Заняття №8 «Крок за кроком до життєвої компетентності» Інформування «Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми.Скачати 90.47 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір90.47 Kb.
Заняття №8 «Крок за кроком до життєвої компетентності»

1. Інформування «Життєва компетентність – це здатність людини розв’язувати життєві проблеми.(І.Г. Єрмаков)»

Шкільний вік. Шкільний вік - пора інтенсивного становлення особистості, становлення свідомого "Я". В цей період у дитини закладаються якості, які потім усе життя визначатимуть її світосприймання, характер мислення, творчі здібності, вчинки, поведінку.

Рівень сформованості життєвої компетентності є тим індикатором, який дозволяє визначити рівень готовності учня – випускника школи до свідомого творення свого життя, яке передбачає розробку життєвої стратегії й життєвого шляху.

Сформовані життєві компетенції – саме ті крила, які надають можливість вільного польоту випускникові в бурхливому вирі подій життя нашої країни.

Досягнення людиною життєвого успіху є однією з найважливіших проблем, які постали перед людством у XXI столітті. Оскільки життєва ком­петентність як властивість особи­стості, то випливає, що її можна розвивати та вдосконалювати.

Елементи життєвої компетентності (знання, уміння і навички, життєвий досвід, фізич­ний потенціал, задатки та здібності, риси характеру, креативність та інтелект, духовність особистості) поєднуються у різних конфігураціях для вирішення людиною конкретних завдань та розв'язання проблем, які ставить перед нею життя.

Компетентність – це здатність приймати рішення й нести відповідальність за їх реалізацію у різних галузях людської діяльності. Поняття компетентності передбачає сукупність фізичних та інтелектуальних якостей людини і властивостей, необхідних людині для самостійного й ефективного виходу з різних життєвих ситуацій, щоб створити кращі умови для себе в конструктивній взаємодії з іншими.

Отже, компетентність означає наявність знань про різні аспекти життя людини, навичок творчого володіння інтелектуальним і фізичним інструментарієм, здатності взаємодіяти з іншими людьми в різних ситуаціях, враховуючи конфліктні; характеризує повноту, достатність та адекватність здійснюваних дій, що базуються на наявності великих знань та відповідного практичного досвіду. Під компетентністю сьогодні розуміється інтегрована характеристика якостей особистості людини і рівня її підготовки до виконання діяльності у певній галузі діяльності.2. Мультимедійна презентація «Головні складові життєвої компетенції учнів»

Когнітивна компетенція — це система здатностей, які визнача­ють спроможність особистості щодо адекватного і глибокого пізнання оточуючого світу (природного і соціального середовища, самої себе). Вона охоплює когнітивні, інтелектуальні здібності, знання та досвід особистості, риси характеру (допитливість, уважність), мотивацію.

Емоційно-вольова компетенціяце сукупність здатностей, які визначають спроможність людини керувати власними емоціями та активністю. Змістом компетенції є здатності до осмислення власних емоційних станів, конструктивного прояву емоцій, уникнення та усунення негативних емоцій, самостійного формування та зміни мотивів, визначення оптимального мотиву діяльності.

Творча компетенція — це сукупність здатностей, які включа­ють здібності, риси характеру (креативність, новаторство, наполегливість), знання, що визначають спроможність людини до твор­чості, успішність творчої діяльності, наявність її результатів.

Життєтворча компетенція — одна з найважливіших компетенцій особистості, яка полягає в її здат­ності самостійно, свідомо і творчо визначати (проектувати) і здійснювати власне життя. Найвищим рівнем розвитку життєтворчої компетенції та життєвої компетентності є

Духовна компетенція — це сукупність духовних здатностей людини, які:

- обумовлюють її спроможність до самопізнання, саморозвитку, самореалізації та самоконтролю;

- виражають її мораль (сукупність прийнятих нею моральних норм) та моральність (здатність до власного морального пошуку), спроможність шукати сенс свого життя, формувати свої життєві принципи та цінності.

На основі базових компетенцій відбувається становлення похідних (суспільно-центрованих) компетенцій, до яких належать соціальна, соціально-рольова, комуніка­тивна, інформативна, економічна, трудова (та професійна), технологічна, екологічна, громадянська (політико-правова), етнокультурна та організаційна компетенції.Соціальна компетенція — це сукупність здатностей, які визначають рівень соціабельності особистості, розуміння нею суспіль­ства та соціальних процесів, осмислення своєї причетності до них. Соціальна компетенція охоплює особистісні якості (комунікабельність, відкритість, чуйність тощо), знання, цінності та принципи особистості. Із соціальною тісно пов'язані соціально-рольо­ва та комунікативна компетенції.

Соціально-рольова компетенція — це практичне втілення соціальної компетенції; система здатностей особистості, які визначають успішність виконання нею соціальних ролей. Соціально-рольова ком­петенція включає не лише знання, вміння та навички, які необхідні для визначення оптимальної моделі виконання певної соціальної ролі (учня, студента, працівника, керів­ника тощо), а й здатність засвоюва­ти нові соціальні ролі (і необхідні для цього вміння і навички) та здатність відмовлятися від ролей, які заважають розвитку та нор­мальній життєдіяльності.

Комунікативна компетенція включає в себе сукупність здатностей, пов'язаних зі спілкуванням, а саме: володіння рідною та іно­земною (іноземними) мовами; знання, вміння та навички, по­в'язані Із застосуванням засобів комунікації; наявність знань про психологічні особливості спілкування, способи уникнення та розв'язання конфліктів. Комуніка­тивна компетенція включає анатомо-фізіологічні (артикуляційний апарат), психологічні риси характеру (комунікативність, відкритість тощо), розвиненість потреби у спілкуванні, мотивів спілкування), духовні складові (ставлення до спілкування як до цінності, норми спілкування).

Інформаційна компетенція — це сукупність здатностей, які визнача­ють успішність участі особистості в різноманітних інформаційних процесах, що відбуваються в суспільстві. Ця компетенція визначає спроможність особистості шукати, опрацьовувати, використовувати, зберігати та передавати різно­манітну інформацію. Окремими проявами інформаційної компе­тенції є володіння мовами (лексичний аспект), уміння користуватися мережею Інтернет, бібліотеками, архівами; для учня ЇЇ проявами є вміння вести конспекти уроків та книг, писати реферати, отримувати довідкову інформацію.

Економічна компетенція — сукупність здатностей, які обумов­люють успішність функціонуван­ня людини як суб'єкта економіч­них відносин, передусім як споживача товарів та послуг та «продавця» власної робочої сили. Економічна компетенція охоплює базові знання про механізми рин­кової економіки (попит і пропозицію), права споживачів; передбачає формування таких рис ха­рактеру, як підприємливість, ініціативність, ощадливість тощо.

Трудова (та професійна) компетенція — це компетенція, яка характеризує особистість як суб'єкта трудової діяльності. Трудова компетенція визначає загальні здатності особистості до праці, а професійна — до конкретної сфери трудової діяльності, конкретної професії (професій), виконання певних виробничих завдань, операцій. Трудова компетенція вклю­чає ціннісне ставлення особистості до власної та чужої праці, психологічні складові (риси характеру — працелюбність, відповідальність, акуратність, охайність, ощадливість тощо), умінню і навич­ки трудової діяльності (сільськогосподарської, побутової, для хлопців — столярної, слюсарної тощо), уявлення та інтереси, пов'язані з майбутньою професією.

Технологічна компетенція є сукупністю здатностей, які обумовлюють успішність взаємодії особистості з техносферою (використання нею технічних засобів, технологічних процесів, які застосовуються у побуті). Ця компетенція включає в себе знання правил ви­користання різноманітних технічних приладів, які застосовуються в побуті, та техніки безпеки, уявлення про позитивні й негативні впливи техніки на життя людини.

Екологічна компетенція — це сукупність здатностей, які обумовлюють спроможність особистості гармонійно співіснувати з природ­ним середовищем; мінімізувати шкоду, якої життєдіяльність людини може завдавати живій і неживій природі, й водночас небез­пеку, яку природне середовище може становити для особистості. До складу цієї компетенції входять знання (про природне середовище, функціонування біосфери та її взаємодію з техносферою), вміння та навички (природозбереження, захисту себе від негативного впли­ву техносфери), ставлення до при­роди як до однієї з найбільших цінностей людського життя.

Громадянська (політико-правова) компетенція — це сукупність здатностей, які визначають рівень політичної та правової культури особистості, її правову освіченість (знання законодавства), міру і успішність її політичної активності, відповідність її життєдіяльності правовим принципам, установленим державою (з точки зору цивільного, адміністративного, кримінального зако­нодавства тощо).

Етнокультурна компетенція детермінує успішність особистості як творця і охоронця, носія національної культури та успіш­ність її взаємодії з представниками інших культур.

Коли вранці ти дивишся в дзеркало, то намагаєшся роздивитися те, шо вважаєш найбільш важливим у даний момент: зачіску, одяг, обличчя тощо. Однак намагайся придивити­ся, що ховається за твоєю зовнішніс­тю, замислися над запитанням «Хто я?», обираючи те, що, на твою думку, є найважливішим.

Кожна людина за свій життєвий шлях проходить певні щаблі розвитку, вдосконалюється як особистість, яка чогось варта і на щось здатна. Важливим елементом у формуванні особистості є, безперечно, здатність до самопізнання та самовдосконалення.

3. Практикум «Спрямованість життєвої компетенції особистості»

Метою застосування методу «Недописана теза» є вивчення спря­мованості особистості учня (на соціальні / індивідуальні цінності). Учням пропонується за невеликий проміжок часу завершити декілька речень. Часу для завершення кожної фрази надається близько 15—20 с.


 • Людина щаслива, коли ...

 • У хорошому колективі завжди ...

 • Якщо б я знайшов скарб, то ...

 • Якщо б я все міг, то я ...

 • Найважливіше в житті..

 • Неможливо прожити без

Обробка результатів.

При обробці відповіді учнів необхідно згрупувати таким чином, щоб мож­на було визначити співвідношення цінностей:

а) індивідуалістичних або сус­пільних;

б) речово-предметних або ду­ховних;

в) таких, що містять зло або до­бро для оточуючих;

г) спрямованих на творення або руйнування.

Інший підхід:

а) соціально цінні орієнтації;

б) соціально негативні орієнтації;

в) невизначені орієнтації.


4. Практикум- опитання «Визначення провідних мотивів особистості»

Учням пропонується визначити (за поданим переліком), що і якою мірою приваблює їх у діяльності. Для відповіді використовується на­ступна шкала:

З — приваблює дуже сильно;

2 — приваблює значною мірою;

1 — приваблює слабко;

0 — не приваблює зовсім.

Обробка результатів. Для ви­значення мотивів, що превалю­ють, необхідно виділити наступні блоки:

а)суспільні могиви(пункгиЗ,4,8,10);

б) особистісні мотиви (пункти 1, 2,5,6,12);

в) престижні мотиви (пункти 7, 9,11).


Бланк

Шановний друже! Познач, будь ласка, що і якою мірою зазвичай приваблює тебе в діяльності. Запиши поряд із твердженням відповідь, орієнтуючись на наступну

шкалу:

З — приваблює дуже сильно;2 — приваблює значною мірою;

1 — приваблює слабко;

0 — не приваблює зовсім.
Що тебе приваблює в діяльності?


  1. Цікава справа.

  2. Можливість спілкування з різними людьми.

  3. Можливість допомогти товаришам.

  4. Можливість передати свої знання.

  5. Можливість творчості.

  6. Можливість набути нові знання, уміння.

  7. Можливість керувати іншими.

  8. Можливість брати участь у справах свого колективу.

  1. Можливість заслужити повагу товаришів.

  2. Можливість зробити добру справу для інших.

  3. Можливість виділитися серед інших.

  4. Можливість виробити в собі певні риси характеру.

5. Напутнє слово

Геніями не народжуються. Шлях до успіху пролягає через пошуки, знахідки й невдачі, розчарування, падіння і творче піднесення. Людина все життя вчиться. «Завжди учень», — так сказав про себе І. Я. Франко. Важ­ливу роль відіграють вимогливість, уміння критично оцінити себе й постійно удосконалюватися Хочеться висловити свою заповітну мрію, а до вас — звернутися з побажанням: щоб кожен став людиною у найвищому розумінні, найперше — здоровою і щасливою, високоосвіченою, гармонійно розвинутою.Можливо, хтось мріє стати відомим (хороша мрія), нагадаємо найголовніші «рецепти» успіху:

 • знайти своє покликання;

 • бути наполегливим, вимогливим, самокритичним;

 • постійно самовдосконалюватися;

 • бути організованим;

 • постійно працювати.

Бажаю успіхів, або, як сказавАнтуан де Сент-Екзюпері, здійснити політ над собою.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка