1. Передумови спільного підприємництва в УкраїніСторінка2/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.58 Mb.
#532
1   2   3

ЧПД=ГП-ІК, (1)


де ГП — теперішня вартість грошового потоку; ПС — сума інвес­тиційних коштів за проектом, що реалізується.

При цьому треба пам’ятати, що показник ГП беруть за весь період експлуатації об’єкта, введеного в дію внаслідок реалізації проекту.

Коли його визначити з якихось причин важко, то розрахунки ведуться за декілька років. Показник ЧПД може бути використаний як критерій доцільності реалізації інвестицій взагалі.

У процесі розрахунку цього показника використовувана дискон­тна ставка має бути диференційована стосовно рівнів ризику і ліквідності.

Різниця між майбутньою вартістю і поточною вартістю є дисконтом [№24, с.258].

Коефіцієнти дисконтування розраховуються по формулі складних відсотків:, (2)

де

i - процентна ставка, виражена десятеричним дробом (норматив дисконтування;tp рік приведення витрат і результатів (розрахунковий рік);

t - рік, витрати і результати якого приводяться до розрахункового.

При умові приведення до року початку реалізації інновацій маємо tp = 0 :

(3)

При позитивній величині норми процента на капітал i коефіцієнт дисконтування завжди менше одиниці.

Порівняння рівня прибутку на капітал з процентною ставкою - це один з способів обгрунтування ефективності інвестицій в інноваційному процесі.

Крім чистого приведеного доходу для оцінки інноваційних проектів використовуються показники:термін окупності (Ток);

період окупності (Пок);

внутрішня норма прибутковості (Вп);

рентабельність .

Термін окупності показник, що відповідає на питання, за який термін можуть окупитися інвестиції в інноваційний проект. Цей показник враховує первинні капітальні вкладення.

У міжнародній практиці застосовується, в основному, період окупності. Під періодом окупність розуміє тривалість періоду, протягом якого сума чистих прибутків, дисконтованих на момент завершення інвестицій, буде рівна сумі інвестицій.Внутрішня норма прибутковості - це розрахункова ставка процентів, при якій капіталізація прибутку, що отримується регулярно дає суму, рівну інвестиціям. Це означає, що інвестиції окупаються.

Рекомендують відбирати ті проекти, внутрішня норма прибутковості яких не нижче за 15-20%.Внутрішня норма рентабельності визначається як співвідношення ефекту і витрат на реалізацію проекту. Значення даного коефіцієнта , при якому проект вважається привабливим, повинне перевищувати умовну вартість капіталу інвестора. Зазвичай, мінімально припустима величина цього показника приймається більшою, ніж вартість капіталу з врахуванням ризику проекту.

У практиці оцінки інноваційних проектів розрахують відношення приведених прибутків до інвестиційних витрат (benefit - cost ratio).

У західній літературі цей показник називають індексом прибутковості (profitabiliti index).

РІ = PVCI : PVCO , (4) де


PVCI - зведені надходження (Present value of cash inflows)

PVCO - зведені виплати (Present value of cash outflows)

Загальним для всіх показників ефективності інноваційного проекту є розрахунок коефіцієнта ефективності по наступних формулах:

(прямий показник), (5)

(обернений показник), (6)

де

Е - ефект (результат) від реалізації проекту;В - витрати, пов’язані з реалізацією проекту.

.Крім даних показників ефективності, можна використовувати більш загальний показник стійкість організації (Z) [ № 61, с.7 ]:

Z = 1.2 Х1 + 1.4 Х2 + 3.3Х3 + 0.6 Х4 + 1.0 Х5, (7)

де Х1 - показник ефективності робочого капіталу;

Х2 - показник ефективності нагромадженого капіталу;

Х3 - рентабельність виробництва;

Х4 - показник заборгованості;

Х5 - показник ефективності активів.

Окш - Окр

X1 = –––––––––––– , (8)

А

де Оср - оборотні кошти;Окр - короткострокові зобов'язання;

А - загальні активи;

Кнаг

Х2 = –––––––– , (9)А

де Кнак - нагромаджений капітал (залишок минулих

років)

Пбал


X3 = ––––––––––––– , (10)

А

де Пбал - балансовий прибуток;К

Х4 = –––––––––– , (11)

Б

де К - капітал фірми (основні фонди плюс нематеріальніактиви);

Б - загальний борг фірми;

V

Х5 = ––––––––– , (12)A

де V — загальний обсяг продажів.

Перераховані показники є показниками ефективності функціонування спільного підприємства. На основі приведених даних можна провести наступні розрахунки:


Показники

Позначення

Значення

Оборотні кошти, тис.грн

Окш

14,7

Короткострокові зобов'язання, тис. грн

Окр

13,27

Загальні активи тис.грн

А

4593,17

Балансовий прибуток, тис. грн

Пбал

31,124

Капітал фірми (Основні фонди + нематеріальні активи), тис. грн

К

4113,39

Нагромаджений капітал (залишок минулих років), тис.грн

Кнаг

412,237

Загальний борг фірми тис. грн

Б

499,768

Загальний обсяг продажів тис. грн

V

790,583

Таблиця 6. Деякі фінансові показники діяльності підприємства. ( На основі бухгалтерської звітності підприємства “У-Пейдж” за 1999 рік).


Виходячі з вищенаведених формул ( 7-12 ) маємо:

Z=5,258865716 Рекомендоване значення - більше 3.

X1= 0,000311332

X2=0,089749998
X3=0,006776148
X4=8,230598998
X5=0,172121432

Аналізуючи наведені вище розраховані значення, можна сказати, що стійкість та ефективність даного підприємства за роки функціонування входить у рекомендовані межі.Так як підприємство існує всього близько 3 років, співвідношення між власними та залученими коштами виглядає досить непогано. Крім того, залучені кошти використовуються з досить великою ефективністю, що у майбутньому допоможе підприємству зайняти одне з лідируючих місць на українському ринку пейджингових послуг.


3.2. Аналіз ризиків інвестоційно-інноваційних процесів.
Ризиком в економічній літературі називають небезпеку втрат, які витікають з тієї чи іншої господарської операції і пов’язані з невизначеністю ситуації.

Ризиковим підприємництвом назтвають, в свою чергу, підприємництво, що засноване в наукоємних сферах і займається створенням та розповсюдженням нових технологій [№57, c.104].

Ризики можуть бути двох видів:

1) диверсифіковані ;

2) недиверсифіковані.

До перших належать ризики, загрозу яких можна усунути шляхом диверсифікації - випуск декількох видів нової продукції, наявність резервних джерел постачання ресурсів тощо [№62 ,c. 36].

До других належать саме ті ризики, які виникають через зовнішні обставини і впливають на ринок вцілому, з якими найчастіше зустрічається підприємець на українському ринку - інфляційний, ризик економічного спаду тощо.

За методами SWOT - аналізу можна зробити певні висновки про можливі загрози для функціонування компанії в майбутньому (таб.7 ).Загрози Ступінь впливу Ймовірність
7-10

4-6

1-3

7-10

4-6

1-3

1) скорочення ринку

65
2) поява нових конкурентів


7


5
3) зростання плати за використання радіочастот


1074) зростання плати за поновлення ліцензії

66
5) зменшення кількості клієнтів

8

1

6) перехід інших компаній конкурентів на стандарт ERMES


877) винахід альтернативного та співставимого способу передачі інформації


7


4
8) інфляція


87Таб. 7. Аналіз ймовірних ризиків компанії “У-Пейдж”.

На аналізі таблиці 2 можна побудувати матрицю можливих ризиків компанії:

ймовірності

10

5

0 5 10

ризики


Мал. 3. Матриця ймовірних ризиків фірми.

На основі малюнка 1 можна зробити висновки про пріоритетні напрямки стратегічного планування на наступні періоди.

Основними напрямками розвитку фірми слід вважати орієнтацію на споживача, тобто, посилення рекламної кампанії, контроль за якістю послуг, пропонування нових, можливо, більш привабливих пакетів обслуговування, налагодження більш інтенсивного спілкування з контактними аудиторіями, можливі заходи цінової конкуренції за умов посилення тиску на ринку з боку інших компаній - операторів пейджингових послуг, але окрім цього дотримання стандартів якості та ефективності.

Аналізуючи вплив зовнішнього середовища в майбутньому, слід зауважити, що фактори оточуючого середовища мають вплив середнього рівня на функціонування фірми. Але, вважаючи на те, що деякі з них ( зокрема інфляція, зменшення кількості клієнтів, перехід інших компаній на стандарт ERMES ) мають досить вагоме значення для компанії, слід вжити запобіжних заходів ( вказувати ціни в умовних одиницях, більше уваги приділяти клієнтам, що вже користуються послугою “Євротекст” тощо).

3.3. Досягнення конкурентностійких позицій на ринку при впровадженні інноваційної продукції.

Функціонування компанії - оператора пейджингового зв’язку на ринку зв’язку України якщо і не неможливо без участі іноземного партнера ( внаслідок інноваційності даного виду діяльності, а отже: відсутності вітчизняної моделі функціонування даного виду компаній, відсутність власного виробництва обладнання необхідного технічного рівня, рідкість спеціалістів по ремонту та наладці цих самих технологічних систем та інші проблеми “нестачі” перехідної економіки), то в крайньому випадку - досить складно.

Внаслідок цього, майже усі сучасні пейджингові компанії мають у своєму статутному фонді певну частку іноземних інвестицій. Серед компаній, що працювали на ринку України на кінець 1997 року близько однієї третини компаній офіційно мали статус спільних підприємств ( додаток 1). Інші, можливо, на той момент змінили офіційний статус просто на акціонерне товариство або або товариство з обмеженою відповідальністю ( 2 найпоширеніші типи організації підприємств у даній сфері: 19 % та 37 % відповідно ).

Найпліднішим роком для створення компаній пейджингового зв’язку став 1995 рік ( близько 80 % компаній отримали ліцензії у 1995 році; додаток 1).

Внаслідок цього стрибка різько виріс рівень конкуренції у галузі. Хоча по окремим областям ( Вінницька, Донецька, Житомирська, Миколаївська, Чернігівська ) компанії, що працювали на їх території мали 100 - відсоткову вагу від всього ринку послуг в регіоні, проте в деяких областях ( Львівська, Дніпропетровська, Харківська ) декілька компаній ділили ринки між собою майже на рівних умовах (додаток ).

Справжнім рекордсменом у 1995 році по рівню конкуренції став Київ. На київському ринку функціонувало вже тоді 5 компаній. Результатом цього стало значне падіння цін на пейджингові послуги з 30-50 у.о в 1995 році до 25-30 у.о. в 1998 і до теперішнього часу.

Внаслідок таких зрушень, єдиними надійними методами конкуренції у галузі стала конкуренція якості та просування товару. Для підвищення ефекту від інвестованих коштів, компанія “У-Пейдж” зробила акцент на обох напрямках завоювання та утримання конкурентних позицій у сфері пейджингу.

Найважливішою перевагою стало те, що компанія єдина на київському ринку працює у стандарті ERMES. Ця інноваційна для нашої країни технологія ( за кордоном вже у січні 1990 року 23 зацікавлені європейські компанії підписали Меморандум про Взаєморозуміння ERMES, але на сьогоднішній день цей документ підписан вже 48 компаніями з 28 країн світу, в число яких входить і Україна) надає, окрім переваг для користувачей ції сіті, переваги операторам системи ERMES, а також для виробників обладнання.

Для операторів основними перевагами є:

1) відкритий стандарт

2) значне збільшення ємності каналів

3) сумісність з існуючими телекомунікаційними системами

4) більш низька вартість використання та обслуговування сітьового обладнання

5) сітьова сумісність з іншими пейджинговими стандартами.

В результаті використання даного стандарту, компанія “У-Пейдж” вже зараз здійснює автомаичний роумінг з Дніпропетровськом, використовує послугу відсилання повідомлення через сайт фірми у інтернеті та відправку повідомлень обходячі послуги операторського центру - за допомогою голосової пошти (яка підвищує ступінь конфіденційності інформації при передачі повідомлення та може використовуватися як з цифровими, так і з літеро-цифровими пейджерами).

Звісно, ефективність даних нововведень була б значно меншою, якби ці інновації не знаходили підтримку у сфері маркетингу та реклами. Основним рекламним виконавцем компанії виступало рекламне агенство “Arc Communication”.

Таблиця, подана нижче, складена на основі аналізу та обробки реальних даних звітності відділу маркетингу компанії “У-Пейдж” ( структура подана в процентах на прохання керівництва компанії):

Види реклами


1 квартал

1997р.


2 квартал

1997р.


3 квартал

1997р.


4 квартал

1997р.


За рік

Радіо


31 %

27,9 %

29,8 %

11,3 %

25,3 %

Друковані видання


22,7 %

25,6 %

20,3 %

31,4 %

50 %

Рекламні щити


__

__

__

100 % 30 сайтів

3 : 6 м.


24,7%

Всього

100%

Мал.4. Структура рекламних витрат

Динаміку витрат вцілому зображено на малюнку 5:

Мал.5. Річна динаміка витрат на рекламу

Внаслідок жорсткої конкурентної боротьби деякі фірми - оператори пейджингового зв’язку вдалися, починаючи з 1995 року до методів цінової конкуренції. В результаті, в період з 1995 по 1999 рік ціни на послуги пейджингового зв’язку впали майже у 2 рази. Так як багато операторів працювали на ринку України вже понад 2-х років (на 1995 рік), компанії “У-Пейдж” для входу на ринок необхідно було проводити зважену цінову політику. Вона полягала у тому, що поєднуючи невисокі ціни (40 у.о. в порівнянні з 45-50 у.о. в середньому) вона пропонувала високу якість обслуговування). Аналіз цінової політики компанії зображено на малюнку:

Мал. 6. Цінова політика компанії “У-Пейдж”.Каталог: pluginfile.php -> 202 -> mod data -> content
pluginfile.php -> Зроби свідомий вибір
pluginfile.php -> Магистратура. Обязательный модуль по выбору «Предприятие как гетерогенная организация»
content -> Малий інноваційний бізнес
pluginfile.php -> 1. Моделі системи освіти в сучасному світі. Модель освіти як державно-відомчої організації, модель розливальної освіти
pluginfile.php -> Реферат Влияние Рок-музыки на психику человека студент группы 4-сузс-1 Ахмадеев Артём
pluginfile.php -> Методичні рекомендації для студентів з підготовки до семінарських занять з курсу «Соціологія праці»
content -> Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності 030403 "Міжнародні економічні відносини"
content -> Інноваційні перспективи україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка