1. Наука і освіта Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Сучасний стан науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститутСкачати 124.39 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір124.39 Kb.
#12263
Денна та заочна форма

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Семінарські заняттяНазва тем та анотований зміст

1.1

Тема 1. Наука і освіта

Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Сучасний стан науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут.1.2

Тема 1. Історія виникнення університетів

Виникнення друкарства в Україні. Вчительські семінарії, школи, інститути і університети XIX ст. Колегіуми, академії та університети в Україні. Університети Західної Європи, Америки, Азії, Росії.2.1-

2.2


Тема 2. Методологія наукових досліджень, системність у

науковому пізнанні

Методологія науки. Наукознавство. Методологія теоретичних досліджень. Методологія експериментальних досліджень. Формулювання теми, мети і завдань наукового дослідження. Ознаки і принципи визначення системи. Класифікація систем. Методологічні основи системного дослідження.3.1-

3.2


Тема 3. Результати наукових досліджень

Винахідництво і раціоналізаторство. Розвиток наукової творчості. Винахідництво. Відкриття і винаходи. Раціоналізаторські пропозиції. Наукові ступені, вчені звання. Аспірантура, докторантура: правила вступу.4.1-

4.2


Тема 4. Основні вимоги до наукових робіт студентів.

Реферування тексту. Мета і завдання курсових робіт. Основні вимоги до дипломних робіт. Основні вимоги до магістерських робіт. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних наукових джерел.Питання до заліку з дисципліни

 1. Визначте задачі дисципліни «Основи методи наукових досліджень».

 2. Охарактеризуйте предмет і об'єкт дисципліни «Основи наукових досліджень».

 3. Дайте визначення поняттю «Наука», «наукові дослідження», «наукознавство», «наукове дослідження». Розкрийте їх зміст.

 4. Охарактеризуйте метод і методологію наукових досліджень.

 5. Охарактеризуйте рівні психолого-педагогічних досліджень.

 6. Розкрийте структуру процесу наукових психолого-педагогічних досліджень.

 7. Дайте загальну характеристику етапу підготовки і організації психолого-педагогічного дослідження.

 8. Дайте визначення поняттю «реферат», «курсова робота», «дипломна робота», «магістерська робота».

 9. Розкрийте структуру курсової роботи в педагогічному коледжі.

 10. Дайте визначення і розкрийте метод бесіди, інтерв'ю.

 11. Назвіть і розкрийте різновиди інтерв'ю.

 12. Дайте визначення і розкрийте метод анкетування, його типи.

 13. Охарактеризуйте види анкети за формою, за змістом питань і за функціями питань.

 14. Дайте визначення і розкрийте метод спостереження, його види і вимоги до нього.

 15. Дайте визначення і розкрийте метод експерименту, його види,особливості.

 16. Розкрийте етапи проведення психолого-педагогічного експерименту.

 17. Дайте визначення і розкрийте метод тестів.

 18. Дайте визначення і розкрийте метод соціометричного опитування.

 19. Охарактеризуйте психолого-педагогічний супровід розвитку молодшого школяра.

 20. Розкрийте особливості діагностики майбутніх першокласників.

 21. Розкрийте особливості вивчення вчителем процесу формування навчальної діяльності учнів.

 22. Розкрийте особливості вивчення вчителем особистісних якостей учня.

 23. Охарактеризуйте вивчення міжособистісних стосунків учнів.

 24. Розкрийте особливості діагностики розвитку уваги учнів.

 25. Розкрийте особливості діагностики розвитку мислення.

 26. Розкрийте особливості діагностики розвитку мовлення.

 27. Охарактеризуйте методи діагностики пам'яті молодшого школяра.

 28. Охарактеризуйте методи діагностики уяви молодшого школяра.

 29. Охарактеризуйте особливості вивчення навчальної мотивації молодшого школяра.

 30. Розкрийте особливості діагностики емоційного стану молодшого школяра.

Питання для самоконтролю

 1. Поняття про методологію. Визначення , сутність.

 2. Дайте характеристику структурі дослідження як системі.

 3. Методологія дослідження.

 4. Принципи дослідження.

 5. Методологічний апарат педагогічних досліджень.

 6. Назвіть складові елементи дослідження.

 7. Який зміст етапів педагогічного дослідження?

 8. Які Ви знаєте методи дослідження? Класифікувати їх.

 9. Теоретичні методи? Дайте їм характеристику.

 10. Назвіть емпіричні моди дослідження. Дайте їм характеристику.

 11. Суть «педагогічного експерименту». Які етапи та зміст його
  проведення.

 12. Які існують форми узагальнення результатів наукових досліджень?

 13. Дайте характеристику методів зведення й обробки результатів експериментальних досліджень: статистичним, графічним і табличним.

 14. Дайте характеристику математичним методам опрацювання результатів дослідження.

 15. Дайте загальну характеристику основних видів публікації.

 16. Диференціація та інтеграція як закономірні тенденції розвитку науки. Диференціація, її характерні ознаки та форми прояву в науці. Історичні передумови виникнення диференціації наук. Інтеграція, її характерні ознаки та форми прояву в науці.

 17. Механізми та умови, види і рівні інтеграції наукових знань. Форми взаємодії диференційних та інтеграційних процесів у сучасній науці.

 18. Інтеграційні процеси у педагогіці та освіті.

 19. Організаційна структура наукових досліджень в Україні. Державна система організації і управління науковими дослідженнями в Україні: керівні органи та наукові установи.

 20. Організаційні сектори науки в Україні: академічний, вузівський, галузевий, виробничий. Наукові товариства та їх роль у розвитку науки і популяризації наукових знань.

 21. Методологія історико-педагогічних досліджень.

 22. Методи наукового пізнання. Уявлення про метод як спосіб пізнання. Категорії методів пізнання: узагальнені, загальні та часткові (спеціальні) методи.

 23. Методи емпіричного дослідження: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент.

 24. Методи теоретичного дослідження: ідеалізація, формалізація, логічні та історичні методи.

 25. Методи, що можуть бути застосовані на емпіричному й теоретичному

 26. рівнях: абстрагування, аналіз і синтез, індукція й дедукція, моделювання.

 27. Системний підхід і системний аналіз. Загальні відомості про систему. Зв'язки між елементами системи. Структура, характеристики та властивості систем.

 28. Визначення системного підходу. Вплив системного підходу на послідовність наукового дослідження. Особливості прояву системного аналізу в науковому дослідженні.

 29. Моделі у науковому дослідженні, поняття про модель та моделювання. Призначення моделей у науковому дослідження. Поділ моделей на математичні, геометричні та фізичні. Моделі аналоги. Моделювання на основі комп'ютерної техніки.

 30. Загальні відомості про інформацію. Поняття про інформацію. Роль інформації у науковій діяльності. Друковані носії інформації. Носії і засоби поширення інформації на основі комп'ютерної техніки. Інформаційний потенціал сучасного суспільства. Кількісні вимірники інформації.

 31. Типологія наукової інформації та основні види видань. Поняття про документи як засоби фіксацій наукової інформації. Первинні та вторинні документи. Опубліковані та неопубліковані документи.

 32. Первинні опубліковані документи; неперіодичні, періодичні і такі що продовжуються видання.

 33. Неперіодичні видання: наукова література для спеціалістів, науково-популярна, виробничо-технічна, навчальна та офіційно-документальна література, література довідково-енциклопедичного характеру.

 34. Періодичні видання: наукові, науково-популярні, виробничо-технічні, масові журнали. Видання що продовжуються. 33.Нормативно-технічні документи. Патентна інформація. Депоновані рукописи. Неопубліковані документи. Особливості вторинної інформації та її пошук.

 35. Призначення та види бібліотек. Бібліотечні фонди: основний і довідковий. Бібліотечні каталоги та картотеки. Види каталогів: алфавітний, систематичний і предметний, їх особливості та призначення.

 36. Методика пошуку першоджерел. Спеціальні бібліографічні видання та їх роль в інформаційному пошуку. Оформлення результатів інформаційного пошуку.

 37. Облік опрацьованої інформації. Складання бібліографії. Опрацювання джерел інформації. Умови ефективного опрацювання першоджерел.

 38. Оформлення результатів опрацьованих першоджерел складання виписок, анотацій, конспектів.

 39. Вимоги до проведення наукового дослідження. Творчий характер наукового дослідження. Корисність, актуальність і плановість наукового дослідження.

 40. Об'єктивність та критичність оцінювання результатів наукового дослідження.

 41. Послідовність проведення наукового дослідження. Науковий напрямок, проблема і тема наукового дослідження. Вибір теми дослідження. Ознайомлення із станом обраної теми дослідження. Уточнення теми і складання програми дослідження. Обґрунтування теми дослідження, його актуальності та новизни.

 42. Методологічний апарат наукового дослідження. Мета та завдання дослідження. Вибір методів дослідження. Умови забезпечення адекватності обраних методів дослідження його меті та завданням. Логіка наукового дослідження. Складання календарного плану робіт.

 43. Гіпотеза дослідження.

 44. Систематичне накопичення дослідних матеріалів. Зведення і опрацювання результатів дослідження. Теоретичний аналіз та літературне оформлення результатів дослідження.

 45. У провадження у практику та оцінювання теоретичної й практичної значущості результатів дослідження.

 46. Експеримент як складова частина наукового дослідження.

 47. План і методика експерименту. Вибір способів та засобів фіксації результатів експерименту. Комп'ютеризація експериментальних робіт. 47.Роль особистості науковця у проведеннні дослідження. Фактори, що визначають схильність до наукової діяльності; невдоволеність існуючим досягненням у пізнанні, допитливість, здатність до розумової праці, ерудиція, інтелект дослідника.

 48. Розумова діяльність дослідника у процесі проведення дослідження. Розумові операції у науковому дослідженні. Мислительна діяльність як основа розумової праці дослідника. Види мислення дослідника: емпіричне, аксіоматичне та діалектичне. Колективний характер праці сучасного дослідника.

 49. Форми узагальнення результатів наукових досліджень: усний виклад, тези доповіді, реферат, наукова стаття, науковий звіт, дисертація, монографія. Вимоги до їх змісту та оформлення.

 50. Методи зведення й обробки результатів експериментальних досліджень: статистичні, графічні й табличні. Статистичні методи ранжування і групування.

 51. Таблиця як засіб відображення кількісних ознак досліджуваного об'єкта. Текстова і цифрова частина таблиці. Структура простої, групової, комбінованої, складеної і шахової таблиці. Оформлення таблиці та її розміщення у науковій праці.

 52. Оформлення графічних залежностей у вигляді графіків та діаграм. Графіки з рівномірними те нерівномірними (функціональними) шкалами. Етапи побудови графіка. Інформаційна виразність графіка. Діаграми лінійні, стовпчикові, стрічкові та секторні. Об'ємність діаграм. Комп'ютерні графіко-статистичні програми.

 53. Математичні методи опрацювання результатів дослідження. Математична інтерпретація експериментальних матеріалів. Середні показники результатів дослідження. Варіювання результатів дослідження.

 54. Визначення достовірності результатів дослідження. Параметричні методипорівняння результатів досліджень. Методи визначення зв'язків між факторами і явищами.

 55. Складання списку літературних джерел. Послідовність складання списку. Бібліографічний опис літературного джерела. Елементи бібліографічного опису. Види бібліографічних описів: короткий, розширений і повний. Розділові знаки та скорочення у бібліографічних описах.

 56. Узагальнений склад бібліографічного опису.

 57. Вимоги до оформлення наукових праць. Письмове оформлення наукової праці. Виразність і мова тексту наукової праці. Правильність застосування наукової термінології.

 58. Цитування у тексті наукової праці. Види посилань на використані літературні джерела. Пояснення зв'язку тексту з посиланнями. Спрощення бібліографічних описів у посиланнях.

 59. Одиниці фізичних величин у тексті наукової праці, їх написання і позначення. Числа та знаки у тексті. Скорочення у тексті.

 60. Завершення і представлення результатів наукового дослідження. Вибір форми представлення результатів наукового дослідження. Показники оцінювання результативності проведеного дослідження. Рецензування завершеної наукової роботи.

 61. Підготовка до захисту та захист наукової роботи. Етичні норми поведінки автора роботи у процесі її захисту: уміння дискутувати, логічність і переконливість доказів, стриманість у поведінці. 1. Список рекомендованої літератури

 2. Список рекомендованої літератури

ОСНОВНА

1. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: навч. пос. / Володимир Володимирович Ковальчук. — К. : Слово, 2009. - 240 с

2. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. пос. / Ольга Володимирівна Крушельницька. — К. : Кондор, 2009. - 206 с

3. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посіб. / Людмила Андріївна Медвідь. — К. : Вікар, 2003.-335 с

4. Моргунов В. Ф. Основи психологічної діагностики: навч. посіб. [для студ. вищ. навч.закл.] / Володимир Федорович Моргун, Іван Геннадійович Тітов. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2009. - 464 с

5. Народна педагогіка : світовий досвід / Уклад. А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К. : Знання-Прес, 2003. - 134 с

6. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. [для студентів, курсантів, аспірантів і ад'юнтів] / за ред. А. Є. Конверського. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 352 с

7. Романчиков В. I. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Володимир Іванович Романчиков. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 254 с

8. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підруч. / Дмитро Миколайович Стеченко, Олена Сергіївна Чмир. -К. : Знання, 2005. - 309 с

9. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підруч. / Василь Миколайович Шейко, Наталя Миколаївна Кушнаренко. - 6-те вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008.-310 сДОДАТКОВА

1. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. - К., 2007 — № 6. — С 2-17,20-21.

2. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. - К., 2008 - №3. -С 8-13.

3. Гончарова Н. О. Основи професійної орієнтації / Наталія Олексіївна Гончарова : навч. посіб. - К. : Видавничий Дім «Слово», 2010.-168 с

4. Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Олександр Володимирович Колесников. - 2-ге вид., випр. та доповн. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 144 с

5. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень : курс лекцій / Ольга Василівна Кустовська. Тернопіль : Економічна думка, 2005. - 124 с.

6. Соловйов С. М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Станіслав Миколайович Соловйов. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 176 с.

7. Цехмістрова Г. С Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Галина Степанівна Цехмістрова. — Київ : Видавничий Дім «Слово», 2004. - 240 с

8. Цехмістрова Г. С Управління в освіті та педагогічна діагностика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч.закл.] / Галина Степанівна Цехмістрова, Надія Андріївна Фоменко. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2005. - 280 с

9. Шиян Б. М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні та спорті : навч. посіб. / Б. М. Шиян, О. М. Вацеба. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2010. - 276 сЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

1. www.mon.gov.ua. - веб-сторінка Міністерства освіти і науки України.2. www.nbuv.gov.ua. - веб-сторінка бібліотеки ім. Вернадського.

3. www.tnpu.edu.ua. - веб-сторінка Тернопільського Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> pedagogics and government educational institutions
pedagogics and government educational institutions -> «Психологія та етика ділового спілкування» як навчальна дисципліна та її завдання
pedagogics and government educational institutions -> Педагогіка для студентів 2 курсу соціально-гуманітарного факультету
pedagogics and government educational institutions -> Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
pedagogics and government educational institutions -> 1 Загальні основи педагогіки вищої школи
pedagogics and government educational institutions -> «Основні засади та принципи формування зони європейської освіти»
sgf -> Перелік запитань для підготовки до іспиту із Особливої частини кримінального права України
pedagogics and government educational institutions -> Закони і принципи педагогіки творчості Історико-філософський аспект дослідження проблеми творчості
pedagogics and government educational institutions -> Методичні вказівки щодо роботи над темою Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми
pedagogics and government educational institutions -> Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
pedagogics and government educational institutions -> Урок театр одного актора

Скачати 124.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка