Закон УкраЇни Про внесення змін до Митного кодексу УкраїниСторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.77 Mb.
  1   2   3
Версія 12.02.2016
ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮА. ЯЦЕНЮК

“ " 2016 р.
Закон УкраЇни
Про внесення змін до Митного кодексу України

(щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей)
__________________________________________________

Верховна Рада України постановляє:


1. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44 - 48, ст. 552) такі зміни:
1) частину першу статті 4 доповнити пунктами 111, 151, 171та 631 такого змісту:
"111) пред’явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення органу доходів і зборів – доставка товарів, транспортних засобів комерційного призначення у мiсце, визначене органом доходiв i зборiв або узгоджене з ним";
"151) кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – термін вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
"171) коротка ввізна декларація – дія особи, направлена на інформування органів доходів і зборів у встановленій формі та у визначений строк про намір ввезти, у тому числі з метою транзиту, товари на митну територію України";
"631) уповноважений економічний оператор – підприємство, якому органами доходів і зборів видано сертифікат уповноваженого економічного оператора згідно з цим Кодексом";

2) пункт 29 частини першої статті 4 після слів "підлягають виконанню" доповнити словами "автоматизованою системою митного оформлення,";


3) главу 2 викласти в такій редакції:
"Глава 2. Уповноважений економічний оператор
Стаття 12. Статус уповноваженого економічного оператора
1. Підприємство-резидент має право звернутися до органів доходів і зборів щодо отримання статусу уповноваженого економічного оператора. Статус уповноваженого економічного оператора надається шляхом видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора.
Статус уповноваженого економічного оператора визнається на всій митній території України.
2. Підприємству можуть бути видані такі види сертифіката уповноваженого економічного оператора:
1) "на спрощення митних процедур";
2) "щодо надійності і безпеки".
3. Підприємство самостійно обирає вид сертифіката уповноваженого економічного оператора, який він бажає отримати.
4. Підприємству можуть бути видані сертифікати уповноваженого економічного оператора, зазначені у пунктах 1 та 2 частини другої цієї статті, одночасно.
5. Сертифікат уповноваженого економічного оператора видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, якщо за результатами проведення оцінки відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора встановлено відповідність такого підприємства критеріям, передбаченим цим Кодексом.
6. Для надання статусу уповноваженого економічного оператора застосовуються такі критерії:

1) дотримання положень законодавства України, у тому числі з питань державної митної справи;

2) задовільна система ведення комерційної та транспортної документації;

3) платоспроможність;

4) забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації (тільки для сертифіката "на спрощення митних процедур");

5) дотримання стандартів надійності та безпеки (тільки для сертифіката "щодо надійності і безпеки").


7. З метою надання підприємству допомоги у виборі виду сертифіката уповноваженого економічного оператора та проведенні самооцінки щодо відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора органи доходів і зборів проводять семінарів, круглих столів, лекцій, надають усні та письмові консультації.
8. Сертифікат уповноваженого економічного оператора діє безстроково.

У випадках, визначених цим Кодексом, дія сертифіката уповноваженого економічного оператора може бути зупинена або сертифікат може бути анульований.


9. Сертифікат уповноваженого економічного оператора видається безоплатно на підставі відповідного наказу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи.
10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, розміщує в мережі Інтернет на своєму офіційному сайті та підтримує в актуальному стані інформацію щодо:

найменування підприємства;

виду сертифікату уповноваженого економічного оператора, який було видано економічному оператору;

зупинення дії сертифікату уповноваженого економічного оператора або його анулювання.

Додаткові відомості про підприємство, якому видано сертифікат уповноваженого економічного оператора, розміщуються в мережі Інтернет на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, виключно за заявою такого підприємства.

Відомості про видання підприємству сертифіката уповноваженого економічного оператора вносяться до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів у строк, що не перевищує одного робочого дня з дати видання відповідного наказу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи.


11. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної митної політики, затверджує:

1) форму сертифіката уповноваженого економічного оператора;

2) форму заяви економічного оператора про надання статусу уповноваженого економічного оператора;

3) форму заяви про згоду на проведення оцінки відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора;

4) форму анкети самооцінки економічного оператора для надання статусу уповноваженого економічного оператора;

5) форму акта оцінки (повторної оцінки) відомостей щодо відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора;

6) порядок проведення органами доходів і зборів оцінки (повторної оцінки) відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора;

7) форму висновку про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям до уповноваженого економічного оператора;

8) форму повідомлення про зупинення (поновлення) дії або анулювання сертифіката уповноваженого економічного оператора;

9) порядок проведення моніторингу відповідності підприємства критеріям до уповноваженого економічного оператора;

10) форму заяви про надання дозволу на користування спеціальним спрощенням;

11) форму дозволу на користування спеціальним спрощенням;

12) форму, опис та правила використання національного логотипу для уповноваженого економічного оператора.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, може розробляти методичні рекомендації щодо проведення оцінки відповідності критеріям до уповноваженого економічного оператора, у тому числі з урахуванням існуючої міжнародної практики у цій сфері, з обов’язковим оприлюдненням на своєму офіційному сайті.
12. Органи доходів і зборів України згідно з умовами міжнародних договорів України, укладених Кабінетом Міністрів України, на взаємній основі можуть визнавати документи, що підтверджують статус економічних операторів іноземних держав, аналогічний або подібний до статусу уповноваженого економічного оператора, передбаченого цим Кодексом.
13. Підприємство, якому надано статус уповноваженого економічного оператора, може користуватися спеціальними спрощеннями у порядку та на умовах, визначених цим Кодексом.
14. Після надання підприємству статусу уповноваженого економічного оператора органами доходів і зборів здійснюється моніторинг відповідності цього підприємства критеріям, зазначеним у частині шостій цієї статті.
Стаття 13. Спеціальні спрощення, які можуть надаватися уповноваженому економічному оператору
1. Уповноважений економічний оператор, що отримав сертифікат "на спрощення митних процедур" може користуватися у порядку та на умовах, визначених цим Кодексом наступними спеціальними спрощеннями:

1) застосування загальної гарантії чи звільнення від гарантії;

2) користування процедурою спрощеного декларування;

3) самостійне накладення пломб спеціального типу;

4) звільнення від необхідності дотримання вимог щодо обов’язкового маршруту переміщення;

5) користування статусом уповноваженого вантажовідправника;

6) користування статусом уповноваженого вантажоодержувач;

7) користування процедурою випуску товарів за місцезнаходженням.


2. Уповноважений економічний оператор, якому надано сертифікат "щодо надійності і безпеки", може:

1) подавати коротку ввізну декларацію зі зменшеним переліком відомостей. Інша особа, також має право на подання коротку ввізну декларацію зі зменшеним переліком відомостей від уповноваженого економічного оператора, якщо вона отримала сертифікат уповноваженого економічного оператора "щодо надійності і безпеки". Міжнародними договорами, зазначеними у частині одинадцятій статті 12 цього Кодексу, може визначатися перелік додаткових відомостей, що необхідно подавати разом із короткою ввізною декларацією;

2) до моменту переміщення товарів через митний кордон України отримувати повідомлення органу доходів і зборів про те, що відповідні товари і транспортні засоби комерційного призначення на підставі результатів аналізу ризиків за короткою ввізною декларацією обрано для проведення митного огляду. Митний огляд у таких випадках може здійснюватись у місцях, визначених письмовою угодою між митницею і уповноваженим економічним оператором, укладеною відповідно до частини третьої статті 34 цього Кодексу. Орган доходів і зборів може проводити митний огляд без надсилання уповноваженому економічному оператору такого повідомлення.
3. Уповноваженому економічному оператору (перевізнику, декларанту, митному брокеру тощо), що володіє сертифікатом "на спрощення митних процедур" та/або "щодо надійності і безпеки", надаються наступні спеціальні спрощення:

1) виконання митних формальностей щодо товарів,транспортних засобів комерційного призначення у першочерговому порядку;

2) зниження ступеня ризику автоматизованою системою митного оформлення для визначення переліку митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

3) використання спеціально визначеної, у разі наявності, смуги руху у пункті пропуску через державний кордон України для переміщення автомобільних транспортних засобів комерційного призначення.


4. Уповноважені економічні оператори  нерезиденти, документи яких визнано відповідно до частини дванадцятої статті 12 цього Кодексу, можуть користуватися виключно спеціальними спрощеннями, що надаються згідно з цим Кодексом для сертифікату уповноваженого економічного оператора "щодо надійності і безпеки".
5. Уповноважений економічний оператор, якому надано сертифікат "на спрощення митних процедур", може отримувати дозвіл митниці на застосування спрощених митних процедур, передбачених цим Кодексу, без проведення оцінки виконання вимог для отримання такого дозволу, відповідність яким була встановлена під час надання статусу уповноваженому економічному оператору.
Стаття 131. Дозволи на користування спеціальним спрощенням
1. Дозвіл на користування спеціальними спрощеннями, визначеними частиною першою статті 13 цього Кодексу, видається безоплатно протягом десяти робочих днів з дати реєстрації відповідної заяви уповноваженого економічного оператора митницею.
2. Дозвіл на користування спеціальним спрощенням, визначеним пунктом 1 частини першої статті 13 цього Кодексу, видається митницею, у зоні діяльності якої уповноваженим економічним оператором планується подання переважної кількості митних декларацій із застосуванням загальної гарантії чи звільнення від гарантії.
3. Дозвіл на користування спеціальним спрощенням, визначеним пунктом 2 частини першої статті 13 цього Кодексу, видається митницею, у зоні діяльності якої уповноваженим економічним оператором планується використання процедури спрощеного декларування.
3. Дозволи на користування спеціальними спрощеннями, визначеними пунктами 3 - 7 частини першої статті 13 цього Кодексу видається митницею, в зоні діяльності якої розташований відповідний об’єкт уповноваженого економічного оператора (будівля, споруда, відкритий чи закритий майданчик або інше місце).
4. Для користування кожним окремим спеціальним спрощенням, визначеним пунктами 1 - 2 частини першої статті 13 цього Кодексу, видається окремий дозвіл. Для користування кожним окремим спеціальним спрощенням, визначеним пунктами 3 - 7частини першої статті 13 цього Кодексу, для кожного об’єкта уповноваженого економічного оператора (будівлі, споруди, відкритого чи закритого майданчика або іншого місця), видається окремий дозвіл. Відомості про такий об’єкт уповноваженого економічного оператора зазначаються у дозволі.
5. Строк дії дозволу на користування спеціальним спрощенням, визначеним пунктом 1 частини першої статті 13 цього Кодексу становить один календарний рік з дати його видання. Дозволи на користування спеціальними спрощеннями, визначеними пунктами 2 - 7 частини першої статті 13 цього Кодексу діють безстроково.
У випадках, визначених цим Кодексом, дія дозволу на користування спеціальним спрощенням, визначеним частиною першою статті 13 цього Кодексу може бути зупинена або дозвіл може бути анульований.
6. Уповноважений економічний оператор зобов’язаний невідкладно інформувати митницю, якою надано дозвіл на користування відповідним спеціальним спрощенням, про усі події та обставини, які можуть мати вплив на дотримання ним умов такого дозволу.
7. За письмовою заявою уповноваженого економічного оператора умови дозволу на користування спеціальним спрощенням, що не мають істотного значення для користування таким спеціальним спрощенням, можуть бути змінені митницею, якою такий дозвіл видано. Розгляд відповідної заяви здійснюється митницею у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дня її реєстрації.
Митниця протягом одного робочого дня з дня внесення до дозволу на користування спеціальним спрощенням змін щодо умов користування таким спрощенням вносить відомості про такі зміни до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів.
8. У разі зупинення дії чи анулювання сертифіката уповноваженого економічного оператора дія дозволу на користування спеціальним спрощенням, визначеним частиною першою статті 13 цього Кодексу, зупиняється чи анулюється автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимі на підставі внесених до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів відомостей про зупинення дії чи анулювання сертифіката уповноваженого економічного оператора.
9. У разі поновлення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора дія дозволу, зупиненого відповідно до частини восьмої цієї статті, поновлюється автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимі на підставі внесених до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів відомостей про поновлення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора.
10. Дозвіл на користування спеціальним спрощенням анулюється митницею, якою такий дозвіл було видано, якщо уповноваженим економічним оператором систематично (більше двох разів протягом календарного року) були допущені порушення умов, визначених цим дозволом.
11. Митниця відмовляє у видачі дозволу на користування спеціальним спрощенням, якщо не минуло одного року здати анулювання раніше виданого аналогічного дозволу на користування таким спеціальним спрощенням.
Стаття 14. Умови виконання критеріїв до уповноваженого економічного оператора
1. Підприємство відповідає критерію "дотримання положень законодавства України, у тому числі з питань державної митної справи", якщо виконуються такі умови:
1)  посадові особи, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) підприємства протягом останніх трьох років не вчиняли злочину у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності або за контрабанду. У випадку, якщо підприємство зареєстроване менше трьох років, оцінка виконання цієї умови здійснюється за період діяльності такого підприємства;
2) посадові особи, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) підприємства, агенти з митного оформлення інших підприємств - митних брокерів не допускали вчинення повторюваних або систематичних порушень митних правил у зв’язку з виконанням дій, пов’язаних з проведенням митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення в інтересах такого підприємства.
До повторюваних або систематичних порушень митних правил для цілей оцінки відповідності критерію "дотримання положень законодавства України, у тому числі з питань державної митної справи", відносяться порушення, які відповідають одній з таких ознак:
а) до вищезазначених осіб протягом попереднього року більше, ніж двічі було застосовано адміністративні стягнення за вчинення порушень митних правил, передбачених статтями 468 – 471, 474 – 481 цього Кодексу.

Для цілей цього підпункту під одноразовим розуміється застосування адміністративного стягнення до однієї (або декількох) із вищезазначених осіб за вчинення порушень митних правил, передбачених статтями 468 – 471, 474 – 481 цього Кодексу, пов’язаних зі здійсненням митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, одночасно переміщуваних через митний кордон України у межах однієї зовнішньоекономічної операції.

б) до вищезазначених осіб протягом попереднього року було застосовано адміністративні стягнення за вчинення порушень митних правил, передбачених статтями 472 – 473, 482 – 484 цього Кодексу, якщо сукупна фактурна вартість предметів правопорушень за попередній рік перевищує 0,5% загальної фактурної вартості товарів, що були переміщені підприємством через митний кордон України за такий попередній рік;

в) до вищезазначених осіб протягом попереднього року було застосовано адміністративні стягнення за вчинення порушень митних правил, передбачених статтею 485 цього Кодексу, якщо загальний розмір несплачених сум митних платежів за попередній рік перевищує суму, визначену відповідно до законодавства для кваліфікації ухилення від сплати податків і зборів як кримінального правопорушення для року, у якому підприємством подано відповідну заяву про надання статусу уповноваженого економічного оператора.


2. Підприємство відповідає критерію "задовільна система ведення комерційної та транспортної документації", якщо виконуються такі умови:
1) система обліку підприємства:

а) відповідає основним принципам бухгалтерського обліку в Україні;

б) забезпечує фіксування у хронологічному порядку фактів всіх господарських операцій, що дозволяє органам доходів і зборів прослідкувати факт реєстрації господарської операції від її виникнення в первинному обліковому документі та до внесення у відповідні облікові та/або звітні документи а також перевірити правильність чи достовірність облікових записів шляхом вивчення послідовності зафіксованих фактів господарських операцій;

в) забезпечує можливість виокремлення відомостей про товари з різним митним статусом (ця вимога не застосовується для отримання та користування сертифікатом "щодо надійності і безпеки");

г) забезпечує фізичний та/або із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій доступ посадових осіб органів доходів і зборів до первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського та складського обліку;
2) організаційно-штатна структура підприємства, впроваджені на ньому процедури щодо прийняття і виконання управлінських рішень, відповідають змісту і масштабам його діяльності, забезпечують ефективне управління і контроль за операціями з товарами, а також виявлення несанкціонованих дій і правопорушень;

3) підприємством запроваджено ефективні процедури для забезпечення контролю за виконанням передбачених законом заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

4) підприємством вжито всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних облікових документах і регістрах бухгалтерського та складського обліку;

5) підприємством запроваджено процедури для забезпечення належного зберігання та попередження втрати первинних облікових документів та регістрів бухгалтерського і складського обліку;

6) працівників підприємства зобов’язано (посадовими інструкціями, настановами тощо) інформувати органи доходів і зборів про випадки порушення податкового законодавства та законодавства України з питань державної митної справи;

7) підприємством вжито всіх необхідних заходів для захисту первинних облікових та інших документів, регістрів бухгалтерського і складського обліку, інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних систем від несанкціонованого доступу до них.


3. Підприємство відповідає критерію "платоспроможність", якщо виконуються такі умови:
1) підприємство не перебуває у процесі провадження у справі про банкрутство, санацію;
2) протягом останніх трьох років підприємство виконує свої обов’язки зі сплати митних платежів, інших податків та інших зборів, які справляються у зв’язку із експортом або імпортом товарів. У випадку, якщо підприємство зареєстроване менше трьох років, оцінка виконання цієї умови здійснюється за період діяльності такого підприємства;
3) підприємство може продемонструвати достатні фінансові ресурси для виконання своїх фінансових зобов’язань перед іншими особами;
4) підприємство не має від’ємних чистих активів, за винятком випадків, коли підприємство може довести, що такі активи можуть бути покриті.
4. Підприємство відповідає критерію "забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації", якщо цим підприємством призначено посадову особу, яка має досвід практичної роботи протягом трьох років за напрямком здійснення митних формальностей, для виконання обов’язків зі:
1) взаємодії з органами доходів і зборів з питань відповідності підприємства критеріям, зазначеним у частині шостій статті 12 цього Кодексу;
2) самостійного моніторингу дотримання підприємством умов, необхідних для виконання критеріїв, зазначених у частині шостій статті 12 цього Кодексу;
3) самостійного контролю за дотриманням підприємством умов, передбачених законодавством з питань державної митної справи та дозволами на застосування спеціальних спрощень, наданих митницями підприємству як уповноваженому економічному оператору;
4) невідкладного інформування митниці про виникнення обставин, що можуть мати вплив на дотримання підприємством умов, передбачених дозволами на застосування спеціальних спрощень, наданих підприємству як уповноваженому економічному оператору.
5. Підприємство відповідає критерію "дотримання стандартів надійності та безпеки", якщо виконуються такі умови:
1) конструкція об’єктів (будівель, споруд, відкритих або закритих майданчиків чи інших місць), які використовуються підприємством з метою забезпечення проведення або проведення операцій з товарами і транспортними засобами комерційного призначення, що підлягають або можуть підлягати митному контролю, унеможливлює несанкціонований доступ до таких товарів і транспортних засобів;
2) підприємством запроваджено задокументовані (у вигляді інструкцій, порядків тощо) процедури для забезпечення ефективного контролю об’єктів (будівель, споруд, відкритих або закритих майданчиків чи інших місць), де здійснюються навантажувально-розвантажувальні роботи з товарами і транспортними засобами комерційного призначення, що підлягають або можуть підлягати митному контролю митному контролю, та доступу до них;
3) підприємством запроваджено задокументовані (у вигляді інструкцій, порядків тощо) процедури для виявлення і попередження несанкціонованих дій з товарами і транспортними засобами, з якими здійснюються вантажні та інші операції на території об’єктів(будівель, споруд, відкритих або закритих майданчиків чи інших місць), що використовуються підприємством;
4) підприємством запроваджено задокументовані (у вигляді інструкцій, порядків тощо) процедури для забезпечення ідентифікації (розпізнавання) товарів, які відповідно до закону підлягають заходам нетарифного регулювання, а система обліку підприємства забезпечує виокремлення відомостей про такі товари;
5) підприємством запроваджено процедури щодо визначення надійності своїх ділових партнерів з метою забезпечення дотримання законодавства України та умов зовнішньоекономічних договорів;
6) підприємством запроваджено задокументовані (у вигляді інструкцій, порядків тощо) процедури з кадрового відбору та прийому на роботу, які передбачають перевірку ділових та особистих якостей кандидатів на відповідність вимогам до персоналу у сфері безпеки та надійності підприємства;
7) підприємством запроваджено задокументовані (у вигляді інструкцій, порядків тощо) процедури, спрямовані на забезпечення активної участі персоналу у виконанні заходів з питань безпеки і надійності підприємства;
8) підприємством призначено контактну посадову особу з питань безпеки і надійності підприємства для комунікації з митницею.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка