1. Основні поняття баз даних. Проектування баз данихСторінка1/3
Дата конвертації27.04.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3


Тема 5. Система управління базами даних Microsoft Access 2003.План.

1. Основні поняття баз даних.

2. Проектування баз даних.

3. Взаємодія замовника бази даних з розробником.

4. Робота з СУБД Мicrosoft Ассеss 2003.


Рекомендована література 1. Дж.Куртер., Маркви А. Microsoft Office 2000 учебний курс — СПб.: "Питер" 2001.

 2. Островський В.А. Информатика: — М.: Высш. шк., 2001.

 3. Баженов В.А., Венгерський П.С., Горлач В.М., Левченко О.М. Лізунов П.П., Гарвона В.С., Ананьєв О.М., Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології., підручник для студентів вищих закладів освіти.—Київ, “Каравела”, 2003.

 4. Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка — Київ, 2002.

 5. Глушаков С.В., Ломоть Д.В.Базы данных. Учебный курс.— К.: Абрис 2000.

 6. Родинсон С.М. Ассеss 2000, учебный курс — СПб.: "Питер" 2001.

 7. Джо Хабрейкен. Microsoft Office 2003. Все в одном. – М.:«Вильямс», 20061. Основні поняття баз даних.

У наш час у світі широко представлені комп'ютерні довідково-інформаційні системи, за допомогою яких в короткі терміни можна отримати потрібну інформацію. В основі кожної інформаційної системи лежить база даних — сукупність даних, призначених для машинної обробки. Програма, яка забезпечує обробку таких даних, називається системою управління базами даних (СУБД).

База даних схожа на дуже складну файлову систему, в якій одні файли містять посилання на інші. Є декілька типів баз даних. На персональних комп'ютерах найчастіше використовуються бази даних реляційного типу. Інформація в таких базах даних зберігається у вигляді впорядкованого набору записів, кожен з яких складається з полів фіксованого розміру. Такий спосіб зберігання інформації дуже схожий на представлення даних у вигляді декількох таблиць на папері. Окремим рядкам таблиці відповідають записи в базі даних, а стовпчикам — поля записів. Введення інформації в текстові поля бази даних практично нічим не відрізняється від введення у звичайному текстовому редакторі, лише в певних ситуаціях не дозволяється залишати поле порожнім або вводити у текстове поле числову інформацію, і — навпаки.

У простіших випадках (наприклад, при реалізації телефонного довідника) для представлення даних достатньо однієї таблиці. Робота з базами даних на комп'ютері відрізняється від роботи з таблицями на папері і більше схожа на роботу з картотекою: записи, як і паперові карточки, легко переставляти, додавати і знищувати.

Формат представлення даних на екрані комп'ютера при роботі з інформаційною системою називається екранною формою. Навіть при роботі з однією базою даних може знадобитися декілька екранних форм.

Наприклад, при пошуку номера телефону в довіднику на екрані зручно мати коротку інформацію про декількох людей, а при внесенні змін — інформацію лише про одну людину, але в найповнішій формі.

Для того, щоб попередити випадкове або навмисне викривлення, втрату інформації, для користувачів баз даних можуть бути введені права доступу. Наприклад, клієнт банку, набравши свій пароль, отримує лише право перегляду інформації про стан свого рахунку, але не отримує права зміни цієї інформації.

В усіх системах управління базами даних і заснованих на них інформаційних системах є декілька стандартних режимів роботи: •  перегляд бази даних;

 •  внесення змін (редагування);

 •  додавання (введення) інформації в базу.

Самими лише стандартними рішеннями обійтися неможливо, при роботі з базою даних можуть виникати особливі ситуації, викликані помилками користувачів, збоями пристроїв або помилками у програмному забезпеченні. Іншими словами, для експлуатації бази даних потрібні особливі режими експлуатації.

Чим більша база даних, тим складніша і дорожча її експлуатація і тим довший перелік режимів експлуатації: •       перевірка коректності бази даних;

 •      виготовлення резервної копії;

 •      відновлення після збою ЕОМ;

 •      аналіз протоколів роботи з метою виявлення спроб несанкціонованого доступу (аудит) і т. д.

 Бази даних і системи управління базами даних

База даних це організована структура, призначена для зберігання інформації. Знаючи, що дані і інформація — поняття взаємозв'язані, але не тотожні, слід помітити невідповідність в цьому визначенні. Його причини чисто історичні. В ті роки, коли формувалося поняття баз даних, в них дійсно зберігалися тільки дані. Проте сьогодні більшість систем управління базами даних (СУБД) дозволяють розміщувати в своїх структурах не тільки дані, але і методи (тобто програмний код), за допомогою яких відбувається взаємодія із споживачем або з іншими програмно-апаратними комплексами. Таким чином, ми можемо говорити, що в сучасних базах даних зберігаються ні в якому разі не тільки дані, але і інформація.

Це твердження легко пояснити, якщо, наприклад, розглянути базу даних крупного банку. В ній є всі необхідні відомості про клієнтів, про їхні адреси, кредитну історію, стан розрахункових рахунків, фінансові операції та ін. Доступ до цієї бази є у достатньо великої кількості співробітників банку, але серед них навряд чи знайдеться така особа, яка має доступ до всієї бази повністю і при цьому здатний одноосібно вносити в неї довільні зміни. Окрім даних, база містить методи і засоби, що дозволяють кожному із співробітників оперувати тільки з тими даними, які входять в його компетенцію. В результаті взаємодії даних, що містяться в базі, з методами, доступними конкретним співробітникам, утворюється інформація, яку вони споживають і на підставі якої в межах власної компетенції проводять введення і редагування даних.

З поняттям бази даних тісно пов'язано поняття системи управління базою даних. Це комплекс програмних засобів, призначених для створення структури нової бази, наповнення її вмістом, редагування вмісту і візуалізації інформації. Під візуалізацією інформації бази розуміється відбір даних, що відображувалися, відповідно до заданого критерію, їхнє впорядкування, оформлення і подальша видача на пристрій висновку або передача по каналах зв'язку.

У світі існує множина систем управління базами даних. Не дивлячись на те, що вони можуть по-різному працювати з різними об'єктами і надають користувачу різні функції і засоби, більшість СУБД спираються на єдиний комплекс основних понять. Це дає нам можливість розглянути одну систему і узагальнити її поняття, прийоми і методи на весь клас СУБД. Як такий учбовий об'єкт ми виберемо СУБД Microsoft Access, що входить в пакет Microsoft Office разом з розглянутими раніше пакетами Microsoft Word і Microsoft Excel.

 

Структура найпростішої бази даних

Відразу пояснимо, що якщо в базі немає ніяких даних (порожня база), то це все одно повноцінна база даних. Цей факт має методичне значення. Хоча даних в базі і немає, але інформація в ній все ж таки є — це структура бази. Вона визначає методи занесення даних і зберігання їх в базі. Найпростіший «некомп’ютерний» варіант бази даних — діловий щоденник, в якому кожному календарному дню виділено по сторінці. Навіть якщо в ньому не заповнено ні одного рядка, він не перестає бути щоденником, оскільки має структуру, чітко відрізняючи його від записників, робочих зошитів і іншої писальнопаперової продукції.

Бази даних можуть містити різні об'єкти, але, забігаючи вперед, скажемо, що основними об'єктами будь-якої бази даних є її таблиці. Найпростіша база даних має хоча б одну таблицю. Відповідно, структура найпростішої бази даних тотожно рівна структурі її таблиці.

Ми знаємо, що структуру двовимірної таблиці утворюють стовпці і рядки. Їхніми аналогами в структурі найпростішої бази даних є поля і записи. Якщо записів в таблиці поки немає, значить, її структура визначена тільки набором полів. Змінивши склад полів базової таблиці (або їхні властивості), ми змінюємо структуру бази даних і, відповідно, одержуємо нову базу даних.Властивості полів бази даних

Поля бази даних не просто визначають структуру бази — вони ще визначають групові властивості даних, записаних в комірки, які належать кожному з полів. Нижче перераховані основні властивості полів таблиць баз даних на прикладі СУБД Microsoft Access.

                Ім'я поля — визначає, як слід звертатися до даних цього поля при автоматичних операціях з базою (за умовчанням імена полів використовуються як заголовки стовпців таблиць).

                Тип поля — визначає тип даних, які можуть міститися в даному полі.Рис1. Найпростіша таблиця бази даних

 

                Розмір поля — визначає граничну довжину (в символах) даних, які можуть розміщуватися в даному полі.                Формат поля — визначає спосіб форматування даних в комірках, які належать полю.

                Маска введення — визначає форму, в якій вводяться дані в полі (засіб автоматизації введення даних).

                Підпис — визначає заголовок стовпця таблиці для даного поля (якщо підпис не указаний, то як заголовок стовпця використовується властивість Ім'я поля).

                Значення за умовчанням — те значення, яке вводиться в комірки поля автоматично (засіб автоматизації введення даних).

                Умова на значення — обмеження, використовуване для перевірки правильності введення даних (засіб автоматизації введення, який використовується, як правило, для даних, що мають числовий тип, грошовий тип або тип дати).

                Повідомлення про помилку — текстове повідомлення, яке видається автоматично при спробі введення в поле помилкових даних (перевірка помилковості виконується автоматично, якщо задано властивість Умова на значення).

                Обов'язкове поле — властивість, яка визначає обов'язковість заповнення даного поля при наповненні бази;

                Порожні рядки — властивість, що дозволяє введення порожніх рядкових даних (від властивості Обов'язкове поле відрізняється тим, що відноситься не до всіх типів даних, а лише до деяких, наприклад до текстових).

                Індексоване поле — якщо поле володіє цією властивістю, всі операції, пов'язані з пошуком або сортуванням записів по значенню, що зберігається в даному полі, істотно швидшають. Крім того, для індексованих полів можна зробити так, що значення в записах будуть перевірятися по цьому полю на наявність повторів, що дозволяє автоматично виключити дублювання даних.

 Тут ми повинні звернути особливу увагу на те, що оскільки в різних полях можуть міститися дані різного типу, то і властивості у полів можуть  розрізнятися залежно від типу даних. Так, наприклад, список вищезгаданих властивостей полів відноситься в основному до полів текстового типу. Поля інших типів можуть мати або не мати цих властивостей, але можуть добавляти до них і свої. Наприклад, для даних, що представляють дійсні числа, важливою властивістю є кількість знаків після десяткової коми. З іншого боку, для полів, використовуваних для зберігання малюнків, звукозаписів, відеокліпів і інших об'єктів OLE, більшість вищезгаданих властивостей не мають сенсу.Типи даних

З основними типами даних ми вже знайомі. Так, наприклад, при вивченні електронних таблиць Microsoft Excel ми бачили, що вони працюють з трьома типами даних: текстами, числами і формулами. Таблиці баз даних, як правило, припускають роботу з набагато більшою кількістю різних типів даних. Так, наприклад, бази даних Microsoft Access працюють з наступними типами даних (Рис.2).

      Текстовий — тип даних, який використовується для зберігання звичайного неформатованого тексту обмеженого розміру (до 255 символів).

Рис 2. Таблиця з полями деяких типів. 

     Поле Мемо — спеціальний тип даних для зберігання великих об'ємів тексту (до 65 535 символів). Фізично текст не зберігається в полі. Він зберігається у іншому місці бази даних, а в полі зберігається покажчик на нього, але для користувача таке розділення помітно не завжди.

     Числовий — тип даних для зберігання дійсних чисел.

     Дата/час— тип даних для зберігання календарних дат і поточного часу.

     Грошовий — тип даних для зберігання грошових сум. Теоретично, для їхнього запису можна було б користуватися і полями числового типу, але для грошових сум є деякі особливості (наприклад, пов'язані з правилами округлення), які роблять більш зручним використання спеціального типу даних, а не настройку числового типу.

     Лічильник — спеціальний тип даних для унікальних (не повторюються в полі) натуральних чисел з автоматичним нарощуванням. Природне використання — для порядкової нумерації записів.

     Логічний— тип для зберігання логічних даних (можуть приймати тільки два значення, наприклад Так або Ні).

     Поле об'єкта OLE — спеціальний тип даних, призначений для зберігання об'єктів, наприклад мультимедійних, вставляються упровадженням або скріпленням (OLE). Реально, скінчено, такі об'єкти в таблиці не зберігаються. Як і у разі полів MEMO, вони зберігаються у іншому місці внутрішньої структури файла бази даних, а в таблиці зберігаються тільки покажчики на них (інакше робота з таблицями була б надзвичайно повільною).

     Гіперпосилання — спеціальне поле для зберігання адрес URL Web-об’єктів Інтернету. При клацанні на посиланні автоматично відбувається запуск браузера і відтворення об'єкта в його вікні.

     Майстер підстановок — це не спеціальний тип даних. Це об'єкт, настройкою якого можна автоматизувати введення в даних поле так, щоб не вводити їх вручну, а вибирати із списку, що розкривається.

 Безпека баз даних

Бази даних — це також файли, але робота з ними відрізняється від роботи з файлами інших типів, створюваних іншими додатками. Вище ми бачили, що всю роботу по обслуговуванню файлів структури бере на себе операційна система. До баз даних пред'являються особливі вимоги з точки зору безпеки, тому в них реалізований інший підхід до збереження даних.

При роботі із звичайними додатками для збереження даних ми видаємо відповідну команду, задаємо ім'я файла і довіряємося операційній системі. Якщо ми закриємо файл, не зберігши його, то вся робота із створення або редагування файла пропаде безповоротно.

Бази даних — це особливі структури. Інформація, яка в них міститься, дуже часто має суспільну цінність. Нерідко з однією і тією ж базою працюють тисячі людей по всій країні. Від інформації, яка міститься в деяких базах, може залежати благополуччя багатьох людей. Тому цілісність вмісту бази не може і не повинна залежати ані від конкретних дій якогось користувача, що забув зберегти файл перед виключенням комп'ютера, ані від перебоїв в електромережі.

Проблема безпеки баз даних розв'язується тим, що в СУБД для збереження інформації використовується подвійний підхід. У ряді операцій, як завжди, бере участь операційна система комп'ютера, але деякі операції збереження відбуваються в обхід операційної системи.

Операції зміни структури бази даних, створення нових таблиць або інших об'єктів відбуваються при збереженні файла бази даних. Про ці операції СУБД попереджає користувача. Це, так би мовити, глобальні операції. Їх ніколи не проводять з базою даних, що знаходиться в комерційній експлуатації — тільки з її копією. В цьому випадку будь-які збої в роботі обчислювальних систем не страшні.

З іншого боку, операції по зміні змісту даних, що не зачіпають структуру бази, максимально автоматизовані і виконуються без попередження. Якщо, працюючи з таблицею даних, ми щось в ній змінюємо у складі даних, то зміни зберігаються негайно і автоматично.

Звичайно, вирішивши відмовитися від змін в документі, його просто закривають без збереження і знову відкривають попередню копію. Цей прийом працює майже у всіх додатках, але тільки не в СУБД. Всі зміни, що вносяться в таблиці бази, зберігаються на диску «зразу» (без нашого відома), тому спроба закрити базу без збереження нічого не дасть, оскільки все вже збережено. Таким чином, редагуючи таблиці баз даних, створюючи нові записи і видаляючи старі, ми як би редагуємо дані на жорсткому диску напряму, минувши операційну систему.

Із указаних вище причин не можна займатися учбовими експериментами на базах даних, що знаходяться в експлуатації. Для цього потрібно створювати спеціальні учбові бази або виконувати копії структури реальних баз (без фактичного наповнення даними).

 

 

2. Проектування баз даних.Режими роботи з базами даних

Звичайно з базами даних працюють дві категорії виконавців.Перша категорія — проектувальники. Їхня задача полягає в розробці структури таблиць бази даних і узгодженні її із замовником. Окрім таблиць проектувальники розробляють і інші об'єкти бази даних, призначені, з одного боку, для автоматизації роботи з базою, а з іншого боку — для обмеження функціональних можливостей роботи з базою (якщо це необхідно з міркувань безпеки). Проектувальники не наповнюють базу конкретними даними (замовник може вважати їх конфіденційними і не надавати стороннім особам). Виключення складає експериментальне наповнення модельними даними на етапі налагодження об'єктів бази.

Друга категорія виконавців, працюючих з базами даних — користувачі. Вони одержують початкову базу даних від проектувальників і займаються її наповненням і обслуговуванням. В загальному випадку користувачі не мають засобів доступу до управління структурою бази — тільки до даних, та і то не до всіх, а до тих, робота з якими передбачена на їхньому конкретному робочому місці.

Відповідно, система управління базами даних має два режими роботи:

     проектувальний

     призначений для користувача.

Перший режим призначений для створення або зміни структури бази і створення її об'єктів. В другому режимі відбувається використання раніше підготовлених об'єктів для наповнення бази або отримання даних з неї.

 

Об'єкти бази даних

Ми вже згадали про те, що окрім таблиць база даних може містити і інші типи об'єктів. Привести повну класифікацію можливих об'єктів баз даних скрутно, оскільки кожна система управління базами даних може реалізовувати свої типи об'єктів. Проте основні типи об'єктів ми можемо розглянути на прикладі СУБД Microsoft Access. У версії Microsoft Access ця СУБД дозволяє створювати і використовувати об'єкти семи різних типів.

Таблиці. Як ми вже говорили, це основні об'єкти будь-якої бази даних. По-перше, в таблицях зберігаються всі дані, що є в базі, а по-друге, таблиці бережуть і структуру бази (поля, їхні типи і властивості).

Запити. Ці об'єкти служать для витягання даних з таблиць і представлення їх користувачу в зручному вигляді. За допомогою запитів виконують такі операції, як відбір даних, їхнє сортування і фільтрацію. За допомогою запитів можна виконувати перетворення даних по заданому алгоритму, створювати нові таблиці, виконувати автоматичне наповнення таблиць даними, імпортованими з інших джерел, виконувати найпростіші обчислення в таблицях і багато що інше.

Користувачі-початківці не відразу розуміють роль запитів, оскільки всі ті ж операції можна робити і з таблицями. Так, дійсно, це так, але є міркування зручності (передусім швидкодії) і міркування безпеки.

З міркувань безпеки, чим менше доступу до базових таблиць мають кінцеві користувачі, тим краще. По-перше, знижується ризик того, що невмілими діями вони пошкодять дані в таблицях. По-друге, надавши різним користувачам різні запити, можна ефективно розмежувати їхній доступ до даних в строгій відповідності з кругом персональних обов'язків. В банках, наприклад, одні співробітники мають доступ до таблиць даних про клієнтів, інші — до їхніх розрахункових рахунків, треті — до таблиць активів банку. Якщо й є спеціальні служби, що мають доступ до всіх інформаційних ресурсів банку (з метою контролю і аналізу), то вони позбавлені засобів для внесення змін — все зроблено так, щоб одна людина не могла зробити фіктивну операцію, незалежно від того, яку посаду вона посідає. В базі даних, що має правильно організовану структуру, для здійснення протиправних дій необхідна змова декількох учасників, а такі дії присікаються не програмними, а традиційними засобами забезпечення безпеки.

Особливість запитів полягає в тому, що вони черпають дані з базових таблиць і створюють на їхній основі тимчасову результуючу таблицю. Якщо хочуть підкреслити факт «тимчасовості» цієї таблиці, то її ще називають моментальним знімком. Коли ми працюємо з основними таблицями бази, ми фізично маємо справу з жорстким диском, тобто з дуже повільним пристроєм (нагадаємо, що це пов'язано з особливістю збереження даних, описаною вище). Коли ж на підставі запиту ми одержуємо результуючу таблицю, то маємо справу з електронною таблицею, що не має аналогу на жорсткому диску — це тільки зображення відібраних полів і записів. Зрозуміло, робота з «образом» відбувається набагато швидше і ефективніше — це ще одна підстава для того, щоб широко використовувати запити.

Коли ми обговорювали основні структури даних, то відзначили, що недоліком впорядкованих табличних структур є складність їхнього оновлення, оскільки при внесенні нових записів порушується впорядкованість — доводиться переробляти всю таблицю. В системах управління базами даних і ця проблема розв'язується завдяки запитам.

Основний принцип полягає в тому, що від базових таблиць ніякої впорядкованості не потрібно. Всі записи в основні таблиці вносяться тільки в природному порядку по мірі їхнього надходження, тобто в неврегульованому вигляді. Якщо ж користувачу треба бачити дані, відсортовані або відфільтровані за тим або іншим принципом, він просто використовує відповідний запит (рис. 3). Якщо потрібного запиту немає, він звертається до проектувальника і просить його такий запит зробити і надати. Рис.3. Два запити, сформовані на основі однієї таблиці

Форми. Якщо запити — це спеціальні засоби для відбору і аналізу даних, то форми — це засоби для введення даних, хоча з їхньою допомогою дані можна і переглядати. Значення їх в тому, щоб надати користувачу засобу для заповнення тільки тих полів, які йому заповнювати встановлено.

Одночасно з цим у формі можна розмістити спеціальні елементи управління (лічильники, списки, що розкриваються, перемикачі, прапорці та ін.) для автоматизації введення. Переваги форм розкриваються особливо наглядно, коли відбувається введення даних із заповнених бланків. В цьому випадку форму роблять графічними засобами так, щоб вона повторювала оформлення бланка — це помітно спрощує роботу складача, знижує його втомлення і запобігає появі друкарських помилок.

За допомогою форм дані можна не тільки вводити, але і відображувати. Запити також відображують дані, але роблять це у вигляді результуючої таблиці, що не має ніяких засобів оформлення. При виводі даних за допомогою форм можна застосовувати спеціальні засоби оформлення (Рис. 4). Іноді форми, призначені для введення даних, називають формами введення, а форми, призначені для виводу на екран — формами перегляду.

 

Рис.4. Форма для перегляду даних

Звіти. За своїми властивостями і структурою звіти багато в чому схожі на форми, але призначені тільки для виводу даних, причому для виводу не на екран, а на друкуючий пристрій (наприклад принтер). У зв'язку з цим звіти відрізняються тим, що в них ухвалені спеціальні заходи для групування даних, що виводяться, і для виводу спеціальних елементів оформлення, характерних для друкарських документів (верхній і нижній колонтитули, номери сторінок, службова інформація про час створення звіту та ін.) (Рис. 5).Рис.5. Приклад найпростішого звіту.

  Сторінки. Це спеціальні об'єкти баз даних, реалізовані в останній версії СУБД Мicrosoft Ассеss. Правда, більш коректно їх називати сторінками доступу до даних. Фізично це особливий об'єкт, виконаний в коді НТМL, розміщуваний на Web-сторінці і переданий клієнту разом з нею. Сам по собі цей об'єкт не є базою даних, але містить компоненти, через які здійснюється зв'язок переданої Web-сторінки з базою даних, що залишається на сервері. Користуючись цими компонентами, відвідувач Web-вузла може переглядати записи бази в полях сторінки доступу (Рис. 6). Таким чином, сторінки доступу до даних здійснюють інтерфейс між клієнтом, сервером і базою даних, розміщеною на сервері. Ця база даних не обов'язково повинна бути базою даних Мicrosoft Ассеss. Сторінки доступу, створені засобами Мicrosoft Ассеss, дозволяють працювати також з базами даних Мicrosoft Ассеss 2000.

Рис. 6. Сторінка доступу до даних.

  Макроси і модулі. Ці категорії об'єктів призначені як для автоматизації операцій, що повторюються, при роботі з системою управління базами даних, так і для створення нових функцій шляхом програмування. В СУБД Мicrosoft Ассеss макроси складаються з послідовності внутрішніх команд СУБД і є одним із засобів автоматизації роботи з базою. Модулі створюються засобами зовнішньої мови програмування, в даному випадку мови Visual Basic Application. Це один із засобів, за допомогою яких розробник бази може закласти в неї нестандартні функціональні можливості, задовольнити специфічні вимоги замовника, підвищити швидкодію системи управління, а також рівень її захищеності.

  

3. Взаємодія замовника бази даних з розробником.

 Загальні зауваження

У даному пункті ми розглянемо, як проектуються бази даних. Це необхідно, оскільки ще до створення бази даних надзвичайно важливо забезпечити грамотну взаємодію між замовником і розробником. Вони повинні уміти розмовляти на одній мові, розуміти потреби і можливості один одного. Реалії сучасного світу такі, що не існує підприємств і організацій, в яких не було б практичної доцільності в застосуванні технологій баз даних. Підходячи з цих позицій, треба визнати, що будь-який економіст або фінансист рано або пізно буде виступати або користувачем, або замовником бази даних.

Всі бази даних можна класифікувати згідно того, як до них підходить трудовий колектив, на зручні і незручні. Якщо упровадження бази даних на підприємстві нічого не дає трудовому колективу, окрім додаткового навантаження, він знаходить способи блокувати упровадження і саботувати продуктивну роботу системи. Аналіз численних прикладів «упроваджених», але не працюючих баз даних показує, що відповідальність за невдачу розділяють як розробник, так і замовник. Те, що замовник не є фахівцем в області баз даних, не має ніякого значення. Він є фахівцем в своїй наочній області і повинен уміти пояснити свої потреби і задачі розробнику.

Для розробки проекту бази даних не потрібен ані комп'ютер, ані знання технології баз даних, ані уміння програмувати. Цілком достатньо представляти потреби своєї організації, знати вузькі місця в діловодстві, представляти список документів, необхідних у внутрішньому обороті і в зовнішній звітності.

Методично правильно починати роботу з олівцем і листом паперу в руках, не використовуючи комп'ютер. На етапі проектування він взагалі не потрібен. Неоптимальні розв'язання і прямі помилки, закладені на цьому етапі, згодом дуже важко усуваються, тому цей етап є основоположним.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка