1 Надорганізмові рівні організації життяСкачати 61.29 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір61.29 Kb.
Біологія. 11 клас

Завдання для дистанційного навчання для III курсу

Шановні учні! Нижче наведена тема, яку потрібно вивчити та законспектувати у зошиті, який потім Ви надасте викладачеві. Розмір конспекту по кожній темі повинен складати 1-2 сторінки рукописного тексту. Наведені вправи необхідно виконати у зошиті (після конспекту по цій темі).

УВАГА! Захист теми буде очний! Наявність зошита з темою - ОБОВ’ЯЗКОВА!

При захисті Ви отримаєте відповідну оцінку. Відсутність зошита та конспекту у ньому еквівалентна пропуску занять!Тема. 1 Надорганізмові рівні організації життя

Тема уроку: Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах.

Продуктивність екосистем
Колообіг (кругообіг) речовин – це повторюваний процес взаємопов'язаного перетворення, переміщення речовин у природі, який має циклічний характер, відбувається за обов'язковою участю живих організмів

Енергія - це загальна кількісна міра руху та взаємодії усіх видів матерії. Відповідно до закону збереження енергії вона не зникає та не виникає з нічого, а тільки переходить з однієї форми до іншої. Потік енергії на Земній Кулі має три джерела: а) сонячна енергія; б) енергія земних надр; в) кінетична енергія оберту Землі та її супутника Місяця як космічних тіл

Колообiг - мiграцiя атомiв хiмiчних елементiв: біогенна та абіогенна.

Бiогенна мiграцiя -процеси руху хімічних елементів, які відбуваються за участі живої речовини
Біологічний колообіг - це багаторазова  участь хімічних елементів у процесах, які протікають у біосфері. Причина колообігу - обмеженість елементів, з яких будується тіло організмів.
Біологічний колообіг зворотний не повністю, частина речовин постійно виходить з колообігу і осідає в товщині осадових порід у вигляді органогенних вапняків, гумусу, торфу. В результаті колообігу біосфера не повертається в початковий стан: для біосфери характерний поступальний рух, тому символом біологічного циклу є не коло, а циклоїд (спіраль)

Розрізняють два типи біогенної міграції,

1) здійснюється мікроорганізмами, Величина міграції переважає над другим.

2)багатоклітинними організмами.

Людство оволоділо міграцією третього типу, яка іде під впливом його діяльності

Колообіг речовин у природі спрямовується спільною дією як біологічних, так і геохімічних та геофізичних сил. Вуглець, водень, кисень, азот, сірка і фосфор та біля 30 простих речовин, що необхідні для утворення живої речовини, безперервно перетворюються в органічні речовини або погли-наються в вигляді неорганічних компонентів автотрофами, а автотрофи використовуються гетеротрофами. Біогенні елементи циркулюють: розчиняються водах, або потрапляють в атмосферу, а між цими середовищами відбувається постійний газообмін, тобто відбувається біологічний колообіг атомів. З екологічної точки зору найважливішими є колообіги речовин, які є основними компонентами живої речовини: · колообіг вуглецю; · колообіг кисню; · колообіг води; · колообіг азоту; · колообіг сірки; · колообіг фосфор
 Екосистема (від грец. ойкос - і система - сполучення) - сукупність популяцій організмів різних видів, які взаємодіють між собою і з неживою природою таким чином, що всередині такої системи виникають потоки енергії і колообіг речовин.

 Біогеоценоз (від грец. біос - життя, гео - Земля та койнос) - певна територія з відносно однорідними умовами існування, населена взаємопов'язаними популяціями, що складаються з різних видів, об'єднаних між собою фізичним середовищем життя, колообігом речовин і потоками енергії. Основою будь-якого біогеоценозу єфотосинтезуючі організми.

Поняття «екосистема» і «біогеоценоз» досить близькі, але не тотожні. Біогеоценоз, на відміну від екосистеми, конкретніше поняття, оскільки він займає ділянку місцевості з однорідними умовами існування та певним рослинним угрупованням.

До складу абіотичної частини входять такі компоненти:

- неорганічні речовини (вуглекислий газ, кисень, вода тощо), які завдяки діяльності живих організмів вводяться у колообіг;

- органічні речовини (залишки живих організмів або продукти їхньої життєдіяльності), які зв'язують між собою абіотичну і біотичну частини біогеоценозу;

- кліматичний режим, або мікроклімат (середньорічні температура, кількість опадів тощо), який визначає умови існування організмів.Біотичну частину біогеоценозу складають різні екологічні групи організмів:

- продуценти (від лат. продуцентіс - той, що створює) - популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати органічні речовини з неорганічних (фототрофні або хемотрофні організми);


- консументи (від лат. консумо — споживаю) - популяції гетеротрофних організмів, які живляться іншими організмами чи мертвою органікою (фітофаги, хижаки, паразити, сапротрофи);
- редуценти (від лат.той, що повертає, відновлює) - популяції організмів, які, споживаючи мертву органіку, розкладають її до неорганічних сполук (різноманітні бактерії, гриби).

структура біогеоценозу

Ланцюги живлення

Ланцюжок живлення — набір взаємовідношень між різними групами організмів, які визначають послідовність перетворення біомаси і енергії в екосистемі. Так, наприклад, енергія сонця служить джерелом енергії для трави, яка служить їжею худобі, яка, у свою чергу, служить їжею людині.

Отже, зв'язок між двома ланками встановлюється, якщо одна група організмів виступає в ролі їжі для іншої групи.Перша ланка ланцюга не має попередника, тобто організми з цієї групи як їжа не використовує інші організми (продуценти). - бактерії, рослини, водорості, гриби. Організми останньої ланки в ланцюзі не виступають в ролі їжі для інших організмів. Кожен організм володіє деяким запасом енергії. В процесі живлення потенційна енергія їжі переходить до її споживача. При перенесенні потенційної енергії від ланки до ланки до 80-90 % втрачається у вигляді теплоти. Цей факт обмежує довжину харчового ланцюжка, який в природі зазвичай не перевищує 4-5 ланок. Встановлення таких зв'язків перетворює харчовий ланцюжок на складнішу структуру —  трофічну мережу Існує 3 основних типи трофічних ланцюгів 

— пасовищні -, детритні і -паразитарні".У пасовищному ланцюжку (ланцюжку виїдання) основу складають автотрофні організми, потім йдуть споживаючі їх мікроорганізми і рослиноїдні тварини (зоопланктон, що харчується фітопланктоном), потім

хижаки (консументи) 1-го порядку (риби, споживаючі зоопланктон),

хижаки 2-го порядку (хижі риби,щука, що харчується рибами). Особливо довгі харчові ланцюжкі в океані, де багато видів (наприклад, тунці) займають місце консументів 4-го порядку.

У детритних ланцюгах (ланцюги розкладання), найпоширеніших в лісах, велика частина продукції рослин не споживається безпосередньо рослиноїдними тваринами, а відмирає, піддаючись потім розкладанню сапротрофними організмами і мінералізації.

Екологічна піраміда

Екологі́чна пірамі́да (харчова піраміда)  зміни кількості біомаси або біопродуктивності на кожному трофічному рівні екосистеми

Екологічні піраміди починаються продуцентами на нижньому рівні і продовжуються вгору через один або кілька рівнів консументів.Правило екологічної піраміди − продукція організмів кожного наступного трофічного рівня завжди менша у середньому до 10 разів за продукцію попереднього. Тобто маса кожної подальшої ланки ланцюга живлення прогресивно зменшується. Зниження біомаси при переході з одного харчового рівня на інший обумовлене тим, що далеко не вся їжа асимілюється консументами. Крім того, велика частка енергії поживних речовин, що всмоктується у кишечнику, витрачається на дихання та інші процеси життєдіяльності і лише 10-15% використовується кість органічної речовини, синтезованої на кожному з рівнів; − піраміда енергії − величина потоку енергії.

Приклад екологічної піраміди Нехай одну людину протягом року можна прогодувати 300 форелями. Для їхнього годування треба 90 тисяч пуголовків жаб. Для годування цих пуголовків треба 27 000 000 комах. Ці комахи потребують для годування 1000 тон трави. Якщо перевести людину на

Розрізняють 3 типи екологічних пірамід: − піраміда чисел − відображає чисельність окремих організмів на кожному рівні; − піраміда біомаси – кількість маси живої речовиниДомашнє завдання:

Дати відповіді на питання:Наведіть приклади ланцюгів живлення(4)

Зарисуйте схеми колообігу вуглецю; · кисню; води; азоту; · сірки; фосфор
Рекомендована література:

1.Електронний підручник Біологія 11 клас С.В Межжерін, Я.О.Межжеріна § 32с.1852.Інтернетресурси


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка