1. Кому належить термін «клінічна психологія»? а КречмеруСторінка1/4
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.76 Mb.
  1   2   3   4
ТЕСТИ.

Тема 1.

1. Кому належить термін «клінічна психологія»?

а) Кречмеру;

б) Жане;


в) Уїтмеру;

г) Фрейду.

д) Адлеру
2. Кого можна вважати родоначальником нейропсихології?

а) Прібрама;

б) Лейбніца;

в) Коха;


г) Галля.

д) Корсакова


3. Назвіть засновника наукової психології:

а) Вундт;

б) Рібо;

в) Крепелін;

г) Лазурський.

д) Юнг
4. Вкажіть психолога, що зробив найбільший внесок до розвитку патопсихології в Росії:

а) Мясищев;

б) Лебединський;

в) Зейгарник;

г) Рубінштейн.

д) Ясперс
5. Засновником нейропсихологічної школи в Росії є:

а) Трауготт;

б) Корнілов;

в) Павлов;

г) Лурія.

д) Хайнрот


6. Медична психологія включає все, окрім:

а) клінічна психологія

б) психогігієна

в) психопрофілактика

г) нейропсихологія

д) психопатологія

7. Найважливішим завданням медичної психології є:

а) вивчення психіки хворої людини

б) вивчення психіки здорової людини

в) вивчення функцій спілкування

г) вивчення поведінки людини в соціумі

д) вивчення поведінки людини в стресових ситуаціях


8. Предметом вивчення медичної психології є:

а) особистість хворої людини

б) взаємини хворого і медичних працівників

в) вплив психічних особливостей людини на його здоров'ї

г) особистість медичного працівника

д) всі відповіді вірні


9. Клінічна психологія базується на методології:

а) медицини

б) психології

в) педагогіки

г) філософії

д) соціології


10. Загальна медична психологія включає всі розділи, окрім:

а) медична деонтологія

б) психогігієна

в) психологія хворих хірургічного профілю

г) вчення про індивідуальність

д) психосоматика


11. Спеціальна медична психологія включає всі розділи, окрім:

а) особливості психології хворих із захворюваннями внутрішніх органів

б) психологія хворих з дефектами тіла

в) психологія хворих алкоголізмом

г) соматопсихічні взаємовпливи

д) психологія хворих дітей


12. об'єктом вивчення нейропсихології є:

а) локально-вогнещеві ураження головного мозку

б) структура порушень психічної діяльності

в) вплив психіки на розвиток соматичних захворювань

г) симптоми і синдроми психічних розладів

д) всі відповіді вірні


13. Трактат «про душу» належить:

а) Платону

б) Аристотелю

в) Сократу

г) Гіппократу

д) Авіценні


14. Теорія «тваринного магнетизму» належить:

а) Галлю


б) Фрейду

в) Месмеру

г) Юнгу

д) Шарко
15. Найбільш розробленими в 70-і роки були такі розділи медичної психології:а) патопсихологія і психопатологія

б) психогігієна і психопрофілактика

в) патопсихологія і нейропсихологія

г) психосоматика і психотерапія

д) нейропсихологія і психосоматика
16. Психосоматика вивчає:

а) вплив психіки на виникнення психічних захворювань

б) вплив психіки на виникнення соматичних захворювань

в) вплив соматичного стану на психіку людини

г) вплив середовища на психіку людини

д) вплив генетичних чинників на розвиток захворювань


17.Безпосередніми попередниками медичної психології були такі течії:

а) фрейдизм і неофрейдизм

б) екзистенціалізм і біхевіорізм

в) френологія і месмеризм.

г) нігілізм і футуризм

д) гуманізм і патерналізм
18. Теорію рефлекторної діяльності головного мозку створив:

а) Павлов

б) Мудров

в) Сєченов

г) Пирогов

д) Бехтєрєв


19. До переваг методу спостереження в психології відносять:

а) короткостроковість

б) природність ситуації

в) відсутність матеріальних витрат

г) пряме спілкування

д) недостатність фіксації поодиноких проявів

20. До допоміжних методів психологічного дослідження відносять всі, окрім:

а) інтерв'ю

б) анкетування

в) методи самоспостереження

г) експеримент

д) методи самооцінки


21. Психометричні методики використовуються для:

а) виявлення якісних закономірностей психічної діяльності

б) вимірювання психічних функцій

в) визначення структури особистості

г) вивчення психофізіологічних особливостей пацієнта

д) всі відповіді вірні


22. Медичну психологію ділять на:

а) дорослу і дитячу

б) загальну і спеціальну

в) специфічну і неспецифічну

г) соціальну і вікову

д) всі відповіді невірні


23.Типи особистостей за особливостями темпераменту вперше описав:

а) Гален


б) Парацельс

в) Гіппократ

г) Арістотель

д) Авіценна


24. Принцип лікування не хвороби, а хворого обгрунтовував:

а) Мудров

б) Боткін

в) Захарьін

г) Пирогов

д) всі відповіді вірні


25. Клінічний метод психології розроблений школою:

а) Ж. Піаже

б) Блейлера

в) Виготського

г) Шарко

д) Бернштейна


26. Основою клінічного методу є:

а) психологічне тестування

б) огляд

в) бесіда

г) інструментальне дослідження

д) всі відповіді вірні

27. До невербальних компонентів спілкування лікаря і хворого відносять:

а) поза


б) міміка

в) жести


г) вираз очей

д) всі відповіді вірні


28. Починати бесіду з пацієнтом необхідно:

а) із закритих запитань

б) із відкритих запитань

в) із сугестивних запитань

г) із підказуючих запитань

д) із прямих запитань


29. При оцінці анамнестичних відомостей важливо враховувати:

а) скарги

б) спадковість

в) манеру поведінки

г) емоційний стан

д) всі відповіді вірні


30. Бесіда з пацієнтом повинна бути:

а) чітко структурована

б) у вигляді монологу

в) керована

г) непослідовна

д) всі відповіді вірні


31. При визначенні психологічних особливостей пацієнта оцінюється:

а) інтелект

б) особливості емоцій

в) особливості волі

г) поведінка

д) всі відповіді вірні


32. До основних завдань психодіагностики відносять:

а) виявлення особистісних особливостей людини

б) визначення актуального психічного стану

в) визначення окремих сторін психічної діяльності

г) оцінка ефективності психокорекції

д) всі відповіді вірні


33. Як основний метод психодіагностики використовується:

а) спостереження

б) інтерв'ю

в) збір анамнезу

г) оцінка скарг

д) вивчення спадковості


34. Як основний метод психодіагностики використовується:

а) збір анамнезу

б) вивчення сімейного оточення

в) бесіда

г) експеримент

д) огляд
35. Загальне визначення здоров'я, запропоноване ВОЗ, включає такий стан людини, при якому:

а) спостерігається значна постійність незалежно від змін середовища

б) збережені структурні і функціональні характеристики організму;

в) відсутнє емоційне благополуччя

г) активно включаються захисні механізми

д) відсутні відхилення від норми на біологічному рівні
36. Загальне визначення здоров'я, запропоноване ВОЗ, включає такий стан людини, при якому:

а) нормально функціонують всі органи і системи

б) відсутні неприємні відчуття

в) здійснюється активний пошук сенсу життя

г) зберігається емоційне і соціальне благополуччя иии

д) всі відповіді вірні


37. Загальне визначення здоров'я, запропоноване ВОЗ, включає такий стан людини, при якому:

а)спостерігається висока пристосовність до змін в звичному природному і соціальному середовищі ;

б) відсутні неприємні відчуття

в) життя наповнене сенсом

г) відбувається самоактуалізація і самореалізація

д) присутня критика до своєї діяльності


38. До критеріїв психічного здоров'я за визначенням ВОЗ відносять всі, окрім:

а) усвідомлення і відчуття безперервності, постійність свого «Я»;

б) відчуття постійності переживань в однотипних ситуаціях;

у) критичність до себе і до результатів своєї діяльності;

г) здатність завжди відстоювати свою точку зору

д) відповідність психічних реакцій силі і частоті впливів середовища;


39. До критеріїв психічного здоров'я за визначенням ВОЗ відносять всі, окрім:

а) здатність керувати своєю поведінкою відповідно до загальноприйнятих норм

б) здатність планувати своє життя і реалізовувати свої плани;

у) здатність змінювати поведінку залежно від життєвих ситуацій і обставин.

г) критичність до себе і до результатів своєї діяльності;

д) усвідомлення змінності свого «Я»


40. Психічне здоров'я за визначенням ВОЗ має:

а) три критерії

б) чотири критерії

в) п'ять критеріїв

г) шість критеріїв

д) сім критеріїв


Тема 2

 1. В понятті індивід відображується:

а) біологічна сутність людини;

б) унікальність сполучення якостей людини;

в) родова належність людини;

г) соціальна спрямованість людини;

д) вірні відповіді а) та в)


 1. До первинних властивостей індивіду відносяться:

а) статеві;

б) вікові;

в) конституційні характеристики;

г) нейродинамічні властивості;

д) всі відповіді вірні.


 1. Під індивідуальністю в сучасній психології розуміється:

а) біологічна сутність людини;

б) неповторність сполучення різних властивостей і якостей людини;

в) динамічна характеристика людини;

г) певний обмін речовин;

д) визначений набір якостей людини.
4. Важливими у визначенні поняття особистості вважаються такі положення, крім:

а) особистість виявляється в процесі предметної діяльності і спілкування;

б) особистість описує історію життя людини;

в) особистість описує дійсний стан людини;

г) особистість формується в процесі предметної діяльності і спілкування;

д) особистість людини змінюється у процесі її розвитку.


5. За концепцією Ананьєва виділяються такі рівні організації особистості:

а) біологічний, поведінковий, духовний;

б) емоційний, чуттєвий, поведінковий;

в) чуттєвий, поведінковий, соціальний;

г) біологічний, емоційний, соціальний;

д) фізіологічний, емоційний, духовний.
 1. Найважливішими критеріями виділення властивостей темпераменту є усі, крім:

а) спадковість;

б) стійкість;

в) соціальна обумовленість;

г) прояв у ранньому дитинстві;

д) вірні варіанти а) та г)


 1. Темперамент характеризує:

а) „ядро” особистості;

б) специфічний обмін речовин людини;

в) соціалізованість людини;

г) сформовані в процесі виховання риси характеру;

д) динамічне протікання всіх процесів і станів. 1. За особливостями перебігу нервових процесів сангвінік:

а) сильний неврівноважений, рухливий;

б) сильний, врівноважений, інертний;

в) слабкий, врівноважений, рухливий;

г) сильний, врівноважений, рухливий;

д) сильний, неврівноважений, інертний.


 1. За особливостями перебігу нервових процесів холерик:

а) сильний неврівноважений, рухливий;

б) сильний, неврівноважений, інертний;

в) сильний, врівноважений, інертний;

г) сильний, врівноважений, рухливий;

д) слабкий, врівноважений, рухливий.


 1. За особливостями перебігу нервових процесів флегматик:

а) сильний неврівноважений, рухливий;

б) сильний, врівноважений, інертний;

в) слабкий, врівноважений, рухливий;

г) сильний, врівноважений, рухливий;

д) слабкий, неврівноважений, інертний


 1. За особливостями перебігу нервових процесів меланхолік:

а) сильний неврівноважений, рухливий;

б) сильний, врівноважений, інертний;

в) слабкий, неврівноважений, рухливий;

г) сильний, врівноважений, рухливий;

д) сильний, неврівноважений, інертний


 1. При негативних виховних впливах рухливість сангвініка може перерости у:

а ) повільність;

б) поспішність та поверховість;

в) надмірну емоційність;

г) імпульсивність;

д) замкнутість.


 1. При негативних виховних впливах у флегматика можуть розвинутись такі якості:

а) імпульсивність та нетерплячість;

б) емоційна лабільність;

в) млявість та бідність емоцій;

г) відчуженість;

д) поверховість.


 1. При негативних виховних впливах у меланхоліка можуть розвинутись такі якості:

а ) емоційна ранимість;

б) повільність;

в) імпульсивність;

г) підвищена активність;

д) поверховість.


 1. Психофізіологічна конституція включає такі якості:

а ) зовнішній вигляд;

б) співвідношення фізіологічної активності внутрішніх органів;

в) стійкі особливості балансу гормональної активності;

г) основні риси темпераменту;

д) усі відповіді вірні.


 1. Кречмер виділяв усі види зв’язку типів статури, темпераменту та психічних захворювань, крім:

а ) астенічний – шизотимний – шизофренія;

б) пікнічний – циклотимний – маніакально-депресивний психоз;

в) атлетичний – іксотимний – епілепсія;

г) астенічний – іксотимний – епілепсія;

д) лептосоматичний – шизотимний – шизофренія.


 1. Характер це:

а ) характеристика людини з боку динамічності перебігу психічних процесів;

б) сукупність стійких властивостей індивіда, в яких виражаються способи його поведінки і способи емоційного реагування;

в) вроджена сукупність властивостей особистості, які є сталими протягом життя;

г) індивідні якості людини, яка займає певне положення у суспільстві;

д) індивідуально-психологічні особливості людини, що забезпечують легкість засвоєння й успішність виконання якої-небудь діяльності.


 1. Виділяють такі ступені акцентуації характеру:

а ) лакунарна і тотальна;

б) явна і прихована;

в) загальна і спеціальна;

г) дитяча і доросла;

д) компенсована і некомпенсована.


 1. Тип невірного виховання, при якому відбувається постійне вихваляння дитини, культивування в неї почуття винятковості, звільнення її від усіх обов’язків, зняття відповідальності за провини називається:

а ) гіперопіка;

б) гіпоопіка;

в) „кумир сім’ї”;

г) „золушка”;

д) „бездоглядність”.


 1. Тип невірного виховання, при якому спостерігається надмірна увага і контроль з боку дорослих, нав'язування своєї думки з будь-якого питання, диктування кожного кроку, культивування обережності носить назву:

а ) гіперопіка;

б) гіпоопіка;

в) „кумир сім’ї”;

г) „золушка”;

д) „бездоглядність”.
21. Тип невірного виховання, який включає недостатню увагу з боку батьків, ігнорування цілеспрямованого виховання називається:

а ) гіперопіка;

б) гіпоопіка;

в) „кумир сім’ї”;

г) „золушка”;

д) „бездоглядність”.


22. Тип невірного виховання, яке включає позбавлення дитини тепла й уваги з боку старших, постійне приниження дитини, протиставлення іншим дітям називається:
а ) гіперопіка;

б) гіпоопіка;

в) „їжакові рукавиці”;

г) „золушка”;

д) бездоглядність.
23. Формуванню істероїдних рис характеру сприяє такий патологічний тип виховання:

а ) гіперопіка;

б) гіпоопіка;

в) „кумир сім’ї”;

г) „золушка”;

д) бездоглядність.


24. Формуванню шизоїдних рис характеру найбільше сприяє такий патологічний тип виховання:

а ) гіперопіка;

б) гіпоопіка;

в) „кумир сім’ї”;

г) „золушка”;

д) „їжакові рукавиці”.


25. Формуванню епілептоїдних рис характеру найбільше сприяє такий патологічний тип виховання:

а ) гіперопіка;

б) гіпоопіка;

в) „кумир сім’ї”;

г) „золушка”;

д) „їжакові рукавиці”


26. Формуванню астенічних рис характеру найбільше сприяє такий патологічний тип виховання:

а ) гіперопіка;

б) гіпоопіка;

в) „кумир сім’ї”;

г) „золушка”;

д) бездоглядність.


27. Здібності це:

а ) знання та уміння, які вироблені в людини;

б) особливості особистості, обумовлені у першу чергу біологічною природою людини;

в) індивідуально-психологічні особливості людини, що забезпечують легкість засвоєння й успішність виконання якої-небудь діяльності;

г) сукупність стійких властивостей індивіда, в яких виражаються способи його поведінки і способи емоційного реагування;

д) єдність біологічних, фізіологічних і психологічних якостей індивідуума.


28. Осіб з переважанням активності правої півкулі головного мозку характеризує усе, крім:

а) висока лабільність;

б) високий розвиток невербальних функцій;

в) стійкість до стресу;

г) краще оволодіння гуманітарними предметами;

д) швидке вирішення задач в умовах дефіциту часу.


29. Осіб з переважанням активності лівої півкулі головного мозку характеризує усе, крім:

а) добрий розвиток саморегуляції;

б) високий розвиток вербальних функцій;

в) надання переваги інтенсивним формам навчання;

г) висока точність виконання роботи;

д) інертність.


30. До поняття особистості включають все, крім:

а) темперамент;

б) задатки;

в) здібності;

г) характер;

д) спрямованість.


31. Потреби поділяють на:

а) первинні, вторинні, духовні;

б) біологічні, соціальні, духовні;

в) загальні, спеціальні;

г) часткові, тотальні, сегментарні;

д) вірні відповіді а) та б)


32. Соціальну сутність людини виражають:

а) характер і здібності;

б) темперамент і задатки;

в) спрямованість і характер;

г) спрямованість і здібності;

д) всі відповіді вірні.

33. В основі спрямованості людини лежать:

а) задатки;

б) здібності;

в) потреби;

г) інтереси;

д) ідеали.


34. Маслоу виділяє такі потреби:

а) фізіологічні потреби;

б) потреби в безпеці;

в) потреби в належності до групи;

г) потреби в самоповазі та самоактуалізації;

д) всі відповіді вірні


Тема 3

1. В структурі внутрішньої картини хвороби виділяють наступні основні компоненти:

а) сенситивний та емоційний;

б) емоційний та раціональний;

в) емоційний, раціональний та мотиваційний;

г) сенситивний, емоційний, раціональний та мотиваційний.

д) сенситивний, емоційний та раціональний.
2. Дисимуляція — це:

а) свідоме зображення симптомів неіснуючого захворювання;

б) свідоме приховування симптомів хвороби;

в) свідоме перебільшення симптомів хвороби;

г) свідоме зменшення симптомів захворювання

д) свідоме ухилення від лікування


3. Анозогнозія — це:

а) свідоме приховування симптомів хвороби;

б) несвідома реакція: не усвідомлення хвороби;

в) свідоме зменшення симптомів захворювання;

г) «занурення в хворобу».

д) свідоме перебільшення симптомів хвороби


4. Іпохондрія — це:

а) хворобливо перебільшений неспокій за своє здоров'я;

б) страх перед соціальними наслідками хвороби;

в) небажання видужувати;

г) отримання вигоди із захворювання.

д) ігнорування своєї хвороби.


5. Симуляція — це:

а) свідоме зображення симптомів неіснуючого захворювання;

б) свідоме приховування симптомів хвороби;

в) прагматичне відношення до захворювання з прагненням отримати з нього яку-небудь вигоду;

г) страх перед хворобою.

д) небажання видужувати


6. Поняття «Об'єктивна важкість хвороби», в першу чергу, включає критерій:

а) летальності

б) психологічної значущості

в) больової характеристики хвороби

г) внутрішньої картини хвороби

д) нозології


7. Суб'єктивне відношення до захворювання називається:

а) анозогнозія.

б) внутрішньою картиною хвороби

в) іпохондрією

г) рефлексією

д) егоцентризмом


8. Поріг больової чутливості нижчий:

а) у жінок

б) у чоловіків

в) відмінностей не виявляється

г) у жінок з переважанням фемінінних властивостей

д) у жінок з підвищеною маскулінізацією


9. Сексуальні розлади є найбільш важкими в психологічному відношенні для:

а) дітей і підлітків

б) осіб зрілого віку

в) осіб похилого віку

г) осіб старечого віку

д) для всіх вікових груп


10. Соматонозогнозія — це:

а) невротична реакція на хворобу

б) невроз у соматично хворого

в) усвідомлення власної хвороби

г) не усвідомлення наявності хвороби

д) нічого з перерахованого


11. При якому типі психічного реагування на захворювання особливе значення надається реакції на соціальну значущість діагнозу:

а) обсесивно-фобічному

б) тривожному

в) апатичному

г) сенситивному

д) егоцентричному


12. Тип психічного реагування на хворобу, при якому

відбувається т.зв. «втеча в роботу» відноситься до:

а) іпохондричного типу

б) егоцентричноготипу

в) ергопатичного типу

г) істеричного типу

д) істероїдного типу
13. Дисморфоманія відноситься до психічних переживань,

специфічних для осіб:

а) зрілого віку

б) похилого віку

в) дітей

г) підлітків

д) всі відповіді вірні
14. Внутрішня картина хвороби це:

а) суб'єктивне відношення до захворювання

б) об’єктивна картина хвороби

в) відношення лікаря до хворого

г) відношення соціуму до хворого

д) всі відповіді вірні


15. Сенситивний рівень ВКХ має на увазі:

а) чуттєве враження від ситуації, викликаної хворобою;

б) логічну оцінку ситуації хвороби;

у) конкретні дії, направлені на подолання хвороби

г) наявність хворобливих відчуттів

д) всі відповіді вірні


16. Внутрішня картина хвороби визначається наступними чинниками:

а) преморбідними біологічними і особистісними чинниками

б) природою самого захворювання,

в) медичними чинниками

г) соціальним положенням хворого і впливом оточення;

д). всі відповіді вірні


17. До преморбідних біологічних і особистісних чинників, що впливають на ВКХ відносяться всі перераховані, окрім:

а) стать,

б) темперамент,

в) характер,

г) підтримка сім'ї

д) психологічний захист


18. Жінки краще за чоловіків переносять:

а) життєві неприємності

б) стани тривалої іммобілізації

в) холод


г) жару

д) перепади тиску


19. Особи зрілого віку найважче реагують на:

а) гострі інфекційні захворювання

б) захворювання, пов'язані із зміною зовнішнього вигляду

в) хронічні захворювання

г) травми

д) всі відповіді вірні


20. Для гіпертимного типу акцентуації характеру найбільш типові такі варіанти відношення до хвороби:

а) індиферентність, іпохондрія

б) нозофілія, маніпуляція

в) дратівливість

г) іпохондрія, тривога

д) заперечення, демонстрація зайнятості

21. Для педантичного типу акцентуації характеру найбільш типові такі варіанти відношення до хвороби:

а) індиферентність

б) нозофілія, маніпуляція

в) дратівливість

г) іпохондрія, боязнь розголошення

д) заперечення, депресія


22. До трактувань походження хвороб, які ґрунтуються на вірі в зв'язок між поведінкою людини, його моральністю і виникненням у нього недуги відносяться:

а) хвороба як кара

б) хвороба як випробування

в) хвороба як повчання іншим

г)хвороба як розплата за гріхи предків

д) всі відповіді вірні


23. До трактувань походження хвороб, викликаних спадковими або середовищними причинами відносяться всі, окрім:


а) хвороба як неминучість

б) хвороба як збіг обставин

в) хвороба як власна помилка

г) хвороба як загроза

д) хвороба як виграш
24. До трактувань походження хвороб, заснованих на містичних підходах відносять:

а) хвороба як випробування

б) хвороба як кара

в) хвороба внаслідок заздрості

г)хвороба як загроза

д) всі відповіді вірні

25. Параметри, на підставі яких оцінюється хвороба і формується психологічне відношення до неї:

а) Вірогідність летального результату.

б) Вірогідність інвалідизації і хроніфікації.

в) Больова характеристика хвороби.

г) необхідність радикального чи паліативного лікування

д) всі відповіді вірні


26. Параметри, на підставі яких оцінюється хвороба і формується психологічне відношення до неї:

а) Вплив хвороби на можливість підтримувати колишній рівень спілкування.

б) Соціальна значущість хвороби і традиційне відношення до хворих в мікросоціумі.

в) Вплив хвороби на сімейну і сексуальну сфери.

г) Вплив хвороби на сферу розваг

д) всі відповіді вірні


27. Утилітарний тип реакції на захворювання це:

а) заперечення факту хвороби

б) страх свого захворювання

в) недооцінка важкості хвороби

г) занурення в хворобу

д) отримання вигоди від свого захворювання


28. Тип відношення до хвороби при якому істотно не порушується соціальна адаптація:

а) ергопатичний

б) тривожний

в) ейфоричний

г) апатичний

д) обсесивно-фобічний


29. Тип відношення до хвороби при якому істотно не порушується соціальна адаптація:

а) іпохондричний

б) неврастенічний

в) анозогностичний

г) егоцентричний

д) меланхолічний

30. Рисами хворих з тривожним типом реагування на захворювання є всі, окрім:

а) постійна занепокоєння відносно несприятливого перебігу хвороби,

б) підвищений інтерес до своїх відчуттів

в) прагнення отримати додаткову інформацію про хворобу

г) пошук нових способів лікування,

д) бажання слухати інших


31. До методів психокорекції при тривожному типі реагуванні на захворювання відносять:

а) заспокоєння

б) близька дистанція

в) упевнений ласкавий голос

г) дати хворому виговоритися

д) всі відповіді вірні


32. Характерними рисами хворих з іпохондричним типом реагування на захворювання є всі, окрім:

а) підвищений інтерес до об'єктивних даних свого захворювання

б) зосередження на своїх відчуттях

в) перебільшення побічної дії ліків

г) поєднання бажання лікуватись і невіра в успіх

д) егоцентризм


33. Меланхолійний тип ВКХ зустрічається:

а) у людей із заниженою самооцінкою

б) у людей з підвищеною самооцінкою

в) у оптимістів

г) у істериків

д) всі відповіді невірні


34. До чинників, що зменшують депресію відносяться всі, окрім:

а) розслаблення;

б) млявість

в) роздуми про що-небудь хороше, що може відбутися в майбутньому;

г) можливість приймати сонячні ванни;

д) спостереження за красивим пейзажем;


35. До чинників, що зменшують депресію відносяться всі, окрім:

а) можливість дихати свіжим повітрям;

б) відчуття чистого одягу;

в) відсутність вільного часу

г) міцний нічний сон;

д) посмішка ;


36. До чинників, що зменшують депресію відносяться всі, окрім:

а) перебування в стані заспокоєння і спокою;

б) наявність вільного часу;

в) прослуховування улюбленої музики;

г) напруженість

д) роздуми про людей, до яких відносишся з симпатією;


37. В основі апатичного типу реакції на хворобу лежить:

а) астенія

б) іпохондрія

в) пасивність

г) деменція

д) всі відповіді вірні


38. Характерними рисами хворих з апатичним типом реагування на захворювання є всі, окрім:

а) повна байдужість до своєї долі

б) дратівлива слабкість

в) втрата інтересу до всього, що раніше хвилювало

г) пасивна підлеглість процедурам

д) ігнорування можливостей зміни ситуації


39. Корекція апатичного варіанту ВКБ направлена на:

а) стимуляцію упевненості в своїх силах

б) конфронтацію пасивної поведінки

в)набуття комунікативних навичок

г) вироблення позитивного мислення

д) позбавлення від ірраціональних думок


40. До характеристик неврастенічного типу реакції відносяться всі, окрім:

а) спалахи роздратування

б) непереносимість болю

в) нетерплячість

г) егоцентризм

д) примхливість


41. Корекція неврастенічного типу реакції спрямована на:

а) зміцнення внутрішніх ресурсів особистості

б) створення позитивних впливів, що надходять з оточуючого середовища

в) усунення негативних впливів середовища

г) підвищення самооцінки

д) всі відповіді вірні


42. Характерними рисами обсесивно-фобічного типу реакції на хворобу є:

а) байдужість до своєї долі

б) дратівлива слабкість

в) нав'язливі думки

г) занурення в хворобу

д) всі відповіді вірні


43. Основою сенситивного відношення до хвороби є:

а) педантизм

б) песимістичне сприйняття реальності

в) підвищена самооцінка

г)орієнтування на думку оточуючих

д) дисфорія


44. До характеристик егоцентричного типу реакції на хворобу відносяться всі, окрім:

а) надмірна фіксація на об'єктивних даних хвороби

б) занурення в хворобу

в) вимога турботи від навколишніх

г) привернення до себе уваги

д) бажання показати своє особливе положення


45. Ейфорична ВКХ найбільш характерна для:

а) хворих з органічним ураженням головного мозку

б) хворих з інфарктом міокарду

в) інсультних хворих

г) туберкульозних хворих

д) всі відповіді вірні


46. Для анозогнозтичного типу реакції на захворювання характерно все, окрім:

а) невизнання себе хворим

б) фіксованості на своєму захворюванні

в) відмова від обстеження і лікування

г) заперечення наявності симптомів хвороби

д) всі відповіді вірні


47. Ергопатичний тип ВКХ характеризується:

а) зануренням в хворобу

б) отриманням вигоди від хвороби

в) поринанням в роботу

г) надмірною тривожністю

д) дратівливою слабкістю

48. До гіперсоматонозогнозій відносяться всі типи ВКХ, окрім:

а) тривожний

б) депресивний

в) апатичний

г) ергопатичний

д) неврастенічний


49. До гіпосоматонозогнозій відноситься такий тип ВКХ:

а) ейфоричний

б) паранойяльний

в) егоцентричний

г) обсесивно-фобічний

д) тривожний


50. До гіперсоматонозогнозій відносяться всі типи ВКХ, окрім:

а) егоцентричний

б) депресивний

в) неврастенічний

г) паранойяльний

д) анозогнозтичний


51. Діагностика симуляції заснована на:

а) лабораторних даних

б) експериментально-психологічних даних

в) суперечності між даними обстеження і скаргами,

г) об'єктивних даних

д) всі відповіді вірні


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка