Завершені наукові дослідження з фундаментальних і прикладних тем Теоретичні та правові проблеми організації та функціонування української держави в умовах конституційної реформиСкачати 72.11 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір72.11 Kb.
Завершені наукові дослідження з

фундаментальних і прикладних тем
Теоретичні та правові проблеми організації та функціонування української держави в умовах конституційної реформи. РК УкрІНТЕІ № 0110U002806. (строк виконання 01.2010-12.2013 рр. Науковий керівник – д.ю.н., професор Колісник В.П.
Метою роботи є комплексне дослідження проблем реформування механізму організації і здійснення державної влади в контексті проведення конституційної реформи; уточнення форми правління в Україні; дослідження правового статусу вищих органів державної влади в Україні; розмежування повноважень в контексті втілення механізму стримувань і противаг; пошук засобів попередження і розв'язання державно-правових конфліктів.
Розвиток правової системи України в умовах становлення європейського правового простору. РК УкрІНТЕІ № 0110U002805. Строк виконання 01.2010-12.2013 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доцент Яковюк І. В.
Метою роботи є комплексне дослідження феномену загальноєвропейського правового простору, його структури, чинників формування і розвитку, співвідношення категорії "європейський правовий простір" з поняттями "європейське право", "право Ради Європи", "право ОБСЄ", "національна правова система; проблем розвитку вітчизняної правової системи з урахуванням необхідності проведення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу і його гармонізації із нормативною базою Ради Європи, ОБСЄ, СНД; визначення впливу європейської інтеграції на формування правової культури.
Публічна влада в Україні: конституційно-правове регулювання механізму реалізації. РК УкрІНТЕІ № 0110U002807. (строк виконання 01.2010-12.2013 рр. Науковий керівник - д.ю.н., доцент Любченко П. М.
Метою роботи є комплексне дослідження проблем конституційно-правового регулювання механізму реалізації публічної влади в Україні; визначення основних напрямків удосконалення організації й діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.
Права людини: міжнародні стандарти та державно-юридичні засоби забезпечення в Україні. РК УкрІНТЕІ № 0105U009016. (строк виконання 01.2006-12.2010 рр. Науковий керівник - д.ю.н., професор, академік НАПрН України Рабінович П. М.
Метою роботи є дослідження актуальних питань реалізації прав людини і громадянина в контексті інтеграції України в світові, зокрема, європейські структури, проведення комплексного порівняльно-правового аналізу законодавчого регулювання та практики застосування меж прав людини, з'ясування специфіки інтерпретаційно-правової діяльності Конституційного Суду України та Європейського Суду з прав людини.
Правове забезпечення механізму формування та реалізації економічної політики держави. РК УкрІНТЕІ № 0110U002808. (строк виконання 01.2010-12.2013 рр. Науковий керівник - д.ю.н., професор, академік НАПрН України Кучерявенко М.П.
Метою роботи є створення ефективної моделі механізму формування та реалізації економічної політики держави, що отримала б системну організаційно-правову форму.
Програма «Східне партнерство» в механізмі підготовки України до вступу в Європейський Союз. Строк виконання 01.2012-12.2013 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доцент Яковюк І. В.

Проблеми правового регулювання організації і діяльності апарату Президента України. РК УкрІНТЕІ № 0111U002532. Строк виконання 01.2011-12.2012 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доцент Серьогіна С.Г.
Метою роботи є проведення комплексного дослідження проблем реформування механізму організації і здійснення державної влади в контексті проведення конституційної реформи; уточнення форми правління в Україні; дослідження правового статусу органів, що забезпечують роботу Президента України.
Правові проблеми визначення і реалізації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції та глобалізації. РК УкрІНТЕІ № 0108U001235. (строк виконання 01.2008-12.2010 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доцент Яковюк І. В.
Метою роботи є проведення комплексного дослідження проблем визначення державного суверенітету в умовах формування і функціонування наднаціональних (наддержавних) організацій; практики делегування суверенних прав національних держав наднаціональним організаціям і наслідків їх реалізації; проведення аналізу сучасних концепцій державного суверенітету; аналіз конституційної теорії та практики держав, які входять до складу наднаціональних держав.
Дослідження проблем кодифікації інноваційного законодавства в Україні. РК УкрІНТЕІ № 0109U002132. Строк виконання 01.2009-12.2010 рр. Науковий керівник – академік НАПрН України Гетьман А.П.
Метою роботи є проведення комплексного дослідження інноваційного ринку в Україні, з’ясування основних елементів та принципів функціонування національної інноваційної системи, що має бути розбудована на базі інноваційного ринку; аналіз законодавства України про інноваційну діяльність та перспектив його систематизації.

Проблеми удосконалення правових засобів та режимів стимулювання підприємницької діяльності в Україні. РК УкрІНТЕІ № 0105U000382. Строк виконання 01.2005-12.2009 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доцент Задихайло Д. В.
Мета роботи - створення цілісної ієрархічної економіко-правової моделі стимулювання підприємницької діяльності з системним викладенням засобів та режимів, що можуть ефективно застосовуватись державою; науково обґрунтоване врегулювання відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва відповідно до нового митного законодавства; розробка проектів комплексних нормативних актів по врегулюванню митних режимів, митного оформлення.
Державно-правовий розвиток України в контексті європейської інтеграції. РК УкрІНТЕІ № 0105U009017. Строк виконання 01.2006-12.2009 рр. Науковий керівник – к.ю.н., доцент Яковюк І. В.
Мета роботи - дослідження актуальних питань державно-правового розвитку національних держав в умовах європейської інтеграції, питань становлення європейського права, проблем, пов'язаних із інтеграцією України до ЄС.
Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування в умовах розвитку конституціоналізму в Україні. РК УкрІНТЕІ № 0105U009015. Строк виконання 01.2006-12.2009 рр. Науковий керівник - д.ю.н., доцент Любченко П. М.
Мета роботи - дослідження правових основ розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі конституційної реформи, питань розподілу та реалізації повноважень його органів, форм безпосередньої демократії як на рівні держави, так і місцевого самоврядування.
Дослідження проблем правового регулювання статусу територіальних громад, організації та діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. РК УкрІНТЕІ № 0109U002133. Строк виконання 01.2009-12.2010 рр. Науковий керівник - к.ю.н., доцент Яковюк І.В.
Мета роботи - проведення комплексного дослідження проблем правового регулювання місцевого самоврядування територіальних громад, організації та діяльності органів місцевого самоврядування в районах та областях; узагальнення практики регулювання та реалізації регіональної та муніципальної політики; проведення аналізу сучасних концепцій місцевого самоврядування з урахуванням зарубіжного досвіду; розробка механізмів збалансування загальнодержавних інтересів з інтересами регіонів та територіальних громад; розмежування функцій та компетенції між різними рівнями влади як по горизонталі, так і по вертикалі; удосконалення форм та методів діяльності представницьких та виконавчих органів, їх взаємовідносин між собою та з іншими органами публічної влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами.
Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства. РК УкрІНТЕІ № 0105U009018. Строк виконання 01.2006-12.2007 рр. Науковий керівник - к.ю.н., доцент Яковюк І. В.
Мета роботи - проведення комплексного дослідження проблем становлення громадянського суспільства і формування правової культури в Україні, визначення законодавчих засад формування правової культури, аналіз впливу правової культури на розвиток політичного процесу в Україні, формування культури управлінських кадрів.
Правові основи організації та функціонування органів держави. РК УкрІНТЕІ № 0100U006579. Строк виконання 01.2001-12.2005 рр. Науковий керівник - академік АПрН України Петришин О. В.
Мета роботи - дослідження актуальних питань законодавчого регулювання організації та функціонування органів держави, їх правового статусу, компетенції, кадрового забезпечення, юридичних аспектів механізму розподілу державної влади та взаємних стримувань і противаг, удосконалення правових форм діяльності держави, взаємостосунків та взаємодії між державними органами.
Проблеми правового регулювання функціонування місцевого самоврядування і відносин комунальної власності. РК УкрІНТЕІ № 0100U006582. Строк виконання 01.2001-12.2005 рр. Науковий керівник – д.ю.н., доц. Любченко П. М.
Мета роботи - дослідження теоретичних, матеріально-фінансових і правових основ місцевого самоврядування, питань розподілу та реалізації повноважень їх органів, форм безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні, його правових актів, а також правового регулювання відносин комунальної власності.
Проблеми реалізації прав людини та громадянина в Україні у світлі європейських стандартів (загальнотеоретичні та прикладні аспекти). РК УкрІНТЕІ № 0101U006665. Строк виконання 01.2001-12.2005 рр. Науковий керівник – академік АПрН України Рабінович П. М.
Мета роботи - дослідження актуальних питань реалізації прав людини і громадянина в контексті інтеграції України до світових, зокрема європейських структур, проведення комплексного порівняльно-правового аналізу законодавчого регулювання та практики застосування меж прав людини, з’ясування специфіки інтерпретаційно-правової діяльності Конституційного Суду України та Європейського Суду з прав людини.
Конституційно-правовий статус органів державної влади та проблеми державно-правової конфліктології. РК УкрІНТЕІ № 0100U006581. Строк виконання 2001-2005 рр. Науковий керівник - академік АПрН України Петришин О. В.
Система правових засобів державного регулювання ринкової економіки у перехідний період. РК УкрІНТЕІ № 0100U006580. Строк виконання 2001-2004 рр. Науковий керівник – академік АПрН України Битяк Ю.П.
Історія конституційного будівництва в Україні. РК УкрІНТЕІ № 0101U006666. Строк виконання 2001-2005 рр. Науковий керівник – член-кореспондент АПрН України Гончаренко В.Д.
Теоретико-правові проблеми забезпечення діяльності місцевої влади: порівняльний аналіз національного та світового досвіду. РК УкрІНТЕІ №0102U002143. Строк виконання 2002-2004 рр. Науковий керівник – доктор юридичних наук Жилінкова І.В.
Становлення та розвиток земельного законодавства України у сучасних умовах. РК УкрІНТЕІ № 0102U000163. Строк виконання 2002 – 2004 рр. Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Размєтаєв С.В.
Ускладнення соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у виробничих колективах підприємств промислової групи: причини, оптимальні шляхи вирішення. РК УкрІНТЕІ № 0104U003584. Науковий керівник – д.с.н., професор Герасіна Л.М.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка