1. Культурологія як наука. Етапи становленняСторінка2/7
Дата конвертації02.05.2016
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

18. Масова і елітарна культура, проблема з взаємодії.

  Елітарна культура - культура, Що грунтується на існуванні спеціфічніх форм мистецтва зрозуміліх Лише невелікій групі людей, які мают Досить високий Інтелектуальний Рівень, відповідні Духовні запиті, особливо художня спрійнятлівість.


Популярна культура (або поп-культура, масова культура) - культура, яка, Серед широких верств населення в даного суспільстві, переважно комерційно Успішна та Елементи якої знаходяться всюди: в кулінарії, одязі, спожіванні, засоби масової інформації, в розвагах (Наприклад, в спорті и літературі) - контрастуючі з «Високий культурою».

19. НТР, їх роль у розвитку сучасного етапу культури.

  Науково-технічна революція - революційні перетворення науки, Техніки и Технології, які зумовлюють докорінні Зміни у взаємодії людини и природи, особістісніх и Речовий факторів виробництва, системи продуктивних сил та її речової (техніко-економічної) форми, Що, у свою черга, детермінує перетворення науки на безпосередню продуктивну силу, прінціпові Зміни ролі людини в суспільному віробніцтві.


Наука Як продуктивна сила - сфера розумової діяльності людства, Яка полягає в розробленні й теоретічній сістематізації знань про реальний ДІЯЛЬНІСТЬ, Що вікорістовується для підвіщення ефектівності виробництва матеріальних и духовних благ.
Уперше за Історію цівілізації Особистість почінає віконуваті функції, які відповідають її природі, Що забезпечує широкий простір для розвитку її сутнісніх сил. Відтепер вірішальну роль відіграватімуть потреби людини у вільній и творчій праці, універсальному характері діяльності, власного вдосконаленні, віявленні талантів, у максимально можливого подовженні активного життя та ін. Така Особистість стані могутнім фактором економічного й суспільного прогресу, Який, Постійно збагачуючісь, пріскорюючісь, Своїм ефектом перевершіть сукупна дію всіх інших елементів системи продуктивних сил.
20. Релігія в духовному спадщині людства.

Релігія відноситься до тієї галузі культури, яка займається пізнанням і рефлексією світу, людини і міжлюдських відносин. Релігія - це система вірувань, культу і здійснюють його релігійних інститутів. Походження терміна «релігія» можна тлумачити двояко: релігія «пов'язує» людини з Богом, а також «пов'язує» самої людини системою норм і догматів. При цьому віруюча людина через свою віру в Бога долає почуття безпорадності і невпевненості по відношенню до природи і суспільства, а також очищає свою совість.


Релігії як форма духовного освоєння світу здійснює уявне перетворення світу, його організацію у свідомості. У ході цього процесу виробляється певна картина світу, норми, цінності, ідеали та інші компоненти світогляду, що визначають поведінку людини, її ставлення до світу. Конкретні зразки, цінності і норми поведінки виробляють морально-правова та естетична системи. Релігія ж обгрунтовує і узаконює існування самого ціннісно-нормативного порядку, надає нормам і цінностям абсолютний характер. В системі релігійного світогляду існує особливий елемент - сакральний світ, з існуванням якого співвідносить своє життя людина. Релігія протиставляє мирському, соціальному цінності віри, надії, любові, стверджує пріоритет духовного над матеріальним.
Релігія складається з 3 елементів: міфологія, уявлення, емоції, почуття, обряди, дійства.
Функції: світоглядна, легітимізує, інтегративна, компенсанаторная, комунікативна, регулятивна
Релігія є соціальним інститутом, що представляє собою складну централізовану і ієрархічну систему. Основна її функція - здійснення нормативного вплив на членів

суспільства, формування у них певних цілей, цінностей, ідеалів.21. Культура та право: проблеми взаємодії та функціонування.

Система цінностей, правових ідей, переконань, навичок і стереотипів поведінки, правових традицій, прийнятих членами певної спільноти (державної, релігійної, етнічної) і використовуються для регулювання їх діяльності. У рамках однієї держави може існувати одночасно декілька П.к. Особливо це характерно для багатонаціональних і мультірелігіозних товариств. Так, в Росії існує російська, елементи мусульманської, відособлена П.к. у циган і деяких інших етнічних спільнот. При цьому можна говорити про П.к. як спільності (суспільства) в цілому, так і П.к. окремої особистості (індивідуума). У правовій теорії існує оцінний підхід до зрілості П.к.: кажуть про "високою" і "низькою" П.к., про необхідність підвищення П.к. суспільства і особистості, В той же час стосовно до спільнотам (товариствам) висловлюється думка про непорівнянності різних видів П.к., самоцінності кожної з них.
22. Проблеми оновлення сучасної української культури.

. Основою самовідтворення культури є освіта. Напрікінці XX ст. її Зміст, форми суттєво відставалі від основних тенденцій розвитку цівілізації, слабо булі зорієнтовані на перспективи цього процесу. Гостра потреба кардинальних змін у сфері освіти зумов проголошення в 1988 р. «Основних напрямів реформи загальноосвітньої и професійної школи». Нової Моделі вітчізняної освіти потребувала з'явився на Політичній карті світу незалежної України. Ця модель, відповідаючі реаліям посттоталітарного суспільства, мала стати національно зорієнтованою, органічно вписавшись у загальносвітові процеси. Суперечліві процеси спостерігаються й у сфері літератури та мистецтва. Українській літературі Вже повернемо донедавна забуті й заборонені імена. На Книжковий поліції з'явилися твори літераторів української діаспорі. Це спріяє формування в читача цілісного уявлення про українську літературу, повертає українському народові неоціненній для подалі розвитку художньо-естетичний Досвід.


Ознака Сучасності - висока політізація суспільства. За ціх обставини зростає роль прістрасного слова публіціста. Болючі Проблеми сьогодення - Перегляд, переосміслення та переоцінка пануючіх донедавна поглядів; поиск новіх ідеалів та орієнтірів, мовна політика держави; екологічні негаразди ТОЩО - тематика публіцістічніх творів найавторітетнішіх у суспільстві письменників.
Характерними рісамі Літературного процесу сьогодення є утвердження світоглядно-естетичного плюралізму; творчий поиск, Що віявляє собі в розшіренні жанрового и стільового спектру літератури; Збереження и творче осмислення традіцій; синхронний розвиток та Взаємодія Традиції, авангарду, модерну та постмодерну; осмислення місця й ролі митця в літературі та суспільному жітті.
Суттєво впліває на розвиток Літературного процесу, на формування наукового потенціалу держави Рівень кніговідавніцтва.
  Характерною особлівістю сучасного стану культури є Неоднозначність процесів у гуманітарній сфері. Так, домінування плюралізму в духовному розвитку суспільства дає змогу ознайоміті широкий зага Із шедеврами світової культури, які раніше з ідеологічніх причин булі недоступними; стімулює творчу актівність митців. Альо водночас плюралізм відкріває шлях для проникнення в духовну сферу антикультури. Пропагуючі насиллям, антігуманність, вон за відсутності стійкого культурного імунітету становіть серйозну загроза для суспільства. Це зумовлює потребу радикальних, но віваженіх, далекоглядніх и продуманна змін.

23. Культурні теорії російських авторів 19-20 ст. Російська панславістська, польська Федеративна й українська слов'янофільська Теорії

Українська слов'янофільська теорія Була відповіддю українських інтелектуалів на російську панславістську та польсько федеративну Теорії.


Панславістська теорія вінікла в громадський и культурних колах західного й Південного слов'янства у зв'язку з Посилення ідей пангерманізму та постійної Загрози турецького поневолення.
Термін «панславізм» уперше вживе словак І. Геркель у 1826 р. в «Граматіці всеслов'янської мови». На грунті культурної та мовної спорідненості Перші панславісті мріялі про політічне об'єднання слов'ян Під проводом России. На їхню мнение, Це забезпечено б рівновагу сил Між групами європейськіх Народів.
Такі Ідеї вісловлювалі тоді словак Я. Коллар, хорват Л. Гай, серб В. Караджич, чех П. Шафарик. Водночас Зі Своїми и російськім народами, смороду віокремлювалі ї «малоросіян». У Перші десятіріччя Поширення панславізм поспріяв швидку виникненню центрів слов'янознавства в Празі, Загребі, Москві, Харкові та інших містах.
У 30-40-х роках XIX ст. Ідеї ​​панславізму використан Російські діячі М. Погодін, Т. Аксаков, Ф. Тютчев, перетворилися йо на російський імперській панславізм. Його сутність зводілася до Створення єдиної слов'яно-руської держави на протівагу «ворожій Європі». Для цього смороду використан Ідеї російськіх слов'янофілів, які, захіщаючі «святу Русь», виступали проти вплівів «гнілої», «хворої», «зматеріалізованої» та «безвірної» Європи Гірськолижний. Імперські панславісті не брали До уваги існування українського народу й зовсім НЕ помічалі йо потреб и Прагнення.
Ті, Що українці раніше входили до складу Великого князівства Литовсько и Руського, Речі Посполитої, и навіть створами свою Українську Козацьку державу - Гетьманщину, и за цею годину вироби власні культурні, релігійні та Політичні Традиції, спріймалося російськімі теоретиками Як прикри обставини, зумовлено примусових відокремленням «південно-західніх українців» від «матерінської основи».
Загарбані Російською імперією, польські громадсько-політичні діячі НЕ спріймалі Ідеї панславізму з провідною рол России. На Відносини Між європейськімі народами смороду дивилися Крізь призму Теорії федералізму. Намагаючися здобути незалежність, польські інтелектуалі хотілі заручітіся підтрімкою українського населення. Смороду вісунулі твердження про існування республіканського ладу в старій Польщі, де українці, білорусі и літовці нібіто малі рівні права з поляками. Спершу вон сформувалася в рамках Консервативної арістократічної течії емігрантів, очоленої князем А. Чарторійськім. Серед поляків, які мешкали на Правобережній Україні, сформувався «український гурток» поляків-українофілів, які походили з України, захоплювалися її козацький минулим и розвиває Ідеї спільної долі й національніх інтересів поляків та українців. Лідер цієї Групи, М. Чайковський, за дорученням А. Чарторійського в 30-х роках XIX ст. формував у ТУРЕЧЧИНА загони козаків для розпалювання в Україні Повстанська руху проти імперської власти.
Члени українського гуртка пріхільніків Теорії федералізму уявляєтся майбутнє України в складі відбудованої федератівної Речі Посполитої и намагаліся вікорістаті паростки українського національного руху в інтересах Відновлення польської держави. Ідею федерації європейськіх республік запропонувала кож емігрантська шляхетських-демократична організація «Молода Польща». Протікають вон замовчувала питання «української РЕСПУБЛІКИ», Більше наголошуючі на питання боротьбі за нову демократичну Польщу, утворень рівноправнімі и вільнімі громадянами, а кож населенням польських «кресів» - окраїн.
Зрештою, Усі провідні польські мислителі НЕ припускали навіть думки про відміну кордонів 1772 р. Польська нація їм уявляєтся такою, Що неодмінно включала б русинів (українців), літовців и білорусів.
Українських інтелектуалів НЕ влаштовувала и польська Федеративна теорія. Ні Російські, Ані польські інтелектуалі НЕ визнавали права українського народу на самостійне існування. Тому на протівагу їм члени Кирило-Мефодіївського братства запропонувалі слов'янофільську теорію. Вона базувалася на Ідеї Створення федерації рівноправніх Народів. Про її Зміст ви детальніше довідаєтеся з параграфа про Кирило-Мефодіївське братство.
24. Стародавня культура на території Україні.
Кам'яна доба української історії.Палеоліт. Біля 600 000 РОКІВ того значная Частина України Була вкріта льодовікамі.Перше зледеніння НЕ досягло меж України, но одного Своєю південною межею пройшло недалеко від Полісся та Чернігівщини. Трете зледеніння захопіло Вже значную Частину України. Льодовікі дійшлі до підніжжя Карпат. Два величезних язика І спускалися до Дніпра, до Кременчука, та до Дону, устя Хопра та Медведіці. Льодовий маса поволі посувалася на південь, проходячи від 3 до 5 км. на рікід рельєфу місцевості. Велічезні камені вірівала вон з земли, відрівала від гірськіх масівів и несла з собою, вігладжуючі їх по дорозі. У Кієві, Наприклад, лежить великий-валун Із Фінляндії, менші валуни зустрічаються на полях Катеринославщини. Сібірській носоріг, печерній ведмідь, печерній лев, мамонт, БІЗОН, слон-трігонтерій, гігантській олень - Це Головні Представники фавна тих часів. Тоді ж на теріторії України з'явилась и людина. Існування людини доводять рештки самої людини та знаряддя, прімітівно зроблені з каменю. Ця доба має назву «доби каменя». Найдавніша назівається «давньокам'яною добою», або палеолітічною. (Ця назва походить від грецький слів: «палеос» - Давній та «Літос» - камінь.) Пам'ятки палеолітічної доби знаходять здебільшого у так званих «стоянках» - «стійбіщах», де людина перебувала більш-Менш Довгий час, та у «Майстерня» - місцях, де БУВ відповідній до Вимоги Техніки людини камінь. Мезоліт. Палеоліт відділяє від неоліту - новокам'яної доби - мезолітічна доба. Вона пріпадає на Перші тисячоліття після последнего зледеніння. Населення цієї доби жило переважно Полювання з лука на дрібніх тварин та птахів и ріболовецтвом.
Неоліт. Життя первісної людини змінювалося Дуже поволі. Минали тисячоліття, а людство жило так само, Як и раніш. Якась невелика Зміна у техніці кам'яних знарядь вважається археологами за дату та ознайо еволюції культури. Біля І3 000 РОКІВ тому на Україні можна відзначіті ряд новіх вінаходів та досягнення, які в цілому остількі важліві, Що дають можлівість вважаті цею годину новою добою, неолітом, себто новокам'яною добою («НЕОС» - новий, «Літос» - камінь) . У зв'язку з зміною зовнішніх умов змінівся побут людини. Вона не мала потреби, Як раніш, ховати в печерах. З'являються наземні

будівлі - Халупа. Здебільшого смороду не стояли Окремо, а з них складалися села.

25. Формування культури східних слов'ян.
В Україні вищого рівня розвитку в добу неоліту набула трипільська культура (V—III тисячоліття до н. е.). Її назва походить від села Трипілля біля Києва, де київський археолог В. Хвойка провів свої знамениті розкопки. Розвиток цієї культури тривав понад дві тисячі років і охоплював не лише новокам'яну, але й бронзову та залізну епохи. Характерні особливості трипільської культури такі.

По-перше, трипільці вели господарство колективно, основним джерелом їх існування було хліборобство і скотарство. Не цурались вони мисливства й рибальства.

По-друге, поселення зводились на відкритих місцях, без оборонних споруд. Вони мали форму кола, середина залишалась порожньою й використовувалась як загін для худоби. Хати будувались каркасні, до 140 кв. м площею. Стіни розписувались яскравим орнаментом. Житло було поділене на окремі кімнати, які призначались для різних членів родини. Хату опалювали зведеною з глини піччю. У ній могло проживати до 20 осіб, а поселення, за підрахунками етнографів, налічувало понад 500 чоловік.

По-третє, трипільці жили великими родами, які очолювались жінками. Дослідження засвідчують, що суспільним устроєм у них був матріархат.

По-четверте, поряд з високою культурою землеробства і скотарства у трипільців на той час існував великий інтерес до мистецтва. Значного поширення набуло виготовлення різних керамічних виробів побутового призначення, зокрема, горшків, мисок, глечиків, декоративної кераміки для прикраси житла. Ці вироби мали яскравий декоративний розпис і привабливий естетичний вигляд. Їхній художній рівень на той час був дуже високий.

По-п'яте, трипільці мали досить розвинуті релігійні вірування та поховальні обряди. В їхніх житлах знайдено жертовники, що мали форму рівнокінечного хреста. Цей хрест розмальовувався вохрою і був прикрашений концентричними колами. Він знаходився на підвищенні, а біля нього розташовувались антропоморфні фігурки. Хрестовидні підвищення слугували місцями жертвоприношень богам, яким поклонялись трипільці.

Трипільська культура мала широку географію. Племена слов'ян заселяли на той час Придніпров'я, особливо густо був заселений правий берег Дніпра, а також Придністров'я. Вторгнення войовничих кочових племен зі Сходу знищило трипільську цивілізацію, дещо загальмувало розвиток її культури. Окремі елементи культури, а іноді й цілі її пласти були успадковані іншими народами, що проживали в Україні. Вони були збережені, переосмислені й розвинуті в культурі цих народів. Наприклад, культ Родової матері — образ наймудрішої жінки, яка очолювала рід, і культ Рожаниці — богині родючості, а також обряди, пов'язані з поклонінням Місяцю, збереглися в Київській Русі аж до запровадження християнства. У пізніші часи із скарбниці культури, що розвинулась на грунті трипільської цивілізації, наші далекі предки успадкували навики ремісників, технологію будівельників, культуру землеробства.

Трипільська культура цікава не лише своєю географією, а й тим, що в ній виражено розквіт, вершину первісного землеробського мистецтва, багатого космогонічним та міфологічним змістом.

Для розвитку української культури характерний її взаємозв'язок з культурами сусідніх етносів, особливо йдеться про вплив культури народів Сходу і Заходу. Вже в епоху бронзи (кінець IV — поч. І тис. до н. е.) маси людей були охоплені міграцією, оскільки вони шукали нових місць поселення. Відбувається активна асиміляція або місцевого населення, або прибульців. У результаті порушується стабільність культурного процесу, виникає неокресленість меж тогочасної культури, з'являються нові елементи культури.

Творці нової культури за походженням були різні. Частина з них належала до індоєвропейської спільноти. Індоєвропейці, на думку відомого історика О. Пріцака, принесли на територію України важливі культурні елементи: в суспільній сфері — патріархат, в духовній — культ Сонця, флективну мову (мова, для якої властиве утворення граматичних форм слів шляхом зміни їх закінчень або звуків основи).

Друга частина творців асимільованої культури належала до племен так званих "шнуровиків" які прийшли з півночі, тобто з країн Прибалтики і Центральної Європи. Відбулося змішування двох етносів та їх культур. У цей період, що дістав назву "пізнє Трипілля", культура східних слов'ян зазнає істотних змін: хлібороба замінив вершник, мирного жителя — воїн, вола — кінь і т. д. Поселення виносяться на високі стрімкі берегові масиви, вони оточуються ровами, селище набуває ознак городища. Змінюється характер житла, зводяться малі будинки або напівземлянки, замість печі використовується відкрите вогнище. Зміни відбуваються в системі господарства, різко збільшується поголів'я коней, що посилило швидкість пересування і військову мобільність.

Розвиток бронзового лиття, виникнення поливного землеробства, поява кочового скотарства, вдосконалення знарядь праці, зростання суспільного продукту висунуло потребу в охороні суспільного багатства. Основною фігурою тоді стає воїн на коні, головною зброєю — лук і стріли. Відбувається мілітаризація суспільства. Деградує мистецтво, зокрема керамічне виробництво, втрачається його технічна й художня досконалість, розписна кераміка зникає, орнамент спрощується. Все це призвело до занепаду культури східних слов'ян. У той же час, як відзначили деякі західні вчені, трипільська культура збагатила Західну Європу.

Наступним етапом формування культури східнослов'янських племен була скіфська культура (VI—II ст. до н. е.). З численних іранських племен найбільше культурних пам'яток залишили в Україні скіфи. Історично ця назва охоплювала багато місцевих племен південних районів Східної Європи. У південній Право- і Лівобережній Україні залишилась велика культурно-мистецька спадщина скіфської доби. Знайдено великі городища, де були насипані кургани, оточені глибокими ровами або високими валами. У них ховали скіфських царів, вельмож і воїнів.

Розкопки показали, що з небіжчиком клали його зброю, коштовності й побутові речі, забитих коней і слуг. Скіфське мистецтво збагатило слов'янську культуру, зокрема — житлове будівництво. Відомий дослідник української культури М. Семчишин слушно вважає, що скіфське мистецтво було одним з джерел слов'янської культурної спадщини.

На культуру скіфів значно вплинули традиції античного світу, безпосередньо — міста-колонії на узбережжях Чорного і Азовського морів. У VI ст. до н. е. на колоніальних територіях виникають грецькі міста-поліси: Ольвія — на березі Буго-Дністровського лиману; Тирас — у гирлі Дністра; Пантикапей — на місці сучасної Керчі; в V ст. до н. е. було засновано місто Херсонес біля сучасного Севастополя.

Виникнення грецьких колоній істотно вплинуло на економічний та суспільний розвиток скіфських племен. Стародавня Греція стала постійним ринком збуту продуктів скіфського господарства: зерна, худоби, шкіри тощо. Частина кочівників осіла поблизу міст і стала займатися хліборобством та ремеслом. Розвивається гончарне і ювелірне мистецтво, виготовляються прикраси зі штампованого й кованого золота, виникає складна технологія виготовлення кольорової емалі, чорніння срібла тощо. Грецька колонізація Причорномор'я сприяла включенню культурної традиції східних слов'ян до еллінського культурного поля.

У скіфському суспільстві утверджується рабовласництво, розвивається державність, виникає Скіфське царство, територія якого простяглась від Дунаю до Дону (VI—IV ст. до н. е.).

Коли до кордонів скіфської держави наблизились межі Римської імперії, скіфська культура зазнала істотного впливу римської. Наприклад, на лівому березі Дніпра біля м. Заліщики знайдено сліди укріплень римського імператора Траяна. З того часу як римський легіонер вступив на землю скіфської держави, зав'язуються торговельні та культурні зв'язки між двома країнами. Це підтверджується археологічними знахідками скарбу римських монет в м. Києві, а також скляного посуду та емалі римського походження.

Все це засвідчує, що в Скіфії мало місце соціальне і майнове розшарування суспільства. В історію скіфи ввійшли як вправні вершники, що мали досить могутню "варварську" державу і велику армію. Їхні стосунки з сусідами не завжди були дружніми. Могутність скіфської держави підірвали перси, особливо знесилив їх похід царя Дарія. Довершив розгром цієї імперії перський цар Антей та македонський цар Філіпп — батько Олександра Македонського. Остаточно скіфська держава була знищена готами. Після цього скіфи розчинилися серед інших племен і були асимільовані ними.

Скіфська культура становить собою синкретичний сплав культурних традицій скіфського суспільства, що своїм корінням сягають до мідного віку, та античної культури грецької цивілізації. Підтвердженням цього служить скіфська кераміка, прикрашена тисненим геометричним орнаментом, і декоративне мистецтво скіфів, основою якого є анімалістичний стиль, тобто зображення тварин.

Шедеврами скіфського мистецтва є малюнки на відомих вазах з Гайманової та Чортомлицької могили; гребінь із Солохи та пектораль з Товстої могили. Художній вигляд мають скіфські кам'яні статуї із зображенням воїнів. Оригінальна пам'ятка скіфської скульптури — зображення бога Папая, що знайдене на Лисій горі в Дніпропетровській області. Від скіфів, на думку О. Пріцака, українці успадкували деякі елементи одягу (білу сорочку, чоботи, гостроверху козацьку шапку), окремі деталі озброєння (сагайдак, пернач), запозичили окремі слова (собака, топір та ін.).

З'ясувалося, що осмислення навколишнього світу грунтувалося на міфологічному мисленні. Для вираження міфологічної картини світу необхідні символічні знаки й образи, яких у скіфів не було. Вони запозичують символіку в культурі інших народів, але осмислюють її по-своєму. Це приводить до виникнення так званого звіриного (анімалістичного) стилю у скіфському мистецтві. Згодом цей стиль стає надбанням не лише української, але й європейської культури.

Скіфи мали свій пантеон богів. За даними Геродота, особливою пошаною у них користувались сім головних богів. Перше місце посідала Табіті — богиня вогню і стихії. Вона вважалася найбільш священною у всіх стародавніх індоіранських народів. На другому місці було вшанування подружньої пари Папая і Апі — богів неба і землі, що вважалися прабатьками людей і творців усього земного світу. Третє місце в пантеоні скіфських богів посідали чотири божества, що вважалися покровителями всього земного світу. Їх імена невідомі. Один з цих богів мав вигляд старовинного залізного меча, Геродот розповідає, що скіфи на честь цього бога будували із гілля величезний вівтар, на вершині якого ставили рівнокінечний хрест, і приносили цьому богові в жертву домашніх тварин і кожного сотого полоненого.

Наступним етапом розвитку культури стародавніх слов'ян була так звана черняхівська культура, яку археологи датують від II до V ст. н. е. Цей період в історії України характеризується вченими як культура антів. Вперше на історичній арені анти з'явилися в період наступу тюрксько-монгольських племен на Європу. Розгромивши готів (375 p.), анти заволоділи Україною і розселилися по всій її етнографічній території в нинішніх кордонах. Анти займалися хліборобством. Вони жили окремими родами, які утворювали "город" для спільного обробітку землі і боротьби з ворогами. Це, очевидно, було територіальне об'єднання подібне до хуторів чи гірських карпатських сіл XIX ст. Згодом навколо города виростали "остроги" як торгові центри, в яких поселялися купці і ремісники. Осідали в цих місцях і багаті люди. Етнографічній науці відомо більше двох тисяч таких поселень.

Анти були хоробрими войовничими племенами, вони вели довгі війни з візантійським царством і багато запозичили культурних цінностей інших народів. Громадсько-політичний устрій антів нагадував демократію грецького типу. Так, візантійський історик Прокопій Кесарійський писав, що "слов'янами і антами не править один муж, але здавна живуть вони громадським правлінням, і так усі справи, добрі чи лихі, вирішують спільно". Племена антів часто не жили в злагоді між собою, але в часи небезпеки вибирали талановитого полководця або князя і тоді авторитет його влади визнавав весь народ. Поступово розширювалися культурні і економічні стосунки антів з іншими народами, в тому числі і з Візантією. Деякі вчені, зокрема М. Семчишин, вважають, що анти були безпосередніми предками праукраїнців.

Культуру антів характеризують знахідки в могильниках біля с. Зарубинці, а потім біля с. Черняхів на Київщині. Так звану зарубинецьку і черняхівську культури характеризує керамічне мистецтво, яке має певні особливості. Кераміка зарубинецької культури вироблялася в основному вручну і мала чорний колір, а кераміка черняхівської культури вироблялася з допомогою гончарного кругу і мала сірий колір.

Найбільш цінним, на думку археологів, виявились знахідки біля с. Черняхів, де було розкопано 250 поховань. Виявилось, що в одних могильниках були поховані спалені покійники згідно зі звичаєм стародавніх слов'ян, а в інших — покійника закопували в могилі. Останній спосіб поховання, на думку деяких істориків, був запозичений у візантійських християн.

У розкопаних могильниках була знайдена кераміка, глечики, миски, кістяні гребінці, упряж, намиста та інші прикраси. У декількох городищах було знайдено обвуглені рештки проса і пшениці, що вказує на досить високий рівень хліборобської культури антів, в інших городищах знайдено склади озброєнь, що засвідчує високий рівень військової культури антів.

У житті антів важливе місце посідало мистецтво: одяг чоловіків і жінок був прикрашений вишивками, дівчата носили намиста, вінки, орнаментом прикрашувались побутові речі і зброя. Знахідка скарбів в околицях середнього Дніпра, зокрема Мартинівського скарбу, засвідчила, що золоті, срібні та бронзові прикраси інкрустувались самоцвітами. Розкопки археологами сотень селищ і городищ антської доби засвідчують, що Правобережна Україна від Києва до Карпат була густо заселена праукраїнськими племенами, що мали високий рівень культури. Ця культура формувалась упродовж століть під впливом традицій місцевих народів, особливо тих, що жили в полі грецької культури Причорномор'я. Вона мала самобутній характер і стала основою формування культури Київської Русі.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка