Закон УкраЇни Про внесення змін до Митного кодексу УкраїниСторінка2/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3

Стаття 15. Надання статусу уповноваженого економічного оператора
1. Для надання статусу уповноваженого економічного оператора до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, підприємством подаються:
1) заява про надання статусу уповноваженого економічного оператора;

2) згода на проведення органами доходів і зборів оцінки відомостей щодо відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора;

3) анкета самооцінки для надання статусу уповноваженого економічного оператора.

Підприємством разом із документами, зазначеними у абзацах другому-четвертому цієї частини, можуть надаватися додаткові відомості, які зумовлені особливостями його діяльності та видом сертифікату уповноваженого економічного оператора, який воно бажає отримати.


2. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, протягом 30 робочих днів з дати реєстрації документів, визначених частиною першою цієї статті, здійснюється їх попередній розгляд, за результатами якого підприємству направляється повідомлення:
1) про початок проведення органами доходів і зборів оцінки відомостей щодо відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора;

2) про відмову у подальшому розгляді заяви про надання статусу уповноваженого економічного оператора, якщо:

а) подано не всі документи, визначені частиною першою цієї статті, або такі документи заповненні в неповному обсязі;

б) підприємство перебуває у процесі провадження у справі про банкрутство, санацію, припинення;

в) протягом трьох років, що передують даті реєстрації документів, визначених частиною першою цієї статті, посадові особи підприємства, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) підприємства були притягнені до кримінальної відповідальності за вчинення злочину у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності, за контрабанду або до відповідальності за порушення митних правил, передбачених статтями 482  485 цього Кодексу;

г) не минуло трьох років з дати анулювання раніше виданого підприємству сертифікату уповноваженого економічного оператора, крім випадку коли такий сертифікат був анульований за заявою уповноваженого економічного оператора.


3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, з урахуванням місця реєстрації підприємства та/або місця здійснення ним операцій з товарами, визначає митниці, якими здійснюватимуться окремі елементи проведення оцінки відомостей щодо відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора, про що повідомляється підприємство.
4. При проведенні оцінки відомостей щодо відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора органи доходів і зборів мають право:
1) запитувати та отримувати доступ до документів підприємства;

2) отримувати доступ до приміщень та майданчиків, що використовує підприємство;

3) отримувати доступ до електронних інформаційних та телекомунікаційних систем, що використовує підприємство;

4) надсилати запити до державних і недержавних органів, установ, організацій і підприємств, в розпорядженні яких відповідно до вимог законодавства знаходяться або можуть знаходитись відомості, які потребують підтвердження;

5) використовувати при проведенні такої оцінки висновки або інші документи, надані фахівцями та експертами державних і недержавних органів, установ, організацій і підприємств.
При проведенні оцінки відповідності підприємства критеріям "задовільна система ведення комерційної та транспортної документації" та "дотримання стандартів надійності та безпеки" здійснення органами доходів і зборів заходів, визначених підпунктами 1 та 2 абзацу першого цієї частини є обов’язковими.
5. Органи доходів і зборів зобов’язані:
- здійснювати заходи, передбачені частиною четвертою цієї статті виключно в обсягах, необхідних для оцінки відомостей, зазначених підприємством у анкеті самооцінки для надання статусу уповноваженого економічного оператора, а також підтвердження відповідності підприємства критеріям до уповноваженого економічного оператора;

- дотримуватись вимог щодо конфіденційності інформації відповідно до статті 11 цього Кодексу.


6. Підприємство, що звернулось із заявою про надання статусу уповноваженого економічного оператора, зобов’язане надати органам доходів і зборів усі відомості, необхідні для проведення оцінки відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора.
7. Ненадання підприємством відомостей, зазначених у частині шостій цієї статті або перешкоджання у здійсненні органами доходів і зборів заходів, передбачених цим Кодексом, для оцінки відомостей щодо відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора, є підставою для припинення проведення такої оцінки та відмови у наданні статусу уповноваженого економічного оператора, про що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, письмово повідомляє підприємство протягом десяти робочих днів.
8. Оцінка відомостей щодо відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, протягом 120 календарних днів з дати реєстрації документів, зазначених у частині першій цієї статті.
9. У строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня завершення оцінки відомостей щодо відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, направляє підприємству повідомлення про результати проведеної оцінки.

У разі відповідності підприємства критеріям до уповноваженого економічного оператора з урахуванням обраного виду сертифіката, підприємству разом із повідомленням про результати проведеної оцінки направляється копія наказу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, про видачу сертифіката уповноваженого економічного оператора.

У разі невідповідності підприємства критеріям до уповноваженого економічного оператора з урахуванням обраного виду сертифіката, у повідомленні про результати проведеної оцінки зазначаються причини невідповідності.
10. Сертифікат уповноваженого економічного оператора видається підприємству або надсилається поштою за його бажанням.
Стаття 16. Моніторинг відповідності підприємства критеріям до уповноваженого економічного оператора
1. Митниця за місцезнаходженням уповноваженого економічного оператора здійснює моніторинг його відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора шляхом:
1) виконання заходів передбачених частиною четвертою статті 15 цього Кодексу;

2) узагальнення, аналізу та оцінки відомостей, що стосуються діяльності уповноваженого економічного оператора, отриманих:

а) при проведенні митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення уповноваженого економічного оператора згідно з цим Кодексом;

б) від інших державних органів, установ, організацій;

в) від уповноваженого економічного оператора за результатами самостійного моніторингу, відповідно до частини другої цієї статті;

г) від підприємства за результатами заходів, вжитих ним для забезпечення відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора після зупинення дії сертифіката відповідно до пункту 2) частини першої статті 17 цього Кодексу;

ґ) за письмовим запитом до уповноваженого економічного оператора щодо обставин, які можуть свідчити про невиконання ним критеріїв до уповноваженого економічного оператора.
Відомості щодо планування, здійснення заходів з моніторингу та їх результатів вносяться уповноваженою посадовою особою відповідної митниці до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів.
2. З дня отримання сертифіката уповноваженого економічного оператора підприємством здійснюється самостійний моніторинг умов відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора, за результатами якого підприємство невідкладно повідомляє митницю за своїм місцезнаходженням про:
1) зміну відомостей, які зазначались у заяві про надання статусу уповноваженого економічного оператора;

2) зміни, пов’язані з господарською діяльністю, що здійснюється уповноваженого економічного оператора;

3) події та/або обставини, що перешкоджають виконанню умов дотримання критеріїв до уповноваженого економічного оператора;

4) заходи, що вживаються підприємством для дотримання відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора.


З метою організації взаємодії між уповноваженим економічним оператором та митницею за його місцезнаходженням відповідно до частини третьої статті 34 цього Кодексу укладається письмова угода.
3. Повторна оцінка відповідності підприємства критеріям до уповноваженого економічного оператора здійснюється у разі:
1) зміни законодавства України, що може суттєво вплинути на виконання підприємством критеріїв до уповноваженого економічного оператора для відповідного виду сертифіката;
2) подання митниці за місцезнаходженням підприємства щодо проведення повторної оцінки на відповідність його критеріям до уповноваженого економічного оператора відповідно до частини п’ятої статті 17 цього Кодексу.
Повторна оцінка відповідності підприємства критеріям до уповноваженого економічного оператора здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи згідно з вимогами частин 4-7 статті 15 цього Кодексу протягом 60 календарних днів з дня направлення повідомлення про початок проведення такої оцінки.
У строк, що не перевищує 10 робочих днів, з дня завершення повторної оцінки, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, направляє підприємству повідомлення про результати повторної оцінки та вносить відповідні відомості до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів.

У разі невідповідності підприємства критеріям до уповноваженого економічного оператора з урахуванням обраного виду сертифіката, підприємству разом із повідомленням про результати повторної оцінки, в якому зазначаються причини невідповідності, направляється копія наказу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи про анулювання сертифікату уповноваженого економічного оператора.


Стаття 17. Зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора
1. Дія сертифіката уповноваженого економічного оператора зупиняється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи:

1) за поданням митниці за місцезнаходженням уповноваженого економічного оператора або на підставі інформації, отриманої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, з інших джерел у разі порушення кримінальної справи за вчинення злочину у сфері господарської діяльності, або у сфері службової діяльності, або за контрабанду у відношенні посадової особи уповноваженого економічного оператора або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) уповноваженого економічного оператора;

2) за поданням митниці за місцезнаходженням уповноваженого економічного оператора щодо зупинення дії сертифікату за заявою уповноваженого економічного оператора у разі настання подій та/або обставин, що перешкоджають виконанню ним умов дотримання критеріїв до уповноваженого економічного оператора;

3) за поданням митниці за місцезнаходженням уповноваженого економічного оператора щодо зупинення дії сертифікату за результатами моніторингу;

4) за поданням митниці за місцезнаходженням уповноваженого економічного оператора або на підставі інформації, отриманої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи з інших джерел у випадку проведення уповноваженим економічним оператором господарських операцій, в результаті яких виникла загроза безпеці громадян, їх здоров’ю та життю або безпеці навколишнього природного середовища.
2. У строк що не перевищує 3 робочих дня з дати отримання інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 частини першої цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, вносить відомості про зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів та направляє підприємству повідомлення про зупинення дії такого сертифіката із зазначенням причини зупинення та строку, на який зупинена дія сертифіката.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті, дія сертифіката уповноваженого економічного оператора зупиняється до набрання законної сили судового рішення про закриття кримінального провадження або виправдувального вироку щодо посадової особи уповноваженого економічного оператора або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) уповноваженого економічного оператора.

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо посадової особи уповноваженого економічного оператора або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) уповноваженого економічного оператора сертифікат такого уповноваженого економічного оператора анулюється відповідно до статті 18 цього Кодексу.


4. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, дія сертифіката уповноваженого економічного оператора зупиняється на строк 90 днів.

Підприємство протягом строку зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора зобов’язане вжити заходи для забезпечення відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора та повідомити про них митницю за своїм місцезнаходженням. Після отримання повідомлення від підприємства митниця за місцезнаходженням підприємства за результатами моніторингу відповідності його критеріям до уповноваженого економічного оператора надсилає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, відповідне подання про поновлення дії сертифіката або про зупинення дії сертифіката за результатами моніторингу.


Якщо до завершення строку зупинення дії сертифіката підприємством не повідомлено про заходи, вжиті для забезпечення відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора, митниця за місцезнаходженням підприємства надсилає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, відповідне подання про анулювання сертифіката уповноваженого економічного оператора.
5. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої цієї статті, дія сертифіката уповноваженого економічного оператора зупиняється на строк 90 днів.

Підприємство протягом строку зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора може здійснити заходи для забезпечення відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора та повідомити про них митницю за своїм місцезнаходженням.


Після отримання повідомлення від підприємства митниця за його місцезнаходженням надсилає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, подання про проведення повторної оцінки підприємства на відповідність критеріям до уповноваженого економічного оператора.
Якщо до завершення строку зупинення дії сертифіката підприємством не повідомлено про заходи, вжиті для забезпечення відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора, митниця за місцезнаходженням підприємства надсилає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, відповідне подання про анулювання сертифіката уповноваженого економічного оператора.
6. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, дія сертифіката уповноваженого економічного оператора зупиняється на строк 90 днів.

Підприємство протягом строку зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора зобов’язане вжити заходи з усунення обставин, в результаті яких виникла загроза безпеці громадян, їх здоров’ю та життю або безпеці навколишнього природного середовища та повідомити про них митницю за своїм місцезнаходженням. Після отримання повідомлення від підприємства митниця за місцезнаходженням підприємства за результатами моніторингу відповідності його критеріям до уповноваженого економічного оператора надсилає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, відповідне подання про поновлення дії сертифіката або про зупинення дії сертифіката за результатами моніторингу.


Якщо до завершення строку зупинення дії сертифіката підприємством не повідомлено про заходи, вжиті для забезпечення відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора, митниця за місцезнаходженням підприємства надсилає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, відповідне подання про анулювання сертифіката уповноваженого економічного оператора.
7. Протягом строку зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора підприємство, якому видано такий сертифікат, не може користуватися спеціальними спрощеннями, передбаченими статтею 13 цього Кодексу.
Митні формальності щодо транспортних засобів комерційного призначення та товарів, що ними перевозяться, які були розпочаті із застосуванням спеціальних спрощень, передбачених статтею 13 цього Кодексу, та не завершені до початку строку зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора, завершуються на умовах таких спеціальних спрощень.
8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, поновлює дію сертифіката уповноваженого економічного оператора у таких випадках:
1) за поданням митниці за місцезнаходженням уповноваженого економічного оператора про поновлення дії відповідного сертифіката згідно з цим Кодексом;

2) якщо за результатами проведення повторної оцінки відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора встановлено відповідність такого підприємства критеріям, що передбачені цим Кодексом.


У строк що не перевищує 10 робочих днів з дня завершення повторної оцінки, якщо за її результатами встановлено відповідність підприємства критеріям до уповноваженого економічного оператора, або з дня отримання подання митниці за місцезнаходженням уповноваженого економічного оператора про поновлення дії сертифіката, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, вносить відомості про поновлення дії відповідного сертифіката уповноваженого економічного оператора до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів та направляє підприємству повідомлення про таке поновлення.
Стаття 18. Анулювання сертифікату уповноваженого економічного оператора
1. Сертифікат уповноваженого економічного оператора анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи у таких випадках:
1) за заявою уповноваженого економічного оператора;

2) у разі якщо за результатами повторної оцінки встановлено, що підприємство не відповідає критеріям до уповноваженого економічного оператора;

3) у разі отримання згідно з цим Кодексом відповідного подання митниці за місцезнаходженням підприємства або на підставі інформації, отриманої з інших джерел, щодо:
а) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо посадової особи уповноваженого економічного оператора або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) уповноваженого економічного оператора ;

б) вчинення правопорушень, що відповідають ознакам повторюваних або систематичних відповідно до підпункту 2) частини першої статті 14 цього Кодексу посадовою особою або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) підприємства, агентом з митного оформлення підприємства – митного брокера у зв’язку з проведенням митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення уповноваженого економічного оператора;

в) ненадання підприємством до завершення строку зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора про заходи, вжиті ним для забезпечення відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора.
2. Рішення про анулювання сертифіката оформлюється наказом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня отримання інформації згідно з частиною першою цієї статті.
У строк, що не перевищує одного робочого дня з дати видання відповідного наказу, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи:

1) вносить відомості про анулювання сертифіката уповноваженого економічного оператора до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів;2) направляє підприємству повідомлення про анулювання сертифіката уповноваженого економічного оператора із наданням копії відповідного наказу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи.
3. Після анулювання сертифіката уповноваженого економічного оператора підприємство, якому видано такий сертифікат, не може користуватися спеціальними спрощеннями, передбаченими статтею 13 цього Кодексу.
Митні формальності щодо транспортних засобів комерційного призначення та товарів, що ними перевозяться, які були розпочаті із застосуванням спеціальних спрощень, передбачених статтею 13 цього Кодексу, та не завершені на дату анулювання сертифіката уповноваженого економічного оператора, завершуються на умовах таких спеціальних спрощень."
4) у статті 31:
у частині першій слова "Проведення передбачених цим Кодексом митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення" замінити словами "Державна митна справа";
доповнити статтю частинами шостою, сьомою такого змісту:
"6. Для виконання передбачених цим Кодексом митних формальностей використовується автоматизована система митного оформлення, що входить до складу єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів України.
7. З метою забезпечення взаємодії між єдиною автоматизованою інформаційною системою органів доходів і зборів та інформаційними системами декларантів, митних брокерів та інших осіб у процесі здійснення митних формальностей, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, надається можливість використання відповідних веб-сервісів та інших електронних сервісів, доступних через мережу Інтернет".
5) у частині третій статті 33:
у реченні першому слова "надаються цим органам іншими органами державної влади в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису" замінити словами "та які не містять інформацію з обмеженим доступом, за допомогою системи електронної взаємодії органів виконавчої влади надаються цим органам іншими органами державної влади у вигляді електронних документів або електронних копій паперових документів, засвідчених електронним цифровим підписом";
речення друге виключити;
6) у пункті першому частини першої статті 34 слова "спрощених процедур" замінити словами "спрощень відповідно до цього Кодексу";
7) частину другу статті 43 викласти в такій редакції:
"2. Країна походження товару заявляється (декларується) органу доходів i зборів шляхом зазначення назви країни походження товару та відомостей про документи, що підтверджують країну походження товару, у митній декларації.";
8) у статті 44:
частину першу після слова "отримувати" доповнити словом "оригінали", а слово "документи" замінити словом "документів";
у частині другій слова "ввезення товару на митну територію України документ, що підтверджує країну походження товару, подається обов’язково" замінити словами "переміщення товарів через митний кордон України країна походження товару заявляється (декларується) органу доходiв i зборів в обов’язковому порядку";
абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
"3. У разі переміщення товарів через митний кордон України країна походження товару обов’язково заявляється (декларується) органу доходiв i зборiв шляхом зазначення назви країни походження товару та відомостей про сертифікат про походження товару, у митній декларації:";
9) у частині першій статті 53 слова "одночасно з митною декларацією" виключити.
10) частину сьому статті 102 викласти в такій редакції:
"7. Українські товари, що переміщувалися у митному режимі транзиту згідно з положеннями підпунктів "в" та "г" пункту 2 частини другої статті 91 цього Кодексу, випускаються з-під митного контролю після фактичного доставлення цих товарів до відповідного розташованого на митній території України пункту (органу доходів і зборів)";
11) доповнити статтями 1021, 1022 такого змісту:
"Стаття 1021. Статус уповноваженого вантажоодержувача
1. Уповноважений економічний оператор, якому видано дозвіл на користування статусом уповноваженого вантажоодержувача, може декларувати та отримувати на своєму об’єкті (будівлі, споруді, відкритому або закритому майданчику чи іншому місці) товари, які ввозяться на митну територію України, та переміщуються до такого об’єкта у митному режимі транзиту.
2. Об’єкт уповноваженого економічного оператора, зазначений у дозволі на користування статусом уповноваженого вантажоодержувача, є місцем доставки.

Товари, доставлені до об’єкта уповноваженого економічного оператора, якому видано дозвіл на користування статусом уповноваженого економічного оператора повинні бути розвантажені та розміщені на такому об’єкті.


3. Обов’язковою умовою отримання дозволу на користування статусом уповноваженого вантажоодержувача, є наявність в уповноваженого економічного оператора дозволу на застосування загальної фінансової гарантії чи звільнення від гарантії.
4. Користування статусом уповноваженого вантажоодержувача для декларування та отримання товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, не дозволяється.
5. Дозвіл на користування статусом уповноваженого вантажоодержувача повинен, зокрема, визначати:

адресу об’єкта уповноваженого економічного оператора (будівлі, споруди, відкритого або закритого майданчика чи іншого місця), до яких доставлятимуться товари;

способи та порядок обміну інформацією, повідомленнями між митницею, яка видала дозвіл, та уповноваженим економічним оператором;

категорії товарів, засоби та способи їх переміщення, щодо яких процедура, передбачена дозволом, не застосовується;

максимальний строк, після отримання митницею повідомлення про прибуття транспортного засобу комерційного призначення та товарів, що ним перевозяться, до визначеного у дозволі об’єкта уповноваженого економічного оператора (будівлі, споруди, відкритого або закритого майданчика чи іншого місця), протягом якого уповноважений економічний оператор інформується про можливість розвантаження товарів або про необхідність здійснення посадовими особами органу доходів і зборів чи уповноваженим економічним оператором конкретних митних формальностей;

порядок обліку та зберігання уповноваженим економічним оператором засобів митного забезпечення, якщо таке накладалось органами доходів та зборів на товари та транспортні засоби комерційного призначення, знятого ним самостійно.


6. Уповноважений економічний оператор, який отримав дозвіл на користування статусом уповноваженого вантажоодержувача, після прибуття товарів до об’єкта уповноваженого економічного оператора (будівлі, споруди, відкритого або закритого майданчика чи іншого місця), визначеному у такому дозволі зобов’язаний:

невідкладно направити митниці, якою видано такий дозвіл, електронне повідомлення про прибуття товарів;

інформувати митницю про усі події та обставини, які виникли при доставці транспортного засобу комерційного призначення та товарів, що ним переміщуються, до визначеного у договорі об’єкта уповноваженого економічного оператора (будівлі, споруди, відкритого або закритого майданчика чи іншого місця), та мають вплив на дотримання ним дозволу на користування статусом уповноваженого вантажоодержувачем;

забезпечити цілісність митного забезпечення, якщо таке накладалось, не здійснювати розвантаження та забезпечити перебування транспортного засобу комерційного призначення та товарів, що ним переміщуються, на визначеному дозволом об’єкта уповноваженого економічного оператора (будівлі, споруди, відкритого або закритого майданчика чи іншого місця), до прибуття посадових осіб органу доходів i зборів або до отримання повідомлення про їх розвантаження;

направити протягом трьох робочих днів з дати надання митницею дозволу на розвантаження повідомлення про результати розвантаження із зазначенням усіх виявлених розбіжностей щодо переміщуваних товарів, якщо такі були;

надати, за вимогою митниці, доступ до митного документа, товаротранспортних й товаросупровідних документів, на підставі яких здійснювалось транзитне переміщення товарів.


7. Уповноважений економічний оператор, який отримав дозвіл на користування статусом уповноваженого економічного оператора, вважається таким, що виконав свої зобов’язання, а транзитне переміщення завершеним, якщо:

транспортний засіб комерційного призначення та товари, що ним переміщуються, митний документ, товаротранспортні й товаросупровідні документи доставлені протягом встановленого строку до об’єкта уповноваженого економічного оператора (будівлі, споруди, відкритого або закритого майданчика чи іншого місця), визначених у договорі на користування статусом уповноваженого вантажоодержувача;

направлено митниці повідомлення про результати розвантаження, якщо не було виявлено розбіжностей.
8. На вимогу перевізника уповноважений економічний оператор, якому видано дозвіл на користування статусом уповноваженого вантажоодержувача зобов’язаний видати йому повідомлення про доставку для кожної партії товарів, увезеної у відповідності до частини другої цієї статті, за формою, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
9. Митні формальності при застосуванні спеціального спрощення "користування статусом уповноваженого вантажоодержувача" виконуються із застосуванням автоматизованої системи митного оформлення. Особливості виконання митних формальностей при застосуванні спеціального спрощення "користування статусом уповноваженого вантажоодержувача" визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. При визначенні таких особливостей може застосовуватись принцип мовчазної згоди.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка