1. Клод-Анрі де Рувруа Сен-Сімон Основою поглядів Сен-Сімона, у тому числі на державу і право, є його концепція історичного прогресу. Суть її полягає у тому, що людство закономірно розвивається по висхідній лініїСторінка1/5
Дата конвертації10.09.2017
Розмір1.12 Mb.
#44312
  1   2   3   4   5

 • 1. Клод-Анрі де Рувруа Сен-Сімон

Основою поглядів Сен-Сімона, у тому числі на державу і право, є його концепція історичного прогресу. Суть її полягає у тому, що людство закономірно розвивається по висхідній лінії. Переходячи від однієї стадії до іншої, воно постійно вдосконалюється, тобто кожен етап у розвитку людського суспільства порівняно з попереднім є об'єктивно прогресивним. У зв'язку з цим мислитель зазначав, що золотий вік, який до цього часу вважався явищем минулого, насправді ще попереду. У розвитку людства він виділяє такі стадії: теологічну, яка охоплює період античності та середньовіччя; метафізичну, до якої належить тогочасне суспільство, і позитивну стадію з таким встановленим суспільним устроєм, коли більшість людей будуть щасливі, маючи максимум засобів і можливостей для задоволення своїх найголовніших потреб. І, відповідно, якщо на першій стадії влада у суспільстві належала священикам і феодалам, на другій - юристам і метафізикам, то на третій вона повинна перейти до вчених і промисловців. Основою ж історичного прогресу, за Сен-Сімоном, є розвиток знань і моралі. Тому він заперечує роль та значення революційних змін, виступаючи за поступові перетворення, у тому числі у сфері власності та законодавства. Зокрема, він стверджував, що "закон, який встановлює владу і форму правління, не має такого значення і такого впливу на добробут нації, як закон, що встановлює власність та регулює користування нею". В цьому ж аспекті, аналізуючи перехід до нової стадії у розвитку людства, Сен-Сімон зазначав, що "найважливіше питання, яке підлягає вирішенню, - це питання про те, як повинна бути організована власність для найбільшого блага суспільства стосовно свободи і стосовно багатства", оскільки "економічне становище є основа політичних установ". Пріоритетність економіки зумовлює і той факт, що влада, на думку Сен-Сімона, повинна перейти до рук найбільш талановитих "індустріалів", представників промислового класу. І вся повнота влади у суспільстві повинна була б бути зосереджена в новоствореному парламенті - Раді промисловців, яка й здійснить реорганізацію устрою в інтересах усього суспільства. Ця реорганізація мала б грунтуватися на планомірній координації зусиль індивідів, різних соціальних груп, жорсткій централізації та дисципліні, які дадуть змогу з максимальною ефективністю використати обов'язкову для всіх працю на благо нації, усунуть непотрібні затрати енергії і матеріальних засобів. Ці ж фактори зроблять зайвими такі завдання суспільства і держави, як забезпечення свободи, гарантування особистих прав, підтримка справедливого порядку. Система індустріалізму, яку пропонував Сен-Сімон, мала б максимально обмежити політичне панування і звести політику, діяльність державних органів до простого адміністрування, тобто управління речами і виробничими процесами. Проте треба зазначити, що Сен-Сімон не виступає проти принципу приватної власності - вона, на його думку, може і повинна бути корисна всьому суспільству і при цьому не ставати суспільною. "Індустріали", або "промисловці", зайнявши панівне становище у суспільстві, "будуть видавати закони, будуть визначати становище, яке повинні займати інші класи стосовно один одного; вони нададуть кожному з них значення відповідно до послуг, наданих промисловості".

 • 2) Франсуа-Марі-Шарль Фур'є

Усі проблеми людського суспільства Фур'є пояснював тим, що суспільство досі не зуміло пізнати передбачений Богом істинно справедливий "соціальний кодекс". Цей кодекс базується, на його думку, на визнанні головним і вирішальним фактором суспільного прогресу природних властивостей людини. Отже, вся історія людства є ніщо інше, як тільки сукупність певних закономірних етапів його розвитку, це шлях від соціального "безладдя" та "дисгармонії" до соціальної гармонії та справедливого соціального ладу. Мислитель ділив усю історію людства на такі періоди: дикість, варварство, патріархат і цивілізація. Факторами, які зумовлювали перехід від одного періоду до іншого, були розвиток промисловості та зміна правового становища жінки у суспільстві.Розглядаючи державно-правові інститути тогочасного суспільства, він відзначає притаманні їм недоліки. Зокрема, Фур'є стверджував, що право є ніщо, коли людина не має матеріальних гарантій для його здійснення. Цікавим є той факт, що Фур'є висуває ідею визначального значення у системі прав людини права на працю, підкресливши, що без цього права всі інші права нічого не варті. Реально усвідомлюючи недоліки сучасного йому суспільства, Фур'є вважав, що тільки мирним шляхом - через співробітництво та порозуміння всіх класів - можливе перетворення нерозумного і несправедливого устрою "цивілізації" в устрій справедливий, де панує "соціальна гармонія", основою якої є дружній союз усіх соціальних груп у рамках виробничих асоціацій, або, за термінологією Фур'є, фаланг. Фаланга - це землеробсько-промислове об'єднання, яке складається з 1600-1700 членів. Розподіл праці у фаланзі повинен бути здійснений відповідно до індивідуальних нахилів та здібностей кожного. Все виробниче, побутове та культурне життя членів фаланги регулюється відповідно до людських потреб і властивостей. Такий устрій асоціацій, на думку Фур'є, створить найбільш сприятливі умови для творчого змагання між представниками всіх видів фізичної та розумової праці. В результаті праця, яка за "цивілізації" є, звичайно, примусовою, перетвориться для членів фаланги в насолоду, у природну життєву потребу. У фаланзі також не буде місця відносинам влада-підпорядкування і, відповідно, відпаде потреба в державі як апараті примусової влади. Впровадження такого устрою асоціацій дасть змогу змінити політичний принцип "цивілізації" повинно бути багато бідних, щоб було декілька багатих на принцип - потрібно, щоб бідні користувалися поступово зростаючим добробутом, щоб багаті були щасливі. В ідеалі Фур'є вважав, що такі фаланги, незалежні і самодостатні, мають стати основою організації всього людського суспільства. Разом з тим такі асоціації, на думку мислителя, не заперечують наявності приватної власності та особистої свободи кожного. Життя фаланги регламентується нормами, прийнятими за загальною згодою. Над фалангами не існує якоїсь центральної влади, яка б могла втручатися в їхнє життя і діяльність. Отже, тут можна спостерігати певні анархістські тенденції, які згодом були розвинуті в окремий напрям політичної думки.

 • 3) 3.Роберт Оуен

Основною причиною соціальних проблем, що існують у суспільстві, Оуен вважав недостатній інтелектуальний розвиток суспільства. І тому, на його думку, досить шляхом пропаганди просвітити суспільство, ознайомити всі його класи з планом розумного, відповідного законам природи соціального устрою, щоб змусити людей покінчити зі своїми "помилками" і усунути "нерозумний" існуючий лад. Разом з тим, на відміну від двох попередніх мислителів, Оуен рішуче критикує і виступає проти приватної власності та економічної нерівності. "Приватна власність була і є причиною незліченних злочинів і бід, які відчуває людина", вона "відчужує людський розум один від одного, служить постійною причиною виникнення ворожнечі у суспільстві, незмінним джерелом обману і шахрайства серед людей". Оуен вважає, що за справедливого соціального устрою "все, за винятком тільки предметів суто особистого користування, перетвориться у суспільне надбання, а суспільне надбання буде завжди в надлишку для всіх". Проте він також виступає виключно за мирний, просвітницький шлях зміни суспільного устрою, революцію в людській свідомості. У цьому аспекті він значну увагу приділяв правовим механізмам, підкреслюючи, що за допомогою законів, які видаються державою, можна не тільки полегшити ті чи інші сторони життя трудящих, але й здійснити більш широкі реформи в їхніх інтересах. Оуен був одним з перших, хто висунув ідею "гуманного фабричного законодавства", обмеження робочого дня тощо. На його думку, надзвичайно важливо, щоб революція, яка вже почалася, мала форму виключно мирних і поступових перетворень, уникнула перетворення в насильницький переворот, і вказував на недопустимість здійснення революції темною некультурною масою, бо це неодмінно призведе до актів насильства та соціального хаосу і відкине людство назад, затримає утвердження царства розуму. Такий результат є неминучим, особливо якщо революцію будуть робити зовсім не підготовлені до цього люди, більше того - захоплені ідеєю класової помсти. Оуен вважав, що перехід до світлого царства розуму здійснюватиметься за участю і допомогою освічених людей та груп людей. Основною складовою, "молекулою" майбутнього ладу в Оуена виступає самодостатня комуна, або "поселення спільності", які об'єднуються у федерації національного масштабу (держави), а згодом - і на міжнародному рівні. Протягом декількох років вони, на думку мислителя, охоплять усю планету. Це дасть змогу ввести єдине законодавство, запровадити єдиний порядок управління.

 • 4.Ідея буржуазного індивідуалізму Б. Константа

Більшу частину робіт з питань політики, влади, держави Бенжамен Констан (1767-1830), якого дослідники вважають духовним батьком лібералізму на європейському континенті, написав в період між 1810-1820 рр.. Потім він їх зібрав і звів у «Курс конституційної політики», що викладає в зручній систематичної формі ліберальне вчення про державу. Стержень політико-теоретичних конструкцій Констана - проблема індивідуальної свободи. Для європейця Нового часу ця свобода є щось інше, ніж свобода, якою володіли люди в античному світі. У стародавніх греків і римлян вона полягала в можливості колективного здійснення громадянами верховної влади, у можливості кожного громадянина безпосередньо брати участь в справах держави. Свобода сучасного європейця - особиста незалежність, самостійність, безпеку, право впливати на управління державою. Пряме постійну участь кожного індивіда в відправленні функцій держави не входить в ряд суворо обов'язкових елементів даного типу свободи. Матеріальна і духовна автономія людини, його надійна захищеність законом стоять у Констана на першому місці і тоді, коли він розглядає проблему індивідуальної свободи в практично-політичному плані. Цим цінностям повинні бути підпорядковані цілі та устрій держави. Сучасна держава повинна бути за формою конституційною монархією. Перевага конституційно-монархічного устрою віддається не випадково. В особі конституційного монарха політична спільнота знаходить, згідно Констаном, «нейтральну владу». Вона - поза трьох «класичних» влади (законодавчої, виконавчої, судової), незалежна від них і тому здатна (і зобов'язана) забезпечувати їхню єдність, кооперацію, нормальну діяльність

 • 5. Теорія утилітаризму Бентама

Єремія Бентам (1748-1832). Він з'явився родоначальником теорії утилітаризму, що увібрала в себе ряд соціально-філософських ідей Гоббса, Локка, Юма, французьких матеріалістів XVIII ст. (Гельвеція, Гольбаха). Свобода і права особистості були для Бентама істинними втіленнями зла, тому він не визнавав і відкидав їх, відкидав взагалі школу природного права та політико-правові акти, створені під її впливом. Різко критичний настрій Бентама щодо школи природного права висловився і в запереченні ним ідеї розрізнення права і закону. Причина такого заперечення даної ідеї скоріше не стільки теоретична, скільки прагматично-політична. Не поділяв він також думка про те, що суспільство і держава виникли в історії за допомогою укладання між людьми відповідного договору. У питаннях організації державної влади Бентам стояв на демократичних позиціях. Він засуджував монархію та спадкову аристократію, був прихильником республіканського устрою держави, в якому три основні гілки влади (законодавча, виконавча і судова) повинні були бути розділені.

 • 6. Проблема свободи Міля

Джон Стюарт Мілль (1806-1873). Погляди цього класика лібералізму на державу, владу, право, закон викладені ним в таких працях, як «Про свободу», «Представницьке правління», «Основи політичної економії» (особливо п'ята книга «Основ» - «Про вплив уряду»). Почавши свою науково-літературну діяльність як прихильника бентамовского утилітаризму, Мілль потім відходить від нього. Він, наприклад, прийшов до висновку, що не можна всю моральність базувати цілком лише на постулаті особистої економічної вигоди індивіда і на вірі в те, що задоволення корисливого інтересу кожної окремої людини мало не автоматично призведе до благополуччя всіх. На його думку, принцип досягнення особистого щастя може «спрацьовувати», якщо тільки він нерозривно, органічно пов'язаний з іншого керівною ідеєю: ідеєю необхідності узгодження інтересів, притому узгодження не тільки інтересів окремих індивідів, але також інтересів соціальних. Для Мілля характерна орієнтація на конструювання «моральних», а отже (у його розумінні), правильних моделей політико-юридичного устрою суспільства. Вищий прояв моральності, чесноти, за Міллі, - ідеальне благородство, що знаходить вираз у подвижництві заради щастя інших, в самовідданому служінні суспільству. Все це може бути справою лише вільної людини. Свобода індивіда - та «командна висота», з якою Мілль розглядає ключові для себе політичні та правові проблеми.

7. Проблема демократії у працях Токвіля.Алексіс де Токвіль (1805-1859). Предмет його найбільшого інтересу склали теоретичні і практичні аспекти демократії, в якій він вбачав саме знаменне явище епохи. Демократія трактується широко. Вона уособлює суспільний лад, протилежний феодальному і не знає кордонів між вищими і нижчими класами суспільства. Але це також політична форма, що втілює даний суспільний лад. Серцевина демократії - принцип рівності, невблаганно торжествуючий в історії. Свобода і рівність, за Токвіль, явища разнопорядковие. Відносини між ними неоднозначні. І ставлення людей до них теж різне. У всі часи, стверджує Токвіль, люди воліють рівність волі. Воно дається людям легше, сприймається переважною більшістю з приязню. Для Токвіля очевидна найбільша соціальна цінність свободи. Лише завдяки їй індивід отримує можливість реалізувати себе, вона дозволяє суспільству стійко процвітати і прогресувати. Токвіль переконаний, що сучасна демократія можлива лише при союзі рівності і свободи. Рівність, доведене до крайності, пригнічує свободу, викликає деспотію. Деспотичне правління, в свою чергу, обессмислівает рівність. Але й поза рівності як фундаментального принципу демократії свобода недовговічна. Проблема, на Токвіль, полягає в тому, щоб, з одного боку, позбавлятися від усього, що заважає у становленню розумного балансу рівності і свободи, прийнятного для сучасної демократії. З іншого - розвивати політико-юридичні інститути, що забезпечують створення і підтримку такого балансу. • 8) Закон народонаселення Мальтуса

Томас Роберт Мальту У 1798 році він опублікував свою книгу Essay on the Principle of Population («Досвід про закон народонаселення"). Три основні тези «Досвіду»: Через біологічної здатності людини до продовження роду його фізичні здібності використовуються для збільшення своїх продовольчих ресурсів. Народонаселення строго обмежена засобами існування. Зростання народонаселення може бути зупинений лише зустрічними причинами, які зводяться до морального стриманості, або нещастями (війни, епідемії, голод). Також Мальтус доходить висновку, що народонаселення зростає в геометричній прогресії, а засоби існування - в арифметичній. Мінуси теорії з сучасної точки зору: Мальтус використовував некоректну міграційну статистику (не враховує емігрантів). Закон спадної родючості грунту. Мальтус вважав, що ні накопичення капіталу, ні науково-технічний прогрес не компенсують обмеженість природних ресурсів

 • 9) Обгурунтування ідеологічної доктрини консерватизму Е. Берком

У зрілій політичній діяльності Берк виступав за більш лояльне ставлення до англійських колоній у Північній Америці і обстоював скасування урядом Акту про гербовий збір, що передбачав оподаткування (фактично визиски) колоній, і який викликав значне незадоволення і спричинював напокору в колоністів. Берк також критикував англійське управління Ірландією, особливо за дискримінацію католиків. Берк був проти намагань англійського короля Георга III підсилити свою владу й новодив потребу створення політичних партій, які були ю виразниками інтересів груп громадян і які б обстоювали свої чіткі і ясні принципи.

Пам'ятник Е.Бурку в Бристолі, Велика Британія. Надпис каже: "Я бажаю бути членом парламенту, щоб чинити добро і протистояти злу", з промови в Бристолі 1780р.

Напротязі багатьох років Берк виступав за реформування управління колоніальною Індією, що в той час перебувала під контролем Ост-Індської компанії. У 1785 році внаслідок затяжного ідеологічного конфлікту він домігся усунення від управління компанією найуспішнішого в історії існування компанії намісника Індії Воррена Гастінгса.

Французька революція, що спалахнула 1789 року, поклала край давній дружбі Берка з очільником англійських лібералів, Чарльзом Фоксом, що , як і решта борців за людські права, привітав революційні події у Франції, тоді Берк вважав їх жахливою демонстрацією охлократії.

В своїй книзі «Роздуми про Французьку революцію» (опубл. в 1790 р.), Е.Берк виклав свої переконнаня про те, що свобода може бути тільки в рамках закона і порядка, а всі реформи мають здійснюватись поступово, в еволюційний спосіб. Саме погляди Берка в тому числі вплинули на рішення британського уряду розпочати війну з Францією. Ще більш переконливо з нищівною критикою дій і поглядів французьких революціонерів виступив Е.Берк у памфлетах з приводу тодішніх французтьких подій


 • 10) Консерватина концепція Местра

Жозе́ф Марі́, граф де Местр— представник фундаментального консерватизму. Пройшов надзвичайно цікавий життєвий шлях, який позначився на його філософських поглядах. У молоді роки Жозеф де Местр брав активну участь у діяльності французького масонства. Але в кінцевому підсумку жорстоко розчарувався в ідеях масонів і лібералів, почав заперечувати значення французької революції, відмовився від просвітницького світогляду, перейшовши на радикальні католицькі й монархічні позиції.

Цікавим є те, що Жозеф де Местр не був сліпим апологетом соціального порядку, що передував Великій французькій революції. Свій ідеал він убачав не в майбутньому, а в минулому. Недолікам сучасної йому доби протиставляв ідеал католицько-феодального середньовіччя. Якщо масони-ліберали вважали «альтернативною сакральністю» нове світське суспільство свободи, рівності й братерства, то де Местр пропонував повернутися для цього до джерел, протиставляючи сучасності не утопію майбутнього (революцію), а утопію минулого — Реставрацію.Зауважимо, що учнем і молодшим соратником Жозефа де Местра був Петро Чаадаєв, якого можна вважати засновником не загальновідомого модерністського «західництва», а його правоконсервативної альтернативи. Через це в нинішній Росії він став прикладом та авторитетом для проєвропейського флангу сучасних російських традиціоналістів.

 • 11) Політ. Думка Ніцше

Фрідріха Ніцше, основні роботи: «Грецька держава», «Воля до влади», «Так казав Заратустра», «По той бік добра і зла», «Походження моралі» та ін.

  • держава, право, законодавство, політика - інструменти культури, яка є лише проявом боротьби сил і воль за владу

  • влада - найбільша цінність і мета існування, а людство - засіб її досягнення

  • світова історія - історія боротьби двох воль до влади; з одного боку - воля нечисленних, сильних аристократів, з іншого - воля натовпу, слабких людей, рабів; історію творять герої (полководці, касти, мислителі)

  • культура стоїть вище за державу і політику; мета людства - породження досконалих людей (над-людей)

  • державні і правові інститути сприяють виживанню слабких, перешкоджають появі нової людини, а тому в перспективі повинні зникнути

  • типи держави: аристократія і демократія; аристократія - ідеал суспільства, демократія (правління бездарного плебсу) веде до занепаду людства

  • критикував всі існуючі форми державного устрою, особливо, демократичні

  • відкидав природне право, ідею рівності і свободи у людських відносинах; в основі права - сила, привілеї

  • визнавав концепцію договору ("без договору немає права"),яке юридично фіксує право переможця, право сильного

  • закликав народи Європи до консолідації, створення могутньої над-держави, яка зможе завоювати світ

  • заперечував будь-які повстання і класову боротьбу як такі, що руйнують культуру; але визнавав війну як засіб створення нової культури у світі, завойованому "сильними"

  • деякі положення його вчення (вибірково) були взяті нацистами на озброєння для виправдання другої світової війни

 • 12) Позитивістське вчення О.Конта

  • Огюст Конт 1798-1857 - засновник позитивізму як напряму і соціології як науки; роботи "Курс позитивної філософії", "Система позитивної політики"; перший мислитель, який мав технічну базову освіту.

  • старі форми суспільства (теологічне, військове ) відмирають; на зміну приходить нове суспільство - наукове і промислове (індустріальне); вчені відіграють у новому суспільстві таку ж роль, яку у старому відігравали жерці, а менеджери приходять на зміну військовим

  • з воцарінням наукового мислення війна перестає бути основною формою взаємодії суспільств, на передній план виходить боротьба з природою і раціональне використання природних ресурсів

  • інтелектуальна реформа - головна умова реформи суспільної; революції носять випадковий характер і не забезпечують перебудову суспільства

  • два закони Конта: закон трьох станів і закон класифікації наук

  • закон трьох станів: три фази розвитку розуму (теологічна, метафізична, позитивна): перша - він пояснює природні явища, визнаючи в них сили чи істоти, які можна порівняти з людиною (бог); друга - він вдається до абстрактних сутностей (природа); третя - він обмежується спостереженнями і констатацією причинно-наслідкових зв’язків

  • закон класифікації наук: не у всіх науках перехід від стадії до стадії здійснювався одночасно (у математиці раніше, у біології пізніше); позитивний спосіб мислення у математиці і фізиці з часом перемагає і у галузі політики, що призводить до створення позитивної науки про суспільство (соціології)

  • індустріальне суспільство - обов’язковий етап у розвитку людства; конфлікт інтересів промисловців і робітників не мають принципового значення; зростання виробництва відповідає інтересам усіх; зростання багатства в кінцевому підсумку знімає ці протиріччя концентрація капіталу і виробництва - позитивні явища, які відповідають головній тенденції у розвитку людства

  • перевиробництво: матеріальна культура розвивається лише тоді, коли кожне покоління виробляє більше багатств, ніж йому потрібно, і передає наступному більше, ніж отримало

  • суперечність між приватною і суспільною власністю несуттєва, оскільки влада (економічна чи політична) носить особистий характер; будь-яким суспільством править невелика кількість людей і за будь-якої політичної системи у них вистачить багатства і могутності, щоб зберігати вирішальний вплив у суспільстві

  • приватна власність неминуча і корисна, але вона прийнятна не як право зловживання, а як колективна функція елітарної частини суспільства (середня позиція між соціалізмом і лібералізмом)

  • соціальна ієрархія має другорядне значення, оскільки життя людини не визначається місцем у соціальній чи економічній ієрархії; крім світського порядку (закон могутності) існує духовний порядок (моральних цінностей); людина може займати нижню сходинку в соціальній драбині, і бути на вершині моральної

  • дві головні засади суспільства: порядок (стабільність) і прогрес (мирне і поступове удосконалення на наукових засадах)

  • інтелект та моральні якості - визначальні фактори суспільного прогресу ("Ідеї правлять світом")

  • міжнародне право: єдність людства, жоден народ не може бути ізольованим, прогрес завжди стосується усього людства, а не окремої нації
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка