Зі спеціальностіСкачати 355.11 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір355.11 Kb.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

13.00.02 – ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму для складання вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 13.00.02 – “ Теорія і методика музичного навчання ” розроблено відповідно до паспорта спеціальності, що досліджує закономірності, принципи, зміст, методи, форми навчання музики та музичного виховання в різних типах навчальних закладів, історичні аспекти розвитку музичної освіти в Україні; національні основи музичної освіти, проблеми естетичного розвитку учнівської молоді засобами музичного мистецтв та ін.

У програмі відображено основні вимоги до рівня професійної і фахової компетентності абітурієнтів, які вступають до аспірантури за спеціальністю 13.00.02 – “Теорія і методика музичного навчання”.

Під час проведення екзамену зі спеціальності 13.00.02 “Теорія і методика музичного навчання” абітурієнт повинен продемонструвати:


 • ґрунтовні знання: основних понять і проблем теорії та методики навчання музиці; загальної педагогіки, дидактики, методики викладання різних дисциплін, передового педагогічного досвіду у галузі методики навчання музики в контексті поліхудожньої освіти; найважливіших праць із загальних та окремих питань теорії та методики музичного навчання; навчальних планів, програм, підручників, навчальних і методичних посібників (за художньо-педагогічною спеціальністю); історико-педагогічних проблем розвитку музичної освіти як в Україні, так і в інших країнах світу; основних положень праць видатних вітчизняних і зарубіжних педагогів-просвітителів з питань музично-естетичного виховання, навчання й освіти;

 • виявити когнітивні вміння і здатність аналізувати тенденції розвитку педагогічної теорії в різні проміжки історичного часу; характеризувати й аналізувати окремі музично-педагогічні теорії, залежність педагогіки мистецтва і мистецької освіти від цивілізаційного руху й в Україні зокрема; творчо використовувати у науковій діяльності надбання попередніх поколінь; застосовувати на практиці концептуальні погляди теоретиків у галузі педагогіки мистецтва, історії музичної педагогіки; впроваджувати в навчальній і виховній діяльності у вищих навчальних закладах концептуальні засади мистецької освіти; прогнозувати основні шляхи подальшого розвитку музичної освіти в Україні.

Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 13.00.02 – “ Теорія і методика музичного навчання ” спрямована на забезпечення науково-методологічної культури пошукувачів, глибоке засвоєння специфіки музично-дидактичних досліджень та науково-практичного досвіду в галуз: музичного навчання та виховання.

Екзаменаційна картка вступного іспиту включає два питання із запропонованої нижче програми, за результатами відповіді на які виставляються окремі оцінки з кожного завдання (75+75), на підставі яких виводиться сумарний бал за екзамен. Вступний іспит, окрім перевірки сформованих загальних, професійних і фахових компетентностей (що визначаються у процесі відповіді на запитання білету), передбачає колоквіум (+50) з проблематики дисертаційного дослідження. Оцінка за колоквіум враховується в загальну, яку абітурієнт отримує за результатами усного іспиту. Максимальна кількість балів, отриманих за складання абітурієнтом фахового випробування зі спеціальності 13.00.02 Теорія і методика музичного становить 200 балів.
Критерії оцінювання відповіді на питання

60-75 бали («відмінно») – абітурієнт виявляє всебічні, систематичні і глибокі знання методологічних основ вивчення музичного мистецтва, ретроспективи розвитку музичної освіти; обізнаний із принципами, сучасними тенденціями функціонування музично-естетичного виховання як в Україні, так і в інших країнах світу; добре володіє змістом основної і додаткової літератури з теорії та методології музичної освіти.

45-59 балів («добре») – абітурієнт виявляє достатні знання методологічних основ вивчення музичного мистецтва в школі, історичних етапів розвитку музичної освіти; обізнаний із ключовими принципами, окремими сучасними тенденціями функціонування музично-естетичного виховання як в Україні, так і в так і в інших країнах світу; володіє змістом окремих наукових джерел з проблем теорії та методології музичної освіти.

20-44 балів («задовільно») – абітурієнт виявляє фрагментарні знання методологічних основ вивчення музичного мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах, історичних етапів становлення музичної освіти; обізнаний із поодинокими принципами і сучасними тенденціями функціонування музично-естетичного виховання в Україні та в інших країнах світу; володіє змістом 3-4 джерел з проблем теорії та методології музичної освіти.

1-19 балів («незадовільно») – абітурієнт не освоїв методологічні засади вивчення музичного мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах, основні історичні етапи розвитку музичної освіти; обізнаний із 1-2 принципами музичної освіти, але не виявляє обізнаності із зарубіжними і вітчизняними тенденціями у галузі музично-естетичного виховання; освоїв зміст 1-2 джерел з проблем теорії та методології музичної освіти.

Критерії оцінювання колоквіуму

40-50 балів («відмінно») – абітурієнт послідовно і логічно демонструє у відповіді розуміння сутності, структури і функцій методики музичної освіти, її взаємозв’язку з методологією; виявляє всебічні, систематичні і глибокі знання з музичної дидактики:навчальних програм з музичного мистецтва, форм , методів і дидактичних засобів освоєння музики у загальноосвітніх навчальних закладах, методик діагностики навчальних досягнень учнів; обізнаний з інноваційними художньо-педагогічними технологіями, видами і формами навчальної діяльності школярів на уроках музики.

29-39 балів («добре») – абітурієнт виявляє достатні знання сутності, структури і функцій методики музичної освіти, її діалектичного зв’язку з методологією; оволодів структурою та змістом базових навчальних програм з музичного мистецтва, основними формами, методами і дидактичними засобами освоєння музики у загальноосвітніх навчальних закладах, методиками моніторингу навчальних досягнень учнів; обізнаний із видами і формами навчальної діяльності школярів на уроках музики, але не виявляє різнобічних знань з інноваційніх художньо-педагогічні технології.

19-28 балів («задовільно») – абітурієнт виявляє фрагментарні знання з музичної дидактики сутності, її системно-структурної будови, зв’язку з методологією; оволодів структурою та змістом базових навчальних програм з музичного мистецтва, але опанував лише окремі форми, методи і дидактичні засоби освоєння музики у школі, недостатньо знає методики діагностики навчальних досягнень учнів; фрагментарно обізнаний із інноваційними художньо-педагогічними технологіями, знає основні форми навчальної діяльності школярів на уроках музики, але не проектує їх на види музичної діяльності школярів.18-1 балів («незадовільно») – абітурієнт не розуміє музичної дидактики; демонструє фрагментарні знання базових навчальних програм з музичного мистецтва, але не орієнтується у формах, методах, дидактичних засобах освоєння музики у школі, способах діагностики навчальних досягнень школярів; не знає і художньо-педагогічних технологій, називає окремі форми музичної діяльності учнів, але не характеризує їх і не виявляє взаємозв’язку з видами навчальної діяльності школярів під час музичних занять.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
Розділ І. Історія музичної освіти і виховання
Загальна характеристика античної системи музичної освіти і виховання. Афінська школа музичного навчання. “Гармоніки” і “Каноніки”. Педагогічні погляди Платона та Арістотеля. Вчення про етос, музичне виховання александрійську епоху. Діалог Плутарха “Про музику”. Основні досягнення педагогічної теорії і практики античності.

Розвиток музичної педагогіки в епоху Середньовіччя та Відродження у Західній Європі. Зміст музичної освіти за часів раннього Середньовіччя. Міська та замкова практика музичного виховання в контексті світської культури Середньовіччя (мистецтво трубадурів та міпізанга).

Ідеологія музичного навчання та виховання в епоху Ренесанса. Роль придворних капел у формуванні національної музичної освіти. Італійська, французьке нідерландська, німецька школи музичного виховання. Протестанський рух і нові тенденції у розвитку європейських освітянських традицій (профілізація музичної виконавської підготовки).

Провідні тенденції розвитку європейської музичної освіти у XVII-XVIII століттях. Італійська вокальна оперна школа та перші консерваторії. Парижська королевська Академія музики, придворні інструментальні капели як осередки професіоналізації інструментально-виконавських шкіл. Приватна та “родинна” педагогіка музичного навчання та виховання. Педагогічна спадщина І.С.Баха Пперші підручники з проблем музичного навчання Ж.Ф.Рамо, Д.Скарлатті, Ф.Е.Бах та інші. Педагогічні погляди Ж.Ж.Русо. Авторська педагогічна школа Й.Гайдна. Мета, зміст та завдання музичної освіти у XVIII ст.

Музична освіта за час Київської Русі. Музика в системі середньої та вищої освіти на Україні в період Середньовіччя. Роль братств у відродженні національних традицій музичне виховання. Ідейна спрямованість музично-просвітянського руху в Україні у XVII ст. (Києво-Могилянська колегія, педагогічна діяльність М.Ділецького, козацькі школи, школи бандуристів та лірників).

Романтизм та нові тенденції у розвитку музичної освіти та виховання Професійне виконавство та національні композиторські школи. Становлення авторської виконавської педагогіки (К.М.Вебер, Ф.Ліст, Клара та Роберт Шуман: та ін.). Підвищення суспільної ролі музичного виховання, демократизація суспільних форм музичного життя (фестивалі, гастрольна практика), музично просвітянська діяльність Мендельсона, Шумана, Берліоза. Середні та вищі навчальні заклади нового типу (профілізація загальноосвітніх шкіл, ліцеїв Парижська, Венська, Лейпцігська консерваторії). Розвиток аматорського музичного мистецтва (учнівські шкільні оркестри, домашнє музикування, хори) поширення громадсько-виконавських музичних заходів. Проекти утопії музично реформи музичної освіти та виховання у Західній Європі (Берліоз, Вагнер).

Київське та Харківське музичне училища; Музично-драматична школа М.Лисенка. Вищий музичний інститут у Львові. Особливості музичного виховання у західно-українському регіоні. Роль Учительських та Педагогічних товариств, товариства “Просвіта” у збереженні національного педагогічного досвіду. Кризові тенденції у розвитку музичної освіти на зламі XIX - XX ст.

Музично-естетичне виховання та освіта за радянських часів. Перебудова системи музичної освіти та виховання у 20-30 роки. Науково-педагогічна діяльність Шацької, Асаф'єва. Музичне виховання у довоєнні роки (розвиток самодіяльної творчості, організація просвітницької роботи серед широких верств населення, клуби, будинки художнього виховання дітей-піонерів) Педагогічна діяльність М.Леонтовича. Напрямки реформи музичної освіти виховання у післявоєнні роки. Педагогічна діяльність Б.Л.Яворського та його школа. Музичне виховання у загальноосвітній школі. Д.Кабалевський та його програмам “Музика”. Релятивна система музичного навчання та виховання, ї модифікації. Теорія дитячого дошкільного та молодшого шкільного музичного виховання Ветлугіної. Програма дошкільного виховання “Малятко”. Програмі поглибленого вивчення музики у загальноосвітній школі Жовчака.

Сучасні проблеми музичної освіти і виховання на Україні в контексті світової культури XX ст. Національна державна комплексна програма естетичного виховання. Перебудова традиційної системи музичної освіти та виховання. Виникнення альтернативних концепцій професійного виховання та напрямків фахової підготовки. (Стритівська школа кобзарського мистецтва”, “Київська дитяча Академія мистецтв”), школи мистецтв, музичні коледжі тощо.

Музична освіта і виховання у західній та східній Європі XX століття Педагогіка Б.Бартока і К.Орфа. “Дельфійська школа” П'єра ван Хауве. Система Е.Трічкова “Столбіца”. Педагогічні погляди З.Кодаї та їх розвиток. Особливості музичного виховання в Японії, Англії та США.

Праксіологічні тенденції розв’язання проблеми творчого самовираження школярів у світових музично-методичних ідеях кінця ХХ – початку ХХІ століття. Три необхідні умови для розв’язання проблеми творчого самовираження школярів (Пол Леман (США) .Головні цілі музичного виховання дітей молодшого шкільного віку в Німеччині. Етапи музичного виховання молодших школярів за Магне Еспеланда (Норвегія).


Розділ 2. Методологічні засади мистецької освіти
Гуманістична парадигма мистецької освіти.

Впровадження гуманістичної парадигми мистецького навчання передбачає дотримання цілого ряду вимог. Серед них першочергового значення набувають такі, як: • застосування в процесі навчання творів, зміст яких сповнено гуманістичного смислу;

 • стимулювання критично-оцінного ставлення учнів до мистецтва, вільне його виявлення;

 • максимальну активізацію, розвиток творчих можливостей учнів;

 • створення позитивного емоційного забарвлення процесу навчання;

 • повагу до учня, розвиток у нього людської гід­ності, почуття відповідальності за результати навчання, всебічного осягнення і розповсюдження кращих здобутків музичного мистецтва;

 • поєднання нормативного забезпечення змісту навчання із наданням учневі можливості вільного вибору його напрямів.

Національна основа художнього навчання і виховання.

Національна культура – основне джерело ста­новлення митця. Забезпечення національної основи мистецької освіти передбачає:

Надання національній мистецькій творчості пріоритетного місця в навчальних програмах.

Впровадження в навчальний процес національно-стильового підходу до аналізу мистецьких творів.
Сучасні парадигми мистецької освіти та підходи до їх імплементації в освітню реальність.

Особистісно-орієнтований підхід до мистецького навчання.

Втілення особистісно-орієнтованого підходу в мистецькій освіті.

Праксіологічний підхід та його основні принципи.Розділ 3. Музичне виховання особистості у культурологічних вимірах
Методологічні основи формування музично-естетичної культури особистості. Світогляд і художня культура в структурі виховної діяльності. Культурні традиції та їх роль у духовному розвитку суспільства. Духовні потреби як засіб самореалізації особистості.

Філософська культура в системі загальносвітоглядних принципів пізнання. Складові естетичної свідомості та специфіка художнього мистецтва. Інтонаційність як синтез різних форм діяльності музичної свідомості.

Цілеспрямованість музично-виховної діяльності та її завдання. Розвиток емоційної сфери учнів в процесі викладання музики.

Система музично-естетичного виховання у дошкільних, шкільних та позашкільних навчальних закладах. Вікові особливості музично-естетичного виховання. Сучасні проблеми музично-естетичного виховання школярів.

Основи музично-естетичного виховання в сім'ї. Взаємодія школи та сім’ї Організація музично-виховної роботи з дітьми у домашніх умовах. Роль телебачення у формування музичних смаків та інтересів дітей. Особливості сімейного спілкування з дітьми, що навчаються в музичних закладах. Музичне виховання дітей дошкільного віку.

Методичні принципи організації музично-естетичного виховання. Інтеграція систем музичного виховання та практика її використання в умовах різних навчально-виховних закладів. Методика комплексного використання мистецтв в процесі розвитку музично-художньої культури.

Народні обряди та традиції формуванні морально-естетичного досвіду та загальної культури музиканта.

Методика музично-просвітницької діяльності як складової частини музичного виховання, її організаційно-педагогічні принципи

Принципи музичного виховання. Поняття принципу у педагогіці. Розробка принципів музичної освіти у працях Л.Школяр, Н. Мєлик- Пашаєва, Л.Масол, О.Ростовського та ін. Їх зв'язок із загальнодидактичними принципами.


Розділ 3. Музична дидактика
Основна вимога до методики викладання музики в школі – філософсько-науковий рівень осягнення музичного мистецтва. Методика музичної освіти як змістовно-процесуальна форма об’єктивація людино-і культуро творчої сутності музичного мистецтва.

Функції методики: організаційна, інформаційна, інтеграційна, контролююча.

Методологія і методика: їх єдність і відмінність.

Предмет і завдання музичної дидактики. Музична дидактика як галузь дидактики загальної. Функції музичної дидактики, її зв'язок з іншими науками. Методологія музично-дидактичних досліджень.

Дидактика початкової музичної освіти. Дидактичні умови проведення групових та індивідуальних форм навчальної роботи (використання ігрових ситуації творчих завдань та вправ тощо).

Зміст музичної освіти. Об'єктивні та суб'єктивні фактори, що впливають на її спрямованість. Загальна характеристика музичних знань, вмінь та навичок як складових змісту музичної освіти.

Сучасні підходи та теорії змісту музичної освіти. Типи навчальних музичних закладів в системі професійної освіти та їх специфіка.

Процес музичного навчання. Критерії визначення мети та завдань музичного навчання.

Методика як складова музичної дидактики. Загальна характеристика її різновидів. Дидактичні принципи та методи музичного навчання. Безперервність та спадкоємність у музичному розвитку, програмно-цільовий характер формування музичних здібностей. Специфічність музичних методів навчання, їх практична спрямованість. Технічні засоби та комп'ютерні технології в практиці музичної освіти.

Специфіка організації самостійної роботи учнів. Навчальні завдання, структура та зміст основних вмінь та навичок. Засоби проведення занять та форми контролю. Найбільш поширені методики розвитку музичних здібностей.

Дидактика професійної музичної освіти: середня спеціальна школа. Різновиди спеціальної середньої музичної освіти, її мета та завдання. Профілізація змісту музичного навчання. Системність навчально-виховного процесу у середніх спеціальних навчальних закладах, його структурно-змістовні компоненти.

Вища музична освіта та її завдання, зміст та організація навчального процесу методи навчання та педагогічні технології. Загальні дидактичні принципи формування професійних якостей у музиканта (розвиток художньо-образного мислення як основа професійної культури музиканта, системність формування знань, розвиток музичного сприйняття, вдосконалення виконавської майстерності).


Розділ 5. Соціально-культурні детермінанти загальної музичної освіти в Україні
Державний стандарт початкової загальної освіти (2011 р.).

Державний стандарт початкової загальної освіти – механізм визначення оптимального, науково-обґрунтованого навчального змісту. Галузевий принцип побудови стандарту. Структура стандарту. Сутність особистісно-орієнтованого і компетентісного підходів. Інваріатна і варіативна складові Базового навчального плану (БНП). Функції типових і робочих навчальних планів. Статус і структура освітньої галузі «Мистецтво». Мета і завдання вивчення мистецьких дисциплін у початковій школі. Характеристика державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з дисциплін освітнього циклу «Мистецтво».

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.).

Основоположне значення особистісно-зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів щодо визначення мети, завдань, змісту і технологій сучасної освіти в основній та старшій школі. Загальна українознавча спрямованість змісту базової і повної загальної середньої освіти. Профільна орієнтація сучасної старшої школи. Галузевий принцип побудови стандарту. Статус освітньої галузі «Мистецтво» згідно концепції профільної освіти у старшій школі (2012 р.).


Розділ 6. Психолого-педагогічні основи музичної освіти.

Загальна характеристика особистісних якостей суб'єкту музичної діяльності. Музична обдарованість та музичні здібності.1 Загальні та специфічні здібності. Критерії виявлення музично-художньої обдарованості.

Музичний слух та його різновиди. Музичний слух як психологічне явище. Абсолютний, відносний, кольоровий та інші форми слухового сприйняття. Якісні показники музичного слуху та вікові особливості його розвитку, поняття слухової активності, загальна методика її виявлення.

Музична пам'ять як базисна основа формування слухової активності. Психологічні механізми діяльності музичної пам'яті та форми її виявлення Музична пам'ять як базисна основа музичного досвіду. Загальні педагогічні принципи розвитку музичної пам'яті.

Музичне мислення та його особливості. Музичні здібності як основа процесу художньо-естетичного розвитку особистості. Музичне мислення як творчий процес, його етапи. Формування навиків художнього мислення (інструментально-виконавських, композиторських, педагогічних, слухацьких) Розуміння та тлумачення музичного твору.

Психологія сприйняття музичного тексту. Психологія музичного сприйнятя в сучасних наукових дослідженнях. Поняття музичного тексту як носія художньої інформації. Психологічні механізми сприйняття в контексті художньої комунікації. Культура художнього сприйняття музиканта та науково-педагогічні основи її формування.

Музична діяльність та її специфічні ознаки. Загальна характеристика різновидів музичної діяльності. Діагностика музичних здібностей та особливості їх розвитку. Загальні педагогічні принципи організації музичної діяльності. Роль музичної свідомості в процесі формування вмінь та навичок музичної діяльності. Специфіка освітньої діяльності в професії музиканта.
Рекомендована наукова та науково-методична

література 1. Абрамов А. О специфике музыкального содержания / А.Абрамов // Эстетические очерки. - Вып.3. - М.: Музыка, 1973, - С. 123-142

 2. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности / К.А. Абульханова-Славская. - М., Наука, 1980. – 335 с.

 3. Аверин А.Н. Гносеологический анализ понятия “опыт”: автореф. дисс... ...канд. фил. наук / А.Н.Аверин. – Уральский гос. ун-т им. А.М.горького. – Свердловск, 1973. - 20 с.

 4. Александров В.Б. Понимание и социально-познавательный опыт субъекта / В.Б.Александров // “Опыт и его место в социальном познании”. - Калинин, изд-во гос. ун-та, 1984. - С. 127-140.

 5. Алексеев А.Д. Педагогика творческого поиска / А.Д.Алексеева // Советская музыка. – 1981. – №3. – С. 72-76.

 6. Алексеев А.Д. Творчество музыканта-исполнителя / А.Д.Алексеев. - М.: Музыка, 1991. – 102 с.

 7. Алешина З. Об эффективности самостоятельных занятий баяниста / З.Алешина // Вопросы методики и теории исполнительства на народных інструментах. – Вып.2. - Свердловск, Средне-Уральское книжное изд-во, 1990. - С.58-76.

 8. Аминев Г.А. Вопросы методологии психологического и психофизиоло-гического эксперимента в высшей школе / Г.А.Аминев. - Уфа, Авиац. ин.-т, 1976. - С. 38-53.

 9. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания в школе О.А.Апраксина.- М., Просвещение, 1983. – 224 с.

 10. Арановский М.Г. Интонация, отношение, прооцесс / М.Г.Арановский // Советская музыка, №12. – 1984. - С. 80-87.

 11. Арановский М.Г. О психологических предпосылках предметно-пространственных слуховых представлений / М.Г.Арановский // Проблемы музыкального мышления. - М., Музыка, 1974. - С. 252-271.

 12. Арчажникова Л.Г. Профессия - учитель музыки / Л.Г.Арчажникова. – М.: Просвещение, 1984. – 110с.

 13. Асмолов А.Г. Психология личности / А.Г.Асмолов. – М.: Изд-во МГУ, 1990.

 14. Бай Ю.Н. Развитие беглости с помощью тренировочных загрузок / Ю.Н.Бай // метод. реком. - Запорожье, гос. пед. ин.-т, 1984.

 15. Бай Ю.Н. Теоретические основы совершенствования внутренней структуры музыкально-игровых движений баяниста: автореф. дисс. ...канд. искусствоведения / Юрий Николаевич Бай. - Вильнюс, Гос. консерватория Литовской ССР, 1986. – 23 с.

 16. Баренбойм Л.А.Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства / Л.А.Баренбойм. - Л., Музыка, 1969. – 288 с.

 17. Белая Н.Л. Формирование творческой активности студентов музыкально-педагогических факультетов педагогических вузов в процессе индивидуального обучения: диссертация канд. пед. наук / Н.Л.Белая. - К., 1985. – 504 с.

 18. Беликова В.В. Музыкальное исполнительство как вид художественно-творческой деятельности: автореф. дисс. ...канд. искусствоведения / В.В.Беликова. – Киев, гос. консерватория им. П.И.Чайковского, 1991. – 16 с.

 19. Беляева-Экземплярская С. Заметки о психологии восприятия времени в музыке / С. Беляева-Экземплярская // Проблемы музыкального мышления. - М., Музыка, 1974. - С. 303-330.

 20. Бендерский Л.Г. О педагогических принципах Е.Г.Блинова / Л.Г.Бендерский / Народно- инструментальное искусство Урала и Сибири. – Челябинск, гос. ин.-т искусства культуры, 1991. - С. 10-15.

 21. Бенюмов М.И. Музыкальное произведение и исполнение музики / М.И.Бенюмов // Музыкальное произведение в системе художественной коммуникаці. - Красноярск, Изд-во гос. ун.-та, 1989. - С. 25-43.

 22. Бенюмов М.И. О функциях и принципах взаимодействия исполнительских средств музики / М.И.Бенюмов. - Красноярск, Изд.-во гос. ун.-та, 1988. - С. 43-61.

 23. Бергер Н. Гармония как пространственная категория музыки / Н.Бергер // Проблемы высотной и ритмической организации музики. – Вып. 50. – М.: ГМПИ им. Гнесиных. - 1980. - С. 60-63.

 24. Берлянчик М.М. Методические проблемы воспитания исполнителей на смычковых инструментах / М.М.Берлянчик // Исполнительское искусство: виолончель, контрабас. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1988. - С. 60-80

 25. Берлянчик М.М. О развитиии культуры мелодического интонирования в процессе воспитания скрипача / М.М.Берлянчик // Вопросы смычкового искусства. – Вып. 49. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1980. - С. 46-79.

 26. Бесядынский С.Ф., Левинзон В.В. Воспитание личности музыканта-пианиста в процессе формирования его исполнительских навыков / С.Ф. Бесядынский, В.В. Левинзон //Вопросы теории, истории и методики фортепианного искусства. - Кишинев, Штиинца, 1991. – С. 75-81.

 27. Блудова В. Природа и структура художественного восприятия / В.Блудова // Эстетпческие очерки. – Вып. 4. - М.: Музыка, 1977. - С. 144-148.

 28. Бодалев А.А. О субъективных факторах творческой деятельности человека / А.А. Бодалев, Л.А. Рудкевич // Педагогіка, №3. – 1995. - С. 19-23.

 29. Бодина Е.А. Творческая природа музыкального исполнительства: автореф. дис. ...канд. искусствоведения / Е,А.Бодина. – Киев, гос. Консерватория. - К., 1975. – 29 с.

 30. Бондаренко Т. Музыкальное произведение в системе виспитания слуха музыканта-специалиста / Т.Бондаренко // Музыкальное произведение: сущность, аспекты анализа. - К.: Музична Україна, 1988. - С. 111-123.

 31. Бочкарев Л.Л. Эмоциональная экспрессия как компонент художественной одаренности / Л.Л.Бочкарева / Психолого-педагогические аспекты обучения студентов творческих вузов. - М.: Межвуз. сб. науч. тр., 1984. - С. 129-135.

 32. Бурьянек И. К итсорическому развитию теории музыкального мышления И.К.Бурьянек //Проблемы музыкального мышления. - М.: Музыка, 1974. – С. 29-59.

 33. Бэкхерст Д. Философия деятельности / Д.Бэкхерст // Вопросы философии, №5. - М., 1996. - С.72-79.

 34. Варегина Ф.В. Дидактические условия формирования учебных навыков у младших школьников: автореф. дисс. ...канд. пед. наук/ Ф.В.Варегина. - Л., 1980. – 19 с.

 35. Василенко Л.М. Гедоністичні тенденції вокальної підготовки /  Л. М. Василенко / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Антропологічні виміри науки й освіти: досягнення та перспективи», 20-21 вересня 2012 року / Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – Мелітополь. – 2012. – С. 28-30.

 36. Ветлугина Н.А. Возраст и музыкальная восприимчивость / Н.А.Ветлугина // Восприятие музыки. - М.: Музыка, 1980. - С.229-244.

 37. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка / Н.А.Ветлугина. - М.: Просвещение, 1968. – 314 с.

 38. Власов В. Методика работы баяниста над полифоническим произведением / В.Власов. - М.: Всесоюзный метод, кабинет по учебн. заведениям искусств и культуры, 1991. – 305 с.

 39. Волков С. О формировании представлений в образно-художественном мышлении современного музыканта-исполнителя / С.Волков // Вопросы теории и эстетш музики. – Вып.11. – Л.: Музыка, 1977. - С. 184-201.

 40. Волощук I.C. Науково-педагогічні основі формування творчості особистості / І.С.Волощук. – К.: Педагогічна думка, 1998. – 160 с.

 41. Выготский Л.C. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1987. – 341 с.

 42. Габай Т.В. Педагогическая психология / Т.В.Габай.- М.: Изд-во МГУ, 1995. – 159 с.

 43. Гадалова І. Історія музичного виховання XX ст. / І.Гадалова / [конспект лекцій]. - К.: КДПІ, 1992. - 36 с.

 44. Гальперин И.М. Розвитие художественно-образного мышления учащегося в процессе музыкальных занятий: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / И.М.Гальперин. - М., 1990. – 16 с.

 45. Гинзбург JI.C. Анри Вьетан / Г.Гинзбург. – М.: Музыка, 1983. – 176 с.

 46. Гинзбург JI.C. Современное музыкальное исполнительство: проблемы и средства / Г.Гинзбург // Музыкальное исполнительство. – Вып. 11. - М.: Музыка, 1983. - С.68-10.

 47. Гинзбург Г. О некоторых проблемах музыкального исполнительства / Г.Гинзбург // Эстетические очерки. – Вып.2. – М.: Музыка, 1967. - С.149-191.

 48. Головинский Г. О вариантности музыкального образа / Г.Головинский // Восприятие музыки. – М.: Музыка, 1980.- С. 127-141.

 49. Горенко JI.M. Роль художественного вображения в раскрытии содержания музыкального произведения / Л.М.Горенко // метод. рек. - Харьков, ин-т искусств им.Котляревского, 1983. – 26 с.

 50. Готсдинер A.JI. О стадиях формирования музыкального восприятия / А.Л.Готсдинер // Проблемы музыкального мышления. - М.: Музыка, 1974. - С.230-151.

 51. Готсдинер A.JI. Подготовка учащихся к концертным выступлениям / А.Л.Готсдинер // Методические записки по вопросам музыкального образования. – Вып. 3. - М.: Музыка, 1991. - С. 182-192.

 52. Граф В. Основы соорганизации учебной деятельности и самостоятельная работа студентов / В.Граф, И.И.Ильясов, В.Я.Ляудис.- М., 1981.

 53. Григорьев В.Ю. Некоторые черты педагогической системы Д.Ф.Ойстраха / В.Ю.Григорьев // Музыкальное исполнительство и педагогика: история и современность. - М.: Гос.консерватория, Музыка, 1991. - С.5-34.

 54. Григорьев В.Ю. О некоторых психологических аспектах работы педагога- музыканта / В.Ю.Григорьев // Вопросы музыкальной педагогіки. – Вып.8. - М.: Музыка, 1987.-С.45-55.

 55. Григорьев В.Ю. О роли времени в исполнительском творческом процессе / В.Ю.Григорьев // Вопросы исполнительского искусства. - М.: Гос.консерватория, 1981. - С.3-15.

 56. Гринчук І.П. Формування музично-аналітичних умінь майбутнього вчителя музики: автореф. дис...кан. пед. наук / І.П.Гринчук. – К., 1997. – 24 с.

 57. Давыдов В.В. Теория деятельности и социальная практика / В.В.Давыдов // Вопросы философии. - 1996. – №5. – С.52-62.

 58. Дыс Л. Музыкальное мышление как объект исследования / Л.Дыс // Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования. - К.: Музична Україна, 1989. - С.35-47.

 59. Єременко З.О. Виховання виконавської культури у студентів консерваторії / З.О.Єременко // Мистецтво: виховання творчості особистості. - К.: КДК, 1988. - С.30-39.

 60. Заболотский Ю.Н. Воспитание и психологтческая организация мышления музыканта-исполнителя / Ю.Н.Заболотский // Актуальные проблемы музыкального образования. - К.: Гос. консерватория им. П.И.Чайковского, 1990. - С.60-65.

 61. Здобнов Р. Исполнительство - род художественного творчества / Р.Здобнов // Эстетические очерки. – Вып.2. - М.: Музыка, 1967. - С.98-149.

 62. Зязюн I.A. Естетичний досвід особи / І.А.Зязюн. - К., Вища школа, 1976. – 174 с.

 63. Иванов В.П. Человеческая деятельность - познание – искусство / В.П.Иванов.- К.: Наукова думка, 1977. – 251 с.

 64. Из истории музыкального воспитания: [хрестоматія] / Сост. О.А.Апраксина. - М.: Просвещение, 1990. – 207 с.

 65. Ильченко А.А. Методика работы с самодеятельным оркестром и ансамблем народных инструментов / А.А.Ильченко / метод. рек. к самостоятельной работе. - К.: ДГИК, 1989. – 14 с.

 66. Кадцын Л.М. Процесс слушательского восприятия и усвоения содержания музыкальных произведений / Л.М.Кадцын // Музыкальное произведение: сущность, аспекты анализа. - К.: Музична Україна, 1988. - С. 102-111.

 67. Коваль Л.Г. Взаимодействие учителя и учащихся в поцессе формирования єстетических отношений средствами музыкального искусства: автореф. дисс...д-ра пед. наук / Л.Г.Коваль. - К., 1991. 48 с.

 68. Корыхалова Н.П. Интерпритация музыки / Н.П.Корыхалова. - Д.: Музыка, 1979.

 69. Корыхалова Н.П. Проблема объективного и субъективного в музыкальном исполнительстве и ее разработка в зарубежной литературе / Н.П.Корыхалова // Музыкальное исполнительство. – Вып.7. - М.: Музыка, 1972. - С.47-93.

 70. Котляревська О.І. Варіативний потенціал музичного твору: культурологічний аспект інтерпретування: автореф. дис... канд. мистецтвознавства / О.І.Котляревська. - К., 1996. – 19 с.

 71. Краснова-Соколова О.І. Психолого-педагогічні умови формування професійно значимих якостей вчителя у студентів музично-педагогічних факультетів педагогічних інститутів автореф. дис... канд. пед. наук / О.І. Краснова-Соколова. - О., 1993. – 22 с.

 72. Мартинюк А.К. Духовна творчість сучасних українських композиторів та композиторів українського зарубіжжя / А.К.Мартинюк // Тенденции современной науки. Сборник научных докладов. – Гданьск, 2013. - Ч.1. С.48-52.

 73. Мартинюк А.К. Мистецько-освітянські виміри науково-творчої діяльності Володимира Рожка / Молодь і ринок (Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2012. - С.68-72.

 74. Медушевский В.В. Содержание понятия “адекватное восприятие” / В.В.Медушевский // Восприятие музыки. - М.: Музыка, 1980. - С.141-156.

 75. Моляко В.А. Психология творческой деятельности / В.А.Моляко. - К.: Знание, 1978. - 47 с.

 76. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия / Е.В.Назайкинский. - М.: Музыка, 1972. – 382 с.

 77. Непомнящая Н.И. Основные компоненты психологической структуры личности //Опыт сстемного анализа психики ребенка.- М.,1975.-С.34-65

 78. Падалка Г.Н. Формирование эстетических идеалов и вкусов будующих учителей музыки. автореф.дисс...д-ра пед.наук / Г.Н.Падалка. – К., 1989. -47 с.

 79. Панченко Г.П. Педагогічна інтерпретація результатів експеримен-тального дослідження проблеми розвитку творчих здібностей майбутніх учителів музики / Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка: зб. наук.статей. – Мелітополь. – 2012. – Вип.7. – С. 121-126.

 80. Пясковский И.Б. Логика музыкального мышления / И.Б.Пясковский.- К.,Музична Україна, 1987.-182с.

 81. Раппопорт С.Х. О природе художественного мышления / С.Х.Раппопорт // Эстетические очерки. – Вып.2. - М.: Музыка, 1967. - С.312-356.

 82. Раппопорт С.Х. Художественное представление и художественный образ / С.Х.Раппопорт // Эстетические очерки. – Вып.3. - М.: Музыка, 1973.- С.45-95.

 83. Сегеда Н.А. Концептуальні засади людиноцентрованої і культуро-відповідної професійної освіти майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи” 24-25 жовтня 2013 р / Відпов.ред. Н.А.Сегеда. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2013. – С.105-108.

 84. Сегеда Н.А. Праксіологічні тенденції розв’язання проблеми творчого самовираження школярів у світових музично-методичних ідеях кінця ХХ –початку ХХІ століття/ Н.А.Сегеда // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. Статей/ Ред.кол.: І. П. Аносов (голов.ред.) та ін. – Мелітополь. – 2014 – Випуск 2 (11). – С142-147.

 85. Сегеда Н.А. Статистические модусы профессионального развития как основа формирования музыкально-педагогического профессионализма учителя музыки / Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції “Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції”, 1-3 жовтня 2013. – Суми, – С.166-168.

 86. Сегеда Н.А. Теоретичні і методичні засади професійного розвитку викладача музичного мистецтва в системі безперервної педагогічної освіти : автореф. наук. ступеня доктора пед. наук зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Наталя Анатоліївна Сегеда. – Київ, НПУ ім. М.Драгоманова, 2012. – 20 с.

 87. Теплов Б.М. Психология музыкальных особенностей / Б.М.Теплов / Избр.тр. в 2-х т. - М.: Педагогика, 1985.

 88. Титова Е. О системах организации звуковой ткани /К проблеме репрезентации музыкального мышления / Е.Титова //Музыкальное мышление. - К.: Музична Україна, 1989. - С.120-126.

 89. Титова Т.А. Об особенностях целостно-процессуальных свойств музыкальной ткани / Е.Титова // Вопросы музыкознавства. - Минск, Высшая школа, 1981. – С.91-98.

 90. Требования к знаниям и умениям школьников: дидактико-методический анализ / Под ред. А.А.Кузнецова. - М.: Педагогіка, 1987. – 176 с.

 91. Уваров А.И. Теория и принципы гуманитарного познания / А.И.Уваров // В кн. Социальное познание и его особенности. - Калинин, 1983. - С.50-76.

 92. Уланова С.І. Український освітянський рух в контексті світоглядних ідей ХУІІ століття / С.І.Уланова // Культура і мистецтво у сучасному світі: Наукові записки КДУКіМ. – Вип.1. - К., 1998.- С.39-45.

 93. Хурсина Ж.И. Выдающиеся педагоги-пианисты Киевской консерватории / Ж.И.Хурсина. – К.: Музична Україна, 1990.

 94. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: автореф.дисс...д-ра психол.наук / Ю.А.Цагарелли. – Л., 1990. – 29 с.

 95. Червонська Л.М. Розвиток співацького голосу учнів старшого шкільного віку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи” 24-25 жовтня 2013 р // Відпов.ред. Н.А.Сегеда. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2013. – С.125-127.

 96. Червонська Л.М. Теоретичні аспекти дослідження проблеми формування культури виконання популярної вокальної музики старшокласників // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, Вип. 42. – Ч.3. – 2014. – С.227-231.

 97. Шевнюк O.Л. Формування художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя: дис.. .канд. пед. наук / О.Л.Шевнюк. – К., 1995. – 508 с.

 98. Школяр Л.B. Нравственное воспитание младших школьников на уроке музики: автореф. дисс...канд. пед. наук / Л.В.Школяр. – М., 1982. – 18 с.

 99. Шульпяков О.Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественній образ / О.Ф.Шульпяков. - Д.: Музыка, 1986. – 124 с.

 100. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника .-М., 1981.

 101. Янкелевич Ю.И. Педагогическое наследие / Ю.И.Янкелевич. - М.: Музыка, 1983. – 253 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка