1. мета та завдання навчальної дисципліниСкачати 152.77 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір152.77 Kb.
#22690

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Конституційне право України займає головне місце в системі національного права. Це пов’язано не лише з його значенням для правової системи України, а й з тим, що конституційне право відкриває студенту вивчення галузевих правових наук і виступає сполучною ланкою між загальнотеоретичними юридичними навчальними дисциплінами та подальшим вивченням галузей права України.

Як навчальна дисципліна «Конституційне право України» має суттєве значення у підготовці майбутніх юристів, оскільки, з одного боку, формує цілісне бачення майбутніх фахівців щодо сутності та змісту України як суверенної, демократичної, правової та соціальної держави, правового становища людини і громадянина в державі, системи органів державної влади та місцевого самоврядування, з іншого – розуміння конституційного законодавства як цілісної, логічно побудованої нормативно-правової системи, його значення і ролі для всього правознавства.Навчальна дисципліна «Конституційне право України» вивчається на основі знань, які були отримані студентами з «Теорії держави і права», «Історії держави та права» «Логіки», «Римського права» та «Судових і правоохоронних органів». Знання з конституційного права лежать в основі вивчення наступних навчальних дисциплін, що передбачені навчальним планом підготовки фахівців в галузі права. В особливих структурно-логічних зв’язках конституційне право перебуває з такими базовими навчальними дисциплінами, як «Державне право зарубіжних країн», «Міжнародне публічне право», «Муніципальне право України».

Конституційне право як наука досліджує основоположні суспільні відносини, що виникають з приводу політико-територіальної організації суспільства, функціонування його соціально-економічної системи. А це означає, що воно формулює наукові засади українського державотворення, без яких останнє не може бути оптимально прогнозованим.

Паспортом спеціальності конституційне право – 12.00.02 передбачено теоретичне вивчення джерел конституційного законодавства, його системи і структури; предмета, форм і методів конституційно-правового регулювання суспільних відносин; дослідженняконституційних засади побудови держави та суспільства, основних прав, свобод й обов`язків людини та громадянина, інститутів безпосередньої демократії, конституційних основ організації та діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, а також Конституції як Основного Закону держави та суспільства.Змістом навчальної дисципліни конституційного права є:

Загальна частина навчального курсу «Конституційне право України» включає матеріал щодо тем: предмет та характеристика конституційного праваяк галузі правової системи, законодавства юридичної науки та навчальної дисципліни; методологія конституційної науки і практики; конституційно-правові норми та інститути конституційного права; джерела конституційного права України;конституційні відносини; конституційно-правова відповідальність; конституційний розвиток України ().

Особлива частина навчального курсу «Конституційне право України» включає матеріал щодо тем: конституційний лад України; конституційні форми народовладдя в Україні; конституційні основи громадянського суспільства в Україні; конституційний статус людини і громадянина в Україні; громадянські стани особи;конституційно-правове становище об'єднань громадян в Україні; державний лад України;державний устрій і територіальна організація України; конституційна система органів державної влади в Україні; Верховна Рада України; Президент України; виконавча влада в Україні; конституційні основи судової влади;контрольно-наглядові та правоохоронні органи в Україні;конституційна юстиція в Україні; місцеве самоврядування в Україні; сучасний етап конституційних перетворень в Україні.

Метою навчальної дисципліни єформування вміння правильно оцінювати конкретні конституційно-правові явища, знати та вміти правильно застосовувати відповідне конституційне законодавство.

Вивчаючи «Конституційне право України» студенти повинні знати:

а) на понятійному рівні основні категорії, поняття та їх визначення з курсу «Конституційне право України», зміст предмету «Конституційного права України» як галузі права та його структуру, особливості його норм та інститутів;

б) на фундаментальному рівні основи теорії конституції та конституціоналізму, зміст та систему правового положення людини і громадянина в Україні, основи парламентаризму, зміст конституційно-правової системи організації та функціонування в Україні органів державної влади та місцевого самоврядування, основи територіальної організації України;

в) на практично-творчому вимоги, які ставляться до юриста який працює в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, юриста, який здійснює правове забезпечення діяльності політичних партій та громадських організацій, проведення виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування на рівні дільничних та окружних виборчих комісій, правове забезпечення діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад тощо.

Студенти повинні вмітивикористовуватиположення науки конституційного права та правильно оцінювати сутність та зміст конкретних конституційно-правових явищ (ситуацій) при вирішенні професійних завдань; орієнтуватися у системі конституційного законодавства та правової практики; інтепритувати чинне конституційне законодавство; правильно застосовувати норми конституційного права та інших правових актів; на творчому рівні використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, досліджувати конституційно-правові явища, формувати наукові пошуки.

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1. Конституційне право – провідна галузь національного права України
Поняття конституційного права України. Історія конституційного права України.

Предмет конституційного права як галузі права. Конституційне право – профілююча і фундаментальна галузь права. Особливості предмета конституційного регулювання в умовах формування громадянського суспільства та правової держави.

Принципи конституційного права України.

Особливості методу конституційного регулювання.Функції конституційного права. Структуроутворююча роль конституційного права в правовій системі України на сучасному етапі політичного та правового реформування в країні.

Предмет конституційного права як галузі законодавства.

Поняття норми конституційного права. Основні (загальні) властивості конституційно-правових норм. Особливості конституційно-правових норм.

Критерії класифікації конституційно-правових норм. Види конституційно-правових норм.

Дія конституційно-правових норм у часі, у просторі та по колу осіб.

Інститути конституційного права України: поняття, закономірності формування і розвитку.

Класифікація і характеристика інститутів конституційного права України.

Поняття й склад джерел конституційного права. Класифікація джерел конституційного права України. Види джерел конституційного права.Конституція – основне джерело конституційного права.

Поняття й особливості конституційно-правових відносин. Склад конституційних відносин.

Суб'єкти конституційно-правових відносин: загальна характеристика та класифікація.

Зміст конституційно-правових відносин.

Підстави виникнення і динаміки конституційно-правових відносин.

Поняття й функції конституційно-правової відповідальності. Конституційно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності.


Тема 2. Конституційне право як юридична наука і навчальна дисципліна
Поняття, предмет і система науки конституційного права. Джерела науки конституційного права. Завдання та функції науки конституційного права.

Історичні етапи розвитку науки конституційного права. Дореволюційний період розвитку науки конституційного (державного) права. Радянський період розвитку науки конституційного (державного) права.

Сучасний період розвитку науки конституційного права. Тенденції розвитку науки конституційного права України на сучасному етапі. Актуальні напрями наукових конституційно-правових досліджень в Україні.

Поняття і завдання навчальної дисципліни конституційного права. Структура та зміст навчального курсу конституційного права. Роль (значення) навчального курсу конституційного права в професійній підготовці юриста.


Тема 3. Методологія конституційної науки і практики
Поняття і принципи методології конституційної науки і практики. Структура методології конституційної науки і практики. Методи і методики конституційної науки і практики. Антропологічний методологічний підхід до конституційної науки і практики.

Загальнонаукові методи пізнання в конституційному праві. Проблема використання методологічного інструментарію філософських систем у конституційному праві. Новітні методологічні засоби міждисциплінарного синтезу в конституційно-правовій науці.

Приватно-наукові (конкретні) методи наукового дослідження конституційних процесів: системний, структурно-функціональний, порівняльно-правовий, історичний, конкретно-соціологічний, статистичний, формально-юридичний, метод правового моделювання. Значення компаративістського дослідження в конституційному праві. Апробування конституційно–правових новацій в експериментальному режимі.
Тема 4. Конституція - Основний Закон держави і суспільства
Основні історичні етапи розвитку конституцій (XVIII-XXI ст.).

Поняття конституції. Основні підходи до розуміння сутності конституції. Конституція як центр сучасної правової системи. Роль (функції) конституції. Класифікація конституцій.

Конституція України (1996 р.) як акт установчої влади українського народу.

Юридичні властивості Конституції України.

Конституція України: структура, основні соціально-правові пріоритети, загальна характеристика.

Порядок прийняття і внесення змін до Конституції України.

Поняття й функції правової охорони Конституції. Суб'єкти правової охорони Конституції.

Історичний досвід і сучасна організація правової охорони Конституції України.

Конституційний контроль і нагляд. Суб’єкти та об’єкти конституційного контролю.

Класифікація і види конституційного контролю. Парламентський контроль як різновид конституційного контролю. Конституційний контроль глави держави та уряду. Судовий конституційний контроль.


ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 5. Основи конституційного ладу України
Поняття і зміст конституційного ладу.

Принципи конституційного ладу України.

Гуманістичні, економічні та політичні основи конституційного ладу України.

Проблема конституційної та правової держави. Сучасні ідеї про правову державу, їх відображення в конституційному законодавстві та реалізація на практиці державного будівництва.

Конституційна характеристика України як демократичної, правової, соціальної держави.
Тема 6. Конституційні основи громадянського суспільства в Україні
Історія становлення громадянського суспільства. Формування і розвиток теорії громадянського суспільства.

Поняття громадянського суспільства. Структура і принципи самоорганізації громадянського суспільства. Взаємодія держави і громадянського суспільства. Особистість і громадянське суспільство.

Соціально-правові передумови становлення в Україні громадянського суспільства. Конституційні основи формування і розвитку громадянського суспільства в Україні. Основні інститути громадянського суспільства і конституційні засоби забезпечення їх функціонування в Україні.
Тема 7.Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні
Поняття і види громадянських станів особи.

Поняття і принципи громадянства України. Належність до громадянства України. Набуття громадянства України. Умови прийняття до громадянства України. Поновлення у громадянстві України. Припинення громадянства України. Вихід з громадянства України. Втрата громадянства України.Громадянство дітей.

Поняття іноземця. Основи правового статусу іноземців. Права, свободи та обов'язки іноземців. Режими проживання іноземних громадян.

Особи без громадянства: поняття й особливості правового стану. Проблема полігромадянства.

Поняття й особливості правового статусу біженців. Умови і порядок набуття та втрати статусу біженця. Права та обов'язки біженця. Проблеми вимушених переселенців.

Особливості правового статусу осіб, які отримали право притулку.


Тема 8. Конституційні права, свободи та обов’язки

людини і громадянина в Україні
Людина, особистість, громадянин в сучасному конституціоналізмі. Понятійні засоби, що визначають правовий статус особистості. Принципи правового стануособистості.

Поняття і юридична природа конституційних прав і свободлюдини і громадянина. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина. Законні інтереси. Співвідношення індивідуальних і колективних прав. Конституційні обов'язки людини і громадянина.

Механізм реалізації, гарантії та захист прав та свобод людини та громадянина в Україні. Обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні.

Міжнародно-правові стандарти і конституційне законодавство України про правове становище людини і громадянина.


Тема 9. Конституційні форми народовладдя в Україні
Поняття й сутність народовладдя. Суверенітет народу: гносеологічні витоки і сучасне розуміння. Конституційні основи народовладдя. Український народ – носій суверенітету та єдине джерело влади в Україні.

Теоретичні та конституційно-правові основи демократії. Безпосередня демократія: поняття, конституційна природа, форми.

Поняття і конституційно-правова регламентація референдумів. Види референдумів. Всеукраїнський і місцевий референдуми. Порядок призначення, організації і проведення референдумів.

Концепція народного представництва. Поняття й форми представницької демократії. Український парламентаризм: історія становлення й сучасний етап розвитку.

Виборче право і виборча система: поняття та принципи. Правове регулювання і порядок формування представницьких органів держави і місцевого самоврядування. Вибори Президента України. Вибори народних депутатів України. Місцеві вибори. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.
Тема 10. Державний лад України
Поняття державного устрою України. Державний лад і форма держави: поняття й співвідношення.

Принципи державного устрою України: загальна характеристика.Суверенітет держави. Україна – суверенна і незалежна держава.Зміст і практична реалізація принципу поділу влади в Україні.

Принцип децентралізації державного управління і деконцентрації публічної влади в Україні.

Принцип республіканської форми правління в Україні. Парламентарнаі президентська республіки: особливості організації та функціонування державної влади, управління та місцевого самоврядування. Проблема парламентсько-президентської і президентсько-парламентської республіки.

Конституційна організація державної влади і місцевого самоврядування в Україні.

Конституційна система функцій Української держави.

Поняття, система і функції державних символів України. Конституційне закріплення і правовий порядок використання державних символів України.
Тема 11. Конституційно-правові основи організації і функціонування

державної влади в Україні
Поняття та юридична природа державної влади. Структура конституційно-правового інституту державної влади в Україні.

Поняття органу держави, його ознаки та конституційний статус. Класифікація (види) органів державної влади.

Структура чинного законодавства щодо державних органів України.

Принципи організації і діяльності органів державної влади в Україні. Демократизація організації і діяльності державного апарату.

Система органів державної влади в Україні.
Тема 12. Верховна Рада України
Законодавча влада в Україні. Конституційна природа парламенту ‒ Верховної Ради України.

Конституційний склад і структура Верховної Ради України. Принципи діяльності Верховної Ради України. Функції і повноваження Верховної Ради України.

Організація і порядок роботи Верховної Ради України. Сесія – основна організаційно-правова форма діяльності Верховної Ради України. Апарат Верховної Ради України.

Парламентські процедури: законодавча, установча, процедура здійснення парламентського контролю.

Акти Верховної Ради України.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Конституційно-правовий статус народного депутата України і правові гарантії його діяльності. Природа депутатського мандата.
Тема 13. Конституційно-правовий статус Президента України
Інститут президентства в Україні: історія становлення й сучасний етап розвитку. Роль і місце Президента України в системі органів державної влади.

Конституційно-правовий статус Президента України. Порядок вступу на пост Президента України.

Повноваження Президента України. Акти Президента України.

Підстави та порядок припинення повноважень Президента України. Процедура імпічменту.

Адміністрація Президента України.

Інститут Представника (уповноваженого) Президента України. Постійний Представник Президента України у Верховній Раді України. Постійний Представник Президента України в Кабінеті Міністрів України. Представник Президента України в Конституційному Суді України. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.


Тема 14. Виконавча влада в Україні
Поняття виконавчої влади та її місце в механізмі державної влади. Система виконавчої влади в Україні.

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі виконавчої влади. Порядок формування Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України: склад і компетенція. Прем'єр-міністр України: порядок призначення, статус, повноваження і політична роль. Організація і порядок діяльності Кабінету Міністрів України. Відставка Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України.

Система центральних органів виконавчої влади. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: порядок формування, принципи діяльності, статус, структура, основні завдання, повноваження, акти.

Конституційно-правовий статус і система органів виконавчої влади на місцях. Місцеві державні адміністрації: правова природа, порядок формування, структура, принципи діяльності, компетенція, акти.


Тема 15.Судова влада та прокуратура в Україні.

Конституційний Суд України
Судова влада та прокуратура в Україні: загальна характеристика. Поняття конституційної юстиції. Становлення і розвиток конституційної юстиції в Україні.

Конституційний Суд України орган конституційної юрисдикції. Правова природа Конституційного Суду України. Функції і повноваження Конституційного Суду України.

Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Статус судді Конституційного Суду України. Структура та організація діяльності Конституційного Суду України.

Принципи конституційного судочинства. Суб'єкти й форми звертання до Конституційного Суду України. Учасники конституційного судового процесу. Поняття й характеристика стадій конституційного судочинства. Процесуальні строки.

Поняття і правова природа актів Конституційного Суду України. Види, порядок прийняття та виконання актів Конституційного Суду України. Правові позиції Конституційного Суду України: поняття й значення.

Проблеми запровадження інституту індивідуальної конституційної скарги.

Сучасний етап розвитку конституційної юстиції: проблеми і тенденції.
Тема 16. Державний устрійі територіальна організація України

Державна територія: поняття й склад.

Державний кордон: поняття, види, порядок встановлення, режими. Державні організації та засоби захисту державного кордону в умовах миру, війни, територіальної оборони. Громадські формування для захисту державного кордону.

Поняття і принципи державного устрою. Державно-правові (юридичні) ознаки унітарної держави.

Проблема територіальної автономії і національно-територіальних утворень в місцях компактного проживання національних меншин (національних групп), корінних народів.

Автономна Республіка Крим – територіальна автономія у складі України.

Політико-правові засоби вдосконалення і гармонізації міжнаціональних відносин у країні.

Адміністративно-територіальний устрій України та порядок вирішення питань територіального розподілу.


Тема 17. Місцеве самоврядування в Україні
Поняття і правова природа публічно-самоврядної влади.

Поняття і принципи місцевого самоврядування.

Система місцевого самоврядування. Територіальна громада як первинний суб'єкт місцевого самоврядування. Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування. Компетенція органів місцевого самоврядування.

Способи формування органів місцевого самоврядування. Конституювання органів місцевого самоврядування, формування кадрового складу.

Проблема трансформації суверенних прав держави в самоврядні повноваження територіальних громад. Відносини органів місцевого самоврядування з центральними органами державної влади. Конституційні принципи й види взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої влади.

Конституційно-правовий статус депутата місцевої ради і правові гарантії його діяльності.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Каталог: sites -> default -> files -> files -> Priimalna -> 2015 -> Progr-5%20kurs%202015
Progr-5%20kurs%202015 -> Соціальна педагогіка Тема Соціальна педагогіка як наука та галузь практичної діяльності
Progr-5%20kurs%202015 -> Історія україни вступ
Progr-5%20kurs%202015 -> Загальна соціологічна теорія
Progr-5%20kurs%202015 -> Програма курсів: загальна психологія тема 1: Предмет та задачі психології як науки
Progr-5%20kurs%202015 -> Загальна соціологічна теорія
Progr-5%20kurs%202015 -> Г. С. Сковороди здійснює підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю «Економічна теорія». Здобути такий рівень освіти можуть особи, що мають диплом
Progr-5%20kurs%202015 -> Тема 1: Предмет та задачі психології як науки
Progr-5%20kurs%202015 -> Програма комплексного вступного іспиту з української мови з методикою викладання в загальноосвітній школі розроблена на підставі навчальних програм основних дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра за спеціальністю

Скачати 152.77 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка