Звіт про стратегічну екологічну оцінку (сео) Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 рокуСторінка5/20
Дата конвертації24.04.2016
Розмір2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

1.3. Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення Стратегії та проведення СЕО


Участь громадськості є одним з ключових принципів СЕО. Участь громадськості та інших зацікавлених сторін у процесі СЕО виступає гарантією запобігання можливостям прийняття органами влади таких стратегічних рішень, які можуть обмежити екологічні права та інтереси громадян.

Громадськість – це одна або більше фізичних або юридичних осіб і, згідно з національним законодавством або практикою, їхні об’єднання, організації або групи. Таке визначення застосовується в «Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (Орхуська конвенція), Протоколі про СЕО та Директиві ЄС про СЕО. Орхуська конвенція визначає зацікавлену громадськість як «громадськість, на яку справляє або може справити вплив процес прийняття рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища, або яка має зацікавленість в цьому процесі; для цілей даного визначення недержавні організації, які сприяють охороні довкілля та відповідають вимогам національного законодавства, вважаються такими, що мають зацікавленість» (ст. 2.5).

Протокол про СЕО вимагає забезпечення своєчасних і ефективних можливостей для участі громадськості в СЕО планів і програм, коли ще можливий вибір будь-якого з варіантів (ст. 8.1). Проект плану або програми, а також екологічний звіт повинні бути своєчасно доведені до відома громадськості (ст. 8.2). Необхідно виявити зацікавлену громадськість, у тому числі відповідні неурядові організації (ст. 8.3). Саме зацікавленій громадськості повинна бути надана можливість висловити свою думку щодо проекту плану або програми, а також щодо екологічного звіту в розумні терміни (ст. 8.4).

Методологія проведення СЕО Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року передбачає участь громадськості на різних стадіях процесу СЕО. 14 серпня 2013 року у приміщенні Дніпропетровської обласної ради відбулося перше засідання Робочої групи з проведення Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року. Представники громадськості увійшли до складу Робочої групи. Звіт з СЕО має бути представлений для громадського обговорення.

Розділ 2. Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року

2.1. Стратегічне планування в Дніпропетровській області


Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року (далі – Стратегія) була розроблена на підставі Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України до 2020 року та досвіду реалізації Комплексної Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року.

Розробка Стратегії виконувалась відповідною Робочою групою у період з червня 2013 по березень 2014 року протягом низки семінарів та дискусій за технічного сприяння з боку проекту міжнародної технічної допомоги Місцевий економічний розвиток міст України (далі - Проект МЕРМ).

Проект МЕРМ, що впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади, спільно з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та обласною радою виконує роботу, спрямовану на створення сприятливого клімату для економічного розвитку в Україні та зміцнення демократії і має на меті покращити умови та можливості економічного зростання завдяки ефективному врядуванню, яке відповідає інтересам громадян та бізнес-спільноти за активної підтримки з боку центральних органів влади.

Планування регіонального розвитку на середньострокову перспективу є одним з головних напрямків діяльності Проекту в Дніпропетровській області та є результатом залучення різних суб‘єктів регіонального розвитку в області: від обласної ради і обласної державної адміністрації до представників асоціацій підприємців, громадськості та науковців. Таким головним планувальним документом Дніпропетровської області на період до 2020 року визначається «Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року».

Необхідність підготовки та ухвалення Стратегії регіонального розвитку була викликана зміною соціально-економічної ситуації як в Україні так і в області. Розробка Стратегії, крім власне підготовки самого документу, стала важливим інструментом налагодження партнерства між обласною державною адміністрацією, обласною радою, районними адміністраціями, міськими та районними радами, університетами та інститутами, бізнесом, а також широким колом організацій громадянського суспільства для того, аби стратегічний документ став надбанням усіх зацікавлених сторін, аби згодом було забезпечено суспільну підтримку реалізації заходів та проектів з реалізації Стратегії.

Процес колективної роботи над Стратегією різних суб‘єктів регіонального розвитку у рамках Робочої групи дозволив залучити до розробки десятки організацій та активних людей області з різних секторів суспільства, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, бізнесу, наукових установ та громадських організацій.

Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року була підготовлена на основі українського законодавства, проте з використанням кращої практики та досвіду держав-членів ЄС і країн-кандидатів. Процес розробки Стратегії регіонального розвитку мав висхідний характер. Він відпрацьовувався Робочою групою, що визначала напрямки розвитку та сфери вжиття заходів.

Строковість інструментів планування визначалася на основі поєднання довгострокового стратегічного плану та середньострокових циклів планування реалізації. Відповідні прогалини усувалися шляхом визначення логічної послідовності заходів і визначення пріоритетів реалізації програм та підпрограм. Визначені на основі цього підходу стратегічні цілі та заходи мають характер довгострокових (на 7 років) напрямів розвитку, тоді як програми та підпрограми орієнтуються на реалізацію пріоритетних завдань (3 роки). Ці заходи, будучи ключовими елементами Стратегії, визначають сценарії та шляхи досягнення стратегічних цілей.

Процес стратегічного планування в Дніпропетровській області відбувався поетапно та включав такі основні кроки (етапи):

Етап І. Соціально економічний аналіз.

Порівняльні переваги, виклики та ризики, що враховують специфіку Дніпропетровщини стали основою стратегічного планування, поєднуючи в собі потреби АТО області і шляхи розв’язання проблем. Відповідний аналіз, який виконувався із застосуванням SWOT-методу став відправним пунктом процесу розробки Стратегії. На практиці робоча група визначала переваги регіону, можливості розвитку, вади та зовнішні загрози. На кількох семінарах проводився мозковий штурм, зосереджений на визначенні синергетичної взаємодії чинників у рамках кожного з елементів SWOT-аналізу, що мав на меті визначення стратегічної орієнтації, порівняльних переваг і забезпечення можливості управління ризиком.

Виявлені переваги, вади, можливості та загрози формують чітке уявлення про поточну ситуацію, проблеми та потенціал розвитку регіонів, а отже є містком між соціально-економічним аудитом та стратегією, причому орієнтація стратегії та основні елементи стратегічних цілей наприкінці цього етапу вже стають очевидними.

Етап ІІ: Формування стратегічних та операційних цілей із відповідними заходами.

Стратегічні цілі було визначено в найзагальніших рисах, як мінімум, на 7 років. Цей строк було визначено для того, щоб створити стратегічну платформу для циклів реалізації тривалістю по 3 роки кожний для уникнення необхідності повторення процесу розробки стратегії в проміжний період і перевірки життєздатності планів у довгостроковій перспективі. Стратегічні цілі було визначено на основі порівняльних переваг регіону з урахуванням викликів, а також можливих перешкод і ризиків на шляху розвитку.

Операційні цілі було визначено як віхи на шляху досягнення стратегічних цілей, які передбачають реалізацію необхідних заходів. Ці заходи було визначено з метою досягнення відповідних стратегічних цілей на період до 2020 року. Для формування чіткої структури всіх елементів Стратегії, зазначені заходи стратегічної цілі, які прив’язані до операційних цілей. Дуже часто ці заходи являли собою поєднання регіональних заходів (проектів розвитку) та реформ, які створюють базу для подальшої розбудови потенціалу й досягнення цілей розвитку.

Етап ІІІ. Громадське обговорення та ухвалення Стратегії є невід’ємними складовими стратегічного планування, адже саме вони забезпечують відповідність запропонованих векторів розвитку вимогам та потребам місцевих громад. У березні 2014 року проект Стратегії було представлено на розгляд широких верств громадськості. Це дозволило досягти важливого аспекту - почуття відповідальності за Стратегію на регіональному та місцевому рівнях, зміцнення потенціалу партнерських груп, їхньої підзвітності та відповідальності за реалізацію.

Процес розробки Стратегії супроводжувався проведенням Стратегічної екологічної оцінки запропонованих напрямів розвитку, що дозволило вбудувати принципи сталого розвитку в Стратегію для передбачення можливих негативних наслідків на навколишнє середовище від реалізації Стратегії, забезпечення поліпшення стану довкілля за багатьма напрямами, досягнення соціальної інтеграції та доступності отриманих результатів.

Процес стратегічного планування в Дніпропетровській області відбувався в дусі забезпечення поєднання зусиль, спрямованих на заохочення економічного зростання та капіталовкладень у регіон, із зусиллями, спрямованими на пом’якшення несприятливого впливу зростання на довкілля, для формування регіону, для якого є важливою якість життя нинішнього та прийдешніх поколінь.

Розроблена Стратегія є основою для розробки Плану її реалізації через проекти регіонального розвитку, що випливають із операційних цілей Стратегії, а також базисом ухвалення управлінських та бюджетних рішень у сфері розвитку області.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка