“ затверджую” директор коледжу В. М. ЗадорожнийСкачати 96.74 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір96.74 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ КОЛЕДЖ ім.. О.Г.Івченка
“ ЗАТВЕРДЖУЮ”

директор коледжу

__________ В.М. Задорожний

_____” __________ 2011р.


П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ
КЕРІВНИКІВ ГРУП


Обговорено та затверджено

на засіданні керівників груп

« ___» _____________ 2011 р.

Запоріжжя, 2011

Методичне об’єднання керівників груп – структурний підрозділ внутрішньоколеджної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу керівників груп.


1.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОГО

ОБ’ЄДНАННЯ КЕРІВНИКІВ ГРУП


 1. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки керівників груп із питань психології та педагогіки, концептуальних основ виховання студентської молоді.

 2. Забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації студентів.

 3. Озброєння керівників груп сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи.

 4. Координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів керівників груп.

 5. Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи керівників груп.

 6. Сприяння становленню і розвитку виховної роботи студентських колективів.


2. ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ

КЕРІВНИКІВ ГРУП


 1. Організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності студентських колективів.

 2. Координує виховну діяльність студентських колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі.

 3. Планує і постійно координує принципи виховання та соціалізації студентів.

 4. Організує вивчення та запровадження керівниками груп сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.

 5. Обговорює соціально-педагогічні програми керівників груп і творчих груп педагогів, матеріали узагальнення передового педагогічного досвіду роботи керівників груп, матеріали атестації керівників груп.

 6. Оцінює роботу членів об’єднання, клопочеться перед адміністрацією коледжу про заохочення кращих керівників груп.


4. ДОКУМЕНТАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

КЕРІВНИКІВ ГРУП


 • Список членів методичного об’єднання;

 • Річний план роботи методичного об’єднання;

 • Протоколи засідань методичного об’єднання;

 • Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю( копії довідок, наказів);

 • План роботи творчих груп;

 • Теоретичні і практичні розробки з проблемних тем творчих груп;

 • Інструктивно-методичні документи про виховну роботу в студентських колективах і діяльність керівників груп;

 • Матеріали “методичної скарбнички керівника групи”.


4. СТРУКТУРА ПЛАНУ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КЕРІВНИКІВ ГРУП

 1. Стислий аналіз соціально-педагогічної ситуації розвитку студентів та аналіз роботи методичного об’єднання, проведеної в попередньому навчальному році.

 2. Педагогічні завдання об’єднання.

 3. Календарний план роботи методичного об’єднання, в якому наявні:

  • План засідань методичного об’єднання;

  • Графік відкритих заходів студентських груп;

  • Участь методичного об’єднання в масових заходах коледжу.

 1. Підвищення фахової майстерності керівників груп:

  • Самоосвіта керівників груп;

  • Участь у курсовій перепідготовці;

  • Підготовка творчих робіт, виступів, доповідей;

  • Робота з атестації викладачів.

 2. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи керівників груп.

 3. Участь у тематичному і персональному контролі за виховним процесом.


5.ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЕРІВНИКА ГРУПИ 1. Загальні положення
  1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно – кваліфікаційної характеристики класного керівника, Законів України “Про Освіту”, “Про охорону праці”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексу Законів про працю України, Правил внутриколеджного трудового розпорядку, затверджених постановою загальних зборів трудового колективу.

  2. Керівник групи призначається на посаду і звільняється з неї директором коледжу.

  3. Керівник групи підзвітний у своїй роботі директору коледжу та підпорядковується безпосередньо заступнику директора з виховної роботи.

  4. Керівник групи повинен мати вищу спеціальну педагогічну освіту або стаж роботи у навчальних закладах не менш 5 років.

  5. У своїй діяльності керівник групи керується Конституцією та законодавством України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання студентської молоді, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, Статутом навчального закладу, Правилами трудового внутрішнього розпорядку, програмою та завданнями науково – дослідної та експериментальної роботи коледжу.

  6. Керівник групи дотримується Конвенції про права дитини.
 1. Функції


Основними напрямами діяльності керівника групи є:
2.1 Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості студентів, формування колективу групи.

  1. Забезпечення психолого – педагогічної просвіти батьків та громадськості.

  2. Реалізація всіх напрямів виховання відповідно до Концепції особистісне орієнтованого виховання та навчання в коледжі.

  3. Розробка та впровадження інноваційних особистісне орієнтованих форм виховної взаємодії.
 1. Посадові обов'язки


Керівник групи виконує такі посадові обов'язки:


  1. Працює зі студентами закріпленої за ним групи.

  2. Визначає особистість кожного студента в групі, його нахили, інтереси, здійснює соціометричні та соціально – педагогічні дослідження.

  3. Створює сприятливі мікро середовище та морально – психологічний клімат для кожного студента в групі.

  4. Сприяє розвитку у студентів навичок спілкування, допомагає їм вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, викладачами, батьками.

  5. Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості студента, вносить необхідні корективи в систему його виховання.

  6. Надає допомогу студентам у навчальній діяльності та свідомому виборі професії, з'ясовує причини низької успішності, забезпечує їх усунення.

  7. Сприяє здобуттю додаткової освіти студентами через систему гуртків, клубів, секцій, об’єднань, які організовуються в коледжі, інших закладах за місцем проживання.

  8. Організує життя колективу групи відповідно до вікових особливостей та інтересів студентів і вимог суспільства, урізноманітнює форми життєдіяльності студентського колективу.

  9. Спільно з органами студентського самоврядування веде активну пропаганду здорового способу життя.

  10. Веде у встановленому порядку документацію групи (журнали, картки студентського рейтингу, протоколи батьківських зборів, облік виховної роботи з групою, тощо).

3.11 Підтримує постійний контакт з батьками студентів (особами, які їх замінюють).

3.12 Планує виховну роботу в групі, створює систему виховної взаємодії з групою.

3.13 Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів, які проводяться в навчальному заході та за його межами.

3.14 Оперативно інформує адміністрацію коледжу про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої медичної допомоги.

3.15 Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу,а також доводить до відома завідувачів кабінетами, дирекції коледжу інформацію про всі недоліки у забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність студентів, негативно впливають на стан здоров'я.

3.16 Здійснює інструктаж студентів з безпеки життєдіяльності під час проведення масових виховних заходів, походів, екскурсій з обов'язковою реєстрацією в класному журналі.

3.17 Організовує вивчення студентами правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті тощо.

3.18 Бере участь у роботі педагогічної ради коледжу, інформаційно – методичних нарадах, нарадах при директорові, нарадах класних керівників, засіданнях піклувальної, правової ради та ради навчального закладу.

3.19 Проходить періодичні медичні обстеження та сприяє організації медогляду студентів своєї групи.

3.20 Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію.

3.21 Дотримується дисципліни праці, виконавської дисципліни, етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога (викладача), в коледжі, побуті, в громадських місцях, сприяє досягненню високих результатів та позитивному іміджу коледжу.

3.22 Відвідує студентів за місцем проживання (включаючи гуртожиток) з метою надання вихованцям соціального та психологічного захисту.

3.23 Забезпечує збереження матеріальних цінностей в приміщенні коледжу та навчальних кабінетах та вживає заходів щодо відшкодування шкоди у випадку їх завдання студентами групи.

3.24 Залучає студентів до чергування по коледжу, починаючи з ІІІ курсу; до участі в суботниках.

3.25 Здійснює пізнавальні екскурсії по області, Україні та туристичні походи по району.

3.26 Проводить роз'яснювальну роботу серед батьків та студентів щодо профільної підготовки та профілізації навчання.


4.Права
Керівник групи має право на:
4.1 Участь в управлінні коледжем в порядку, встановленому Статутом коледжу.

4.2 Захист професійної честі і гідності.

4.3 Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень.

4.4 Захист своїх інтересів самостійно або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням викладачем норм професійної етики.

4.5 Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6 Вільний вибір і використання методик навчання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, які відповідають завданням науково – дослідницької експериментальної роботи навчального закладу.

4.7 Регулярне підвищення своєї кваліфікації.

4.8 Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

4.9. Давання студентам під час занять та перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримування дисципліни, притягнення студентів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

4.10 Відвідування уроків, гурткових занять та інших загальноколеджних відкритих заходів.
 1. Відповідальність
  1. Керівник групи несе відповідальність за життя та здоров'я студентів групи під час заходів, які він проводить, а також за дотримання їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України.

  2. За не виконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього розпорядку коледжу, законних розпоряджень директора коледжу та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією інструкцією, керівник групи несе дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодавством.

  3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних із фізичних та (або) психічним насиллям над особистістю студента, а також скоєння іншого аморального вчинку керівник групи може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України “Про освіту”.

  4. За навмисно завдані коледжу чи учасникам навчального процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків шкоду керівник групи несе матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим чи цивільним законодавством.
 1. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)


Керівник групи:


  1. Працює за графіком, зазначеним Правилами внутрішнього розкладу і затвердженим директором коледжу.

  2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх керівників груп.

  3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр з врахуванням графіку загальноколеджних заходів. План роботи затверджується заступником директора з виховної роботи і погоджується із завідуючим відділення за спеціальності групи.

  4. Подає заступнику директора коледжу з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність після закінчення навчального семестру.

  5. Отримує від директора коледжу і його заступників інформацію нормативно – правового і організаційно – методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

  6. Працює в тісній взаємодії з викладачами, батьками студентів (особами, що їх замінюють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками коледжу.

  7. Співпрацює з соціально – психологічною службою навчального закладу та громадськими організаціями в плані соціально – психологічного захисту студентів, психолого – педагогічної просвіти батьків та сприяння розвитку соціальної активності вихованців.Перспективний план роботи методичного об’єднання затверджується на першому засіданні. Керівництво плануванням та організацією діяльності методичного об’єднання здійснює заступник директора з виховної роботи.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка