного ставлення студентів до її проблем на основі критичного вивчення та аналізу нормативно-правових актів, навчальної і наукової літератури. Курс семінарських занять розрахований як на вивчення та закріплення інформаційно-теоретичної бази, отриманої під час прослуховування лекцій, так і на самостійну роботу студентів. Цілеспрямовано сприяти підвищенню рівня логічного мислення, мобілізувати продуктивність засвоєння теоретичного матеріалу, розгляд на семінарських заняттях тих питань, які безпосередньо стосуються діяльності судової влади в Україні.

Як свідчить практика навчального процесу, найбільш ефективним прийомом вивчення судової системи в Україні є ознайомлення з нормативно-правовими антами. Звертаємо увагу студентів на вивчення публікацій у періодичних виданнях, зокрема, наукових статей з кримінального процесу, судоустрою та інших правових наук.

Поточний контроль за засвоєнням знань здійснюється через оцінювання усних відповідей щодо питань для обговорення, передбачених планом семінарських занять, а також шляхом проведення експрес-опитувань, тестування, підготовку доповідей і рефератів, написання самостійних робіт. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань студентів і вміння застосовувати їх для аналізу нормативно-правових актів.

Підсумкова перевірка якості засвоєння змісту навчального процесу здійснюється у формі заліку, на якому визначається рівень теоретичних знань з функціонування судової влади в Україні, а також уміння застосовувати ці знання з метою аналізу нормативно-правових актів.

Навчальна програма навчальної дисципліни “Судова влада в Україні”

Навчальна програма визначає місце навчальної дисципліни у системі підготовки фахівця, вимоги до сформованості їх компетенцій та зміст освіти для фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня з навчальної дисципліни “Судова влада в Україні”.

Згідно з освітньо-професійною програмою, “Судова влада в Україні” є нормативною навчальною дисципліною обов’язкового вибору, вивчається протягом одного семестру. Загальний бюджет часу відповідно до ECTS становить 2 кредити, що дорівнює 72 годинам. Структурно навчальна дисципліна складається із 2 змістових модулів, рівень засвоєння яких визначається за результатами підсумкового контролю.

Місце і роль судової влади в Україні в системі підготовки фахівців-правознавців визначається тим, що вона допомагає вільно орієнтуватися в системі чинного законодавства, що регулює здійснення правосуддя в Україні, у тому числі на підставі міжнародно-правових актів.

Основні професійні компетенції

Засвоївши програму навчальної дисципліни “Судова влада в Україні”, студенти магістратури за спеціальністю “Правознавство” мають бути здатними здійснювати на конституційних засадах правосуддя та володіти основними професійними компетенціями щодо даного виду роботи:у професійній діяльності:

 • вміння вірно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що встановлюють засади функціонування судової влади в Україні;

 • використання у практичній діяльності норми законів України та міжнародних угод, які регламентують вказану діяльність;

 • вільна орієнтація в системі чинного законодавства, що регулює здійснення правосуддя в Україні, у тому числі на підставі міжнародно-правових норм;

у науково-дослідній діяльності:

    • готовність застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу обов’язкових елементів та етапів судочинства і правосуддя;

    • здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження проблем, що стосуються здійснення судової влади в Україні;

в організаційно-управлінській діяльності:

 • здатність враховувати положення Конституції України та інших нормативних актів в Україні та готовність на їх основі розробляти необхідні пропозиції у сфері судової влади та судової системи;

 • здатність правильно аналізувати і узагальнювати законодавчі акти, що стосуються суддівського самоврядування в Україні;

 • вміння формулювати власну позицію з питань, пов’язаних зі здійсненням судової влади;

у консультаційній діяльності:

 • надання роз’яснень практичним працівникам правоохоронних органів, що стосуються завдань, структури та діяльності судової влади в Україні;

у педагогічній діяльності:

    • розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань здійснення судової влади в Україні.


РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення дисципліни за видами занять для денної форми навчання наведений у таблиці 1.
Таблиця 1.


Освітньо-кваліфікаційний рівень

Магістр, Спеціаліст

Форма навчання

Денна

Семестр

1

Кількість годин, всього

72

Лекції, годин

12

Семінарські заняття, годин

12

Практичні заняття, годин

8

Модульний контроль, годин

4

Самостійна робота студентів, годин

36

Підсумковий контроль

ЗалікЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ”


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль І. Загальні положення функціонування судової влади та судової системи


Тема 1. Предмет, метод і основні поняття дисципліни “Судова влада в Україні”

Предмет та методи навчальної дисципліни “Судова влада в Україні”. Поняття, ознаки судової влади в Україні, її співвідношення з іншими гілками влади. Співвідношення навчальної дисципліни “Судова влада в Україні” з іншими навчальними дисциплінами. Нормативно-правові акти України з питань судової влади. Вплив норм міжнародного права на розвиток законодавства про судову владу та практику його застосування в Україні.Професійна складова. Оволодіння системою базових понять теми, сформувати уявлення студентів про судову владу в Україні як науку і навчальну дисципліну, її об’єкт, предмет, методи.
Тема 2. Судова влада і судова система в Україні

Роль суду в житті суспільства. Функції судової влади – їх поняття і порядок реалізації. Загальна характеристика судової системи України. Принципи судоустрою України за Законом України “Про судоустрій і статус суддів”. Здійснення правосуддя тільки судом, самостійність судів, рівність перед законом і судом, правова допомога при реалізації права на справедливий суд, гласність і відкритість судового процесу, державна мова судочинства, обов'язковість судових рішень, право на оскарження судового рішення.Професійна складова. Вміння вірно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що встановлюють засади функціонування судової влади в Україні.
Тема 3. Розвиток судової системи України в новітню епоху

Судова система України у складі Російської імперії в результаті судової реформи 1864. Судоустрій у період існування урядів національно-демократичної орієнтації (1917–1920 роки). Становлення судової системи радянської України та її основні сутнісні характеристики. Судоустрій у період Нової економічної політики (1922 – початок 30-х років). Судоустрій у період розширення командно-адміністративних методів керівництва економікою і посилення тоталітарного режиму (початок 30-х – початок 50-х років ХХ ст.). Судоустрій у період десталінізації і наростання застійних процесів у житті держави і суспільства (середина 50-х – кінець 80-х років ХХ ст.). Удосконалення судової системи України до затвердження Концепції судово-правової реформи 1992 року. Результати реалізації концепції судово-правової реформи 1992 року. Конституційні аспекти удосконалення судоустрою і судочинства в Україні. Мала судова реформа 2001–2002 років та її наслідки. Роль закону України “Про судоустрій і статус суддів” від 7 липня 2010 року та результати його реалізації.Професійна складова. Засвоєння сутності, природи та форм здійснення судової влади в Україні в різні історичні періоди.
Змістовий модуль ІІ. Судова система в Україні: структура та діяльність
Тема 4. Структура судової системи України.

Порядок утворення і ліквідації судів. Суди загальної юрисдикції. Види, структура, повноваження місцевих судів. Види, структура, повноваження апеляційних судів. Апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди. Види, структура, повноваження вищих спеціалізованих судів. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України. Склад та повноваження Верховного Суду України за Законом України від 7.07.2010 р. “Про судоустрій і статус суддів”.Професійна складова. Знання щодо порядку утворення і ліквідації судів, структури та повноважень місцевих, апеляційних, касаційних судів та Верховного Суду України.
Тема 5. Суддівське самоврядування в Україні

Завдання, повноваження та структура суддівського самоврядування. Роль державної судової адміністрації України як складової частини інфраструктури судової влади. Повноваження ДСА України, голова ДСА України. Організаційне забезпечення роботи суду. Компетенція і порядок діяльності: зборів суддів; конференцій суддів; Ради суддів. З’їзд суддів України – найвищий орган суддівського самоврядування.Професійна складова. Опанування та застосування на практиці знань стосовно діяльності судової адміністрації України.
Тема 6. Гарантії незалежності суддів і безперешкодного виконання ними професійних обов’язків

Поняття незалежності судів та суддів і види їх гарантій. Організаційно правові гарантії забезпечення незалежності судів та суддів. Особливості гарантій незалежності суддів. Соціально-економічні гарантії незалежності суддів. Належне фінансове і матеріально-технічне забезпечення судової системи як передумови нормативного функціонування судів і діяльності суддів. Особливості статусу суддів у відставці.Професійна складова. Оволодіння навиками вільної орієнтація в системі законодавства, що визначає гарантії незалежності суддів і безперешкодного виконання ними професійних обов’язків.
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни

Судова влада в Україні”


Робоча програма навчальної дисципліни “Судова влада в Україні” укладається профільною кафедрою для користування науково-педагогічними працівниками і містить загальний опис дисципліни, прогнозовані цілі та результати навчання, структуру навчальної діяльності студента, засоби діагностики (критерії, методи і шкалу оцінювання); перелік методичного й інформаційного забезпечення.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни “Судова влада в Україні” – вивчення проблемних питань здійснення правосуддя на засадах верховенства права, забезпечення кожному права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, які гарантують Конституція та закони України, а також міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Завдання навчальної дисципліни:

– ознайомлення з об’єктом, предметом, понятійно-категоріальним апаратом навчальної дисципліни судова влада в Україні;

– розширення кола знань про судову систему в Україні, засвоєння сутності, природи та форм здійснення судової влади в Україні в різні історичні періоди;

– ознайомлення із досягненнями світової та вітчизняної правової науки, основними сучасними напрямами, концепціями реформування судової системи;

– розвиток уміння правильно аналізувати і узагальнювати законодавчі акти, що стосуються суддівського самоврядування;


 • формування у студентів навиків до самостійного аналізу та вивчення нормативно-правових актів, що стосуються діяльності судової системи в Україні.


СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ


п/п


Назва теми

нормативний обсяг годин

всього годин з викладачем

З них
Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Самостійна та індивідуальна робота

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовний модуль 1

36

18

6

6

6

18

9

9

1

Предмет, метод і основні поняття дисципліни судова влада в Україні

12

6

2

2

2

6

3

3

2

Судова влада і судова система

12

6

2

2

2

6

3

3

3

Розвиток судової системи України у новітню епоху

12

6

2

2

2

6

3

3

Змістовний модуль 2

36

18

6

6

6

18

9

9

4

Структура судової системи України

12

6

2

2

2

6

3

3

5

Суддівське самоврядування в Україні

12

6

2

2

2

6

3

3

6

Гарантії незалежності суддів і безперешкодного виконання ними професійних обов’язків

12

6

2

2

2

6

3

3

Всього годин

72

36

12

12

12

36

18

18

Форма контролю

ЗалікПЕРЕЛІК ТЕМ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Рекомендуються наступні теми семінарських занять:

 1. Предмет, метод і основні поняття дисципліни судова влада в Україні

 2. Судова влада і судова система

 3. Розвиток судової системи України у новітню епоху

 4. Структура судової системи України

 5. Суддівське самоврядування в Україні

 6. Гарантії незалежності суддів і безперешкодного виконання ними професійних обов’язків


САМОСТІЙНА РОБОТА

Вимоги до організації самостійної роботи та структура навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами дисципліни.

Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних семінарських занять, а також самостійне вивчення окремих тем під керівництвом викладача.

Інформаційно-методичним забезпеченням самостійної роботи студентів слугує перелік питань для самостійної підготовки, що передбачені планами семінарських занять, а також список літератури до теми.

Загальною методичною вимогою вивчення навчальної дисципліни є вироблення особистісно-практичного ставлення студентів до діяльності судової системи в Україні на основі осмислення навчальної і наукової літератури. Основною рекомендацією із самостійного одержання і поглиблення знань з дисципліни може слугувати опрацювання та критичне осмислення рекомендованої літератури, насамперед нормативно-правових актів, а також підготовка схем і порівняльних таблиць.

Проблемно-пошукові питання до кожної з тем навчальної дисципліни покликані підготувати студента до проведення ним самостійної дослідницької роботи.

З метою поглиблення вивчення дисципліни “Судова влада в Україні” та набуття навичок і вмінь самостійного аналізу та обґрунтування висновків у процесі вивчення дисципліни, слухачі денної форми навчання готують наукові повідомлення, структурно-логічні схеми, виконують реферат, тема якого враховує специфіку профільної спрямованості. До кожної з проблем навчальної дисципліни пропонуються теми для підготовки рефератів. Реферат має засвідчити, що студент самостійно опрацював обрану проблему.

Самостійна та індивідуальна робота студентів покликана сприяти досягненню мети, яка поставлена перед курсом. Приступаючи до самостійної роботи, студент має усвідомити мету навчальної дисципліни та ті завдання, які стоять перед ним.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи спрямовані на закріплення навчального матеріалу. Їх виконання передбачає засвоєння основного змісту тем навчальної дисципліни. Разом з тим, виконання таких завдань потребує творчого підходу з боку студента, вміння самому ставити додаткові питання та давати на них відповіді, оцінювати результати власної роботи та порівнювати їх з іншими, застосовуючи загальнокультурні та професійні компетенції для аналізу типових і нестандартних ситуацій.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Судова влада в Україні”


Контроль за засвоєнням знань з даної навчальної дисципліни здійснюється декількома способами: застосовуються різні форми опитування і написання контрольних робіт на семінарських заняттях, а також систематичне проведення модульного контролю, складання заліку.

При виставленні оцінок враховуються, насамперед, знання, розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї, а не особисте відношення до них тих, хто відповідає.

Методологія вивчення дисципліни і оцінювання знань студентів заснована на індивідуально-диференційованому, компетентнісно-орієнтованому навчанні.

Для оцінки якості засвоєння студентами навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і в процесі самостійної роботи, передбачено поточний та підсумковий контроль успішності, який здійснюється шляхом опитування, написання контрольних робіт на семінарських заняттях, виконання реферативних завдань, модульних контрольних робіт і складання заліку. Успішність засвоєння навчальної дисципліни визначається за допомогою ухваленої шкали оцінювання.УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Всі види занять навчальної дисципліни “Судова влада в Україні” повинні проводитися в навчальних аудиторіях з використанням відповідних дидактичних і технічних засобів навчання.

При проведенні семінарських занять створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати інноваційні завдання за допомогою вирішення навчально-проблемних ситуацій, що відповідають особливостям майбутньої професійної діяльності студентів.РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ

Горбачевький В. Я. доктор юридичних наук, доцент, Штанько О.Ф., заслужений юрист України, Баулін О. В. кандидат юридичних наук, доцент.
Програма схвалена на засіданні кафедри кримінального процесу (протокол № 1 від 30 серпня 2013року).
Рекомендовано методичною радою Національної академії внутрішніх справ.
Плани-конспекти лекційних занять
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ внутрішніх справ

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl
navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка