Застосування проектної технології на уроках іноземної мовиСкачати 153.15 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір153.15 Kb.
Застосування проектної технології на уроках

іноземної мови

У дидактиці виділяють три основні групи технологій: 1. технологія пояснювально-ілюстративного навчання;

 2. особистісно-орієнтовані технології;

 3. технології розвиваючого навчання.

Взагалі вважається, що поняття „педагогічні технології” все ж таки теоретичне і включає в себе:

  • технології навчання;

  • технології освіти;

  • технології спілкування.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність та інтелектуальну спроможність. Поняття „інтерактивне навчання” широке та різноманітне. Тому сутність його за класифікацією моделей навчальної діяльності ми розглянемо окремо.

Педагогіка – це не тільки наука і не тільки мистецтво. Це, перш за все, прикладна дисципліна, і тому вона не може бути технологічною.

Проблема сьогодні полягає в тому, щоб надати вчителю методологію вибору та механізм реалізації відібраного вченими змісту освіти в реальному навчальному процесі як з урахуванням інтересів та здібностей учнів, так і його особистої творчої індивідуальності.

Для розкриття творчих можливостей учнів, задоволення їх особистих інтересів, вчителю необхідно володіти методиками, які стимулюють конструктивно-критичне мислення, розвивають комунікативні вміння та навички. Цим вимогам відповідають інноваційні технології та інтерактивні методи навчання. Вони захоплюють учнів, пробуджують у них інтерес і мотивацію, навчають самостійному мисленню і діям.

Таким чином, новітні технології розвивають мислення, вчать активно діяти, виховують самостійність, навчають застосовувати отримані знання на практиці.Навчання учнів методом проектів

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед усіма типами навчальних закладів і, насамперед перед школою завдання підготовки учнів, здатних: • гнучко адаптуватися в мінливих життєвих обставинах, самостійно

здобуваючи необхідні знання;

 • самостійно критично мислити;

 • грамотно працювати з інформацією;

 • бути комунікабельним, уміти працювати спільно.

Процес навчання сучасної людини не закінчується в школі. Він стає безперервним. Вирішити ці завдання допоможуть нові педагогічні й інформаційні технології, насамперед треба визначатися в сфері педагогічних технологій з урахуванням мети освіти, інтересів розвитку особистості.

Серед різноманітних напрямків нових педагогічних технологій адекватними поставленим завданням є: • “навчання у співпраці”;

 • метод проектів;

 • диференційований підхід до навчання.

Однією з загальновизнаних цінностей сучасної культури є творче мислення. Його розвиток – основне завдання сучасної школи.

Ознакою творчого мислення є результат, що досягається внаслідок творчої навчально-пізнавальної діяльності як внутрішнього характеру (ухвалення рішення, формулювання висновків), так і зовнішнього (створення картини, підготовка рефератів, доповіді, написання творів, створення відеоматеріалу).

У проектній роботі на уроках англійської мови учні включаються в створену педагогом пошукову навчально-пізнавальну діяльність. Педагог спирається при цьому на вже наявні можливості, здібності дітей до творчого мислення.

Долучаючи учнів до вирішення нової творчої задачі, учитель сприяє залученню накопичених ними знань, учить по новому бачити відоме, комбінувати зібрану інформацію й ін. При цьому використовуються прийоми, здатні залучити учнів, зацікавити їх у конкретному результаті своєї творчої праці.Проект – це самостійна планована і реалізована школярами робота, у якій мовне спілкування включене в інтелектуально-емоційний контекст іншої діяльності. Учні використовують мову для виконання завдань, що характеризуються новизною результату і нових способів його досягнення. Для цього їм пропонуються різні творчі і комунікативні завдання, які орієнтуються на вирішення проблем (створення саморобних засобів інформації: газет, журналів, відеоматеріалів).

Метод проектів – це комплексний навчальний метод, що дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, дає можливість учневі виявляти самостійність у плануванні, організації і контролі своєї діяльності. Метод проектів дозволяє школярам виявити самостійність у виборі теми, джерел інформації, способі її викладу і презентації.

Проектна методика дає можливість вести індивідуальну роботу на темою, що викликає найбільший інтерес у кожного учасника проекту, що, безсумнівно, спричиняє підвищену мотивовану активність учня. Він сам вибирає об’єкт дослідження, сам для себе вирішує: чи обмежитися підручником англійської мови (просто виконавши чергову вправу) або почитати інші підручники, передбачені шкільною програмою. Однак найчастіше діти звертаються до додаткових джерел інформації (до спеціальної літератури, енциклопедій), аналізують, порівнюють, залишаючи найважливіше і цікаве.Мета навчання іноземної мови – це комунікативна діяльність учнів, тобто практичне володіння іноземною мовою. Завдання вчителя – активізувати діяльність кожного в процесі навчання, створити ситуації для творчої активності. Використання нових інформаційних технологій відкриває великі можливості для розширення освітніх меж, безсумнівно, несе в собі величезний мотиваційний потенціал і сприяє принципам індивідуалізації навчання. Проектна діяльність учнів дозволяє їм виступати в ролі авторів, творців, підвищує творчий потенціал, розширює загальний світогляд, підвищує рівень практичного володіння англійською мовою, формує навички самостійної діяльності.

Проектна робота є презентацією творчих можливостей дітей у сфері іноземної мови, літератури, образотворчого мистецтва на розгляд світової громадськості через Інтернет. Повідомлення про проект з'являються на сайті школи, в Інтернет-новинах. Після завершення проекту його можна представляти на різні міжнародні конкурси.Метод проектів

В основу цього методу покладено ідею побудови навчання на активній основі через самостійну і практичну діяльність учнів, з урахуванням їхніх особистих інтересів. Метод проектів є методом пошуку. Він спрямований на розвиток наукового мислення.

Проектом може бути відеофільм, альбом, доповідь, комп’ютерна презентація тощо. Метод проектів передбачає використання індивідуальної, парної та групової роботи.

За формами та змістом, послідовністю роботи проекти можна поділити на: • інформаційно-дослідницькі (збір інформації, опрацювання різних джерел

інформації, робота в бібліотеці, музеї, виставковому залі);

 • ігрові проекти (опрацьована тема представляється у вигляді гри,

інтелектуального шоу, „круглого столу”, брейн рингу);

 • практичні (робочі) проекти (результати роботи презентуються у вигляді

усних та письмових рефератів, стенду, графіку, доповіді, відеоматеріалів);

 • проекти-інтерв’ю (отримання, збір інформації через інтерв’ю, опитування);

 • літературні проекти (власний переклад поезій двома мовами, вивчення

творчості письменників країни, мова якої вивчається).

Робота над проектом включає:

 1. Аналіз проблеми.

 2. Усвідомлення та визначення мети проекту.

 3. Розробку концепції проекту, організаційного плану, здійснення проекту.

 4. Конкретну практичну діяльність щодо його реалізації.

 5. Підсумки у вигляді письмового звіту та презентацію.

 6. Зовнішню оцінку проекту, що дозволяє підвищити ефективність його

виконання.

У сучасному житті потреба в комп’ютерних технологіях постійно зростає – вони необхідні і для учнів, і для вчителів. Змінюються цілі та завдання, що постали перед сучасною освітою в інформаційному суспільстві. Традиційні методи навчання замінюються інноваційними, що передбачають зміщення акцентів у навчальній діяльності. Вчитель розширює можливості навчального процесу, використовуючи комп’ютер для пошуку додаткової інформації, проведення тестових та практичних завдань й створення учнівських мультимедійних презентацій.Комп’ютерні технології використовують у навчальному процесі для підвищення його ефективності та розвитку учнів. Використання нових комп’ютерних технологій та навчальних програм допоможе учням у підготовці до підсумкової тематичної атестації. Спеціальні програми дозволяють якнайкраще підготувати учнів до тестувань, тому що надають найрізноманітніші види завдань, тренування та контроль якості знань, особистий облік результатів. Такі вправи дають учням можливість якнайкраще закріпити навички з вивчення граматики, лексики та такого виду завдання, як аудіювання.

Створення учнівських мультимедійних проектів (Microsoft Power Point) – це творча робота учнів, яка допомагає їм у вивченні мови та підготовці до тестування.

В основі методів проектів лежить розвиток в учнів пізнавальних навичок, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі.

Основні вимоги до готового вигляду проекту: • інформація повинна бути цікавою;

 • презентація має бути оздоблена графічними та анімаційними елементами;

 • запис звукового супроводу;

 • проект повинен мати різні види вправ у вигляді тестів

Учні створюють проекти на різні теми: „Лондон”, „Англійські традиції”, „Здоровий спосіб життя” , „ Національний одяг ”, „Здорова їжа”.

Створюючи свої вправи-тести, учні готуються до вміння швидко та ефективно розв’язувати схожі завдання на тестуванні, вони будуть почуватися впевнено, виконуючи такі завдання, учням це цікаво та корисно.Схема впровадження технологій у навчальний процес

Проектна технологія:

 1. Ознайомлення учнів з темою проекту.

 2. Вивчення певного матеріалу по темі. (Лексичного та граматичного)

 3. Зацікавлення та обґрунтування матеріалу.

 4. Пошуковий метод (збирання матеріалу учнями, фотографії, опитування,

громадська думка, порівняння, схеми, таблиці, діаграми).

 1. Обговорення та розподіл по групам, опрацювання та визначення ключових проблем.

 2. Оформлення та презентація проекту у вигляді публікацій (буклетів),

презентацій.

Інформаційна технологія (комп’ютерна):

 1. Тестові завдання з граматики та тематичні оцінювання (старші класи).

 2. Презентації нових тем та модулів з англійської мови, зацікавленість учнів у

вивченні (тема, проблеми, які будуть вивчатись, інформація соціокультурного

плану) (порівняння України та англомовних країн), огляд картинок та фото на

комп’ютерному екрані. (5-8 кл.).


 1. Підбір слайдів по темам.

 2. Гра „Веселий та кмітливий перекладач”.


Методичні засади впровадження проектної технології

у викладанні іноземних мов

Використання методу проектів на уроках англійської мови

Останнім часом метод проектів набуває все ширшого використання у навчанні іноземних мов внаслідок раціонального поєднання теоретичних знань і їх практичного застосування для розв’язання конкретних проблем в діяльності учнів. Розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення та формування навичок мислення високого рівня під час проектної діяльності забезпечили велику популярність методу проектів у викладанні іноземних мов. У своїй педагогічній діяльності я застосовую проектну методику вже на протязі чотирьох років і з власного досвіду можу стверджувати про такі позитиви цієї технології, як її значущий пізнавально-дослідницький характер, інтегрування знань та вмінь з різних освітніх галузь та соціально-побутової сфери, вдосконалення умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності, стимулювання активної класної та позакласної роботи учнів, спрямування на отримання запланованого кінцевого продукту.

Однак, слід пам’ятати, щоб розв’язати проблему, яка лежить в основі проекту школярі повинні володіти певними інтелектуальними, творчими та комунікативними вміннями, як то:


 • вміння працювати з іноземним текстом, організовувати, визначати, ідентифікувати та відтворювати матеріал;

 • вміння класифікувати, порівнювати, інтерпретувати та трансформувати здобуту інформацію та знання;

 • вміння оперувати інформацією, встановлювати співвідношення, застосовувати здобуті знання на практиці для розв’язання поставленого завдання.

Таким чином, для ефективного використання методу проектів необхідна значна підготовка, яка здійснюється в цілісній системі навчання в школі. Таку підготовку я проводжу постійно, систематично і паралельно з роботою над проектом. Завдання та діяльність учнів планую так, щоб процес навчання був спрямований на зміни у рівнях розумової діяльності, на формування не просто мислення, а навичок мислення високого рівня, а саме:

 • навичок аналізу (вміти ідентифікувати та протиставляти частини, встановлювати співвідношення між ними, критикувати, експериментувати, диференціювати, тестувати та вміти робити умовивід);

 • навичок синтезу (вміти скласти частини разом, щоб утворити єдине ціле, сформулювати, розвинути і запропонувати ідеї, класифікувати і схематизувати дані, висунути і обговорити гіпотезу, планувати і встановлювати порядок дій, приготувати і скласти звіт);

 • навичок оцінювання (вміти виявляти цінності та використовувати вже відомі критерії, порівнювати, доводити та аргументовано відстоювати думку, вести дискусію та проводити оцінювання).

Проектна методика в науково-дослідницькій роботі учнів

В старших класах я застосовую проектну методику в умовах позакласної організації творчої, пошукової та науково-дослідницької діяльності учнів при Малій академії наук. Така діяльність — це передусім завдання експериментального та дослідницького характеру, які виконують учні в рамках своїх тем. Дослідницькі проекти – це ґрунтовний аналіз наукових джерел, архівних матеріалів, спроби зробити висновки, які б нестандартно висвітлювали ту чи іншу проблему.

Досвід показує, що така робота сприяє мотивації до саморозвитку, вдосконаленню творчого та інтелектуального потенціалу учнів, самореалізації особистості всіх учасників освітнього процесу, заохочує до проектної діяльності, до участі в заходах (міжпредметних проектах, інтелектуальних конкурсах, науково-практичних конференціях, наукових читаннях тощо) МАН та інших наукових установ і організацій, формує відповідні загально навчальні компетенції.

До етапів написання науково-дослідницького проекту слід віднести такі, як:1. Передпроектний (підготовчий):

• визначення термінів написання;

• визначення етапів і видів зворотного зв'язку;

• попередній аналіз наявної інформації та матеріалів;2. Визначення теми проекту:

• обгрунтування і заохочення учнів до вибору певної тематики;

• опрацювання режиму та правил спільної роботи в групах;

• визначення особливостей кожного з етапів написання проекту;

• розподіл обов'язків

3. Створення плану майбутнього проекту:
• коригування та остаточне визначення етапів написання;
• обговорення первинного плану проекту;

4. Дослідження за обраною темою:
• збір інформації;
• обробка та аналіз даних;
5. Доповідь перед класом щодо попередніх результатів дослідження:
• групові доповіді;

• обговорення поданих доповідей;

• підбиття підсумків

6. Написання проекту:
• узгодження формату проекту з планом;
• остаточне закінчення роботи над проектом;
• перечитування проекту і редагування

7. Презентація проекту:

- презентація проекту перед класом;

- обговорення та оцінювання

Приклади тематики науково-дослідницьких та творчих проектів з іноземної мови, створених учнями старших класів та в рамках діяльності Малої академії наук: • Американський національний характер: етапи формування та перспективи розвитку.

 • Порівняльний аналіз систем освіти України, Великобританії та США. Проект школи майбутнього.

 • Компаративний аналіз звичаїв та традицій святкування національних свят у Великобританії, США та Україні.

 • Лондон: симбіоз минулого і сучасного.

 • Англійські прислів’я, вживання в сучасній англійській мові.

 • Лексико-семантичний аналіз вокабул яру з теми кохання у піснях групи «The Beatles».

Як бачимо, метод проектів є одним із ефективних методів не тільки набуття та закріплення знань учнями, а й залучення їх до пошукової та науково-дослідницької роботи, так як він передбачає самостійність учнів у постановці проблеми, розробці детального плану її дослідження та визначенні і досягненні практичного результату певного типу, а саме виконанні індивідуальних та групових проектів.


Психолого-педагогічні аспекти та теоретичні засади використання проектної методики в навчально-виховному процесі
З власного досвіду можу засвідчити, що ефективне застосування проектної методики можливе лише за врахування індивідуальних особливостей пізнавальної діяльності учнів, поступового ускладнення вимог, пропонованих до вирішення проблем та поступового усвідомлення учнями власних здібностей у ході проектної діяльності. Використання методу проектів дозволяє реалізувати особистісно-діяльнісний (В.Давидов, Ш.Амонашвілі) і особистісно-орієнтований підходи до освіти школярів (І.Якиманська, І.Бех, С.Подмазін та інші) та інтегрувати їх у процесі роботи над проектом. Ці підходи базуються на застосуванні знань і вмінь, отриманих під час вивчення різних дисциплін на різних етапах навчання. Це забезпечує позитивну мотивацію і диференціацію у навчанні, активізує самостійну творчу діяльність учнів під час виконання проекту.

Сучасна проектна технологія історично невід’ємна від концептуальних основ прагматизму, що найбільш яскраво простежуються в поглядах американського філософа та педагога, основоположника концепції прагматизму Дж.Дьюї: • здібності дитини закладені природою, а школа має створити умови для їх розвитку;

 • знання повинні служити для пристосування людини до навколишнього середовища і мати практичну спрямованість;

 • головне — не кількісні характеристики знань, придбаних учнями в школі, а вміння використовувати їх у конкретній ситуації;

 • важливо підкорити зміст навчання рішенню практичних проблем, що відповідають силам, підготовці і інтересам дитини;

 • рішення проблем вимагає сполучення розумової і фізичної праці, що має розвивальну і суспільну цінність.

Метод проектів створює умови, за яких учень може самостійно здобувати знання чи застосовувати придбані раніше, причому замість репродуктивних дій в основному виступають пошукові та дослідницькі дії. Основний акцент робиться на творчий розвиток особистості. Учень повинен не тільки засвоїти здобуті знання і уміння, а й навчитися їх практично застосовувати. Метод проектів, орієнтований на творчу самореалізацію особистості, яка розвивається в процесі навчання, сприяє самостійному формуванню інтелектуальних, спеціальних і загальнокультурних знань і вмінь учнів, розвитку ініціативи, співробітництва, навичок роботи в колективі, логічному мисленню, баченню проблем і прийняттю рішень, одержанню і використанню інформації, самостійному навчанню, плануванню та розвитку комунікативних навичок.

Психолого-педагогічні аспекти учнівської творчості, що виділяються найбільш яскраво під час застосування методу проектів, виявляються в більшому рівні комфортності під час підготовки підсумкової роботи, наступності навичок, що відпрацьовуються, на базі засвоєних раніше знань, активного застосування покрокових стратегій (алгоритмів) творчості, можливості для учнів самостійно маніпулювати часом, відпущеним на підготовку проекту. Таким чином стає можливим головне завдання сучасної школи – створення умов для розвитку вільних особистостей, спроможних адаптуватися в сучасному суспільстві. Для цього важливо підкорити зміст навчання вирішенню практичних проблем, що відповідають актуальним силам і потенціальним можливостям, підготовці та інтересам дитини (Дж. Д’юї, концепція прагматизму). При цьому продукт проекту не є його метою; і він, і сам процес реалізації проекту – це засіб розвитку особистості дитини.Модель реалізації проектної роботи по темі:

Міста. Столиці.

Клас: 7

Мета проекту: створити туристичний буклет (інформація про визначні місця, історичні пам’ятки, транспорт, поради, де краще поїсти і провести вільний час, ілюстрації, фото колаж)

Тип: інформаційний, між предметний, усно-письмовий

Лексичний матеріал: транспорт, визначні місця, місця культури та відпочинку, орієнтування в місті, описові прикметники.

Граматичний матеріал: прийменники місця та напрямку, модальні дієслова, спеціальні та загальні питання, вживання зворотів для передачі дії та планів у майбутньому (be going to, Future Simple, Present Continuous).

Функціональні компетенції: опис життя у великому місті, складання планів та домовленостей, визначення місцезнаходження та орієнтування в місті, поводження в міському транспорті, місцях відпочинку.

Соціокультурні компетенції: ознайомлення з найбільшими містами світу, традиціями, історією та культурою різних народів, етикет поводження в місцях відпочинку та під час подорожі.

Етапи реалізації: підготовчий, виконавчий, презентаційний та підсумковий

На підготовчому етапі знайомлю учнів із навчальною темою, завданнями для формування необхідної мовної та мовленнєвої компетенцій, а також проектною проблемою; формую міні-групи, які працюватимуть над єдиною темою проекту, визначаю формат очікуваного кінцевого продукту (створення туристичного буклету з використанням необхідної наочності та усною презентацією); обговорюю шляхи і джерела пошуку інформації. Основні види вправ, які учні виконують на цьому етапі: рецептивні та рецептивно-продуктивні, умовно-комунікативні (аудіювання, визначення теми презентації, ознайомлення з матеріалом для опрацювання тощо).

На виконавчому етапі проекту учні опрацьовують лексико-граматичний матеріал з теми, що сприяє удосконаленню мовних навичок та мовленнєвих умінь (читання запропонованих та самостійно підібраних текстів, виконання усних та письмових проблемних завдань, підготовка проміжних усних та письмових звітів, що є частиною проекту, письмове оформлення проекту та підготовка його усної презентації, виготовлення наочності тощо). Вправи носять рецептивний, репродуктивний та продуктивно-комунікативний характер та спрямовані передусім на вдосконалення вмінь учнів у чотирьох видах мовленнєвої діяльності).

На етапі презентації учні презентують результати проектної діяльності з теми (презентація туристичного буклету по обраному місту). Основні типи вправ: рецептивні, продуктивно-комунікативні, проблемного та контролюючого характеру. Кожна з груп не тільки презентує власний туристичний буклет, а й готує тестові, проблемні та творчі завдання на якість сприйняття або розвиток пізнавальної та креативної активності учнів.

На підсумковому етапі проводимо аналіз та оцінювання якості проектної роботи та власне етапу презентації. Підсумковий бал включає оцінку проектної діяльності учнів вчителем, самооцінку та взаємооцінку виконаних проектів групами.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка