1 Інклюзія — стратегія міжнародного законодавстваСкачати 177.65 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір177.65 Kb.
1.3. Інклюзія — стратегія міжнародного законодавства

Організація Об'єднаних Націй (ООН) понад півстоліття є визнаним міжнародним законотворцем. Засадничі законодавчі акти Організації Об'єднаних Націй визначили, що питання інвалідності стосуються сфери прав людини, а не лише реабілітації та соціального забезпечення.

Найбільш фундаментальним втіленням прав людини на міжнародному рівні є Загальна Декларація ООН про Пра­ва людини, що була прийнята у 1948 р. Хоча вона і не мала прямого відношення до осіб з обмеженими можливостями здоров'я, проте проголосила рівність прав „всіх людей без винятку". В преамбулі цього документу зазначається, „що визнання вродженої гідності та рівних і невід'ємних прав усіх членів людської спільноти є основою свободи, справед­ливості та миру у світі" [233, с.46].

Значним та дієвим кроком у визначенні прав осіб з обме­женою життєдіяльністю було прийняття 20 грудня 1971 року Генеральною Асамблеєю ООН Декларації про права розумово відсталих осіб [235]. Згідно з цієї Декларацією розумово відсталі мають ті самі права, що і всі інші члени суспільства. Вони мають право на медичне обслуговування, матеріальну забезпеченість, освіту та професійну підготовку відповідно до можливостей, на проживання у колі сім'ї чи перебування у спеціальних закладах, де умови оптимально наближені до звичайних умов проживання, що затверджує їхнє право на повну інтеграцію у суспільство. Асамблеєю було заявлено, що мають бути відповідні правові гарантії з метою захисту розу­мово відсталих осіб від будь-яких порушень (зловживань), що можуть виникнути при обмеженні чи анулюванні їхніх прав. Декларація про права розумово відсталих осіб стала першим нормативно-правовим документом щодо визнання людей з неповносправністю суспільно повноцінною в со­ціальному сенсі меншиною, яка потребує правового захис­ту та підтримки, оскільки саме розумово відсталі  найчастіше сприймалися як неповноцінна меншість серед людської спільноти.

9 грудня 1975р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила Де­кларацію про права інвалідів. У ній зазначено, що: „Інваліди, незважаючи на причину, характер і складність їхніх каліцтв або порушень, мають ті ж основні права, що й їхні співгромадяни того ж віку" [235,с.46]. У цьому нормативно-правовому документі заявлено, що інваліди мають отримувати необхідну підтримку, яка б дала змогу максимально виявити свої можливості і здібності та прискорила процес їхньої інтеграції у суспільство.

У цих міжнародних документах вперше було визнано, що інвалідність є не медичною, а соціальною проблемою, проблемою прав людини.

Для здійснення впливу на суспільну думку щодо осіб з порушеннями та розробки рекомендацій урядам, що ратифі­кували ці документи, Організацією Об'єднаних Націй 1981 рік був проголошений Роком інваліда, а період 1983-1992 - Десятиріччям інвалідів.

Саме в цей час міжнародне співтовариство визначило основні принципи щодо формування політики стосовно осіб з обмеженими можливостями здоров'я, які зобов'язували уряди країн бути відповідальними за впровадження системи, яка працює на усунення умов, що спричиняють інвалідність; забезпечити особам з функціональними обмеженнями можливості досягнути однакового з іншими співгромадяна­ми рівня життя, в тому числі, й можливості одержати освіту. Міжнародне співтовариство засудило маргіналізацію осіб з обмеженими можливостями здоров'я і зобов'язало уряди країн створити умови для їхнього перебування у звичному соціумі та ін.

Питання міжнародного регулювання прав дітей-інвалідів окреслено в ухваленій у 1989 році Конвенції ООН про пра­ва дитини [234]. У 1991 р. Україна приєдналася до країн, що ратифікували цю Конвенцію. Вона ґрунтується на визнанні прав усіх дітей, на пріоритеті загальнолюдських цінностей та гармонійному розвитку особистості, недискримінації дитини-інваліда за будь-якими ознаками. Вперше в історії міжнародного правового законодавства визначено пріоритети інтересів дитини у суспільстві, наголошується на необхідності особли­вої турботи про дітей-інвалідів. Так, у статті 2 наголошується, що наявність інвалідності у дитини є підставою для захисту від дискримінації, тобто визнається той факт, що проблема інвалідності входить у правозахисне поле [234,с.46]. Втім, антидискримінаційний принцип не обмежує правову дифе­ренціацію дітей, оскільки він допускає надання спеціальної підтримки при здобутті освіти дітьми-інвалідами або додатко­вих заходів для найповнішого розкриття їхнього потенціалу. У статті 3 Конвенції ООН про права дитини наголошується, що „при будь-яких діях стосовно дітей, перш за все, мають вра­ховуватися їхні інтереси", вочевидь, перш за все в інтересах дитини, зокрема дитини-інваліда, не бути ізольованими від свого оточення, від домівки та батьків [234,с.46 ]. Стаття 12 - „... про право на увагу та серйозне ставлення" - забезпечує всіх дітей правом на участь у прийнятті рішень стосовно їх­нього життя, оскільки право дітей-інвалідів бути почутим дає змогу з'ясувати дискримінаційне ставлення до них [234,с.46]. У статті 23 Конвенції зазначається, що „Неповносправна в розумовому чи фізичному відношенні дитина повинна мати повноцінне і достойне життя в нормальних умовах, які спри­яють зростанню впевненості в собі та забезпечують її участь у житті суспільства... Дитина-інвалід має право на особливий догляд, освіту, допомогу в тому, аби мати повноцінне і гідне життя в умовах, що забезпечують максимальну самостійність і соціальну інтеграцію" [234,с.47].

Право всіх без винятку дітей на одержання освіти є ключо­вим положенням цієї Конвенції, оскільки освіта є самоцінною і визнається фундаментальним правом кожної людини. Освітнім правам дітей присвячена стаття 28, де зазначається, що „Держа­ви визнають право дитини на освіту, з метою поступової реалі­зації цього права на основі надання рівних можливостей вони повинні:  • забезпечити обов'язковою, доступною, безоплатною освітою всіх дітей;

  • сприяти здобуттю середньої освіти у різних формах, в тому числі загальноосвітнє і професійне навчання; зробити їх можливими і доступними для кожної дити­ни, а також розробити відповідні заходи, як-то, впро­вадження безкоштовної освіти та надання, за потреби, фінансової допомоги;

  • зробити здобуття вищої освіти доступною для всіх на основі врахування інтелектуальних здібностей у будь-який доречний спосіб;

  • забезпечити доступність освітньої і професійної ін­формації для всіх дітей;

  • вживати заходів для регулярного відвідування шко­ли та зменшення випадків відрахування зі школи" [234,с.48].

Шляхи реалізації права рівних можливостей на здобуття освіти неповносправними особами та визнання інтегровано­го навчального середовища, тобто звичайних масових шкіл, як пріоритетного окреслено в „Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для інвалідів", що були затвердженні 20 грудня 1993 року на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН [236].

Зокрема, Правило 6. Освіта, засвідчує, що „Держави мають визнавати принципи рівних можливостей в галузі початкової, середньої та вищої освіти для дітей, молоді та дорослих, що мають інвалідність в інтегрованих структурах. Освіта інвалідів має бути невід'ємною частиною системи загальної освіти" [236, с. 47].

В Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей було визначено умови, за яких має здійснюватися навчання в інтегрованому середовищі. Це, перш за все:


  • навчання у звичайних школах передбачає забезпечен­ня послуг перекладачів та інших відповідних допоміжних послуг. Потрібно гарантувати відповідний доступ та допоміжні послуги, що необхідні для задоволення потреб осіб з різними формами інвалідності;

  • відповідальність за освіту інвалідів в інтегрованих структурах мають бути покладені на органи загальної освіти;

  • до процесу навчання на всіх рівнях необхідно залуча­ти батьківські громади та організації інвалідів;

  • навчанням забезпечити всіх дітей з різними формами та ступенями інвалідності, в т. ч. найтяжчі;

  • особливу увагу варто приділяти дітям раннього віку, які є інвалідами, дітям-інвалідам дошкільного віку, дорослим-інвалідам.

Навчання осіб з порушеним розвитком в інтегрованих умовах передбачає, як зазначається у 6 пункті, формування відповідної освітньої політики, розробку науково-методичного та навчального забезпечення:

Для забезпечення інвалідам можливостей навчання у звичайних школах державам необхідно:

а)  мати чітко визначену політику, що усвідомлюється і приймається як школами, так і громадськістю в цілому;

б)  забезпечити гнучкість навчальних програм, можли­вості вносити до них доповнення та зміни;

в)  забезпечити високоякісними навчальними матеріалами, налагодити постійну підготовку викладачів та надання їм підтримки.

„Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів" визначають інтегроване навчання пріоритетною формою в здобутті освіти неповносправними, втім, воно не є альтернативою спеціальній освіті на певних ета­пах освітнього реформування. Так, у пункті 8 та наступних вказується: „У випадках, коли система загальної шкільної освіти все ще відповідним чином не задовольняє спеціальних потреб усіх осіб з порушеннями, можливо передбачити спе­ціальне навчання. Як відомо, в нинішній час спеціальна осві­та в ряді випадків є найбільш прийнятною формою навчання деяких учнів-інвалідів. Зокрема, через особливі комунікативні потреби глухим і сліпоглухим доцільно організувати їхнє навчання в спеціальних школах чи класах. Однак, воно має бути зорієнтоване на підготовку учнів до навчання в системі загальної шкільної освіти. Якість такого навчання має відповідати тим же стандартам і цілям, що і навчання в системі загальної шкільної освіти і бути тісно з ним пов'язаною. Для учнів з порушеннями, як мінімум, виділяти ту ж частку ре­сурсів на освіту, що і для звичайних учнів" [236, с. 47].

Освітні Правила „Стандартів" визначають, що державам варто прагнути до постійного інтегрування спеціальних навчальних закладів у систему загальної освіти.

„Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів" слугували правовою основою для розробки подальших шляхів удосконалення системи здобуття освіти неповносправними.

Інноваційна освітня концепція щодо навчання дітей з обмеженими можливостями здоров'я була представлена на Всесвітній Конференції з освіти осіб з особливими потреба­ми: доступ та якість, яка проведена за підтримки ЮНЕСКО в Іспанії, в Саламанці 7-10 червня 1994 року. Концептуальні засади щодо здобуття освіти неповносправними викладено в Саламанкській декларації та Рамках дій щодо освіти осіб з особливими потребами, і мали слугувати основою освітньої політики і практичної діяльності 92 -х держав-учасниць кон­ференції [257].

Federico Mayor, головуючий конференції, у Передмові Саламанкської декларації заявив: „Ці документи базуються на принципі включення шляхом визнання необхідності діяти в напрямі створення „Школи для всіх", - закладів, що об'єднують всіх, враховують відмінності, сприяють процесу навчання і відповідають індивідуальним потребам... Ця політика повин­на бути складовою педагогічної стратегії і, безсумнівно, нової соціальної й економічної політики. Для цього необхідно провести кардинальну реформу загальноосвітніх навчальних за­кладів" [257, с.1].

У Саламанкській декларації вказується, що кожна дити­на має унікальні особливості, інтереси, здібності та навчальні потреби і відповідно варто розбудовувати системи освіти і розробляти навчальні програми таким чином, аби брати до уваги широке розмаїття цих особливостей і потреб. Особи, що мають особливі потреби, зазначається в Декларації, повинні мати доступ до навчання у звичайних школах, які мають створити їм умови, використовуючи педагогічні методи, що зорієнтовані в першу чергу на дітей, з метою задоволення цих потреб. Наголошується на тому, що звичайні школи з такою інклюзивною орієнтацією найефективніший засіб боротьби з дискримінаційними настроями, створення доброзичливої атмосфери у громадах, побудови інклюзивного суспільства і забезпечення навчанням усіх.

У зверненні до всіх урядів наголошується, що пріоритетним з точки зору політики та бюджетних асигнувань має бути реформування системи освіти, яке б дало змогу охопити навчанням всіх дітей, незважаючи на індивідуальні відмінності та труднощі; законодавчо визнати принцип інклюзивної освіти, який полягає в тому, що всі діти перебувають у звичайних школах, за винятком тих випадків, коли не можна вчинити інакше; всіляко заохочувати обмін досвідом з країнами, що мають інклюзивну систему навчання; сприяти участі батьків, громад, громадських організацій осіб з неповносправністю в процесах планування та прийняття рішень, що стосуються задоволення спеціальних навчальних потреб; всіляко сприяти розробці стратегій діагностування та визначення особливих потреб у дітей, а також розробляти науково-методичні аспекти інклюзивного навчання; значну увагу варто приділити підготовці педагогів до роботи в системі інклюзивної освіти.

Керівним, основоположним принципом прийнятих „Рамок дій", стало твердження, що „.. .школи повинні приймати всіх дітей, незважаючи на їхні фізичні, інтелектуальні, со­ціальні, емоційні, мовні та інші особливості. До них відносяться діти з розумовими та фізичними вадами, безпритульні і працюючі діти...." [25, с.9]. Саме школи, як зазначається у цьому документі, мають стати взірцем для суспільства щодо орієнтації на задоволення потреб людей, суспільства, в якому з повагою ставляться до їхніх відмінностей.

У вступі „Рамок дій" вказується, що певна кількість дітей, перебуваючи у школі, стикається зі значними труднощами в навчанні, маючи спеціальні освітні (навчальні) потреби. Термін „спеціальні навчальні потреби" стосується всіх дітей і молодих людей, потреби яких залежать від різних видів фізичної або розумової недостатності, чи труднощів, пов'язаних з навчанням. Значна кількість дітей стикається з труднощами в навчанні і, таким чином, маю спеціальні навчальні потреби на певних етапах свого навчання у школі" [257,с.8]. Відповідно навчання, як визначено в Саламанкській декларації, варто адаптувати до потреб дітей, а не „підганяти дітей під незмінні та сталі навчальні умови". Школи повинні знаходити шляхи для успішного навчання всіх дітей, в т. ч. і з серйозними фізичними чи розумовими вадами, для цього мають бути розроблені педагогічні заходи, зорієнтовані на потреби учнів.

Саме на цих основних визначеннях базується концепція інклюзивної школи, „школи для всіх". Декларація засвідчила, що упродовж тривалого часу проблеми людей з розумовими і фізичними вадами ускладнювалися обмеженими можливостями суспільства, яке концентрувало основну увагу на недоліках, а не на потенційних можливостях цих осіб.

Інклюзивні школи, як зазначається у документі, мають не лише забезпечити високоякісною освітою всіх дітей, а й сприяти усуненню дискримінаційних установок і настроїв, створювати сприятливу атмосферу у громадах та розвитку інклюзивного суспільства, змінюючи перспективи соціального облаштування.

„Рамки дій щодо освіти осіб з особливими потребами" окреслили інноваційні підходи до здобуття освіти неповносправними, які прийняті світовою спільнотою. Оскільки саме ці інноваційні підходи лягли в основу освітнього реформування у більшості розвинених країн світу, зупинимося дещо детальніше на їхньому висвітленні (є основоположни­ми для дослідження).

Нові підходи до здобуття освіти особами з особливими потребами, як зазначається у документі, зумовлені тенденціями, що панують в галузі соціальної політики упродовж останніх двох десятиліть. Це тенденції соціальної інтеграції, повноцінної участі у суспільному житті всіх членів громади та боротьби з будь-яким відчудженням. У галузі освіти це означає розробку стратегій, що сприяють забезпеченню рівності можливостей. Аналітичні матеріали, що були надані багатьма країнами при підготовці Саламанкської декларації та „Рамок дій" засвідчили, що інтеграція дітей і молоді з особливостями розвитку найкраще відбувається через навчання в інклюзивних школах у місцевих громадах. Саме за таких умов особи з особливими навчальними потребами можуть досягти найкращих результатів у здобутті освіти та соціальної інтеграції. Втім, для досягнення успіхів при інклю­зивному навчанні необхідні зусилля не лише з боку вчителів та персоналу школи, а й з боку однолітків, батьків, членів родини і та. ін.

Зважаючи на основний принцип інклюзивної школи, який полягає в тому, що всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це можливо, не переймаючись будь-якими труднощі чи відмінностями між ними, необхідно визнавати і враховувати різні потреби учнів шляхом розробки відповідних навчальних планів, застосування організаційних заходів, розробки стратегій викладання, використання необхідних ресурсів та зв'язків з місцевими громадами.

Діти з особливими навчальними потребами мають одер­жувати необхідну додаткову підтримку, яка може їм знадо­битися для забезпечення ефективності навчання. Спільне навчання дітей з особливими потребами та їхніх однолітків гарантує взаєморозуміння та солідарність між дітьми.

„У рамках інклюзивних шкіл діти з особливими освітні­ми потребами мають одержувати додаткову допомогу, яка їм потрібна для забезпечення їхнього повноцінного навчання. Інклюзивні школи є найефективнішим засобом, що гарантує солідарність між дітьми з особливими потребами та їхніми однолітками. Зарахування дітей до спеціальних шкіл, спеціальних класів чи до секцій в межах будь-якої школи на постійній основі має бути виключенням, рекомендованим тільки в тих випадках, коли цілком очевидним є те, що навчання у звичайних класах не може задовольнити освітні чи соціальні потреби певної (окремої) дитини, або, якщо це необхідно для благополуччя цієї дитини або інших дітей" [257, с.1].

Зважаючи на те, що в Європейських країнах здобуття освіти неповносправними відрізняється, зокрема, з урахуванням розвитку та розгалуження системи спеціальних навчальних закладів, у „Рамках дій" означено, що країни з добре відлагодженою системою спеціальної  освіти осередки інклюзивного навчання можна зорганізувати на базі цих закладів, оскільки персонал таких навчальних закладів має необхідний досвід у виявленні таких дітей та у роботі з ними. У зазначених навчальних закладах можуть зор­ганізувати   центри професійної підготовки та координу­ючі центри для фахівців, що працюють у звичайних шко­лах. Персонал спеціальних шкіл може надавати допомогу у розробці та складанні навчальних планів, використанні методики з урахуванням особливих навчальних потреб школярів. Наразі у спеціальних школах можуть навчатися ті учні з різними вадами психофізичного розвитку, які не можуть здобувати освіту у звичайній школі.

Країни, де незначна кількість спеціальних шкіл або вони взагалі відсутні, мають розвивати інклюзивні школи та сис­тему надання спеціальних послуг, зокрема, через організацію координаційних центрів.

Аналітичні дані, подані країнами, що розвиваються, за­свідчують, що, в основному, спеціальні послуги одержують діти з обмеженими можливостями, які проживають у місь­ких зонах, діти в сільських районах спеціальними послугами не забезпечені взагалі. І тому планування в галузі освіти, яке здійснює уряд, має концентруватися на освіті всіх осіб у всіх регіонах будь-якої країни за будь-яких економічних умов, як у школах державного сектора, так і у приватних.

Певна увага в означеному документі приділяється участі в освітніх програмах дівчат і жінок з фізичними та розумовими вадами, оскільки порушення у осіб жіночої статі сприяють виникненню у них додаткових труднощів.

І насамкінець, підкреслюється, що нові підходи щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами, викладені в „Рамках дій" є загальним спрямуванням для планування дій у галузі освіти для неповносправних, відповідно вони потребують певної адаптації, аби відповідати місцевим потребам та обставинам. З метою підвищення ефективності їх варто доповнювати національним, регіональними та місцевими планами дій, в основу яких має бути покладено устремління суспільства забезпечити освіту для всіх.

У „Рамках дій щодо освіти осіб з особливими потреба­ми" викладено керівні принципи діяльності на національ­ному рівні, що стосуються політики та організації, зокрема, країнам пропонується розглянути наступні дієві кроки стосовно освітньої політики та проведення певних організацій­них заходів в цій галузі. Так, законодавчо варто визнати принцип рівності можливостей для дітей, молоді та дорослих з фізичними і розумовими вадами в галузі освіти, здобуття її, за можливості, в інтегрованих умовах з паралельними і до­датковими заходами в галузях охорони здоров'я, соціального забезпечення, професійної підготовки та ін. Освітня політика на всіх рівнях, від національного до місцевого, має передбачати, що кожна дитина з розумовими чи фізичними вадами повинна відвідувати школу за місцем проживання. Кожен випадок, що порушує це правило, потребує окремого розгляду і припустимий лише тоді, коли задоволення потреб дитини можна забезпечити тільки в спеціальній установі, однак, на­віть за таких умов навчання цих дітей не може відбуватися повністю окремо, варто сприяти їхньому перебуванню у звичайних школах упродовж певного часу або навчального дня. Особливої уваги потребують діти і молодь зі складними і комбіноваими розумовими та фізичними вадами, вони мають здобувати освіту з урахуванням їхніх потенційних можли­востей. Також важливо, як зазначається в „Рамках дій", вра­ховувати індивідуальні відмінності та особливості, зокрема, варто визнати значущість мови жестів в якості засобу комунікації між особами з порушеним слухом, мають бути передбачені відповідні заходи щодо забезпечення здобуття освіти національною мовою жестів. Враховуючи особливі потреби глухих у комунікації, можливо, здобуття освіти доцільно зорганізовувати в спеціальних школах чи класах.

Глобальною стратегією, як зазначається у документі, має бути реабілітація осіб з порушеннями із залученням ресурсів громад щодо надання підтримки при інклюзивному навчанні; її варто здійснювати завдяки спільним зусиллям самих осіб з розумовими і фізичними вадами, їхніх сімей, благодійних організацій тощо. При цьому державне фінансування має підтримувати інклюзивні школи, заохочувати їх; реорганізувати загальну адміністративну структуру; зняти бар'єри, при переході зі спеціальної школи у звичайну; відстежувати та проводити моніторинг учнів, що мають особливі навчальні потреби і потребують відповідної підтримки. Для цього, наголошується в „Рамках дій", варто зорганізувати коорди­націю зусиль між освітніми органами й органами охорони здоров'я, соціального забезпечення і працевлаштування, бе­ручи до уваги й орієнтуючись на допомогу, яку можуть нада­ти неурядові та благодійні організації.

„Рамки дій щодо освіти осіб з особливими потребами" означили, що розвиток інклюзивних шкіл потребує проведен­ня певних заходів, зокрема, ефективних зусиль з інформування суспільства з метою усунення упереджень та формування позитивної суспільної думки щодо можливостей осіб з об­меженими можливостями здоров'я, окрім цього, необхідно розробити та впровадити широку програму підготовки пер­соналу інклюзивних шкіл, а також організації надання необхідних допоміжних послуг.

Для забезпечення успішного навчання всіх дітей у школі, як зазначено у документі, необхідно передбачити гнучкість навчальних програм, таким чином, аби задовольнити потреби дітей з різними можливостями та здібностями; діти з особливими потребами мають одержувати необхідну додаткову підтримку в контексті виконання загальноприйнятої навчальної програми, а не користуватися спеціально розробленими; підтримка має здійснюватися на постійній основі, починаючи з мінімальної допомоги, і за необхідності, отримувати її від фахівців у школі та від зовнішніх служб надання спеціальної допомоги, значна роль при цьому відводиться використанню відповідних технічних засобів; значна увага має приділятися проведенню наукових досліджень, як на національному, так і регіональному рівнях, з метою розробки інноваційних тех­нологій навчання, які б сприяли успішності у здобутті освіти дітьми з особливими навчальними потребами, належну увагу треба приділяти і поширенню цієї інформації. У прийнятих „Рамках дій" наголошується, що розробки інноваційних технологій навчання осіб з обмеженими можливостями здоров'я, навчально-методичного забезпечення варто включати в програми досліджень науково-дослідних інститутів і центрів, залучати до цієї діяльності педагогів-практиків, проводити спільні експериментальні дослідження в кількох країнах.

Одним із ключових факторів у впровадженні інклюзив­ного навчання є, як зазначається у прийнятому документі, підготовка педагогічного персоналу. Програми цієї підготовки мають забезпечити позитивну орієнтацію педагогів стосовно фізичних і розумових вад, професійні вміння педагогів передбачають: належне оцінювання особливих потреб дітей, адаптацію змісту навчальних планів, використання допоміжних навчальних технологій, планування та реалізацію спіль­ної діяльності різнопрофільних фахівців і батьків дітей з об­меженими можливостями здоров'я. Дедалі більше визнання набуває тенденція залучення до педагогічної діяльності в інклюзивному середовищі в якості рольової моделі осіб з фізичними вадами, оскільки вони можуть слугувати прикладом успішної особистісної реабілітації.

Окремий розділ „Рамок дій" присвячено зовнішнім службам підтримки. Зазначається, що діяльність служб підтримки має вирішальне значення для успішного впро­вадження інклюзивного навчання. Допомогу звичайним школам можуть надавати як педагогічні заклади, так і персонал спеціальних шкіл. Спеціальні школи можуть виступати як навчально-методичні центри, що надають допомогу дітям з особливостями розвитку, які вчаться у звичайних школах, надаючи відповідні технічні ресурси та залучаючи до роботи спеціальних педагогів. Зовнішня підтримка з боку різнопрофільних фахівців має надаватися від різних установ, що координують цю діяльність.

Серед пріоритетних складових інклюзивної освіти визначено виховання та навчання дітей раннього віку, оскільки успішна діяльність інклюзивних шкіл значною мірою залежить від завчасного виявлення, діагностування та надання допомоги дітям раннього віку з особливими потребами. Особлива увага має приділятися розробці навчальних програм для дітей віком до 6 років, враховуючи їхні потенційні можливості у фізичному, інтелектуальному та соціальний розвитку при підготовці їх до навчання у школі.

У документі особлива увага приділяється, співробітництву педагогічного персоналу, фахівців, громадських та благодійних організацій з батьками, оскільки саме батьки повинні мати визначальне право у виборі освітніх послуг для своєї дитини, повну інформацію про особливі потреби своєї ди­тини та можливості для їх задоволення, саме батьків варто сприймати як активних партнерів при прийнятті рішень сто­совно навчання, які можуть контролювати, стежити за проце­сом навчання, брати в ньому участь. Відтак, їх варто всіляко заохочувати до цього. Урядам необхідно сприяти створенню та поширенню батьківських асоціацій, приймати законодавчі акти щодо батьківських прав. Також варто приділяти увагу поширенню впливу громадських організацій, членами яких є особи з порушеним розвитком, зокрема залучаючи засоби масової інформації, оскільки вони можуть відігравати значну роль у формуванні позитивного ставлення до інтеграції у сус­пільство осіб з порушеннями психофізичного розвитку шляхом впровадження інклюзивного навчання через висвітлення та популяризацію позитивних прикладів.Серед основоположних висновків „Рамок дій щодо осві­ти осіб з особливими потребами" стосовно означеної проблеми, варто виокремити наступні: „Розвиток інклюзивних шкіл в якості найефективнішого засобу забезпечення освітою всіх необхідно визнати основним напрямом урядової політики, і потрібно виділити це як пріоритет у програмі розвитку країни. Тільки таким чином можливо мобілізувати відповідні ресурси... Поряд із тим, що громади можуть відігравати ключову роль у розвитку інклюзивних шкіл, непересічне значення мають заохочувальні заходи і підтримка урядів у пошуку ефективних та прийнятних рішень" [257,с.18]. Зазначається, що реально можна було б розпочати з надання допомоги тим школам, які висловили бажання впроваджувати інклюзивне навчання й приступити до проведення експериментальних проектів в окремих областях з метою набуття досвіду і поступового його широкого впровадження.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка