Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»Скачати 65.95 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір65.95 Kb.
УДК 37.004.031.42

Зміївська І.В.,

старший викладач,

Харківський торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

Актуальність теми. Відповідно до Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» [3], де наголошується необхідність підготовки майбутніх фахівців до сприйняття потоку інформації, перед системою освіти постає проблема пошуку методів організації активної пізнавальної діяльності у навчальному середовищі LMS Moodle, з метою підвищення продуктивного навчання. Актуальність цієї проблеми підтверджується також масовим впровадженням системи дистанційного навчання, зокрема LMS Moodle, яка орієнтована на активну самостійну роботу студентів.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні ефективності використання засобів системи LMS Moodle для організації продуктивної навчальної діяльності студентів у дистанційному навчанні.

Передові освітні системи світу використовують електронне навчання (e-Learning) як перспективну технологію, в основі якої лежить активна самоосвітня діяльність студента, що володіє інформаційними, інструментальними, комунікаційними ресурсами Інтернет та використовує для ефективного вирішення професійних завдань в індивідуальному режимі за підтримки з боку викладача, який виконує роль куратора і наставника.

Дистанційне навчання є порівняно новим явищем в Україні. Воно визначається як сукупність сучасних технологій, що забезпечують надання інформації в інтерактивному режимі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій від тих, хто навчає, до тих, хто навчається [7]. Одним з основних факторів забезпечення ефективності дистанційного навчання є ставлення до нього як до специфічної системи, яка передбачає наявність в ній єдності двох етапів: етапу проектування, тобто розробки компонентів (цілей, змісту, методів, організаційних форм і засобів), і етапу власне навчання, тобто взаємодія викладача і студента, студентів між собою в спільній пізнавальної діяльності [5].

Ключовим словом для дистанційного навчання є інтерактивність, взаємодія, причому інтерактивність різного рівня. Тому включення в зміст освіти спільних видів діяльності, що реалізуються в сучасних педагогічних технологіях, адекватних особистісно-орієнтованому, проблемному та продуктивному навчанню, залучення студентів в активну дослідницьку діяльність є ще одним фактором забезпечення ефективності дистанційного навчання. Спираючись на результати досліджень таких вчених, як Хуторський А.В., Башмаков М.І., Поздняков С.М., ми вважаємо можливим будувати дистанційне навчання на основі продуктивного навчання. Відповідно до принципу продуктивності, метою такого навчання є особисте освітнє прирощення студента, яке формується у процесі створення ним зовнішньої освітньої продукції – ідей, гіпотез, текстів, моделей, схем тощо. Зовнішнє освітнє прирощення відбувається одночасно з розвитком особистісних якостей студента, які відповідають не тільки конкретній освітній галузі, але і майбутній професійній діяльності.

Як показав аналіз науково-методичних публікацій вітчизняних та закордонних науковців (А.А. Андрєєв, В.Н. Кухаренко, Н.В. Морзе, Є.С. Полат, С.О. Сисоєва, А.В. Хуторський), найбільш повному рішенню проблеми активізації пізнавальної діяльності студентів у дистанційному навчанні, сприяє система LMS Moodle.

Cистема LMS Moodle орієнтована на створення навчального середовища, в яке могли б стікатися різні інформаційні потоки та надає досить можливостей для підтримки комунікації і спільної роботи [1]. Для самооцінювання і самоконтролю навчальної діяльності студентів в системі LMS Moodle передбачено зберігання результатів виконаних завдань курсу, оцінок курсу [4]. Інструментарій системи LMS Moodle насичений різними інтерактивними елементами [2]. Завдяки таких дидактичних властивостей системи LMS Moodle як простота використання й доступність, ефективність організації інформаційного простору, інтерактивність і мультимедійність, надійність і безпека, є можливість організації продуктивної навчальної діяльності і оперативного зв’язку.

Побудова дистанційного курсу підпорядкована дидактичним вимогам до традиційного навчального процесу і може бути різною за структурою. Зокрема Полат Є.С. пропонує наступні структурні компоненти дистанційного курсу [6]: 1) загальні відомості про курс: його призначення, цілі, задачі, зміст (структура), умови запису на курс, підсумкові документи; 2) довідкові матеріали; 3) блоки для установлення контакту з користувачами; 4) навчальний курс, структурований за модулями; 5) блок завдань, направлений на засвоєння матеріалу, формування та закріплення практичних умінь і навичок; 6) блок творчих завдань; 7) блок моніторингу та контролю. Ми згодні з цією структурою і пропонуємо доповнити її інструкціями щодо роботи в курсі для викладачів і студентів.

Розроблений нами дистанційний курс «Інформаційні системи та технології у харчових виробництвах» містить навчальні засоби створені з допомогою ресурсів та інтерактивних елементів системи LMS Moodle, які дозволяють організувати інтерактивну роботу студентів та викладача. Розглянемо основні блоки структури курсу.

Блок загальні методичні матеріали до курсу містить: призначення курсу (засіб – «Пояснение»), робочу програму (засіб – «Файл»), цілі та задачі (засіб – «Страница»), форми контролю (засіб – «Страница»), міжпредметні зв’язки (засіб – «Опрос»).

Блоки змістовних модулів присвячені окремій темі. Вони включають в себе лекції (засіб – «Файл», «Страница», «Книга», «Лекция»), глосарій термінів (засіб – «Глоссарий глобальный»), практичні заняття (засіб – «Файл»), тести (засіб – «Тест»), контрольні завдання (засіб – «Файл», «Задание»), завдання до самостійної роботи (засіб – «Задание»).

Різноманіття інтерактивних елементів у курсі, об’єднано поняттям «інтерактивності» або взаємодії, можна розділити на категорії, що відображають призначення елемента в навчальному процесі:


  1. Елементи спільної діяльності (забезпечення комунікації). Курс містить завдання для організації самостійної роботи студентів (засіб – «Задание»). Консультування студентів та обговорення матеріалів курсу організовано в режимі онлайн (засіб – «Чат»), офлайн (засіб – «Форум»). Групова робота організована за допомогою форумів, ВІКІ (засіб – «Вики»), глосарію (засіб – «Глоссарий вторичный»). Чати, форуми та опитування використовуються для отримання зворотного зв’язку в групах.

  2. Інструменти контролю знань (засіб – «Задание», засіб – «Тест», засіб – «Лекция», засіб – «Внешнее приложение»). Завдання цієї категорії інтерактивних елементів: адекватне відображення рівня знань студентів. Курс надає студентам нові можливості – можна не тільки в будь-який час переглянути необхідний матеріал в режимі онлайн, а й пройти тестування, перевірити свої знання з досліджуваної дисципліни, ознайомитися з додатковими джерелами за допомоги гіперпосилань, які точно відповідають темам дисципліни в зручний час.

  3. Моніторинг навчальної діяльності. Система LMS Moodle має інструментарій по збору, обробці та зберіганню аналітико-статистичної інформації про події освітнього процесу в системі: ведення журналу успішності студентів (елемент керування – «Оценки: Отчет по пользователю, Отчет по оценкам») з відображенням у ньому досягнень кожного в загальному рейтингу групи. Відвідуваність (засіб – «Отчеты о деятельности: Полный отчет»), перелік переглянутих матеріалів (засіб – «Отчеты о деятельности: Все логи»); блок використання зручної системи планування навчальної діяльності студентів.

Дистанційний курс «Інформаційні системи та технології у харчових виробництвах» пройшов експертизу на кафедрі вищої математики та інформатики ХТЕІ КНТЕУ і сертифікований для використання у навчальному процесі.

Досвід впровадження дозволяє зробити висновки про те, що організація продуктивної навчальної діяльності студентів у дистанційному навчанні сприяє активному їх залученню до здійснення наступних видів навчальної діяльності: інформаційної (опрацювання навчального матеріалу); практичної (робота з навчальним матеріалом); комунікаційної (обговорення навчального матеріалу, здійснення спільної навчальної діяльності, консультація); оцінюючої (контроль індивідуальної й спільної діяльності). При цьому створюється навчальне середовище, у якому сучасні інформаційно-комп’ютерні технології є необхідними засобами активної пізнавальної діяльності студента, першим і надійним помічником у рішенні навчально-професійних завдань – зберіганні, систематизації інформації, оформленні звітної документації, організації спільної інформаційно-навчальної взаємодії.Список використаних джерел

  1. Андреев А. В., Андреева С. В, Доценко И. Б. Практика электронного обучения с использованием LMS Moodle. – Таганрог: Изд-во. ТТИ ЮФУ, 2008. – 146 с., С.7.

  2. Анисимов А. М. Работа в системе дистанционного обучения LMS Moodle. Учебное пособие. 2-е изд. испр. и дополн. – Харьков, ХНАГХ, 2009. – 292 с., С.91.

  3. Закон України. Про концепцію національної програми інформатизації (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.182. [Электронный ресурс]. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/75/98-вр

  4. Pedagogy.https://docs.moodle.org/27/en/Pedagogy#Repositories_and_Portfolios

  5. Педагогические технологии дистанционного обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2006 – 400с. ISBN 5-7695-2241-0

  6. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения / Е.С. Полат // Информатика и образование. – 2001. – № 5. – С. 37-42.

  7. Википедия – свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] – URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Дистанційне_навчання (дата обращения: 24.10.2014)


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка