1. Історія української журналістикиСторінка1/4
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.66 Mb.
  1   2   3   4


ЗМІСТ


1. Історія української журналістики .....................................................

4

1) Пояснювальна записка ...................................................................

4

2) Історія української журналістики до ХХ століття .......................

4

3) Історія української журналістики ХХ століття ............................

7

4) Історія журналістики Незалежної України ..................................

9

5) Список рекомендованої літератури ..............................................

12

2. Електронні видання та новітні комунікаційні технології .............

15

1) Пояснювальна записка ...................................................................

15

2) Електронні видання ........................................................................

16

3) Новітні медіа ...................................................................................

18

4) Список рекомендованої літератури ..............................................

20

3. Газетно-журнальне виробництво .......................................................

22

1) Пояснювальна записка ...................................................................

22

2) Газетно-журнальні жанри ..............................................................

22

3) Газетно-журнальний менеджмент ................................................

25

4) Список рекомендованої літератури ..............................................

27

4. Радіовиробництво ..................................................................................

29

1) Пояснювальна записка ...................................................................

29

2) Прямоефірне радіомовлення ..........................................................

30

3) Радіопрограми .................................................................................

31

4) Радіоменеджмент ............................................................................

33

5) Список рекомендованої літератури ..............................................

33

5. Телевиробництво ...................................................................................

34

1) Пояснювальна записка ...................................................................

34

2) Список рекомендованої літератури ..............................................

34

6. Критерії оцінювання .............................................................................

38


ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
Пояснювальна записка

В межах галузі розглядається історія української журналістики, витоки вітчизняної публіцистики, форми вияву преси в Україні, журналістський процес в означений період. Вивчення історії журналістики від початку її виникнення дає можливість глибше пізнати головні процеси в розвитку та функціонування журналістики, збагатить студентів практичними навичками використання в подальшій творчій діяльності кращих традицій вітчизняної преси з позицій загальнолюдських цінностей та інтересів власного народу. Під час вивчення курсу студенти повинні засвоїти основні поняття, явища з історії українських ЗМІ, сформувати об’єктивне ставлення до процесів, що відбувалися у вітчизняній журналістиці.

Вивчення історії української журналістики передбачає вироблення у студентів, на основі ґрунтовного засвоєння ними методологічної та спеціальної літератури, науково правильного розуміння історико-журналістського процесу на всіх етнографічних українських землях (Східна Україна, Галичина, Буковина, Закарпаття). Курс має на меті дати певну суму знань про закономірності виникнення, становлення і розвитку поступової української преси, підсумувати позитивний досвід минулого, використовуючи його в системі всебічної підготовки фахівців у галузі журналістики та видавничої справи і редагування.

Приділяється увага вивченню та аналізу стану розвитку української газетної публіцистики 1991–2012 рр., радіомовлення та телебачення за часів незалежності України, а також діяльності вітчизняних мережевих ЗМІ та інформаційних агенцій. Пропонований курс є вагомою частиною навчального комплексу та необхідний для усвідомлення того, що таке вітчизняна журналістика, як журналістські системи функціонували й функціонують у різних типах суспільства в процесі його багаторічного розвитку. Головна увага звертається на своєрідність національних традицій української журналістики в контексті розвитку світових ЗМІ, на найвагоміші її здобутки.


Історія української журналістики до ХХ століття

Історія української журналістики в контексті вітчизняної національної культури й підготовки журналістських кадрів. Історія української журналістики як культурологічна дисципліна. Методологія викладання курсу. Історія української журналістики і сучасна журналістська практика.

Витоки української публіцистики. Визначення і суть публіцистики. Співвідношення понять «журналістика» і «публіцистика». Критерії та жанри давньої публіцистики. Давня публіцистика та її складові.

Можливості появи української преси в Україні в кінці ХVІІ – у ХVІІІ ст. і розвиток зарубіжної журналістики. Суспільно-політична ситуація в Україні в кінці ХVІІ – у ХVІІІ ст. Перші друковані видання в Росії та їхні попередники. Перші часописи в Європі і світі. Форми вияву преси в Україні у ХVІІІ ст.

Початки української преси. Харківський період вітчизняної журналістики. Заснування Харківського університету. Головні теми журналістики початку ХІХ ст. Перші харківські часописи «Харьковский еженедельник» (1812), «Харьковский Демокрит» (1816), «Украинский вестник» (1816–1819). Роль перших українських видань у подальшому розвитку вітчизняної журналістики.

Альманахи 30–40-х рр. ХІХ ст. як явище в українській журналістиці. Передумови появи альманахової журналістики. Харківські збірники «Украинский альманах» (1831), «Утренняя звезда» (1833–1834) і «Украинский сборник» (1838, 1841). Альманахи 40-х років «Ластівка» (1841), «Сніп» (1841), «Молодик» (1843–1844), «Южно-русский сборник» (1848). Підсумки альманахового періоду в українській журналістиці.

Перші часописи в Одесі та Києві. Загальна характеристика розвитку журналістики в Одесі. Газета «Одесский вестник» (1827). Поява періодичних видань у Києві. Участь М. Максимовича в журналістському процесі. Уроки одеського та київського періоду української журналістики.

Зародження журналістики на західноукраїнських землях. Виникнення іншомовної преси у Львові. Західна Україна в першій половині ХІХ ст. і розвиток журналістики. Журнально-видавнича діяльність «Руської трійці». Перша публіцистична полеміка в Галичині.

Альманах «Русалка Дністровая». «Русалка Дністровая» (1837) як перший друкований орган «Руської трійці». Заборона альманаху. Форма й зміст видання. Значення «Русалки Дністрової» для подальшого розвитку прогресивної української журналістики.

Розвиток галицької журналістики в 40–50-х роках ХІХ ст. Журналістська доба після «Русалки Дністрової». Альманах Головацьких «Вінок русинам на обжинки». Уплив європейської революції 1848 – 1949 рр. на розвиток української преси. Заснування газет «Зоря галицька. Письмо часове» (1848–1857) і «Дневник руський» (1848).Виникнення приватної періодики у Львові. Загальна характеристика видань 50-х років.

Альманахово-видавнича діяльність Пантелеймона Куліша і східноукраїнська журналістика 1850-х років в умовах царизму. Пантелеймон Куліш у журналістському процесі. Двотомник «Записки о Южной Руси» (1856–1857). Характеристика альманаху «Хата» (1860). Заборони царизму щодо розвитку українського слова.

Журналістський процес на початку 60-х років: журнал «Основа» (1861–1862). Суспільно-політичне становище на початку 60-х рр. у царській Росії. Історія заснування «Основи». Зміст, редакція та автори видання. Уплив «Основи» на появу української періодики.

Розвиток преси в Східній Україні в 60–70-х роках. «Киевский телеграф» (1859–1876) – перша в Україні «газета-фабрика». «Черниговский листок» (1861–1863) як регіональне видання. Журналістська діяльність Л. Глібова. Рукописна журналістика в Україні. Уплив Валуєвського циркуляру 1863 року на розвиток української преси. Емський указ 1876 року і журналістика.

Західноукраїнська журналістика 1860 – 1870-х років ХІХ ст. Політична ситуація на західноукраїнських землях у 60-70-і роки. Альманахове видання «Зоря Галицкая...» (1860). «Руська політична часопись» «Слово» (1861–1887) і викликана ним публіцистична полеміка 1861 року. Система народовських видань [журнали «Вечерниці» (1862–1863), «Мета» (1863–1865), «Нива» (1865), газета «Русалка» (1866)] та їх значення в подальшому розвитку журналістського процесу на Західній Україні. Журнал «Правда» (1867–1898). Дискусія середини 70-х років щодо розвитку та завдань літератури. Етапи розвитку журналу «Друг» (1874–1877).

Журналістсько-видавнича діяльність Івана Франка в другій половині 70-х років. Іван Франко – журналіст, редактор і публіцист. Видання «Громадський друг», «Дзвін», «Молот» (1878) як зразки української радикальної журналістики. Серія «Дрібна бібліотека» (1878–1880). Спроби заснування газети «Нова основа».

Розквіт альманахових видань у 70 – 90-х рр. Друга хвиля розвитку збірників та альманахів в Україні. Видання в Галичині та на Буковині [«Дністрянка» (Львів, 1876), «Руська хата…» (Чернівці, 1877), «Буковинський альманах» (Чернівці, 1885), «Зерна» (Чернівці, 1887–1888), «Ватра» (Стрий, 1887), «Перший вінок» (Львів, 1887), «Веселка» (Львів, 1887), «Наша доля» (Стрий, 1893, Львів, 1895–1896)]. Київські альманахи «Луна…» (1881) та «Рада» (1883). Поява альманахових збірників в інших містах України [«Нива…» (Одеса, 1885), «Степ…» (Херсон, 1886), «Складка» (Харків, 1887)].

Зародження й розвиток часописів на Буковині. Буковина в журналістському процесі України ХІХ ст. Участь у заснуванні часописів Ю. Федьковича та інших місцевих діячів. Журнал «Буковинська зоря» (1870) та газети «Буковина» (1885–1910) і «Нова Буковина» (1913–1918). Інші буковинські видання [«Зазуля» (1871), «Лопата» (1876),«Сельский господар» (1878–1879), «Родимый листок» (1879–1882), «Буковинський календар» (1874–1918), «Бібліотека для молодіжі, селян і міщанства» (1885) із продовженнями «Ластівка» (1894–1896) і «Читальня» (1911), «Руська школа» (1888), «Добріпоради» (1889–1914), «Промінь» (1904–1907), «Каменярі» (1909–1914)].

Закарпатська преса в добу зародження й формування. Суспільно-політична ситуація в середині та другій половині ХІХ ст. і журналістський процес на Закарпатті. О. Духнович як зачинатель крайової преси. Перші закарпатські часописи. Характеристика розвитку преси на Закарпатті А. Волошиним.

Галицька преса наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Журналістика на західноукраїнських землях у першій половині 90-х років. Журнал «Народ» (1890–1895). Газета для селян «Хлібороб» (1891–1895). Журнал І. Франка «Житє і слово» (1894–1895, 1896–1897). Газети радикального спрямування «Радикал» (1895–1896), «Громадський голос» (1895–1910) із продовженням «Новий громадський голос» і «Громада» (1896–1897). Видавнича діяльність НТШ: «Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка» у Львові (1892). Участь М. Грушевського в журналістському процесі. Журнал «Літературно-науковий вісник» (1898–1907). Поява партійної преси.

Журналістика Східної України на межі століть і початки робітничих видань в Україні та української преси за океаном. Загальна характеристика суспільно-політичного процесу. Огляд періодики на східноукраїнських землях. Розвиток робітничих видань в Україні. Українська преса за океаном.

Формування видань в Україні у 80-і роки ХІХ ст. Преса Галичини у 80-х рр. Заснування газети для селян «Батьківщина» (1879) та журналу «Зоря» (1880–1897). Газета «Діло» (1880–1939) – перша українська щоденна газета. Історія журналу «Світ» (1881–1882). Журнал «Товариш» (1888) як спроба заснування радикального видання в Галичині. Політична ситуація і розвиток журналістики в Східній Україні у 80-х роках. Створення часопису «Киевская старина» (1882–1906). Цензурні утиски преси у 80-х роках.
Історія української журналістики ХХ століття

Загальний огляд розвитку преси в Україні та українських ЗМІ поза її межами в ХХ ст. Українське суспільство у ХХ столітті і преса. Проблема періодизації історико-журналістського процесу. Розвиток журналістики в Україні. Особливості функціонування українських ЗМІ поза межами України.

Розвиток української преси на початку ХХ ст. Уплив революції 1905–1907 рр. на журналістику. Поява перших українськомовних часописів на українських територіях Російської імперії [газета «Хлібороб» (1905) – перший національний часопис українською мовою в Східній Україні; «Рідний край» (1905–1907, 1907–1914, 1914–1916) – політико-економічний та літературний часопис; перша щоденна українська газета «Громадська думка» (1905–1906) та її спадкоємець газета «Рада» (1906–1914)]. Політика царської влади стосовно розвитку української преси. Видання поза українськими землями.

Подальший розвиток преси в період до Першої світової війни. Особливості розгалуження часописів на українських територіях під Росією. Заснування партійних видань [«Слово», «Боротьба»] та ідеологічних органів [«Українська хата», «Дзвін»]. Українська преса в Росії [«Зоря», «Вільна Україна», «Наша дума», «Рідна справа»]. Поява тижневиків [«Село», «Засів», «Маяк», «Дніпрові хвилі»,«Світова зірниця»]. Літературно-наукові [«Нова громада», «Літературно-науковий вісник», журнал «Україна», «Записки Українського наукового товариства в Києві»] та галузеві часописи [«Сяйво», «Світло», «Молода Україна» «Український студент», «Рілля», «Наша кооперація»]. Українські органи іншими мовами [«Украинский вестник», «Украинская жизнь», «Ruthenische Revue», «Ukrainische Rundschau», «Ukrainische Nachrichten», «Ukrainische Korrespodenz»].

Становище преси в Галичині в період до Першої світової війни. Політичні реалії на західноукраїнських землях. Загальний стан розвитку періодики. Розгалуження і спеціалізація місцевих видань.

Українська журналістика і Перша світова війна. Особливості політичної ситуації. Становище із пресою на українських територіях Російської імперії. Періодика поза Україною. Західноукраїнські видання в період війни.

Преса українських січових стрільців (1915–1918 рр.). Загальна характеристика преси УСС. «Новініяда» і «Вісник Пресової Кватири УСС». Гумористично-сатиричні часописи стрільців [«Самохотник», «Бомба», «Самопал», «УСС» (Усу-сус), «Тифусна Одноднівка»]. Значення стрілецької преси.

Таборова преса в національно-духовному вимірі української журналістики. «Таборовий простір» українських часописів. Організація преси в умовах таборового життя. Проблематика таборової публіцистики. Значення таборової преси для розвитку української журналістики.

Українська преса державницького періоду (1917–1920 рр.). Українська преса на територіях під Росією в умовах національно-демократичної революції. Поширення урядових і партійних часописів. Розгалуження видань за спеціалізацією і географією. Українська преса періоду ЗУНР.

Комуністична й радянська преса в період між світовими війнами. Зародження комуністично-радянської преси. Три періоди розвитку комуністичної періодики. Преса Червоної армії. Преса комуністичного типу як явище.

Галицька журналістика в 1920–1930-х роках ХХ ст. Особливості суспільного розвитку в Західній Україні після Першої світової війни. Феномен західноукраїнської преси 20–30-х років ХХ ст. Розгалуження й спеціалізація галицької преси.

Часописи на Буковині, Волині й Холмщині. Особливості функціонування преси на Волині й Холмщині.Розвиток преси на Буковині. Уроки регіональної преси.

Часописи Карпатської України. Загальна характеристика та історичні умови розвитку закарпатських видань у першій половині ХХ ст. Періодизація розвитку преси краю. Часописи 1920–1930 рр. – особлива сторінка в закарпатській журналістиці першої половини ХХ ст.

Українські видання в Європі й за океаном після Першої світової війни. Огляд преси в Польщі й Чехії. Українські часописи у Франції та Німеччині. Періодика в Бразилії, США і Канаді. Видання на Далекому Сході та в Китаї.

Творча спадщина українських публіцистів першої половини ХХ ст. Визначальні риси вітчизняної публіцистики. Роль українських публіцистів утвердженні національної ідеї. Внесок С. Петлюри, С. Єфремова, Є. Чикаленка та інших українських майстрів слова в національну публіцистичну спадщину. Уроки української публіцистики.

Особливості зародження радіо й телебачення в Україні. Початки радіомовлення в Україні.Радіо як потужна пропагандистська машина комуністичного режиму. Створення радіомережі в Україні. Перші дослідження в галузі телебачення. Розвиток телебачення в Україні. Характерні риси українського телебачення радянської доби.

Українська преса в Другу світову війну. Політична ситуація напередодні Другої світової війни і українська періодика. Компартійно-фронтовий тип преси в роки Великої Вітчизняної війни. Видання ОУН – УПА і червоних партизанів. Заходи компартії в умовах фронту щодо діяльності преси. Відновлення періодики на визволених від фашизму територіях. Часописи в Україні під фашистською окупацією.

Розвиток журналістики в Україні в післявоєнний період (1940–1960-і рр.). Розгортання діяльності видань на територіях, звільнених від фашистських окупантів. Типові ознаки часописів післявоєнних років. Журналістика в хрущовську відлигу. Диференціація центральної і місцевої преси.

Українська журналістика в добу застою епохи Л. Брежнєва (1970–1980-і рр.). Період застою як історичне явище і його прояви в радянських ЗМІ. Русифікація та провінціалізація преси – невід’ємні риси журналістики нової радянської доби. Система підготовки журналістських кадрів у комуністичну добу. Переслідування інакодумаючих журналістів та подальша стагнація радянської преси.

Розвиток преси української діаспори в повоєнні десятиліття й на сучасному етапі. Преса української діаспори: проблеми й перспективи розвитку. Українська преса за океаном. Українські часописи в Східній і Західній Європі.

Преса в перебудовний період (1985–1991 рр.). Уплив процесу оновлення партійної влади на пресу. Роль ЗМІ в демократизації українського суспільства. Зміни в журналістиці за роки перебудови. Здобутки і втрати української преси.
Історія журналістики Незалежної України

Українська журналістика в новітню добу. Вітчизняна преса 1980 – 1990-х рр. у період національного відродження. Специфіка розвитку українських видань, інформагенцій, радіо, телебачення й Інтернету в перші роки незалежності України. Боротьба за свободу слова. Справи загиблих журналістів. Російські видання і видання національних меншин в Україні.

Вплив вітчизняної періодичної преси на розвиток української державності в 90-х роках ХХ століття. Ухвала Верховної ради України «Про позицію преси, телебачення і радіо України в годину державного перевороту та заходи, що випливають з цього». Дії періодичної преси щодо результативності голосування на підтримку «Акту проголошення незалежності України». Лист Н. Вакуленко у газеті «Правда» під назвою «Гей, славяне». Позитивні наслідки інформаційного впливу періодичної преси на розвиток української державності в 90-х роках ХХ століття.

Тенденції розвитку української газетно-журнальної публіцистики 1991–2012 рр. Щотижневий ілюстрований суспільно-політичний україномовний журнал «Український тиждень»: аудиторія і розповсюдження, колектив, структура видання, додаткова інформація, нагорода за внесок у розвиток української Вікіпедії. Щоденна друкована всеукраїнська суспільно-політична газета «Газета по-українськи»: сфера впливу політичних медіа. Український суспільно-політичний тижневик «Дзеркало тижня. Україна»: аудиторія видання, нагороди, колектив журналістів. Спеціальні проекти журналу «Кореспондент».

Стан розвитку українського радіомовлення за часів незалежності України. Всесвітня служба радіомовлення України. Сателітарні радіостанції України: «Люкс FM» (Київ), «Радіо 24, Всеукраїнська мережа» (Київ), «УР-1» (Київ), «УР-2» (Радіо «Промінь») (Київ), «УР-3» (Радіо «Культура») (Київ), «Радіо 5 – Ретро FM» (Київ), Радіо «Європа FM» (Київ), Національна мережа «Хіт FM» (Київ), «Русское Радио – Україна» (Київ), Радіо «Шансон» (Київ), Радіо «Шарманка» (Київ), «Авторадіо-Україна» (Київ), Радіо «Europa Plus Україна» (Київ), «Доросле радіо» (Київ), Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» (Київ), «Стильне радіо» (Київ), Радіо «M-FM» (Донецьк) та інші. Стан регіональних радіостанцій України. Проводове мовлення. Україномовні радіостанції світу. Українське Інтернет-мовлення. Українські синдикейшн-компанії.

Стан розвитку українського телебачення за часів незалежності України. Один з найстаріших та найпопулярніших каналів «Перший Національний». Діяльність телекомпанії «Студія 1+1». Телеканал «Інтер»: структура власності, політичний вплив, міжнародна співпраця, досягнення та нагороди. Телеканал «Україна»: супутникове мовлення та телепрограми власного виробництва. Український телевізійний канал «ICTV»: громадсько-політичні ток-шоу, активна робота у жанрі «інфотейнмент», документальні фільми та спецпроекти. Український телевізійний канал «Новий канал»: власники, рейтинги, авторські програми. «5 канал» – всеукраїнський телеканал, створений за стандартами «Бі-бі-сі». Український загальнонаціональний телевізійний канал «СТБ»: історія, програми (інформаційні, соціальні і пізнавальні програми, розважальні програми, реаліті шоу), досягнення та нагороди.

Стан розвитку вітчизняних мережевих ЗМІ періоду 1991–2012 рр. Зростання популярності Інтернет-ЗМІ в Україні. «Українська правда»: заснування, роль у наданні інформації громадськості під час Помаранчевої революції. Група сайтів «Української правди»: «Економічна правда», «Чемпіон», «Народні блоги», «ТаблоID», «Життя» «Історична правда». «Кореспондент.net» – інформаційно-новинний Інтернет-ресурс, сестринський проект журналу «Кореспондент». Інтернет-версії друкованих чи електронних ЗМІ. Законодавче регулювання дільності Інтернет-ЗМІ в Україні. Мовний аспект вітчизняних мережевих ЗМІ.

Тенденції розвитку української агенційної журналістики. Взаємини сучасних інформаційних агенцій і вітчизняних ЗМІ. Закон України «Про інформаційні агенства». Державне інформаційне агентство України – Укрінформ (Українське національне інформаційне агентство). Агенція «УНІАН»: забезпечення зарубіжних ЗМІ, а також інших зарубіжних закладів, організацій, окремих громадян об’єктивною інформацією про життя України та її народу. Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна»: 26 інформаційних продуктів на політичну й економічну тематику (кожен з яких має варіант англійською мовою), співпраця з найбільшим світовим інформаційним агентством Reuters.

Тенденції розвитку української фотожурналістики. Вітчизняні інформаційні агенції та фотожурналістика. Ринок цифрової фотграфії в Україні. Стан професійної освіти серед фотокореспондентів та фоторедакторів.

Заслужені українських журналісти та їх здобутки на професійній ниві. Професійна діяльність І. Аврамова, В. Боденчука, В. Вацко, І. Геращенко, Ю. Голобородько, Р. Горового, А. Григорука. Професійна діяльність М. Дорошенко, В. Жежери, В. Здоровеги, В. Кіпіані, Н. Кондратюк, С. Курпіля, М. Лісовенко. Професійна діяльність Ю. Матівоса, А. Михайленка, А. Москаленка, І. Найди, Л. Пастушенка, В. Плюща, О. Притули. Професійна діяльність І. Сподаренка, Д. Тузова, С. Тищенко, О. Фоміна, А. Франкова, Т. Хрущ, Є. Цимбалюка, С. Шустера.

Стан реалізації свободи слова преси в незалежній Україні. Закони України «Про інформацію» (1992), «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (1992), «Про інформаційні агентства» (1995), «Про телебачення і радіомовлення» (1993), «Про внесення змін і доповнень до положень законодавчих актів України, що стосуються захисту честі і гідності та ділової репутації громадян і організацій» (1993), «Про власність» (1992), «Про рекламу» (1997), «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (1998), «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (1998), «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» (1997), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань забезпечення та безперешкодної реалізації права людини на свободу слова» (2003) тощо. Фінансово-політична залежність ЗМІ та монопольний контроль інформаційного простору України з боку фінансово-політичних груп. Тиск на ЗМІ як найпоширеніша форма політичної цензури в незалежній Україні.

Діяльність та здобутки Національної спілки журналістів України. Історія створення здобутки Національної спілки журналістів України та її структура. Співпраця з міжнародними (ООН, ЮНЕСКО, Репортери без кордонів, Європейський Союз, Рада Європи, ОБРЄ, ПАРЄ, Британська Рада) та українськими організаціями й установами (Українська правнича фундація, Асамблея ділових кіл України, Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України, Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення України, Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини). Ініціювання парламентських слухань з питань свободи слова у січні 2001 року.

Кодекс професійної етики українського журналіста. Історія прийняття Кодексу професійної етики українського журналіста. Основні статті Кодексу.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка