Звіт кафедри музики про наукову діяльність у 2015 році І. Науково-педагогічні кадри Загальна к-ть ставок Заг к-ть викладачів Штатні ВнутрішніСкачати 299.09 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір299.09 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри музики

1 грудня 2015 р.,

протокол № 6

Завідувач кафедри

________________Г. С. Левченко
З В І Т

про наукову і науково-технічну діяльність кафедри музики

за 2015 рік

Полтава – 2015

ЗВІТ

кафедри музики про наукову діяльність

у 2015 році

І. Науково-педагогічні кадри

Загальна к-ть ставок

Заг. к-ть викладачів

Штатні

Внутрішні

сумісникиЗовнішні сумісники

Доктори наук, професори

Кандидати наук, доценти

Усього

Усього

К-ть ставок

Усього

К-ть ставок

Усього

К-ть ставок

Усього

Штатні

Внутрішні сумісники

Зовнішні сумісники

Усього

Штатні

Внутрішні сумісники

Зовнішні сумісники

З наук. ст., вченим зв.

Без наук. ст., вченого зв.

26,5

23

16

16

17

8,5

4

2

2

1

1

-

4

4

4

-

5

17
 1. ІІ. Розробки, які впроваджено в 2015 році за межами ВНЗ:

з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники результативності, переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ науковою установою від кафедри впровадження

1

Навчальний посібник “Сольфеджіо на основі народних пісень Полтавщини” (проф. Левченко Г.С)

Зібрано та систематизовано 120 народних пісень Полтавщини для впровадження в навчально-виховний процес музично-педагогічних навчальних закладів

у навчальному процесі психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка

упродовж року

підвищення ефективності професійної підготовки вчителів музичного мистецтва

2

Теорія і методика підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до емоційного виховання особистості (доц. Лобач О. О.)

інноваційний підхід до професійної підготовки майбутнього вчителя на засадах педагогіки «серця», що сприяє впровадженню здоров’язберігаючих художньо-педагогічних технологій

Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників імені М.В. Остроградського

упродовж року

підвищення професійного рівня вчителів музичного мистецтва і формування їхньої емоційної культури як домінантної особистісної якості вчителів дисциплін художньо-естетичного циклу

3

Діяльність обласної спеціалізованої дослідницької групи вчителів, що викладають дисципліни духовно-етичного спрямування, з проблеми «Дидактичне забезпечення курсу «Біблійна історія та християнська етика» (науковий керівник доц. Лобач О. О.)

розробка навчально-методичного комплексу принципово нового курсу «Біблійна історія та християнська етика», рекомендованого МОН України

144 школи І-ІІ ступенів Полтавщини та Сумщини

упродовж року

підвищення ефективності процесу духовно-морального виховання учнів школи І–ІІІ ступенів

4

Діяльність обласної спеціалізованої дослідницької групи вчителів музики з проблеми «Музичне краєзнавство» (науковий керівник доц. О. О. Лобач)

інноваційний підхід до музичного виховання учнів 7 класу середньої загальноосвітньої школи, розробка змістового та методичного аспектів технології реалізації музичної регіоналістики, розробка навчальної програми «Музичне краєзнавство» (гриф МОН України) та хрестоматії до неї.

25 шкіл Полтави та Полтавської області

упродовж року

підвищення якості музичної освіти та виховання учнів загальноосвітньої школи

5

«Хрестоматія з диригування хором»: у трьох частинах (доц. Дем’янко Н.Ю.)

узагальнено 25-річний досвід диригентської підготовки майбутнього вчителя музики, який гармонійно поєднує традиційний та інноваційний підходи та позитивно впливає на ефективність професійної підготовки фахівців

у навчальному процесі кафедри музики ПНПУ імені В. Г. Короленка

упродовж року

удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва

6

Монографія «Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. М. Верховинця» (доц. Дем’янко Н. Ю.)

вперше осмислено педагогічну концепцію В. Верховинця та шляхи її впровадження у сучасну педагогічну теорію та практику, що підвищує ефективність формування національної культури сучасної молоді

у навчальному процесі психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка, школи естетичного виховання міста й області

упродовж року

удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя, підвищення якості музичного виховання учнів шкіл естетичного виховання

7

Інтерактивно-рефлексивні педагогічні технології (доц. Н. О. Павленко)

узагальнено та систематизовано теорію та практику інтерактивного навчання, розроблено рефлексивний аспект інтерактивних технологій

у навчальному процесі психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка, школи міста й області

упродовж року

підвищення ефективності професійної підготовки вчителів музичного мистецтва, а також навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі

8

Електронний посібник «Оркестровий клас» (ст. викл. Ремезова Н. М.)

один із перших електронних навчальних посібників в Україні, який дає змогу в умовах дефіциту навчального часу опанувати теоретичні основи предмету в процесі самостійної роботи

у навчальному процесі кафедри музики ПНПУ імені В.Г.Короленка

упродовж року

удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва

9

Монографія «Підготовка вчителя в педагогічному просторі неформальної мистецької освіти» (проф. Сулаєва Н. В.)

вперше визначено основні підходи та шляхи реалізації неформальної мистецької освіти в умовах вишу

у навчальному процесі психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В.Г.Короленка

упродовж року

удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя

10

Навчально-методичний посібник “Технологія створення акомпанементу” (ст. викл. Глушкова С.І., ст. викл. Пужай Г.В.)

Розроблено теоретичні та практичні основи технології створення акомпанементу, методи-чні рекомендації щодо самостійного виконання творчих завдань

у навчальному процесі психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В.Г.Короленка

упродовж року

удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва

ІІІ. Список наукових праць, опублікованих у 2015 році в зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, вищий від нульового, за формою:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)

Статті

1

Матвійчук Б.Є.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітньої школи


Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria i praktyka - 2015» Volume 3. Pedagogiczne nauki. Muzyka i zycie. Fizyczna kultura I sport:

Przemysl. ­ Nauka I studia. – С. 92-93.

ISBN 978-966-8736-05-62

Матвійчук Б.Є.

Використання музичного програмного забезпечення у професійній діяльності вчителя музичного мистецтва

ScienceRise

Том 10. №6 (15). – 2015. – С. 67-71.

ISSN 2313-62863

Сулаєва Н.В.

Розвиток вітчизняної мистецької освіти в другій половині XVIII – початку ХХ століття // ScienceRise. – Том 10. №6 (15). – 2015. – С. 53-57.

ScienceRise

Том 10. №6 (15). – 2015. – С. 53-57.

ISSN 2313-62864

Сулаєва Н. В.

Технологія організації неформальної мистецької освіти у вищих педагогічних навчальних закладах

The Unity of Science

Vienna. Austria, 2015. ­ S. 12-15.

ISSN 9091­175Х5

Сулаєва Н. В.

Особливості функціонування неформальної мистецької освіти в Україні

Materials of the IX International scientific and practical conference, “Cutting-edge science – 2015”. Sheffield, 2015.

Volume 13. – P. 79-82. – (Pedagogical sciences).

6

Сулаєва Н. В.

Взаємозв'язок формальних і неформальних ознак мистецької освіти України другої половини XVI – середини XVIІІ століть

Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria i praktyka – 2015» Volume 3. Pedagogiczne nauki. Muzyka i zycie. Fizyczna kultura I sport:

Fizyczna kultura I sport: Przemysl. Nauka I studia. – С. 8-11.

­ ISBN 978-966-8736-05-67

Ірклієнко В. С.

Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи у школі

 Materials of the IX International scientific and practical conference, “Cutting-edge science – 2015”.

Sheffield, 2015. – Volume 13. – P. 77-79. – (Pedagogical sciences).

IV. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

4.1. Студентська наука за пунктами:1) наявність на кафедрі гуртків та проблемних груп :

Назва проблемної групи

Науковий керівник

Кількість студентів

Формування національної культури молоді засобами народного мистецтва

Левченко Г. С.

3

Неформальна мистецька освіта майбутнього вчителя в художньо-творчих колективах

Сулаєва Н. В.

3

Основи емоційного виховання школярів

Лобач О. О.

4

Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. Верховинця

Дем’янко Н. Ю.

3

Формування національної культури молоді засобами народних свят та обрядів

Ірклієнко В. С.

2

Впровадження інтерактивно-рефелекстивних педагогічних технологій у процес фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва

Павленко Н. О.

2

Формування диригентсько-хорових умінь і навичок у майбутніх учителів музичного мистецтва

Пужай Г. В.


4

Формування інструментально-виконавських умінь і навичок у майбутнього вчителя музичного мистецтва

Глушкова C. І.

3

Естетичне виховання студентської молоді

Підгорна В. В.

3

Формування диригентських і вокально-хорових умінь і навичок у майбутнього вчителя музичного мистецтва

Жмайло С. М.

3

Педагогічно-виконавська майстерність майбутнього вчителя музичного мистецтва

Ремезова Н. М.

6

Естетичне виховання в педагогічній спадщині В. О. Щепотьєва

Гринь Ю. М.

3

Формування інструментально-виконавських умінь і навичок у майбутнього вчителя музичного мистецтва

Трохименко А.О

3

Удосконалення інструментально-виконавських умінь і навичок баяніста

Яковлев В. П.

3

Єстрадне вокальне та інструментальне виконавство

Вовченко С. В.

3


2) проведені кафедрою наукові конференції :

№ з/п

Повна назва конференції (семінару)

Рівень (міжнародна, всеукраїнська, регіональна, університетська)

Дата проведення

Кількість учасників

Наявність збірника матеріалів конференції

1

Науково-практична конференція “Музика і християнські цінності”

міжнародна

16.04.2015 р.

100

Програма, збірники наукових статей (ліцензовані)


3) кількість студентських публікацій, підготовлених за допомогою викладачів кафедри, окремо кількість одноосібних студентських публікацій:

а) усього – 26 (16,0)б) у тому числі одноосібних – 21 (4,0)

4) перелік студентських публікацій, підготовлених з викладачами кафедри:

 1. Довбиш О. Підготовка майбутнього вчителя до музично-просвітницької роботи з вихованцями літніх оздоровчих таборів : навч. посіб. / Ірклієнко В. С., Довбиш О. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ 40 с. (2,0)

 2. Гончаренко А. Становлення вітчизняного хорового мистецтва: основні етапи (ІХ-XVII ст.) : навч. посіб. / Дем'янко Н. Ю., Гончаренко А. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ 40 с. (2,0)

 3. Матвійчук Б. Теоретико-методологічні засади використання ІКТ у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва : навч. посіб. / Сулаєва Н. В., Матвійчук Б. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ 60 с. (3,0)

 4. Ситник Л. Формування музичної культури майбутніх учителів засобами хорового мистецтва : навч. посіб. / Сулаєва Н. В., Ситник Л. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ 60 с. (3,0)

 5. Панченко О. Інтерактивні педагогічні технології художньо-естетичного виховання дітей засобами музичного мистецтва : навч. посіб. / Павленко Н. О., Панченко О. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ 40 с. (2,0)

5) ­

6) ­

7) результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт ­

8) участь студентів у інших конкурсах та олімпіадах і їх результати.

 1. Диплом І ступеня здобув народний аматорський вокальний ансамбль «Свічадо» на обласному міжвузівському мистецькому фестивалі-конкурсі “Студентська весна — 2015” (керівник Ремезова Н. М.)

 2. Диплом І ступеня здобув народний аматорський камерний хор імені П. Лиманського на обласному міжвузівському мистецькому фестивалі-конкурсі “Студентська весна — 2015” (керівник Жмайло С. М.)

 3. Диплом І ступеня здобув народний аматорський естрадно-музичний центр “Вікторія” на обласному міжвузівському мистецькому фестивалі-конкурсі “Студентська весна — 2015” (керівник Вовченко С. В.)

4. Перемога студентів у конкурсах (керівник Вовченко С. В.):

 • всеукраїнський конкурс “Пісенні крила Чураївни” 14.10.2015 р., м. Полтава - І місце, солістка НАЕМЦ “Вікторія” Катерина Сердюк;

 • міжнародний телевізійний фестиваль-конкурс мистецтв “Зірковий олімп” 2015 р. м. Полтава - ІІ місце, солістка НАЕМЦ “Вікторія” Катерина Сердюк;

 • міжнародний телевізійний фестиваль-конкурс мистецтв “Зірковий олімп” 2015 р. м. Полтава - І місце, солістка НАЕМЦ “Вікторія” Юлія Черкун;

 • всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв “Зірковий час” 2015 р. м. Полтава - І місце, солістка НАЕМЦ “Вікторія” Шатрова Юлія;

 • міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв “Мелодія весни” 2015 р. м. Київ - І місце, солістка НАЕМЦ “Вікторія” Сердюк Катерина;

 • фестиваль-конкурс “Студентська весна 2015” м. Полтава, НАЕМЦ “Вікторія” - І місце.

Студенти взяли участь у Міжнародній студентській науково-практичній конференції психолого-педагогічного факультету 2015 року: виступів – 24.

4.2. Науково-дослідна й інноваційна діяльність молодих учених

 1. перелік молодих учених, що працюють на кафедрі: Матвійчук Б. Є.

 2. кількість виступів молодих учених на наукових конференціях – 8:

 • ІІІ всеукраїнському науково-практичному семінарі “Мистецтво в реаліях сучасної освіти” (23 квітня 2015 р., м. Полтава);

 • міжнародній науково-практичній конференції “Музика і християнські цінності” (16-17 квітня 2015 р., м. Полтава);

 • регіональному науково-практичному семінарі “Упровадження ІКТ у навчально-виховний процес освітніх закладів” (13 березня 2015 р., м. Полтава);

 • VІ всеукраїнській науково-практичній конференції “Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації” (2-3 квітня 2015 р., м. Полтава);

 • міжнародній студентській науково-практичній конференції “Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика” (11 березня 2015 р., м. Полтава);

 • XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria i praktyka — 2015». Przemysl. (7-15 серпня, Польща);

 • ІІІ міжнародний конгрес “Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції” (4-6 листопада 2015 р., м. Полтава);

 • ХІІІ міжнародних педагогічно-мистецьких читаннях пам'яті професора О. П. Рудницької (3-4 грудня 2015 р., м. Київ)

 1. участь молодих учених у виконанні науково-дослідних проектів, що фінансуються з коштів МОН України: ­

 2. кількість публікацій молодих учених (вказати найбільш значимі) 6:

Матвійчук Б. Нормативно-правові засади використання ІКТ у підготовці майбутніх вчителів / Матвійчук Б. // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика : зб. наук. праць. ­ Ч. І. ­ Полтава : ПНПУ, 2015. ­ С. 39-40.

Матвійчук Б. Є. Нормативно-правові засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх вчителів/ Б. Є. Матвійчук // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика: збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ, 2015. – Частина І. – С. 39-40.

Матвійчук Б. Є. Підготовка майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій / Б. Є. Матвійчук // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації: збірник наукових статей учасників Шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції / ПНПУ імені В.Г. Короленка. – Полтава: «Скайтек», 2015. – С. 202-204.

Матвійчук Б. Є. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітньої школи / Б. Є. Матвійчук // Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria i praktyka - 2015» Volume 3. Pedagogiczne nauki. Muzyka i zycie. Fizyczna kultura I sport: Przemysl. Nauka I studia. – С. 92-93.

Матвійчук Б. Є. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках музичного мистецтва / Наталія Сулаєва, Богдан Матвійчук / методичний посібник з курсів «Основи комп’ютерної грамотності для музикантів», «Основи звукорежисури», «Історія музики» для студентів напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво. – Полтава, ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 90 с.

Матвійчук Б. Є. Використання музичного програмного забезпечення в професійній діяльності вчителя музичного мистецтва / Б. Є. Матвійчук // Науковий журнал «ScienceRise», № 10/5(15), 2015. – Харків, НВП ПП «Технологічний центр», 2015. – С. 67-71. 1. 5) прізвище молодих учених, які отримують стипендії Кабінету Міністрів України (або інші премії) ­

 2. 6) гранти, які отримують молоді вчені ­

 3. 7) інші вагомі здобутки в науковій діяльності молодих учених ­

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ

Кількість молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2012

15

3

100%

2013

17

3

100%

2014

23

3

100,00%

2015

24

1

100%


V. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

(надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:


Країна-партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

Німеччина

Берлінський університет імені Гумбольдта

Організація наукових конференцій, спільні дослідження в галузі музичного мистецтва та методики викладання музикиПроведення спільних консультацій

Польща

Краківська академія імені Маджевського

Співробітництво у сфері освіти і наукиПроведення спільних консультацій

Швейцарія

Державна Асоціація «Калина»

Співробітництво у сфері освіти і культури, спільна організація гастролей і концертівКонцерти українського народного хору «Калина»


VI. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук

Співробітництво з відділом педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України: спільне видання збірок наукових праць з проблем естетичного виховання, професійної педагогічної освіти тощо. Видання спільної збірки наукових праць із педагогіки та психології мистецтва, мистецької освіти, психології творчості та художньої діяльності «Естетика і етика педагогічної дії» (вийшли 9-й, 10-й, 11-й випуски в 2015 р.); спільна експериментальна робота з теми «Розвиток педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін вищих педагогічних навчальних закладів на естетичних та етичних засадах».

Опонування доцентом Лобач О. О. кандидатської дисертації Теслевої Ю. В. “Розвиток післядипломної музично-педагогічної освіти в україні (60-ті – 90-ті роки ХХ століття)” (спеціалізована вчена рада К 55.053.01 у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка; наук. кер. проф. Ніколаї Г. Ю.), 16 липня 2015 р.

VII. Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) за формою:
Кількість проведених конференцій
2012

2013

2014

2015

Міжнародна конференція

1

1

Всеукраїнська конференція

1

­

Регіональна конференція

1

1

1

1


VIІI. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб

Доц. Лобач О. О. здійснює наукове керівництво:

спеціалізованою дослідницькою групою вчителів християнської етики з проблеми «Дидактичне забезпечення програми «Біблійні історії та християнська етика» (Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, постійно);

спеціалізованою дослідницькою групою вчителів мистецьких дисциплін із проблеми «Формування загальнокультурної компетентності учнів на уроках художньо-естетичного циклу» (Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, постійно).

Викладачі кафедри в рамках наукових досліджень співпрацювали з такими установами: Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників імені М. Остроградського; Гадяцьке училище культури імені І. П. Котляревського, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національна академія мистецтв імені П. І. Чайковського (м. Київ), кафедра педагогіки Національного університету імені Т. Шевченка; Львівський науково-практичний центр професійної освіти, Бердянський державний педагогічний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Здійснювались співпраця з Полтавською дитячою музичною школою №1 імені Платона Майбороди, Малою академією мистецтв імені Раїси Кириченко, функціонування навчального комплексу «Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка – Полтавське музичне училище імені М. В. Лисенка».
Х. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі в межах робочого часу викладачів

Викладачі працювали над розробкою загальної наукової теми кафедри:п/п

Загальна тема

Складові частини

Виконавці

1

Формування національної культури молоді засобами мистецтва

Пошук та обробка українських народних пісень

Левченко Г.С.

2

Формування національної культури молоді засобами мистецтва

Неформальна мистецька освіта майбутнього вчителя в художньо-творчих колективах

Сулаєва Н.В.

3

Формування національної культури молоді засобами мистецтва

Основи емоційного виховання школярів

Лобач О.О.

4

Формування національної культури молоді засобами мистецтва

Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. Верховинця

Дем’янко Н.Ю.

5

Формування національної культури молоді засобами мистецтва

Формування національної культури молоді засобами народних свят та обрядів

Ірклієнко В.С.

6

Формування національної культури молоді засобами мистецтва

Впровадження інтерактивно-рефелекстивних педагогічних технологій у процес фахової підготовки майбутніх учителів музики

Павленко Н.О.

7

Формування національної культури молоді засобами мистецтва

Формування диригентсько-хорових умінь і навичок у майбутніх учителів музики

Пужай Г. В.


8

Формування національної культури молоді засобами мистецтва

Формування інструментально-виконавських умінь і навичок у майбутнього вчителя музики

Глушкова C. І.

9

Формування національної культури молоді засобами мистецтва

Естетичне виховання студентської молоді

Підгорна В.В.

10

Формування національної культури молоді засобами мистецтва

Формування диригентських і вокально-хорових умінь і навичок у майбутнього вчителя музики

Жмайло С.М.

11

Формування національної культури молоді засобами мистецтва

Педагогічно-виконавська майстерність майбутнього вчителя музики

Ремезова Н.М.

12

Формування національної культури молоді засобами мистецтва

Естетичне виховання в педагогічній спадщині В. О. Щепотьєва

Гринь Ю.М.

13

Формування національної культури молоді засобами мистецтва

Формування інструментально-виконавських умінь і навичок у майбутнього вчителя музики

Трохименко А. О.

Український народний хор «Калина» (художній керівник і диригент – професор Г. С. Левченко) підготував декілька концертних програм, зокрема для зарубіжних гастролей, обласного пісенного фестивалю «Калинові гуляння»; обласного міжвузівського фестивалю-конкурсу «Студентська весна» тощо.

Камерний хор імені Павла Лиманського (художній керівник і диригент – ст. викл. С. М. Жмайло) підготував концертні програми для виступів на обласному міжвузівському фестивалі-конкурсі «Студентська весна», концерті до «Дня науки» тощо.

Народний музичний центр «Вікторія» (художній керівник – ст. викл. С. В. Вовченко) взяв участь у 27 культурно-масових заходах, зокрема у всеукраїнському фестивалі «Україна – свята родина», обласному міжвузівському фестивалі-конкурсі «Студентська весна», у телепередачах ТРК «Лтава», концертах у Полтаві, Решетилівці, Пирятині тощо.

Жіночий вокальний ансамбль «Свічадо» (художній керівник – ст. викл. Ремезова Н. М.) здобув звання Лауреата І ступеня міжнародного телевізійного фестивалю-конкурсу “Зіркафест: сяйво Різдвяних зірок” (м. Київ, 19.12.2015 р.); взяв участь у обласному міжвузівському фестивалі-конкурсі «Студентська весна».

Асистент Матвійчук Б.Є. взяв участь у телепередачі “Зустріч для Вас” на телерадіокомпанії “Лтава” 12.12.2015 р. о 10.30 (прямий ефір) (25 хв.), брав участь у багатьох концертних програмах та займав призові місця на всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях сучасного музичного мистецтва.

Читання авторських спецкурсів «Емоційне виховання учнів на уроці музики» (доц. Лобач О. О.), «Народні свята України» (доц. Ірклієнко В. С.) та лекцій з актуальних проблем музичної педагогіки для вчителів, музичних керівників, практичних психологів, соціальних педагогів регіону в Полтавському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників імені М. В. Остроградського.

Читання лекцій із педагогіки серця та основ православної культури на обласних семінарах творчої групи вчителів, які беруть участь у впровадженні програм «Християнська етика в українській культурі» та «Біблійна історія та християнська культура», рекомендованої МОН України (доц. Лобач О. О.).

Проведення авторського семінару “Музично-педагогічна інноватика” для вчителів мистецьких дисциплін м. Полтави (доц. Лобач О.О.)

Проведення екскурсій у музеї В. М. Верховинця та українського народного хору «Калина», підготовка екскурсоводів (доц. Дем’янко Н. Ю.).

Проведення екскурсій в аудиторії імені П. Т. Лиманського (ас. Трохименко А. О.).

Впровадження навчального посібника “Сольфеджіо на основі народних пісень Полтавщини” проф. Левченка Г. С. у процес підготовки вчителя музичного мистецтва.

Впровадження матеріалів монографії «Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. М. Верховинця», навчального посібника «Хрестоматія з диригування хором» (у трьох частинах) доц. Дем’янко Н. Ю. у процес підготовки вчителя музичного мистецтва.

Впровадження матеріалів монографій Сулаєвої Н. В. «Підготовка вчителя в педагогічному просторі неформальної мистецької освіти», Лобач О. О. «Кордоцентрична парадигма розвитку емоційної культури вчителя мистецьких дисциплін», монографії «Кафедра музики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історична, організаційно-педагогічна і науково-методична ретроспектива» у процес підготовки вчителя музичного мистецтва.

Видання трьох випусків (9,10,11) ліцензованого збірника наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії» (редактор – доц. Лобач О. О.).

Доц. Лобач О. О. рецензовано навчально-методичні видання.

1. Линько Г. Г., Левченко Н. І. Духовна скарбниця українських свят : посібник із християнської етики. - Полтава, 2015. - 133 с.

2. Мандрівочка до серця : метод. посібник для пед. працівників освітніх навч. закладів, студентів і батьків / автор-укл. Г. А. Каліберда : у 2 ч. - Полтава : ФОП Болотін А.В., 2015. - Ч. І. - 17 с., Ч. ІІ — 101 с. Схвалено для використання в ЗНЗ (Лист ІІТЗО МОН України №14.1/12-Г-583 від 25.06.2015 р., протокол комісії №5 від 25 червня 2015 р.)

3. Благова Т. О. Актуальні проблеми мистецької освіти : навчальна програма курсу для магістрантів спеціальності 8.02020201 Хореографія для вищих навчальних педагогічних закладів. ­ Потава, 2015. ­ 10 с.

4. Санарова Т. Шаг к любви : зб. песен / запись и сост. Г. В. Пужай. - Полтава, 2015. - 100 с.Х.Розвиток матеріально-технічної бази досліджень (для НДКР)

Навести дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. –


XI. Заключна частина

Пропозиції:

1. Створити при університеті комісію провідних учених, що мають досвід отримання грифу МОН України, які централізовано збиратимуть і представлятимуть готові підручники і навчальні посібники викладачів університету в МОН.

2. Розробити сучасний механізм міжнародного співробітництва, який відповідає зарубіжним демократичним стандартам.3. Пропонуємо періодичність проведення окремою кафедрою науково-практичних конференцій збільшити до 5 років.
Зав. кафедри проф. Левченко Г. С.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка