Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «кредо-столиця» м. Київ 31 березня 2014р. Основні відомості про товариство з обмеженою відповідальністю «кредо-столиця»Сторінка1/10
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Аудиторська фірма

«РЕГІСТР»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0439 від 26.01.01 р., продовжене рішенням АПУ 04.11.2010р. №221/3 до 04.11.2015р.

Адреса: м .Київ, Червоноармійська, 84, оф.35, т.287-00-15

П/р 26004000172029 у ПуАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175, Код 21647622

Національній комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

Керівництву та учасникам

ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ»

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДО-СТОЛИЦЯ»


м. Київ 31 березня 2014р.

Основні відомості про товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕДО-СТОЛИЦЯ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» зареєстроване 14.11.2011р. Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією за номером № 1 070 102 0000 045052 (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ № 776522 від 10.04.2012р.).

Ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 37956390.

Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7.

Предметом діяльності ТОВ “КРЕДО-СТОЛИЦЯ” згідно Статуту є:

надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів; факторинг; залучення фінансових активів від юридичних осіб з зобов’язанням щодо наступного їх повернення; надання гарантій та поручительств; надання позик; надання послуг фінансового лізингу.

Згідно з кодами Мінстату України підприємству присвоєно коди КВЕД: 64.99 – надання інших фінансових послуг; 64.19 - інші види грошового посередництва; 64.91 - фінансовий лізинг; 64.92 – інші види кредитування.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг видала ТОВ “КРЕДО-СТОЛИЦЯ” Свідоцтво серії ФК № 353 від 15.11.2012р. про реєстрацію фінансової установи (реєстраційний номер 13102773, код фінансової установи – 13, номер рішення про видачу свідоцтва № 2285, дата прийняття рішення 15.11.2012р.).

Чисельність працівників Товариства з обмеженою відповідальністю “КРЕДО-СТОЛИЦЯ” станом на 31.12.2013 р. становить 2 чоловіка.

ТОВ “КРЕДО-СТОЛИЦЯ” не має відокремлених підрозділів.

Опис аудиторської перевірки

Незалежною аудиторською фірмою ТОВ “Аудиторська фірма “Регістр” проводилася перевірка повного пакету річної фінансової звітності ТОВ “КРЕДО-СТОЛИЦЯ” за 2013 звітний рік у складі Балансу станом на 31.12.2013р., Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності за рік, що закінчився на зазначену дату, з метою висловлення аудитором думки про те, чи річна фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ “КРЕДО-СТОЛИЦЯ” станом на 31.12.2013 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Перевірку проведено у відповідності до вимог законів України “Про аудиторську діяльність”, “Про господарські товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”,“Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, а також інших законодавчих актів України стосовно господарської діяльності, Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Аудит проведений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності", МСА 550 "Пов’язані сторони", МСА 610 "Використання роботи внутрішніх аудиторів".

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур належить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ці ризики, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, які стосуються підготовки та достовірного надання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що зібраної під час аудиторської перевірки інформації достатньо для складання аудиторського висновку, проведена нами перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки, обмежень обсягу роботи аудитора не було.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.


Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ТОВ “КРЕДО-СТОЛИЦЯ”” несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу передбачає: розробку, впровадження та використання системи внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного подання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування належної облікової політики, здійснення бухгалтерських оцінок, що за існуючих обставин є обґрунтованими.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка