1. психологія як наука І навчальна дисциплінаСторінка24/25
Дата конвертації11.04.2016
Розмір6.05 Mb.
#1029
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Висновки. Однією із важливих умов формування повноцінної особистості є її залучення до навчання – систематичного пізнання навколишнього світу, здобуття знань про його предмети і явища, формування повноцінних умінь і навичок застосування одержаної інформації в практичній діяльності. Таких результатів можна досягнути за умови доцільної організації процесу навчання. Під навчанням розуміємо двосторонній взаємообумовлений процес взаємодії педагога і учня, результатом якого є засвоєння останнім соціального досвіду у відповідності до потреб суспільства.

У ході навчання реалізуються викладання, пов’язане із діяльністю педагога та учіння діяльність учня, результатом якої є систематизовані знання, уміння і навички.

Метод навчання дає змогу упорядкувати діяльність, організувати ефективне сприймання нового матеріалу, а також здійснювати контроль за діяльністю учнів. Для професійної школи, зокрема, театральної, актуальними є як традиційні методи (методи організації і здійснення нвчально-пізнавальної діяльності, методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності), так і спеціальні методи, або методи мистецького навчання, які спрямовані на розв’язання художньо-навчальних і художньо-виховних завдань. До цих методів належать такі, як: 1) за джерелами передачі та характером сприйняття художньої інформації: словесні, демонстраційно-образні, художньо-творчі; 2) залежно від характеру мистецької діяльності методи мистецького навчання: методи наслідування, репродуктивні і творчі; 3) в залежності від характеру завдань і етапів навчання: методи ознайомлення, методи роботи над художнім матеріалом, створення художніх образів; 4) залежно від завдань розвитку особистісних художніх властивостей учнів: стимулювання художньої діяльності через актуалізацію ролі мистецтва в житті людини, цілеспрямована активізація художньої діяльності, пролонгований художній тренінг, метод довготривалого вправляння, художня психологічна підтримка.

Форми організації мистецького навчання мають свою специфіку, яка визначається особливостями художнього сприймання та характером діяльності учнів. Види уроків мистецтва або мистецьких занять визначаються відповідно до їх функціонального призначення: уроки поточної художньо-творчої навчальної діяльності; уроки власне підготовки до виступу: урок-репетиція; урок-підготовка до вистави.

Важливою умовою ефективності навчального процесу є наявність в учнів мотивів, які є необхідною спонукою до здійснення навчальної діяльності, тобто учіння. Вони можуть змінюватися в процесі діяльності і, навпаки, зберігаючи змістове наповнення, можуть впливати на характер і результат самої діяльності. Зовнішні чинники, які впливають на активність вихованця становлять собою систему стимулів учіння, застосування яких сприяє формуванню в учнів стійких мотивів до навчальної діяльності.

Результативність навчання великою мірою залежить від компетентності педагога: полікультурної, соціально-психологічної, комунікативної, інформаційної, нормативно-правової, професійної. Зміст професійної компетентності визначений системою вимог щодо орієнтації у соціальному середовищі (соціально-психологічні вимоги), отримання певного рівня професійної освіти (кваліфікаційні вимоги), здобуття системи знань, умінь, навичок і здібностей, необхідних для виконання педагогічних функцій (професійні вимоги).Моральний образ сучасного педагога бачиться у гармонійній єдності моральних почуттів, волі, характеру та розуму, а стрижнева ознака його моральності – у самовідданій праці, компетентному й безкорисливому служіння науці й людству, спрямованості на творчі пошуки на шляху самовдосконалення та сприяння ефективному становленню учнів, розгортанню їхніх сутнісних можливостей
Словник основних термінів

Бесіда – метод, який дає змогу одержувати зворотну інформацію від учня про рівень розуміння навчального матеріалу, а також його інтереси та можливості.

Викладання – це діяльність педагога, яка полягає в організації самого процесу навчання: постановці мети і завдань, викладу нового матеріалу, керівництво роботою учнів щодо засвоєння знань, перевірці і оцінці якості їхніх навчальних досягнень.

Дидактика (від грец. didaktikos – навчальний) галузь педагогіки, яка досліджує теорію навчання і освіти.

Дидактичні принципи (принципи навчання)основні вихідні положення, врахування яких дозволяє покращити якість навчального процесу.

Закономірності навчання – це стійкі, суттєві зв’язки, які визначають залежність ефективності навчального процесу від внутрішніх та зовнішніх умов.

Інтерактивні методи навчання – система способів діалогічної взаємодії суб’єктів навчання (учіння), спрямованих на осмислення діалогу, його “інтер”-“інтра”-“мета”-суб’єктні плани. Під “інтерсуб’єктним” планом розуміється зовнішній діалог, під “інтраметасуб’єктним” планом – внутрішній діалог; суспільні норми і цінності складають “метасуб’єктний план.

Компетентність (від лат. “competentes”, “competentis – відповідний, здібний) – сукупність відповідних знань, які необхідні для ефективної професійної діяльності, а також передбачає оволодіння уміннями, досвідом у певній галузі.

Компетенція – коло питань, проблем, у вирішенні яких особа має певні повноваження, знання, досвід. Наприклад, актор має володіти компетенцією щодо оформлення сцени, вибору костюму, використання технічних засобів тощо.

Моральній діяльності – сукупності свідомо і вільно обраних, узгоджених з моральними нормами та цінностями дій, в яких реалізують моральні переконання, почуття та звички.

Моральна свідомість – це ідеальне відображення моральної реальності у сукупності прийнятих педагогом моральних норм, принципів, мотивів, цінностей, що сконцентровані навколо ідеї добра і презентовані у моральній світосвідомості та моральній самосвідомості.

Морально-етичне обличчя – система тих моральних якостей та дій, котрі уможливлюють досягнення морально значущих результатів педагогічної діяльності.

Методи мистецького навчання – це упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів, спрямовані на розв’язання художньо-навчальних і художньо-виховних завдань.

Метод навчання – спільна діяльність вчителя і учня, яка спрямована на засвоєння учнями знань, формування вмінь і навичок.

Методи мистецького навчання – упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів, спрямовані на розв’язання художньо-навчальних і художньо-виховних завдань.

Мотивація – дії, які спрямовані на активізацію нових мотивів і розкриття та залучення актуальних і пробуджених мотивів в умовах нового насиченого стимулами середовища.

Мотиваційна сфера учіння – система мотивів особистості, яка формується, вдосконалюється і доповнюється у період здобуття освіти і зумовлює активізацію навчально-пізнавальної діяльності учня.

Мотиви учіння – система усвідомлених і неусвідомлених внутрішніх імпульсів особистості, які спонукають її до активної навчально-пізнавальної діяльності.

Навчання – двохсторонній взаємообумовлений процес взаємодії педагога і учня, результатом якого є засвоєння останнім соціального досвіду у відповідності до потреб суспільства та з урахуванням його вікових можливостей.

Пояснення – метод навчання, спрямований на розкриття сутнісних характеристик художніх образів, засобів і способів їх втілення на сцені.

Прийом навчання – деталь методу, використання якої дозволяє підсилити ефективність навчального процесу.

Процес навчання – доцільно організований процес взаємодії учителя і учня, спрямований на засвоєння учнем системи знань, формування умінь, навичок, наукового світогляду.

Стимулювання – вплив зовнішніх чинників (стимулів) на особистість з метою активізації та прискорення розумових, емоційних та поведінкових реакцій.

Стимули учіння – сукупність зовнішніх чинників у вигляді методів, прийомів, засобів і форм заохочення та покарання, застосування яких сприяє формуванню в учнів стійких мотивів до навчальної діяльності.

Творчість – активна діяльність людини, результатом якої є створення неповторного, оригінального, самобутнього, яке вирізняє особистість з-поміж інших і характеризує її індивідуальний стиль, нестандартність мислення.

Технологія навчання – упорядкована сукупність дій, операцій та процедур, які забезпечують гарантований результат в засвоєнні конкретного навчального матеріалу та виробленні конкретних умінь і навичок в межах певного фрагмента процесу навчання. Учіння – діяльність учня, яка спрямована на засвоєння систематизованих знань, формування умінь і навичок.

Форма організації навчання – варіант упорядкування взаємозалежної діяльності педагога і учнів, яке характеризується змістовими, часовими, просторовими та іншими показниками.

Художнє вправляння – багаторазове повторення складових мистецької діяльності (декламування, жестикулювання, виконання танцювальних па) з метою їх глибокого розуміння, закріплення, вдосконалення.

Художня демонстрація – метод навчання, зміст якого полягає в безпосередньому показі педагогом певних прийомів чи дій: поз, жестів, мімічних рухів тощо.

Запитання для самоперевірки:
Визначте зміст і структуру процесу навчання.

Проаналізуйте складові компоненти процесу навчання.

Охарактеризуйте закономірності навчання, які є актуальними для театральної школи.

Які дидактичні принципи навчання необхідно враховувати при організації процесу навчання?

Розкрийте зміст та особливості загальних і спеціальних (мистецьких) методів організації навчання. У чому полягає відмінність між ними?

Охарактеризуйте сутність форм організації навчання.

У чому полягають особливості форми організації мистецького навчання?

Розкрийте зміст та особливості організаційної структури уроку мистецтва.

Охарактеризуйте основні етапи підготовки вчителя до уроку мистецтва.

Які технології організації процесу навчання вам відомі?

Обґрунтуйте роль мотивації і стимулювання в організації учіння.

Проаналізуйте мотиви учіння, які є актуальними в контексті підготовки акторів і режисерів.

Охарактеризуйте модель професійної компетентності сучасного педагога.

Назвіть основні риси морально-етичного обличчя педагога.


Література:
Автмонов П.П. Технологія педагогічного успіху / П.П. Автмонов.– К.: ВПЦ Київський університет, 2002. – 180 с.

Бондар В.І. Дидактика: Навчальний посібник / В.І. Бондар – К.: Либідь, 2005. – 262 с.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

Заворотній О.Г. Психофізична техніка та тренінг актора / О.Г. Заворотній. – Рівне: РДГУ, 2006. – 269 с.

Загрекова Л.В. Теория и технология обучения / Л.В. Загрекова. – М.: Высшая школа, 2004. – 157 с.

Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / Упорядник Л. Галіцина. – К.: Ред.загальнопед. газ., 2005. – 128 с.

Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество / В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров. – М.: Педагогика, 1990. – 144 с.

Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Материалы для специалиста образовательного учреждения / А.К. Колеченко.– СПб: КАРО, 2005. – 368 с.

Малафіїк І.В. Дидактика: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 395 с.

Орлов В.Ф. Професійне становлення майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія / В.Ф. Орлов. – К.: Наукова думка, 2003. – 262 с.

Освітні технології: навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Тіктенко, О.М. Любарська та ін., за заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: АСК, 2002. – 255 с.

Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г.М. Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.

Рудницька О.П. Основи викладання мистецьких дисциплін / О.П. Рудницька. – К.: АПН України, 1998. – 183 с.

Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві. Вибр. твори: У 5-ти т. – К., 1976. – Т. 2.
1 Трофімов Ю.Л. Психологія як наука // Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; За ред. Ю.Л. Трофімова. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – С. 53 – 60.


1 Блага К. Я – твой ученик, ты – мой учитель: Кн. для учителя: Пер. с чеш. / К. Блага, М. Шебек. – М.: Просвещение, 1991. – С. 10.

2 Фрейд З. Я и Оно / З. Фрейд // Очерки по психологии сексуальности. – Х.: Фолио. – С. 359 – 361.1 Фрейд З. Введение в психоаналіз / З. Фрейд. – М.: Наука, 1989. – С. 344 – 345.

2 Психология: Учеб. для екон. вузов / Под общ. ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. – С. 95.

1 Основи психології / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К.: Либідь, 1999. – С. 23.

2 Варій М.Й. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. / М.Й. Варій, В.Л. Ортинський. – К.: «Центр учбової літератури». – 2007. – С. 38.

1 Варій М.Й. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. / М.Й. Варій, В.Л. Ортинський. – К.: «Центр учбової літератури». – 2007. – С. 39 – 40.

2 Фрейд З. Введение в психоаналіз / З. Фрейд. – М.: Наука, 1989. – С. 344 – 345.


1 Механизмы защиты. Теории личности в западно-европейской и американской психологии. – Самара: Бахрах, 1998. – С. 101 – 106.

2 Фрейд З. Введение в психоаналіз. Лекции / З. Фрейд. – М.: Наука, 1991. – 455 с.

3 Юнг К. Аналитическая психология // История зарубежной психологи. Тексты.. – М.:МГУ, 1986. – С. 153 – 154.

1 Bandura A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change // Phychological Revier. – 1977. – №84. – P. 654 – 687.

1 Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности / Н.И. Шевандрин. – М.: Владос, 1998. – С. 7 – 8.


1 Гилфорд Д. Три стороны интеллекта // Психология мышления / Под ред. А.М. Матюшкина. – М.: Прогресс, 1965. – С. 438 – 456.

2 Коновець С.В. Творчий розвиток учителя образотворчого мистецтва: Монографія / С.В. Коновець. – Рівне: Волинські обереги, 2009. – С. 131.

3 Коновець С.В. Творчий розвиток учителя образотворчого мистецтва: Монографія / С.В. Коновець. – Рівне: Волинські обереги, 2009. – С. 136.

1 Маноха І.П. Творчі здібності людини / І.П. Маноха // Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 4-те вид., стереотип. – К.: Либідь, 1999. – С. 343 – 346.

2 Маноха І.П. Творчі здібності людини / І.П. Маноха // Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 4-те вид., стереотип. – К.: Либідь, 1999. – С. 345.


1 Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк. – К.: Рад. школа, 1989. – С. 3.

2 Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. – Т. 2 / Ж. Годфруа / Под ред. Г.Г. Аркелова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Мир, 1999. – С. 8 – 9.

1 Татенко В.О. Онтогенетичні визначення вчинку // Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 4-те вид., стереотип.. – К.: Либідь, 1999. – С. 437.

1 Коновець С.В. Творчий розвиток учителя образотворчого мистецтва / С.В. Коновець. – Рівне: Волинські обереги, 2009. – С. 72.

2 Коновець С.В. Творчий розвиток учителя образотворчого мистецтва / С.В. Коновець. – Рівне: Волинські обереги, 2009. – С. 62.


1 Альбуханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Альбуханова-Славская. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.

1 Станиславский К.С. Собр. соч. Т.3 / К.С. Станиславский. – М.: Искусство, 1955. – С. 152.

2 Грановская Р.М. Элементы практической психологии / Р.М. Грановская. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – С. 73.

1 Гарибян С.А. Школа памяти (Суперактивизация памяти через возрождение эмоций) / С.А. Гарибян. – М.: Изд-во «Цицеро», 1992. – С. 25 – 63.

1 Заворотній О.Т. Театральна педагогіка // Грані педагогічної майстерності (педагогіка мистецької діяльності): Навч. посіб. – Рівне: РДГУ, 2003. – С. 203 – 204.

2 Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности / Н.И. Шевандрин. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – С. 340.

1 Пономарев Я.А. Фазы творчества и структурные уровни его организации // Психология творения / Я.А. Пономарев. – М.: АПН РСФСР, 1960. – С. 305.

2 Маноха І.П. Вчинковий смисл психологічних феноменів: феномени мотиваційні / І.П. Маноха // Основи психології: Підручник / За заг ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 4-те вид., стереотип. – К.: Либідь, 1999. – С. 279.

3 Роменець В.А. Психологія творчості: Навч. посібник / В.А. Роменець. – К.: Либідь, 2004. – С. 184 – 185.

1 Психология: Учебник для экономических вузов / Под общ. ред.. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. – С. 234.

1 Рудик П.А. Психология / П.А. Рудик. – М.: Изд-во «Физкультура и спорт», 1964. – С. 253 – 254.

1 Маноха І.П. Вчнковий смисл психологічних феноменів: феномени мотиваційні // Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 4-те вид., стереотип. – К.: Либідь, 1999. – С. 272.

1 Смульсон М. Уява і творчість / М. Смульсон // Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін..; за ред.. Ю.Л. Трофімова. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – С. 323.

2 Роменець В.А. Психологія творчості: Навч. посіб. 3-тє вид. – К.: Либідь, 2004. – С. 134 – 135.

1 Роменець В.А. Психологія творчості: Навч. посіб. 3-тє вид. – К.: Либідь, 2004. – С. 146.

2 Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания / К.С. Станиславский. – М.: Искусство, 1974. – С. 79.

3 Станиславский К.С. Собр соч. Т. 1/ К.С. Станиславский. – М.: Искусство, 1954. – С. 405 – 406.

1 Ізард К.Е. Психология эмоций / К.Е. Изард. – СПб.: Питер, 1999. – С. 65 – 67.

1 Додонов Б.И. В мире эмоций / Б.И. Додонов. – К.: Политиздат Украины, 1987. – С. 98 – 103.

1 Семиченко В.А. Психология эмоций / В.А. Семиченко. – Луганск: НПФ «Осирис», 1996. – С.15 – 16.

2 Парыгин Б.Д. Основи социально-психологической теории / Б.Д. Парыгин. – М.: Мысль, 1971. – С. 147 – 150.

1 Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія: Курс лекцій / Т.Ф. Цигульська. – К.: Наукова думка, 2000. – С. 166 – 181.

2 Напреенко А.К. Психическая саморегуляция / А.К. Напреенко, К.О. Петров. – К.: Здоров’я, 1996. – С. 22.

1 Семиченко В.А. Психология эмоций / В.А. Семиченко. – Луганск: НПФ «Осирис», 1996. – С. 21.

1 Кириленко Т.С. Афективна сфера особистості // Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – С. 373.

1 Иванников В.А. К сущности волевого поведения / В.А. Иванников // Психологич. журн. – 1985. – № 3. – С. 112 – 123.

1 Гончарук П.А. Діяльність, поведінка особистості / П.А. Гончарук, Т.С. Кириленко, Т.С. Кудріна // Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка. П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – С. 387.

1 Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб.: Евразия, 1999. – 478 с.

1 Ковалев А.Г. Психология личности / А.Г. Ковалев. – М.: Просвещение, 1965. – С. 82.

1 Общая психология: Учеб. для студентов пед. ин-тов / А.В. Петровский, А.В. Брушлинский, В.П. Зинченко и др.; Под ред.. А.В. Петровського. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986. – С. 107 – 108.

1 Козаков В.Л. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підручник. У 2-х частинах. – Ч. І. Психологія суб’єкта діяльності / В.Л. Козаков. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 21 – 24.

1 Психология: Учеб. для экон. вузов / Под общ. ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. – С. 406 – 407.

1 Психология: Учеб. для экон. вузов / Под общ. ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2000. – С. 415.

2 Рудик П.А. Психология / П.А. Рудик. – М.: Изд-во «Физкультура и спорт», 1964. – С. 431.

3 Заворотній О. Т. Театральна педагогіка // Грані педагогічної майстерності((педагогіка мистецької діяльності): Навч. посіб. / Заворотній О.Т., Маслій К.С., Овсіюк Н.М. та ін. – Рівне: РДГУ, 2002. – С. 196.

4 Станіславський К.С. Собр. соч. Т. 1 / К.С. Станиславский. – М.; искусство, 1954. – С. 404.

1 Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории / Б.Д. Парыгин. – М.: Мысль, 1971. – С. 6 – 21.

1 Цимбалюк І.М. Психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид: випр. і доп. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – С. 449.

2 Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории / Б.Д. Парыгин. – М.: Мысль, 1971. – С. 115 – 137.

1 Малахов В.А. Етика: курс лекцій: Навч. Посібник / В.А. Малахов. – К.: Либідь, 1996. – С. 88.

1 Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории / Б.Д. Парыгин. – М.: Мысль, 1971. – С. 125 – 126.

1 Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посіб. / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К.: Академвидав, 2003. – С. 167.

1 Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В. 2-х т. / Б.Г. Ананьев / Под ред. А.А. Бодалева, Б.Ф. Ломова. – М.: Педагогика, 1980. – Т.2. – С. 65.

2 Мясищев В.Н. Личность и неврозы / В.Н. Мясищев. – Л.: Изд-во Лениградского ун-та, 1960. – С. 216.

1 Иванова Т. Культура педагогического общения: Монография / Т. Иванова / Под ред. И.А. Зязюна. – К.: ЦВП, 1999. – С. 36

2 Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории / Б.Д. Парыгин. – М.: Мысль, 1971. – С. 178

1 Руденский Е.В. Основы психотехнологии общения менеджера: Учеб. пособие / Е.В. Руденский. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1997. – С. 28.

1 Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения / М.И. Лисина / Научно-исследовательский ин-т общей и педагогической психологии Академии наук СССР. – М.: Педагогика, 1986. – С. 9.

2 Куницына В.Н. Межличностное общение: Учебник для вузов / В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша. – СПб.: Питер, 2003. – С. 102.

1 Руденский Е.В. Основы психотехнологии общения менеджера: Учеб. пособие / Е.В. Руденский. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЄиУ, 1997. – С. 47 – 56.

1 Чмут Т.К. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. – 3-тє вид., стер. – К.: Вікар, 2003. – С. 102 – 104.

2 Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К.: Академвидав, 2003. – С. 187.

3 Чмут Т.К. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. – 3-тє вид., стер. – К.: Вікар, 2003. – С. 101.

1 Парыгин Б.Д. Основы социально-псилогической теории / Б.Д. Парыгин. – М.: Мысль, 1971. – С. 259.

1 Почепцов Г.Г. Имиджелогия / Г.Г. Почепцов. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2002. – С. 429 – 434.

2 Орбан-Лембрик Л.О. Психологія управління / Л.О. Орбан-Лембрик. – К.: Академвидав, 2003. – С. 422.

1 Сноу Ч.П. Две культуры / Ч.П. Сноу. – М.: Прогресс, 1973. – С. 23.

2 Семенов В.С. Социальная психология искусства: актуальн ы е проблемы / В.С. Семенов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. – С. 59.

3 Моруа А. Шестьдесят лет / А. Моруа. –М.: Прогресс, 1977. – С. 282 – 283.

1 Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории / Б.Д. Парыгин. – М.: Мысль, 1971. – С. 268.

2Руденский Е.В. Основы психотехнологии общения менеджера / Е.В. Руденский. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1997. – С. 173 – 174.

1 Дэвис Ф. Создай себе имидж / Ф. Дэвис. – Мн.: ООО «Попурри», 1998. – С. 51 – 52.

2 Куницына В.Н. Межличностное общение: Учеб. для вузов / В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша. – СПб.: Питер, 2003. – С. 305 – 306.


1 Сорины, сестры. Язык одежды или как понять человека по его одежде. – Луганск: Глобус, 1999. – С. 182 - 185.


1 Сорины, сестры. Язык одежды или как понять человека по его одежде. – Луганск: Глобус, 1999. – С. 41 – 53.

1 Сорины, сестры. Язык одежды или как понять человека по его одежде. – Луганск: Глобус, 1999. – С. 113.

1 Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посіб / О.П. Рудницька / М-во освіти і науки України. Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К.:, 2002. – С. 62 – 63.

2 Столович П.Н. Жизнь – творчество – человек / Л.Н. Столович. – М.: Политиздат, 1985. – С. 337.

3 Парыгин Б.Д. Анатомия общения / Б.Д. Парыгин. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – С. 233.

4 Безгін І.Д. Театр і глядач в сучасній соціокультурній реальності / І.Д. Безгін, О.М. Семашко, В.І. Ковтуненко / Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого. – К.: КФ НВК «Наука», 2002. – С. 101.

5 Семашко О.М. Социально-эстетические проблемы развития художественных потрібностей / О.М. Семашко. – К.: Вища школа, 1985. – С. 127.

1 Культура ділового спілкування менеджера: Навч. посіб. / Г.Л. Чайка. – К.: Знання, 2005. – С. 33.

2 Есенгалиева А.М. Специфика профессионального общения специалистов культуры художественного профиля / А.М. Есенгалиева // Специалист культуры ХХІ века: Профессионализм, творчество, духовность: Матер. науч.-практ. конф. каф. педагогіки и психологи (М., 23 апреля 2001 г.) / Л.С. Зорилова и др. (редкол.); Моск. ин-т культуры и искусств. – М.: МГУГШИ, 2001. – С. 21.

1 Семенов В.Е. Социальная психология искусства: актуальные проблемы / В.Е. Семенов. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1988. – С. 50 – 51.

1 Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980 – С. 178.

1 Варій М.Й. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. / М.Й. Варій, В.Л. Ортинський. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С.206 – 207.


1 Психологическая теорія коллектива / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Педагогика, 1979. – С. 147 – 149.

2 Кричевский Р.Л. Психология малой группы: теоретические и прикладные аспекты / Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – С. 61 – 63.

1 Варій М.Й., Ортинський В.Л. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. / М.Й, Варій, В.Л.Ортинський. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 212.

1 Орбан-Лембрик Л.О. Психологія управління: Посібник /Л.О. Орбан-Лембрик. – К.: Академвидав, 2003. – С. 178.

1 Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління / Т.В. Дуткевич. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С.53 – 54.

1 Заброцький М.М. Педагогічна психологія: Курс лекцій / М.М. Заброцький. – К.: МАУП, 2000. – 43 – 45.

2 Заброцький М.М. Педагогічна психологія: Курс лекцій. / М.М. Заброцький. – К.: МАУП, 2000. – С. 45.

1 Куницына В.Н. Межличностное общение / В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша. – СПб.: Питер, 2003. – С. 221 – 222.


1 Орбан-Лембрик Л.О. Психологія управління: Навч. посіб. / Л.О. Орбан-Лембрик. – К.: Академвидав, 2003. – С. 259.

1 Лєвшина Е.А. Структура коллектива театра / Е.А. Левшина. – М.: ЮНИТИ, 1999 – С. 12.

2 Семенов В.Е. Социальная психология искусства: актуальные проблемы / В.Е. Семенов. – М.: Изд-во ЛГУ, 1988. – С. 62.

1 Пономарев Я.А., Гаджиев Ч.М. Закономерности общения в творческом коллективе // Вопросы психологии. – 1986. – № 6. – С. 86.

1 Почепцов Г.Г. Имиджелогия / Г.Г. Почепцов. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2002. – С. 356.

1 Васянович Г.П. Педагогічна етика / Г.П. Васянович. – Львів: Норма, 2005. – С. 311.

1 Семашко А.Н. Социально-эстетические потребности развития художественных потребностей / А.Н. Семашко. – К.: Вища школа, 1985. – С. 125.

2 Семашко А.Н. Социально-эстетические потребности развития художественных потрібностей / А.Н. Семашко. – К.: Вища школа, 1985. – С. 123 – 124.

3 Дмитриевский В.Н. Социальное функционирование театра и проблемы современной культурной политики / В.Н. Дмитриевский. – М.: НИИИ, 2000. – С. 96.

1 Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Ю. Руденко. – К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – С. 225.


1 Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька / О.П. Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – С. 8.


1 Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г.М. Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – С.9 – 29.

1 Варій М.Й. Загальна психологія: Навч. посіб. / М.Й. Варій. – Львів, 2005. – С. 275 – 279.


1 Середня освіта в Україні: нормативно-правове регулювання. – К.: ФОРУМ, 2007, у двох т. Т.1. – С. 12.

2 Там само, С. 23.

1 Законодавство України про культуру: За станом на 17 жовтня 2006 р. / Верховна Рада Україна. – Офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – С. 4.

2 Законодавство України про культуру: За станом на 17 жовтня 2006 р. / Верховна Рада Україна. – Офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – С. 5 – 6.

1 Законодавство України про культуру: За станом на 17 жовтня 2006 р. / Верховна Рада Україна. – Офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – С. 99.

1 Концепція національного художнього виховання дітей, учнівської та студентської молоді [Розроблена в Українському центрі естетичного виховання молоді В. Герасименком та А. Верещагіною] // Освіта. – 1995. – 6 вересня, №6. – С. 7.

1 Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті // Освіта. – 2001. – 11 – 18 липня. – С. 6.


1 Бордовская Н.В. Психология и педагогика: учебник для вузов / Н.В. Бордовская, А.А. Реан , С.И. Розум. – СПб.: Питер, 2000. – С. 269.

2 Там само, С. 270.

3 Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька / О.П. Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – С 35.

4 Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька / О.П. Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – С. 29.

1 Соломаха С.О. Педагогічний потенціал театрального мистецтва / С.О. Соломаха // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. пр. – К.: П/П “ЕКМО”, 2003. – С.177.

2 Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г.М. Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – С. 71-74.

1 Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька / О.П. Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – С 185.


1 Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник / М.М. Фіцула. – К.: Академія, 2002. – С. 237.

2 Мойсеюк Н.Є. Педагогіка Педагогіка: Навчальний посібник / Н.Є. Мойсеюк. – К.: Білоцерківська книжна фабрика, 2003. – С.268.

3 Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.П. Волкова. – К.: Академія, 2003. – С. 89.


1 Цукасова Л.В. Театральная педагогика: Принципы, заповеди, советы / Л.В. Цукасова, Л.А. Волков. – М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2009. – С. 51 – 94.


1 Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред.. І.Ф. Надольного. – 4-е вид., стер. – К.: Вікар, 2004. – С. 10.

1 Сухомлинська О.В. Теоретичні засади перспективної діяльності позашкільних навчально-виховних закладів України

Каталог: authors
authors -> Назар Максим Миколайович
authors -> Вплив прийомної сім’ї на процес відновлення психологічного здоров’я дитини з травматичним життєвим досвідом
authors -> Кльоц Любов Антонівна
authors -> Українці: народні вірування, повір`я, демонологія
authors -> Дмитро донцов
authors -> Інформація про книгу Вступ загальна частина тема Предмет І метод адміністративного права Тема Адміністративне право України як юридична наука, як навчальна дисципліна та навчальний курс
authors -> Історія України. Код Арійця. Науково-публіцистичний нарис Частина друга.. Вступ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка