1. психологія як наука І навчальна дисциплінаСторінка25/25
Дата конвертації11.04.2016
Розмір6.05 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
/ О.В. Сухомлинська // Позпшкільна педагогіка: пошук і проблеми: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 1995. – С. 15.

1 Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко. – Полтава: Ред. газ. “Полтавський вісник”, 1994. – С. 174.

1 Заброцький М.М. Педагогічна психологія: Курс лекцій / М.М. Заброцький. – К.: МАУП, 2000. – С. 39.

2 Маценко Ж. Духовність як феномен психології / Ж. Маценко // Психологія внутрішнього світу / Упоряд. СУ. Гончаренко. – К.: Редакція загальнопед. газет, 2002. – С. 11.

3 Філософський енциклопедичний словник / НАН України. Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; Редкол.: В.І. Шинкарук, Є.К. Бистрицький, М.О. Булатов та ін. К.: Абрис, 2002. С. 141.

4 Андрущенко В.П. Духовне життя суспільства і культура / В.П. Андрущенко, М.І. Михальченко // Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. Вид. 2-е, випр. і доп. К.: Вид-во “Генеза”, 1996. С. 311.

5 Філософія: Підручник / Г.А. Заїченко, В.М. Сагатовський, І.І. Кольний та ін.; за ред. Г.А. Заїченка. – К.: Вища школа, 1995. – С. 311.

6 Пищулин Н.П. Формировать, воспитывать духовность учащихся / Н.П. Пищулин // Педагогіка толерантності. 2002.№ 3 (21)С.93.

1 Пищулин Н.П. Формировать, воспитывать духовность учащихся / Н.П. Пищулин // Педагогіка і толерантність. 2002. № 3(21). С. 94.

2 Варій М.Й. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. / М.Й. Варій, В.Л. Ортинський. К.: ЦУЛ, 2007. С. 240 245.

3 Філософський енциклопедичний словник / HAH України. Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; Редкол.: В.І. Шинкарук, Є.К. Бистрицький, М.О. Булатов та ін. К.: Абрис, 2002. С. 313.

4 Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посіб. / О.П. Рудницька / М-во освіти і науки України. Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. К., 2002.С. 49.

1 Карпенчук С.Г. Вивчення рівнів вихованості школярів / С.Г. Карпенчук, Г.І. Ситник. – Рівне: ІПКПК, 1996. –С. 20 21.

1 Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.П. Волкова. – К.: Академія, 2003. – С. 161.

2 Там само, С. 162 – 164.

1 Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька / О.П. Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – С. 181.

2 Цукасова Л.В. Театральная педагогика: Принципы, заповеди, советы / Л.В. Цукасова, Л.А. Волков. – М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2009. – С. 52.


1 Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: У 2-х т. / За ред. В.М. Столєтова. – К.: Рад. школа, 1983. – С. 406 – 407.

2 Коменський Я.А. Вибрані педагогічні твори: В 2-х т. / Я.А. Коменський. – К.: Радянська школа, 1940. – Т.1. – С. 354.

1 Сухомлинський В.О. Вибрані твори в п’яти томах / В.О. Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1977. – Т.4: Павлиська середня школа. Розмова з молодим директором. – С. 417.

1 Suchodolski B. Wspolczesne problemy wychowanie estetychnego // Wychowanie przez sztuke / Wybor. Wstep I red / I.Wojnar. Warszawa, 1965. – S. 29 – 32..


2 Przy chodzinka-Kaciczak M. Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – wspolczesnosc. – Warszawa: WsiP, 1979. - S. 161.

3 Szuman S/ Istota, kierrunki i struktura uzdolnien muzycznych / Szkola Artystyczna. T. III, 1957. – Nr. 1 – 2. – S. 8 – 30.

4 Irena Wojnar/ Wychowanie estetyczne – wyczowanie czlowieka // Edukacja estetyczna w perspektywie przemisn szkoly wspulczesnej / Pod red/ A/ Dialkowskiego. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytety Marii Curie-Sklodowskiej, 1997. – S.23.

1 Цукасова Л.В. Театральная педагогика: Принципы, заповеди, советы / Л.В. Цукасова, Л.А. Волков. – М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2009. – С. 51 – 116.


1 Пальчевський С.С. Педагогіка: Навчальний посібник / С.С. Пальчевський. – К.: Каравела, 2007. – С. 312.


1 Пальчевський С.С. Педагогіка: Навчальний посібник / С.С.Пальчевський. – К.: Каравела, 2007. – С. 348 – 349.

2 Там само, С.349 – 352.

3 Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчаня / Упорядник Л. Галіцина. – К.: Ред.загальнопед. газ., 2005. – С. 32.

1 Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г.М. Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – С. 177-211.

1 Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г.М. Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – С. 215.

2 Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г.М. Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – С. 236 – 237.

1 Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник / М.М. Фіцула. – К.: Академія, 2002. – С. 161 – 173.


1 Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник / С.П. Максимюк. – Кондор, 2005. – С. 205 – 206.


1 Вознюк М.Н. Етико-педагогічні основи формування особистості: Навчальний посібник / Н.М. Вознюк. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – С. 19.

2 Васянович Г.П. Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект): Монографія / Г.П. Васянович; Наук. ред. І.А. Зязюн. 2-е вид. – К.; Львів, 2002. – 232 с.


1 Вознюк М.Н. Етико-педагогічні основи формування особистості: Навч. посіб. / Н.М. Вознюк. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – С. 21.

1 Вивчення рівнів вихованості школярів / Авт. – упоряд. С.Г. Карпенчук, Г.І. Ситник. – Рівне: Ін-т підвищення кваліфікації пед. кадрів Рівн. обл.. управління освіти, 1996. – С. 3.

2 Потылико Г.П. Культура общения и личность / Г.П. Потылико. – К.: Знание, 1984. – С. 23.

3 Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа // Виб. твори: В 5 т. / В.О. Сухомлинський. – К.: Рад. школа, 1997. – Т. 4. – С. 34.

4 Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін..; За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 1997. – С. 205 – 208.

5 Маценко Ж. Духовність як феномен психології / Ж. Маценко // Психологія внутрішнього світу / Упор. С.У. Гончаренко. – К.: Редакція загальнопед. газет, 2002. – С. 21.

1 Васянович Г.П. Збірка наукових праць / Г.П. Васянович . – Львів: Норма, 2005. – С.2871   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка