1. Економіка та управління підприємством: системно-функціональний аспекДата конвертації24.04.2016
Розмір274 Kb.


ЗМІСТ

1. Економіка та управління підприємством:

системно-функціональний аспект .- 3

1.1. Системна сутність, основи управління

та структурування підприємства ……………………………………………..3

1.2. Підприємство як виробнича система 6 1. Підприємство як соціальна система 12

 2. Результативність функціонування,

безпечний та кризовий системні стани підприємства 17

1.5. Економічна стійкість функціонування підприємства 19

2. Стратегічне управління та розвиток

підприємства 20

Рекомендована література 24

Додаток А. Перелік питань з інформатики та комп'ютерної техніки, що включаються до програми кандидатського іспиту зі спеціальності 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами

(За видами економічної діяльності)" 27Додаток Б. Рекомендована література
з інформатики та комп'ютерної техніки 30

у-1

1. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

1.1. Системна сутність, основи управління та структурування підприємства

Закони, принципи, функції та технологія управління підприємством.

Сутність законів функціонування та розвитку організації як соціально-економічної системи. Закони розвитку організації: закони 1-го рівня - закон синергії, закон самозбереження, закон розвитку організації, закон єдності, та закони II -го рівня: закон інформованості - впорядкованості, закон відповідності керівної та керованої систем управління, закон композицій та пропорційності (гармонії), закон економії часу. Управління як складний двоконтурний процес: управління функціонуванням і розвитком підприємства.

Склад та зміст принципів управління підприємством: одноосібного керування та колегіальності; єдності господарського та соціального керівництва; поєднання галузевого та територіального управління; планового ведення діяльності; поєднання матеріального та морального стимулювання; наукового підходу до управління; поєднання прав, обов'язків та відповідальності; підбору та розстановки кадрів; спадковості господарських рішень, ієрархічності і гнучкості системи управління, відповідності керуючої та керованої систем (об'єкту та суб'єкту управління), зворотного зв'язку.

Застосування економічних, організаційно - розпорядних та соціально -економічних методів управління підприємством.

Моделі, технології, методи обґрунтування управлінських рішень. Інтуїтивна та раціональна технології прийняття, рішень. Можливості та сфери застосування аналітичних, статистичних, теоретико-ігрових методів та методів математичного програмування. Інструменти обґрунтування управлінських рішень. Обґрунтування рішень в умовах невизначеності. Теоретико-ігрові методи прийняття управлінських рішень.

Структурування внутрішнього середовища підприємства. Внутрішній економічний механізм взаємодії підрозділів підприємства. Принципи й форми функціонування внутрішнього економічного механізму. Економічний механізм АПК.

Системна побудова підприємства: виробничо-технічний, організаційний, економічний аспекти структурування. Горизонтальний та вертикальний поділ праці на підприємстві, кооперація та інтеграція діяльності підприємств як структуроутворюючі фактори. Виробнича, логістична, соціальна, інформаційна інфраструктура як елементи системи управління підприємством, обґрунтування їх окремих складових. Економічна доцільність та напрями розвитку виробничої, логістичної й соціальної інфраструктури суб'єктів господарювання. Управління інформаційними ресурсами та проектування інформаційної системи підприємства. Роль та функції інформаційного менеджменту в системі управління сучасним підприємством. Сутність, призначення та методи формування "баз стратегічних даних" (БСД). Стратегічні елементи інформаційних систем підприємств та формування підсистеми стратегічного моніторингу. Маркетингова інформаційна система підприємства.

Діалектичний зв'язок процесу та структури управління підприємством. Призначення, межі ефективності, переваги та недоліки різних типів організаційних структур. Фактори формування та методи вибору типу організаційної структури управління. Тенденції і перспективні напрямки розвитку організаційних структур управління. Організаційні структури та технологія менеджменту: сутність взаємозв'язку. Служба маркетингу в системі управління підприємством."

Галузева структура підприємств, методика її визначення, аналізу і оцінки ефективності. Оптимізація галузевої структури, спеціалізація, кооперування і комбінування в промислово - переробному виробництві та його ефективність. Концентрація виробництва, методологія виміру та її вплив на ефективність виробництва. Економічна концентрація та форми її впливу в аграрно-продовольчому комплексі. Диверсифікація виробництва, її форми, види, переваги і загрози,

Організаційно - економічні основи створення та функціонування
трудових колективів в агропромислових формуваннях.

Взаємозв'язок організаційно-правової форми господарювання та організаційної структури підприємства. Розвиток підприємництва та зміни орг. структур управління: структури матричного, проектного типу, мережеві, дорадчі, цільові. Підприємництво в АПК організаційно-правові основи і особливості створення, структурування та функціонування підприємств в АПК.Ринок як зовнішнє середовище господарювання підприємства. Загальне середовище господарювання та його чинники (природні, демографічні, політичні, науково-технічні, економічні, міжнародні). Операційне середовище функціонування підприємства (постачальники ресурсів, споживачі продукції, посередники, конкуренти). Ринок як динамічна система, концепція динамічної ринкової рівноваги. Типи ринкових структур та конкурентна поведінка підприємств. Ринкова ціна і фактори її формування на макро- і мікрорівнях. Види ринкових цін та прояв їх стимулюючої, синхронізуючої сигнальної функції. Рентний принцип ціноутворення у сільському господарстві. Цінова конкуренція і цінова конкурентоспроможність. Поняття мінімальної ціни і фактори підвищення цінової конкурентоспроможності. Ціни на сільськогосподарську продукцію і продовольство на сучасному етапі.

Особливості конкурентної поведінки в структурах досконалої та недосконалої конкуренції. Конкуренція та конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку, необхідність розробки стратегій конкуренції. Конкурентний статус підприємства. Методи визначення, фактори та показники, що визначають конкурентоспроможність підприємства. Модель конкурентоспроможного підприємства. Вплив галузевих особливостей на конкурентоспроможність підприємства. Методи управління конкурентоспроможністю підприємства.

Аграрний ринок - середовище реалізації продукції підприємств та формувань АПК. Складові аграрного ринку. Аграрні товарні біржі. Агроторгові доми і сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Оптова і роздрібна торгівля в системі інфраструктури аграрного ринку.

Ринкова інфраструктура і її роль у формуванні соціально-орієнтованої економіки. Зовнішні та внутрішні ринки. Інформаційне забезпечення та консультаційна діяльність як складові інфраструктури аграрного ринку.

Ринково-правові основи функціонування підприємства та здійснення підприємницької діяльності. Вплив ринкових умов на зміну оргструктури підприємства. Напрямки адаптації підприємств до умов мінливого ринкового середовища.

1.2. Підприємство як виробнича система

Ресурсний потенціал підприємства. Сутність ресурсів і активів підприємства. Характеристика матеріальних і нематеріальних активів підприємства. Роль нематеріальних активів, їх оцінка та амортизація. Оборотні та необоротні активи в системі функціонування підприємства. Узагальнення активів і капіталу в балансі підприємства. Балансові пропозиції та їх роль в оцінці діяльності підприємства. Ефективність використання земельних ресурсів підприємства.

Основні засоби. Класифікація та оцінка основних засобів. Методи амортизації основних засобів та їх обґрунтування. Роль амортизаційної політики в інвестиційній активності підприємства. Проблеми оновлення і підвищення технічного рівня основних засобів виробничого призначення.

Оборотні засоби. Стадії обігу та склад оборотних засобів. Оцінка оборотних засобів на різних стадіях операційного циклу. Визначення обсягу оборотних засобів і оптимізація їх структури. Вплив структури оборотних засобів на ліквідність балансу.

Персонал як основний ресурс підприємства та об'єкт партнерських відносин. Форми участі персоналу в капіталі та прибутку підприємства. Продуктивність праці та методичні підходи до її визначення. Прогнозування (планування) рівня продуктивності персоналу на підприємстві. Методика визначення продуктивності праці в агропромисловому виробництві, аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства.

Форми і системи оплати праці робітників. Права засновників щодо вибору форми і системи оплати праці. Сучасні тенденції у застосуванні форм заробітної плати. Зарубіжний і вітчизняний досвід участі працівників у прибутках (доходах) і власності приватизованих підприємств.

Галузеві особливості паспортизації умов праці та класифікації робочих місць в. агропромисловому виробництві. Вимоги до організації робочого місця як системи праці. Організаційні системи забезпечення та обслуговування робочих місць. Побудова системи нормування праці. Роль державних органів системи "Агропропраця" в налагодженні процесів нормування праці на рівні окремих підприємств.

Формування систем оплати праці як чинника мотивації трудової діяльності персоналу підприємств галузі сільського господарства та АПК. Державне регулювання оплати праці. Договірне регулювання оплати праці. Різновиди систем оплати праці на підприємствах АПК. Формування системи надбавок, доплат та преміювання персоналу. Сфера використання натуральної оплати праці в сільському господарстві.

Склад і джерела фінансових ресурсів підприємства. Грошові потоки підприємства та їх оцінка з урахуванням фактора часу. Формування і вартість капіталу. Статутний капітал підприємства, визначення та обґрунтування його розміру. Вартість підприємства та інших доходних активів.Управління виробничим процесом. Виробничий процес як основний вид операційної діяльності, його складові та принципи раціональної організації. Типи виробництва (одиничне, серійне, масове) та їх техніко-економічне обґрунтування. Методи організації виробничих процесів. Переваги ї вади потокового виробництва. Організаційно-економічні умови застосування і економічна оцінка непотокового виробництва. Тенденції розвитку потокових і непотокових методів організації виробничих процесів.

Інтенсивність виробництва та її вплив на ефективність. Поняття економічного типу розвитку підприємства і характеристика його видів. Прискорення обороту авансових ресурсів та його вплив на інтенсивність і ефективність виробництва.

Закони організації виробництва та сучасні принципи й методи управління операціями. Функції системи управління операційною діяльністю. Структура, зовнішнє оточення та життєвий цикл операційної системи. Вимоги, яким мають відповідати операційні системи на сучасному етапі розвитку. Загальна характеристика процесу проектування операційної системи. Базові концепції проектування операційної системи: підхід ключових конкурентних переваг, підхід "якості в зарідку", модель соціотехнічної системи, модель логістичної системи тощо. Проектний менеджмент як інструмент управління процесами проектування та створення операційної системи.

Принципи, види та методи планування виробництва (операцій). Взаємозв'язок між стратегічним, тактичним та оперативним плануванням операцій. Бізнес-план, його основні розділи і методи розробки. Оперативне управління виробничою (операційною) діяльністю. Види систем оперативного планування. Інструментарій поточного планування та контролю операцій. Диспетчеризація виробництва. Специфічні риси оперативного, управління функціонуванням операційних систем різних типів.

Поняття "виробничого потенціалу організації", його основні складові та загальні характеристики. Зв'язок виробничого потенціалу з іншими видами потенціалів - економічним, науково - технічним, інноваційним, організаційним (функціональним), кадровим тощо. Ресурсний, функціонально-структурний і цільовий підходи до оцінки виробничого потенціалу. Організація і планування відтворення і використання виробничого потенціалу. Методика розрахунку і налізу використання потужності агропромислових формувань.

Сутність і змістовна характеристика інвестиційно-відтворювального процесу на підприємстві. Показники та методи оцінки ефективності виробничих інвестицій за умов ринкових відносин між господарюючими суб'єктами з урахуванням грошових потоків, ставки дисконту (капіталізації) господарського ризику та інфляції. Інвестиційний потенціал та його зв'язок з виробничим та економічним потенціалом підприємства. Основні чинники і методи підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб'єктів господарювання шляхом розробки повного або короткого варіанта бізнес-плану.Кінцевий продукт, його якість та оновлення. Загальна характеристика продукції (послуг) та її класифікаційні ознаки (призначення, фізичні властивості, складність тощо). Вимірники і показники обсягу продукції, сфера їх застосування. Життєвий цикл продукції, процес її створення та освоєння.

Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства. Матеріально-технічне забезпечення підприємства, його форми. Постачання на основі прямих зв'язків і посередників. Запаси матеріалів і методи їх регулювання. Сучасні підходи до управління обслуговуванням та використанням устаткування. Управління матеріальними та енергетичними ресурсами. Управління запасами матеріальних ресурсів. Сучасні логістичні системи управління ланцюгом «постачання - виробництво - збут» (системи MRP, JIT).

Управління якістю як складова операційного менеджменту. Еволюція поглядів на зміст управління якістю. Створення систем менеджменту якості згідно з вимогами міжнародних стандартів. TQM як сучасна концепція управління якістю, реалізація принципів TQM в діяльності підприємств.

Стандартизація і сертифікація продукції. Обов'язкова і добровільна сертифікація виробів в Україні. Міжнародні системи сертифікації та національні системи якості. Державний нагляд за якістю. Технічний контроль якості продукції на підприємстві, його організація, форми і методи. Економічна відповідальність підприємства за якістю продукції.

Склад інформації для створення науковомісткої та високотехнологічної продукції. Товарна інноваційна діяльність. Товарна марка як частина продукту. Упаковка в системі планування продукту. Кодування інформації на упаковці на товарі. Призначення і зміст Міжнародних стандартів серії ІСО 9000:2000. Визначення та організаційна структура системи управління якістю.

Конкурентоспроможність продукту (товару). Визначення критеріїв конкурентоспроможності продукту (товару). Параметри та показники конкурентоспроможності. Методи оцінки конкурентоспроможності продукту (товару). Якість та конкурентоспроможність: загальні риси та відмінності. Методи підвищення конкурентоспроможності продукції (товару).

Поняття, форми й вибір, напрямків техніко-технологічного оновлення підприємства, методичні основи оцінки їх ефективності. Пріоритетні напрямки науково-технічного та інноваційного розвитку галузі та економічної системи в цілому як 'фундаментальна база технологічного оновлення підприємств. Джерела фінансування технологічного оновлення підприємства. Організаційно-економічний механізм та принципи управління технологічним оновленням підприємства. Тенденції та стратегічні напрямки технологічного оновлення вітчизняних підприємств в сучасних умовах.

Інноваційна діяльність підприємства, класифікація інноваційних процесів, новин та нововведень, їх взаємозв'язок і взаємодія. Значення розробки нової продукції для товарної політики фірм. Інформаційні передумови для створення науковомісткої та високотехнологічної продукції*. Організація процесу планування нової продукції. Маркетинг інноваційного процесу. Товарна марка як частина продукту. Упаковка в системі планування продукту. Кодування інформації на упаковці на товарі.

Методичні підходи і до визначення - економічної ефективності запровадження нових технологій виробництва, застосування мінеральних добрив і засобів захисту рослин і тварин, біотехнологій, нових технічних засобів, досягнень селекції і племінної справи.

Сутність, цілі, задачі та система функцій інноваційного менеджменту. Сучасні загальносвітові тенденції розвитку інновацій, циклічна концепція розвитку інновацій. Державна підтримка інноваційних проектів. Оцінка ефективності інновацій та інвестицій.Витрати підприємства. Закономірності та чинники формування

витрат. Особливості поведінки витрат у коротко і довгостроковому періодах. Проблеми виявлення залежності витрат від певних чинників (драйверів). Методи побудови і практичне значення функцій витрат. Вплив виробничого навчання і досвіду на рівень витрат. Сфера застосування закономірності кривих навчання для прогнозування витрат. Роль трансфертних цін у формуванні витрат і перерозподілі прибутку між структурними підрозділами компанії.

Сегментація і пооб'єктний розподіл витрат. Практичне значення сегментації сфер витрат і організації центрів відповідальності. Структура бюджетів витрат центрів відповідальності і порядок їх розробки. Методи формування і калькулювання витрат на виробництво продукції. Особливості формування витрат методами «директ-костінг», «стандарт-костінг» і сфери їх застосування. Проблеми розподілу непрямих витрат при калькулюванні. Особливості та умови ефективного застосування процесно-функціонального розподілу витрат методом АВС.

Організаційно-управлінські засоби мінімізації операційних витрат і зниження собівартості продукції. Методи та організаційні заходи по мінімізації витрат на виробничі запаси. Ефективна адаптація операційної системи підприємства до певного рівня її завантаження як важлива умова зниження витрат. Вплив різних форм адаптації машин і устаткування на рівень витрат. Кількісна адаптація устаткування виробничих систем і довгострокова мінімізація витрат при її здійсненні.

Обмеження витрат на основі визначення цільової собівартості продукції за методом «таргет-костінг», сфера ефективного використання методу. Функціонально-вартісний аналіз як метод раціоналізації організаційних і технічних систем та зниження витрат. Систематичне планування і стимулювання зниження витрат за досвідом «кайзен-костінг».1.3. Підприємство як соціальна система

Внутрішні соціальні комунікації. Роль соціальної підсистеми підприємства в сучасних теоріях організації: організації, що навчається, еволюційній теорія організації тощо. Поняття соціального та інтелектуального капіталу підприємства. Неформальні компоненти організації: система цінностей, ментальні моделі, загальне бачення, характер особистих стосунків, стиль управління, індивідуальні ролі, поведінка індивідів і груп. Поняття і процес комунікації. Модель процесу комунікації. Зміст основних етапів процесу комунікації. Міжособові та організаційні комунікації. Усна, письмова та невербальна комунікації, їх форми, переваги та недоліки. Управління організаційними комунікаціями. Індивідуальні перешкоди на шляху ефективної комунікації. Організаційні комунікативні бар'єри. Шляхи подолання перешкод до ефективної комунікації.

Керівництво та лідерство в організаціях. Керування індивідуальною поведінкою та комунікаціями в організаціях. Лідерство як механізм сполучення різних джерел влади. Теорія особистих якостей лідера. Концепції поведінки лідера. Концепції ситуаційного лідерства. Основні підходи дослідження лідерства: організаційне лідерство або лідер організації. Власний аспект організаційного лідерства. Управлінський аспект лідерства. Сучасні погляди на феномен як поєднання традиційних та ситуаційного підходів.

Соціальна відповідальність як невід'ємний елемент організаційної культури. Концепції та моделі організаційної культури. Організаційна культура і бізнес-адміністрування. Лідерство в контексті організаційної культури. Субкультура та культура підрозділів підприємства. Організаційний клімат та організаційна поведінка як похідні організаційної культури певного типу. Управління організаційною культурою.

Середовище менеджменту людських ресурсів (в тому числі правове середовище менеджменту людських ресурсів). Людські ресурси та людський капітал: сутність та взаємозв'язок. Процес залучення людських ресурсів планування, набір та відбір кадрів. Формування кадрового складу та штатного розкладу. Розвиток персоналу підприємства (форми та методи навчання, підвищення кваліфікації, диверсифікація робочої сили). Організація атестації кадрів. Кадрова політика та персонал - стратегії: сутність характеристика та методи обґрунтування. Формування системи та ефективність управління персоналом в організаціях.

Мотивація як фактор забезпечення успіху діяльності організації. Поняття "потреби", "спонукання", "стимули", "мотивація". Внутрішнє і зовнішнє винагородження. Зміст основних етапів і послідовність їх реалізації в моделі процесу мотивації. Сутність змістовного підходу до вивчення мотивації. Основні положення ключових теорій змісту мотивації. Сутнісна характеристика основних теорій процесу мотивації. Проблеми мотивації в сучасній практиці управління.

Поняття "контроль" та його місце в системі управління, етапи та модель процесу контролю. Порівняльна характеристика видів управлінського контролю. Класифікація інструментів управлінського контролю. Фінансовий та операційний контроль: основні складові та ефективність. Контроль поведінки працівників. Основні характеристики ефективної системи контролю. Дисфункціональний ефект системи контролю та методи його подолання.

Соціально - трудові відносини в сільському господарстві та галузях АПК.

Зовнішні комунікації підприємства. Маркетингова діяльність підприємства як сфера організації зовнішніх комунікацій. Комплекс маркетингових комунікацій (моделі і елементи). Поняття реклами, її роль у вирішенні проблем стимулювання збуту, критерії вибору рекламних заходів. Комунікації з покупцями. Методика вибору товарів для рекламування. Аналіз забезпеченого попиту. Інформація про товари, що мають незначний попит. Аналіз потенційного продажу товару. Визначення періоду для рекламування товарів. Вивчення результатів продажу товарів після появи реклами. Маркетингові дослідження міжнародних товарних ринків. Пошук транснаціональних споживачів. Моделі виходу підприємств на міжнародні ринки. Концепція глобального маркетингу.

Класифікація маркетингової інформації та її джерела. Структура та процес маркетингових досліджень. Оцінка задоволеності та лояльності споживачів.

Основні ознаки товарів і послуг виробничого призначення. Теорія граничної корисності. Концепція кривих байдужості. Економічний зміст і різновиди життєвих циклів товару на ринку. Особливості окремих етапів життєвого циклу товару. Стадія зрілості та спаду товару. Значення розробки нової продукції для товарної політики фірм. Кастолізація інструментів маркетингу в умовах глобалізації.

Суть маркетингової цінової політики, її види в залежності від форм реалізації (безпосередня, непряма), ступеня гнучкості (політика однієї ціни, політика гнучких цін), видів продукції (політика цін на нові і традиційні види продукції). Маркетингові ціноутворюючі фактори. Еластичність попиту і, фактори, що його визначають. Основні етапи розрахунку ціни (визначення мети, постановка задач, визначення величини попиту та пропозиції, затрат, аналіз цін і товарів конкурентів, вибір ціноутворення, розрахунок ціни, регулювання цін). Цінова лінія. Методи прямого та непрямого ціноутворення. Кон'юнктура ринку та цінова політика. Управління ціновими ризиками. Особливості управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності.

Принципи ціноутворення марочних товарів. Принципи і методи дослідження чутливості покупців до рівня цін.

Маркетингова політика розподілу, її основні елементи. Оптова торгівля, її зміст. Роздрібна торгівля, її задачі та функції. Співробітництво і конфлікти в каналах розподілу. Конкуренція в каналах розподілу. Збутова діяльність підприємств. Природа канальних зв'язків: планування та організація. Економічні показники та методика оцінки ефективності функціонування каналу розподілу.

Тенденції та концепції розвитку промислового маркетингу, їх зміст. Маркетинг як стратегія управління виробництвом та продажем продукції та послуг. Комплексне маркетингове дослідження промислових ринків. Задачі маркетингової діяльності на промисловому підприємстві. Управління збутовою діяльністю на промисловому підприємстві та її ефективність. Сегментування ринку підприємства та збут його готової продукції. Контроль та аналіз маркетингової діяльності на підприємстві. Оцінка ефективності маркетингової діяльності на підприємстві.

Маркетингова політика комунікацій та її сучасні інтерактивні складові. Контроль в системі маркетингової політики комунікацій. Елементи моделі сучасних маркетингових комунікацій. Учасники маркетингових комунікацій.

Сутність та види персонального продажу товарів. Сутність, засоби та особливості рекламування на місці продажу товарів. Постановка цілей у роботі з громадськістю на рівні підприємства.

Сутність та , засоби стимулювання, продажу товарів. Закономірності визначення витрат на комунікації та окремі складові маркетингової політики комунікацій (МІЖ). Класифікація реклами. Сутність та планування рекламої кампанії. Бюджет рекламної кампанії: методи визначення. Симулювання продажу товарів: сутність, види, напрямки. Закономірності витрат на стимулювання у загальник витратах на комунікації. Поняття роботи з громадськістю. Особливості роботи з громадськістю. Основні напрямки діяльності з Р.К. Реклама на місці продажу товарів. Основні носії РМП. Прямий маркетинг як складова частина комунікацій. Засоби прямого маркетингу. Основні етапи процесу персонального продажу товарів. Планування маркетингових комунікацій. Основні показники ефективності роботи служби маркетингових комунікацій з рекламування, стимулювання продажу товарів, паблік рилейшнз, персонального продажу, організації виставок і ярмарок.

Системне дослідження і моделювання поведінки споживачів в маркетингу. Моделі поведінки промислових споживачів. Типи і правила процесів прийняття рішень споживачами. Маркетинг в процесі закупівель промислових підприємств. Центри закупівель, їх типи, структура і механізм функціонування. Технології та методи модифікації поведінки споживачів. Маркетингові стратегії забезпечення лояльності споживачів. Загальна характеристика методів дослідження поведінки споживачів. Спеціальні та модифіковані методики маркетингових досліджень поведінки споживачів.

Сутність, задачі, функції, принципи організації маркетингового менеджменту на підприємстві. Маркетингові організаційні структури. Сутність та принципи маркетингового планування. Маркетингове стратегічне планування: сутність та процес. Маркетингове тактичне та оперативне планування. Контроль та аналіз маркетингової діяльності. Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту. Актуальність розвитку підприємництва, як основи ринкового сектора. Необхідність використання концепції і конкретного практичного інструментарію маркетингу в підприємницькій діяльності. Трактування та застосування концепції маркетингу в сучасній економіці України. Характеристика бізнес-середовища України. Проблеми. Напрямки. Теоретичні і практичні проблеми вдосконалення і розвитку маркетингової діяльності в економіці України.


1.4. Результативність функціонування, безпечний та кризовий системні стани підприємства.

Фінансові результати діяльності. Фінансові результати як інтегральний критерій досягнення мети підприємства. Показники фінансових результатів і фінансового стану підприємства. Джерела формування прибутку підприємства. Прибуток від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Особливості використання прибутку на підприємствах різних організаційно-правових форм. Дивідендна політика підприємства. Рентабельність діяльності підприємства, її різновиди та методи обчислення.

Управління фінансовою результативністю підприємства. Обґрунтування фінансової стратегії підприємства, його пріоритетних витрат і доходів. Фінансовий план, зміст і методика розробки. Календарна ув'язка грошових надходжень і витрат.

Оцінка і діагностика фінансового стану. Оцінка заборгованості та платоспроможності підприємства. Ліквідність активів і заходи щодо її утримання на бажаному рівні. Показники активності підприємства. Фінансова рівновага підприємства та умови її збереження. Інтегрована оцінка фінансового стану. Процедури синтезування одиничних та групових показників, способи їх оцінки. Використання програмних продуктів для оцінки фінансового стану підприємства. Життєвий цикл підприємства у значеннях певних груп показників фінансового стану. Різноманітність підходів до оцінки фінансового стану з урахуванням специфіки замовника. Використання середньозважених величин з урахуванням їх значущості. Алгоритм порівняльної оцінки результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, його переваги і недоліки.

Економічна безпека підприємства. Економічна безпека та небезпека підприємства: співвідношення понять. Економічна безпека як стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів. Функціональні складові економічної безпеки: фінансова, техніко-технологічна, інформаційна та ін. Методичні підходи до оцінки стану економічної безпеки: кількісна та якісна оцінка, достовірність результатів. Розробка і реалізація стратегії формування належного рівня економічної безпеки підприємства.

Криза та заходи антикризового управління підприємством. Можливості попереднього діагнозу та методи ідентифікації кризових явищ різної глибини в умовах підприємств України: підходи, моделі, показники, технології отримання та використання інформації. Основні підходи до подолання кризових явищ на підприємстві. Типи антикризової реакції та антикризового управління (реактивне, активне, планове). Характеристика основних етапів антикризового управління: діяльність по запобіганню кризи, управління в умовах кризи, діяльність по виводу підприємства з кризи.

Організаційне забезпечення виконання антикризових заходів: методи обґрунтування та вибору організаційної форми підсистеми антикризового управління (ПАУ), типові підходи щодо діяльності ПАУ на різних стадіях розвитку кризових явищ на підприємстві.

Характеристика програми антикризової діяльності підприємства. Проблеми здійснення та підвищення ефективності реструктуризації підприємств. Вітчизняний і зарубіжний досвід реструктуризації різних суб'єктів господарювання. Процес санації (фінансового оздоровлення) потенційно конкурентоспроможних підприємств (організацій). Правові основи та сучасні проблеми банкрутства підприємств (організацій). Організаційно-економічний механізм ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій). Поняття "банкрутство", "фіктивне банкрутство", "недобросовісне банкрутство", "санація", "ліквідація", як способи подолання кризи (санація) або оформлення "катастрофи" підприємства у разі неможливості вивести підприємство з системної кризи. Причини та глибина кризових явищ, як основа вибору способів впливу на них.

Ознаки банкрутства та підстави для початку процедури банкрутства згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Загальна схема процедури банкрутства.1.5. Економічна стійкість функціонування підприємства.

Управління стійким функціонуванням та розвитком підприємства в середовищі з високим ступенем невизначеності. Стійкість як економічна категорія та найважливіша властивість сучасного підприємства. Чинники, що обумовлюють рівень стійкості підприємства. Невизначеність як детермінанта стійкості/нестійкості підприємства.

Поняття «стійкість підприємства», класифікація видів стійкості

(стратегічна, тактична, оперативна). Економічна та фінансова стійкість: індикатори рівня властивостей. Стійкість виробничої діяльності підприємства.

Ринкова стійкість підприємства та засоби її зміцнення.

Проблема стійкості підприємства з погляду концепції стійкого розвитку.

Принципи і методи управління стратегічною стійкістю підприємства.

Механізм моніторингу середовища підприємства як базовий субмеханізм управління його стійкістю. Управлінський механізм підтримки стійкого функціонування підприємства в середовищі з високим ступенем невизначеності. Організаційне забезпечення функціонування механізму управління стійкістю підприємства. Роль інформаційної підсистеми підприємства у забезпеченні його стійкості.


2. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
Концепція стратегічного управління підприємством. Концепції стратегічного управління з позицій прескрептивних та позитивних шкіл стратегії. Послідовність, взаємозв'язок, циклічність та ітеративність етапів процесу розробки і реалізації стратегії підприємства. Особливості розробки стратегії підприємства для діючого та новоствореного підприємства.

Поняття стратегічної бізнес-одиниці та стратегічного напрямку діяльності. Принципи виділення та ознаки визначення стратегічних напрямків діяльності. Послідовність етапів стратегічної сегментації діяльності підприємства.

Генеричні бізнес-стратегії за М.Портером, підсилення конкурентних переваг шляхом лідирування за витратами, продуктової диференціації, фокусування. Стадії життєвого циклу галузі, для яких стратегія лідирування за витратами є прийнятною, ризики тривалого застосування стратегії. Технологічні, організаційні та управлінські передумови для досягнення позитивної конкурентної диференціації. Взаємозв'язок стратегій диференціації та диверсифікації. Проблеми імітованості при застосуванні стратегії. Сфокусована диференціація. Межі у використанні диференціації. Спеціалізація та концентрація як основа стратегічного фокусування. Оптимізація галузевої структури, спеціалізація, кооперування і комбінування в промислово переробному виробництві та його ефективність. Економічна концентрація та форми її впливу в аграрнопродовольчому комплексі.

Стратегічні напрями розвитку організації: зростання, стабілізація, скорочення. Передумови та причини диверсифікації як напряму зростання, стратегії сінергійної та конгломератної диверсифікації (за І. Ансофом). Економічна ефективність різних видів диверсифікації та межі диверсифікації. Обґрунтування шляхів зростання через поглиблення спеціалізації. Вертикальна інтеграція: суть та види, коректність використання терміну "вертикальна" стосовно інтеграції. Переваги та недоліки стратегії вертикальної інтеграції. Галузі, в яких традиційно використовується вертикальна інтеграція. Горизонтальна інтеграція: поняття, передумови та стратегічні мотиви для інтеграції підприємств.

Горизонтальна і вертикальна концентрація та кооперація в АПК. Галузі, види діяльності та підприємства як суб'єкти агропромислової інтеграції. Сутність агропромислової інтеграції як форми вертикальної інтеграції. Еволюція агропромислової інтеграції в Україні, її сучасний етап і необхідність подальшого удосконалення міжгалузевих економічних відносин. Капіталізація сільського господарства і виникнення агропромислових формувань нового типу. Економічна суть та особливості агропромислових формувань. Передумови та принципи створення агропромислових формувань. Обґрунтування і вибір моделі агропромислового формування. Механізм створення агропромислових формувань. Основні види і класифікація агропромислових формувань. Обґрунтування і вибір моделі агропромислових формувань. Нові напрямки інтеграційних процесів у заготівлі, переробці й реалізації продуктів сільськогосподарського походження.

Продуктові підкомплекси як об'єкти агропромислової інтеграції та економічна оцінка їх функціонування. Професійні і міжпрофесійні організації як суб'єкти агропромислової інтеграції в АПК. Особливості інтеграційних процесів в умовах ринкових трансформацій в АПК.

Передумови, обмеженість у часі та стратегічна небезпечність використання стратегії стабілізації. Види стратегій стабілізації: пауза, продовження з обережністю, стратегія прибутковості.

Передумови для прийняття рішення про скорочення видів діяльності.


Шляхи скорочення діяльності: оздоровлення, продаж, ліквідація, банкрутство.
Стратегічні альтернативи в разі успішного та невдалого проведення скорочення
діяльності.

Методологічні недоліки матричних моделей прийняття стратегічних рішень (матриця Бостонської консалтингової групи, дев’ятичарункова матриця "МакКінсі - "Дженерал Електрік", матриця "життєвого циклу виробу" фірми Артур де Літл).

Альтернативність у стратегічному виборі. Структура стратегічного вибору. Критерії вибору-оптимальної стратегії.

Підтримка загальної стратегії за допомогою функціональних стратегії. Стратегії інноваційної діяльності. Етапи розробки інноваційної стратегії. Типи інноваційних стратегій. Процес реалізації інноваційних стратегій: тактика, політика, процедури. Розвиток організаційних структур, орієнтованих на інноваційну діяльність. Адаптивні організаційні структури. Венчурні системи. Організаційні форми та управління інноваційною діяльністю: послідовна, паралельна та інтегральна.

Класифікація маркетингових стратегій. Фактори маркетингового макросередовища. Сутність і різновиди маркетингових стратегій росту. Маркетингові стратегії вибору цільового ринку. Стратегічна модель Портера. Різновиди СГП за матрицею БКГ. Маркетингові конкурентні стратегії. Маркетингові організаційні структури. Суть та принципи маркетингового планування. Види планів маркетингу. Ситуаційний аналіз у стратегічному плануванні. Розробка стратегічного плану маркетингу. Маркетингове тактичне та оперативне планування. Контроль та оцінка маркетингової стратегії.

Планування та етапи вибору стратегічної позиції АПФ. Реформування власності в АПК і стратегія підприємства. Організаційне забезпечення стратегічного управління АПФ. Розробка стратегії підприємства з врахуванням особливостей фінансового і цінового механізму в АПК.Методологія та інструментарій стратегічного аналізу підприємства.

Аналіз зовнішнього середовища (PEST-аналіз). Модель М. Портера аналізу п'яти сил конкуренції в галузі. Аналіз найближчих суперників підприємства методом карти стратегічних груп.

Методологічні підходи до аналізу внутрішнього середовища: функціональний аналіз, визначення стратегічного сінергізму, бенчмаркінг. Застосування різних методологічних концепцій функціонального аналізу концепції життєвого циклу продукції, кривої досвіду, сегментації ринку, опереційного та фінансового важеля, цінової моделі капітальних активів, економії на масштабах). Аналіз організаційної культури та структури компанії. Застосування концепції ключових компетенцій підприємства для визначення його конкурентних переваг. Організаційні здатності як необхідний базис розвитку ресурсів та компетенцій компанії. Типи бенчмаркінгу: внутрішній, конкурентний, функціональний. Оцінка конкурентоспроможності продукції, витрат (метод побудови ланцюга вартості), підприємства як основні методи конкурентного бенчмаркінгу.

Узагальнення результатів стратегічного аналізу (SWOT-аналіз). Визначення конкурентних переваг підприємства та ключових факторів успіху.Розвиток підприємства та управління стратегічними змінами. Управління змінами і формування стратегічної поведінки. Етапи процесу змін: розморожування, навчання, заморожування. Сутність та рівні стратегічних змін: стратегія, що продовжується, обмежені зміни, радикальні зміни, зміна напрямку руху. Критичний аналіз методів управління змінами, управління опором, управління конфліктами інтересів в організаціях.

Перетворення організації: рефреймінг, реструктуризація, оживлення, оновлення. Підходи до управління стратегічними змінами за І. Ансофом: примусовий, адаптивний, кризовий, керований (метод акордеону). Використання концепції організації, що навчається в управлінні стратегічними мінами. Організаційне навчання. Управління відповідністю організаційної культури та стратегії.

Еволюція організаційних структур у стратегічному управлінні. Взаємозв'язок стратегія-структура. Особливості ОСУ стратегічного типу. Типи і відмінності реакції організаційних структур управління на зміни у зовнішньому середовищі. Організаційне забезпечення стратегічного управління.

Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління. Сутність інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного управління. Соціальна відповідальність та етика в управлінні стратегічними змінами.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Андрійчук В.Г. Економіка підприємства. Підручник. - К.: КНЕУ, 2005.

 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СП-б.: Питер, 1999.- 416с.

 3. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. - М: Зкономика, 1989. – 51.

 4. Ассз-ль Генри. Маркетинг: принципи и стратегия. - М: Инфра , 1999.

 5. Бараненко С.П., Шеметов В.В. Стратегическая устойчивость предприятия. М.: Центрполиграф, 2004. - 496 с.

 6. Бодди Д., Пейтон Р. Основи менеджмента. - СПб: Изд. "Питер", 1999. -816 с.

 7. Василенко В.А. Менеджмент устойчивого развития предприятий: Монография. - К.: ЦУЛ; 2005.- 645 с.

 8. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник, - 3-є изд. - М.: Гардарика, 1999. -528 с.

 9. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2001.

 10. Войчак А.В., Павленко А.Ф. Система та характеристики сучасного маркетингу. - К.: КДЕУ, 1994.

 11. Герасимчук В.Г. Маркетинг. Графічне моделювання. -К.: КНЕУ, 1998.

 12. Дем'яненко СІ. Менеджмент аграрних підприємств. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 347 с.

 13. Євдикимова Н. М., Кірієнко А. В. Економічна діагностика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2003. -110 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка