1. Передумови спільного підприємництва в УкраїніСторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.58 Mb.
#532
1   2   3

Висновки


Оцінка ефективності реальних інвестицій є найважливішим і найвідповідальнішим етапом процесу прийняття відповідного рішен­ня щодо інвестування конкретних об’єктів. Від того, наскільки об’єк­тивно і всебічно буде проведена така оцінка, залежать темпи розвит­ку фірми і строки повернення вкладеного капіталу. Крім того, необхідною умовою успішного функціонування є визначення можливих ризиків компанії ( для чого можна застосовувати як статистичні методи, так і методику SWOT-аналізу). Аналізуючи дані показники на підприємстві ЗАТ “У-Пейдж”, можна зробити висновки про досить вдалі на даний момент результати функціонування. Таким чином, будемо сподіватися, що вдале поєднання інвестиційно-інноваційних процесів на підприємстві “У-Пейдж” з продуманою стратегією маркетингу забезпечать даній компанії достойне місце серед операторів пейджингового зв’язку.

Заключення.


Вивчаючи стан міжнародного спільного підприємництва на Україні наприкінці двадцятого сторіччя, можна зробити висновки про те, що у цієї сфери міжнародного співробітництва все попереду. До такого результату підводять нас як широкомасштабні інтеграційні процеси в межах всього світу, так і наші нагальні внутрішні потреби у припливі іноземних капіталів.

Інвестування іноземних коштів може здійснюватися у різних формах : це може бути кредитуваня або покупка акцій зарубіжного емітента, але єдина форма інвестування поєднує в собі не тільки надходження грошових потоків, але й використання інтелектуальних ресурсів, управлінське “ноу-хау”, яке інколи цінується набагато більше, ніж певні матеріальні активи.

Недостатня швидкість розвитку економічної системи на Україні багато в чому пояснюється несприятливим економічним кліматом кліматом. Звісно, спільні підприємства не ставлять на меті формування сприятливого інвестиційного клімату у макромасштабі, але, переслідуючи свої власні інтереси, вони позитивно впливають на інвестиційну сферу. Функціонування СП на Україні призводить до орієнтації не лише на програми з точковою або короткостроковою співдією, але й на більш тісні взаємовідносини.

Ті самі тенденції відбуваються і в інноваційній сфері. Звісно, на рівні національних програм науково-технічного розвитку пріорітети визначаються державою. Але існує така річ, як дифузія інновацій - розповсюдження результатів інноваційної діяльності на мікрорівні - саме такими зв’язуючими ланками з західним науковим світом і виступають спільні підприємства.

Ефективність функціонування економіки починається з ефективності у діяльності підприємств. Саме тому необхідним є дослідження цих суб’єктів економічної діяльності на рівні визначення їх результативності.. Визначення ефективності у минулому періоді, аналіз ризиків та загроз з боку конкурентів допоможе запобігти подібним негараздам трапитися в майбутньому.

Хоча, звісно як і у кожній справі, при створенні СП виникають певні негативні моменти, як розбіжності цілей інвесторів з пріоритетами держави, розвиток монополізму в галузях тощо, але вони наближають Україну до міжнародного процесу інтеграції, а це досить приваблива річ, щоб за неї поборотися.Література

 1. Белая Н. Эффективность использования иностранных инвестиций. / Бизнес-информ / 1996, №17. - с.28.

 2. Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. - Новое перерабю и доп. изд. - М., 1995 - 528 с.

 3. Бирман Г., Шмидт С.. Экономический анализ ивестиционных прэктов. - М..: Аланс. 1997. - 288 с.

 4. Борисов С.А. Совместная деятельность: учет и налогооблажение. - М., 1997. - 112 с.

 5. Бріль М.С. Організація і функціонування спільних підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01. / Харківський економ. ун-т. - К., 1997. - 26 с.

 6. Бузько И.Р. и др. Экономический риск и управление инновационной деятельностью предприятий. - К., 1996. - 135 с.

 7. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання: Підручник. - К.: ІЗМН, 1996. - 400 с.

 8. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновации на предприятии. - М.”Экономика”, 1989г.

 9. Глухов В.В., Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент (учасники рынка, инструменты, решения). - СП-б., 1995 - 429 с.

 10. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития - М. “Влад-Дар”, 1993г.

 11. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала. - М.: МП “Сувенир”. - 1993. - 488 с.

 12. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего управленческого персонала - М. МП “Сувенир”, 1993 - 325 с.

 13. Дедіков О.І. Інвестиції та їх роль у формуванні економічних пропорцій: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996, - 21 с.

 14. Дикань В.Л., Иванилов А.С. Иновационная и инвестиционная политика в условиях обеспечения конкурентоустойчивости предприятия: Практические аспекты / Харьковский гос. политех. ун-т. - К.: ИСНО, 1996. - 225 с.

 15. Дронов Д. Микроекономика инноваций. / Бизнес-информ. / 1995, №45 (46-48).

 16. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления. Учебное пособие. М. 1997. - 195 с.

 17. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу”.

 18. Закон України “Про інвестиційну діяльність”.

 19. Закон України “Про підприємства в Україні”

 20. Закон України “Про режим іноземного інвестування”

 21. Зміст та структура господарського ризику при розробці нової продукції / Балика С.Ю.; Харківський держ. економ. ун-т. -Харків, 1996. -13 с.

 22. Иванцевич Дж., Лобанов А.А. “Человеческие ресурсы управления”, М.”Дело”, 1993г. - 134 с.

 23. Ильенкова Н.Д. “Спрос: анализ и управление”, М. “Финансы и статистика”, 1997г.

 24. Ильенкова Н.Д. Инновационный менеджмент. - М. “Финансы и статистика”, 1997. - 385с.

 25. Инвестиции в Украине / С.И. Вакарин (ред.); Рекламно -Информ Компания “ІDA” К.: Конкорд, 1996. - 94 с.

 26. Иностранные инвестиции в современных условиях: статистика, опыт, проблемы / Ю.В. Макагон, В.И. Ляшенко и др.; Донецк. управление статистики. - Преп. докл. - Донецк, 1994. - 38 с.

 27. Клименко К.О. Створення спільних підприємств як засіб включення України у світогосподарські зв’язки.: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.03 / НАН Укр.. Ін-т світ. економіки та міжнародних відносин. - К., 1995. - 24 с.

 28. “Комплексная оценка эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса. Методические рекомендации и комментарии по их применению”, М. “Информэлектро”, 1989г.

 29. Крицков В.Ф., Ягудин С.Ю. “Особенности оценки эффективности создания и освоения новой техники в шинной промышленности”, М. ЦНИИТЭНЕФТЕХИМ, 1991г.

 30. Котлер Ф. Основы маркетинга, Пер. с англ. / общ. ред. и вступ. статья Пеньковой Е.С. - М.: Прогресс, 1992 - 325 с.

 31. Кохно П.А. и др. “Менеджмент”, М. “Финансы и статистика”, 1993г.

 32. Кутейников А.А. “Искусство быть новатором”, М. “Знание”, 1990г.

 33. Лукашевич И. “Развитие идей Н.Д.Кондратьева в теориях длинных волн нововведений”, “Вопросы экономики”, 1992г., № 3.

 34. Менеджмент организации. Учебное пособие. Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин Р.З. и др. - М.: ИНФРА - М.1997. - 432 с.

 35. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. “Основы менеджмента”. Пер. с англ. М.”Дело”, 1992г.

 36. “Методические указания по оценке эффективности инвестиционных проектов и их для финансирования”, М. “Информэлектро”, 1990г.

 37. Меякулов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирования инвестиционных проектов. - М.: ДКС, 1997. - 160 с.

 38. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. “Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление”, т. 1 и 2, М. “Внешторгиздат”, 1993г.

 39. Народное хозяйство Украины в 1993 году. Статистический ежегодник. К. Техника. 1994, с.13;221;

 40. “Основы управления персоналом”. Под ред. проф. Б.М.Генкина, М. “Высшая школа”, 1996г.

 41. Портер М. Международная конкуренция - С-инфо, М, 1993 г.

 42. Перминов С.Б., Петров А.И. “Малые научно-технические фирмы (зарубежный и отечественный опыт)”, М. “Знание”, 1990г.

 43. Риск инвестиций и теоретико-игровой подход к его оценке / Бузанова С.В., Перепелица В.А.; Запорож. гос. ун-т. - Запорожье, 1996. - 27 с.

 44. Санто Б. “Инновация как средство экономического развития”. Пер. с венг. М. “Прогресс”, 1990г.

 45. Серегин А.М. “Эффективность малого бизнеса”, М. “Экономика”, 1990г.

 46. Современная инвестиционная политика Украины и способы стимулирования зарубежных инвесторов / УДЭНТЗ о-ва “Знання” Украины. - К., 1995. - 15 с.

 47. Спільні підприємства в Україні: організація і умови ефективного розвитку: Підручник для студентів ун-в, екон. вузів та фак. / Д.Г.Лук’яненко, В.А.Білошапка, О.І, Пестрєцова; Київський держ. економ. ун-т. - К.: Хвиля- Прес, 1995. - 176 с.

 48. “Статистика науки и инноваций”. Краткий терминологический словарь. Центр исследований и статистики науки. М. 1996г.

 49. Твисс Б. “Управление научно-техническими нововведениями”, М. “Экономика”, 1989г.

 50. Тодрина И.В. Зарубежные инвестиции как фактор структурных преобразований в экономике переходного периода: Автореф. дис... канд. экон. наук: 08. 01. 01 / Харьковский гос. ун-т - Х., 1995. - 18 с.

 51. Тони Райс, Брайан Койли. Финансовые инвестиции и риск. / Общ. ред., вступит. статья М.А. Хасан-Бек. - К., 1995. - 590 с.

 52. Троян В.М. Спільне підприємництво. - Тернопіль: Тарнекс, 1995. - 132 с.

 53. Уотерман Р. “Фактор обновления”. Пер. с англ. Академия народного хозяйства при правительстве РФ, М. “Дело”, ЛТД, 1995г.

 54. Функционирование СП в Украине: Теоретические и практические аспекты / Томилин Н.А., Киржнер Л.А., Лепейко. - Х.: Основа, 1994 - 80 с.

 55. Хучек М. “Инновации на предприятиях и их внедрение”, М. “Луч”, 1992г.

 56. Хрулев С. Инвестиции в СП - выгоды России и Запада. Что нарушает это равновесие. // Инвестиции в России, - М. 1997. - №9/10 - с. 22-24.

 57. Цай Т.М. и др. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка. / Т.Н. Цай, М. Аланс. 1997. - 288 с.

 58. “Экономика и бизнес (теория и практика предпринимательства)”. Под ред. В.Д. Камаева, М., 1993г.

 59. “Экономика и статистика фирм”. Под ред. проф. С.Д.Ильенковой, М. “Финансы и статистика”, 1996г.

 60. Экспертиза инвестиций. В помощь предпренимателю и банкиру. - М.: Дж. ИПАЛАлимитед, 1992.

 61. Экономика и жизнь. // 1995 - №2.

 62. Фінанси України. // 1997. - №2 - с.48-53.


WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я тут навчаюсь
Каталог: pluginfile.php -> 202 -> mod data -> content
pluginfile.php -> Зроби свідомий вибір
pluginfile.php -> Магистратура. Обязательный модуль по выбору «Предприятие как гетерогенная организация»
content -> Малий інноваційний бізнес
pluginfile.php -> 1. Моделі системи освіти в сучасному світі. Модель освіти як державно-відомчої організації, модель розливальної освіти
pluginfile.php -> Реферат Влияние Рок-музыки на психику человека студент группы 4-сузс-1 Ахмадеев Артём
pluginfile.php -> Методичні рекомендації для студентів з підготовки до семінарських занять з курсу «Соціологія праці»
content -> Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 030403 "Міжнародні економічні відносини"
content -> Інноваційні перспективи україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка