Звіт про стратегічну екологічну оцінку (сео) Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 рокуСторінка2/20
Дата конвертації24.04.2016
Розмір2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Резюме


На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку.

Одним з інструментів забезпечення збалансованості Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року стало застосування в процесі її розроблення стратегічної екологічної оцінки (СЕО). СЕО – це системний і запобіжний процес, що здійснюється з метою аналізу потенційного впливу на довкілля документів стратегічного характеру, а також з метою інтегрування результатів оцінки в процес прийняття рішень.

Регіональна стратегічна екологічна оцінка Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року є першим в Україні прикладом застосування цього підходу при розробці комплексної стратегії розвитку регіону. Оцінка здійснювалася у 2013-2014 роках одночасно з розробкою Стратегії за методологічного сприяння проектів міжнародної технічної допомоги «Місцевий економічний розвиток міст України» (Проект МЕРМ) і «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України» (Проект РЕОП), що впроваджуються Федерацією канадських муніципалітетів та Конференційною радою Канади відповідно за фінансової підтримки Уряду Канади.

В Україні не існує офіційно затвердженої методології проведення СЕО, тому для її застосування до Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року була запропонована методологія, що ґрунтується на досвіді країн ЄС та Канади та передбачає шість етапів:

Етап 1. Підготовчий.

Етап 2. Визначення сфери охоплення СЕО.

Етап 3. Оцінка екологічної ситуації на території регіону.

Етап 4. Проведення СЕО (оцінка запропонованих Стратегією завдань та заходів щодо їх впливу на довкілля та відповідність національним і регіональним екологічним цілям).

Етап 5. Розроблення документації з СЕО та передача її на затвердження.

Етап 6. Моніторинг фактичного впливу впровадження Стратегії на довкілля.

Під час роботи над Стратегією було створено окрему Робочу групу з проведення Стратегічної екологічної оцінки. Для забезпечення виконання СЕО було проведено три засідання відповідної Робочої групи, яка:


 • схвалила методологію проведення СЕО;

 • визначила ключові регіональні екологічні проблеми;

 • провела SWOT-аналіз екологічної ситуації в Дніпропетровській області;

 • проаналізувала тренди стану довкілля області;

 • провела аналіз відповідності Стратегії екологічним цілям, визначеним на національному та регіональному рівні;

 • здійснила експертну оцінку ймовірного впливу Стратегії на складові довкілля;

 • внесла пропозиції до Стратегії;

 • підготувала рекомендації щодо реалізації окремих завдань Стратегії.

Під час розроблення Стратегії була налагоджена тісна співпраця між Робочою групою з проведення Стратегічної екологічної оцінки та розробниками Стратегії, що дозволило своєчасно передавати пропозиції, напрацьовані Робочою групою з СЕО, на розгляд розробників Стратегії, та повністю інтегрувати СЕО в процес розроблення Стратегії. Спільна робота дозволила вільно обмінюватися інформацією та в робочому порядку вносити пропозиції до Стратегії, враховувати їх при підготовці Стратегії або аргументовано відхиляти.

Більшість пропозицій, сформованих за результатами СЕО, були враховані в остаточній редакції Стратегії. Основним з досягнень стало значне розширення обсягу охоплення Стратегічної цілі 3 «Екологічна безпека», яка була від самого початку включена до Стратегії її розробниками. Так, за рекомендацією Робочої групи з СЕО до даної цілі були включені завдання, спрямовані на створення умов для поліпшення стану довкілля, зокрема на підвищення якості атмосферного повітря та збереження і відновлення земель області. Таким чином, Стратегічна ціль 3 «Екологічна безпека» охопила завдання із забезпечення належного стану довкілля за його основними компонентами: повітря, водні ресурси, земельні ресурси.

Таким чином, розроблення Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року було проведено з урахуванням засад екологічної збалансованості, а її реалізація не сприятиме збільшенню антропогенного навантаження на довкілля. Поєднання зусиль, спрямованих на заохочення економічного зростання регіону із зусиллями, спрямованими на пом’якшення несприятливого впливу на довкілля, забезпечуватиме розвиток регіону, для якого є важливою якість життя нинішнього та прийдешніх поколінь.

Вступ


На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, регіонів і населених пунктів.

Одним з інструментів екологічної політики, який дозволяє поряд з економічними та соціальними факторами враховувати в процесах планування та управління екологічні фактори, є екологічна оцінка. Екологічна оцінка заснована на простому принципі: легше виявити і запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії її здійснення. Екологічна оцінка зосереджена на всебічному аналізі можливого впливу запланованої діяльності на довкілля і використанні результатів цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків.

З кінця 1970-х років у практиці багатьох країн закріпилося використання оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) різноманітних проектів. Утім, у процесі застосування ОВНС виявилися певні обмеження та недоліки цього виду екологічної оцінки, пов’язані з тим, що до моменту проведення ОВНС вже приймаються принципові рішення, які й визначають головні характеристики планованої діяльності. Зокрема, якщо ОВНС проводиться лише на проектному рівні, тоді ще до початку ОВНС можуть бути відкинуті альтернативи та можливості, які можуть суттєво зменшити потенційний вплив на довкілля.

Тому у 1980-х роках зріс інтерес до аналізу можливих екологічних наслідків, пов’язаних не тільки з проектами будівництва конкретних господарських об’єктів, а й з стратегічними рішеннями: планами регіонального та галузевого розвитку, комплексними програмами, стратегіями, нормативно-правовими актами. Аналіз екологічних наслідків стратегічних рішень отримав назву «стратегічна екологічна оцінка» (СЕО).

Стратегічна екологічна оцінка упродовж останнього десятиріччя застосовується у багатьох країнах світу. З 2001 року СЕО є обов’язковою для держав-членів Європейського Союзу. Застосування СЕО в ЄС регулюється «Директивою 2001/42/EC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище». Основні положення цієї директиви стали основою для підготовки Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо). Протокол про СЕО був підписаний у травні 2003 року в Києві на 5-й Всеєвропейській конференції міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля для Європи». Україна підписала Протокол про СЕО, але досі не ратифікувала його.

Безпосередні вигоди від проведення СЕО полягають у зборі інформації, яка допомагає приймати виважені рішення, а також у подальших досягненнях у галузі охорони довкілля та збалансованого розвитку. Крім того, існують інші вигоди, які є невід'ємною частиною принципу залучення громадськості та прозорих процедур, яких необхідно дотримуватися. Проведення СЕО: • забезпечує високий рівень захисту довкілля;

 • поліпшує якість розробки планів і програми;

 • підвищує ефективність прийняття рішень;

 • сприяє виявленню нових можливостей розвитку;

 • допомагає запобігти помилкам, які можуть бути дуже дорогими;

 • поліпшує систему управління;

 • сприяє транскордонній співпраці.

«Стратегічність» СЕО полягає в тому, що процес екологічного оцінювання інтегрується в процес розроблення планів і програм. Таким чином, СЕО можна розглядати як інструмент планування. СЕО може підвищити якість планування декількома способами, зокрема шляхом забезпечення сфокусованого, відкритого до альтернатив підходу, а також шляхом аналізу цілого ряду потенційних наслідків і можливостей для досягнення більш збалансованих форм розвитку.

В Україні існують передумови для імплементації процесу СЕО, пов’язані з розвитком стратегічного планування та національної практики застосування екологічної оцінки. Разом з тим, зараз в Україні не існує офіційно затвердженої методології проведення СЕО.

Починаючи з серпня 2013 року, вперше в Україні СЕО проводиться для стратегії регіонального розвитку, а саме для Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року. Це відбувається за сприяння проектів міжнародної технічної допомоги «Місцевий економічний розвиток міст України» (Проект МЕРМ) і «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України» (Проект РЕОП), що впроваджуються Федерацією канадських муніципалітетів та Конференційною радою Канади відповідно за фінансової підтримки Уряду Канади. Для проведення СЕО Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року розроблена методологія, що ґрунтується на досвіді інших країн.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка