Закон україни про товарний біржовий ринокСкачати 430.8 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір430.8 Kb.
  1   2   3


Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про товарний біржовий ринок

Цей Закон визначає правові умови створення та діяльності товарних бірж на території України, регулює відносини учасників біржової торгівлі у процесі діяльності товарних бірж, встановлює порядок регулювання та державного нагляду (контролю) за їх діяльністю з метою забезпечення прозорого функціонування товарних бірж, захисту прав учасників біржової торгівлі та добросовісної конкуренції між ними.Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) багатосторонній торговельний майданчик (БТМ) – багатостороння система, керована ринковим оператором, що зводить разом чисельні інтереси третіх осіб щодо купівлі-продажу біржового товару, у тому числі деривативів – у системі та відповідно до недискреційних правил – у спосіб, що приводить до укладення біржового договору;

2) біржова інформація – інформація, яка містить дані щодо діяльності товарної біржі, результатів біржових торгів, зміст та обсяг якої визначений нормативно-правовими актами уповноваженого органу;

3) біржова операція – торгівельна операція, яка здійснюється в ході біржової торгівлі учасниками такої торгівлі шляхом подання заявок (оферт), акцептування заявок, укладення, оформлення, реєстрації, виконання біржових договорів;

4) біржова секція – частина організаційно-оформленого як БТМ ринку товарної біржі, яка об’єднує членів товарної біржі за видом біржового товару щодо якого укладаються біржові договори та/або видом ринку щодо типу біржових договорів;

5) біржова торгівля – взаємодія між членами товарної біржі, клієнтами членів товарної біржі та іншими особами, передбаченими законодавством, що спрямована на укладання біржових договорів та забезпечення виконання зобов’язань за ними;

6) біржове котирування – формування ціни та постійне її оприлюднення на підставі заявок на купівлю/продаж біржового товару від учасників біржових торгів, що здійснюється відповідно до правил товарної біржі, та має містити інформацію про поточну ціну, запропоновану покупцем, ціну продавця та інтенсивність торгівлі за цінами;

7) біржове місце – сукупність прав члена товарної біржі, які надаються йому товарною біржею після сплати засновницького або вступного внеску та отримання статусу члена товарної біржі;

8) біржовий договір – договір купівлі-продажу (контракт), який укладається учасниками біржової торгівлі в ході біржових торгів, предметом якого є біржовий товар;

9) біржовий курс товару – рівень поточної біржової ціни, що визначається в процесі котирування на товарній біржі в порядку, визначеному правилами товарної біржі, з урахуванням вимог законодавства;

10) біржовий товар – будь-яке майно, яке відповідно до законодавства є предметом цивільного обороту, не вилучене та не обмежене в обороті, а також роботи та послуги, допущені до обігу на товарній біржі згідно з її правилами та вимогами законодавства;

11) біржові торги – організоване подання учасниками біржових торгів пропозицій (заявок) на купівлю/продаж біржових товарів та укладання біржових договорів на товарній біржі відповідно до законодавства та правил товарної біржі. Біржові торги організовуються товарною біржею за технологічними та технічними способами, які не заборонені законодавством, у тому числі за допомогою електронної торгової системи;

12) брокерська діяльність – діяльність щодо укладання біржових договорів на підставі договорів комісії (від свого імені але за рахунок комітента) або договорів доручення (від імені та за рахунок довірителя);13) дериватив – застосовується у визначенні, яке міститься у Податковому кодексі України;

14) дилерська діяльність – діяльність щодо укладання біржових договорів від свого імені та за власний рахунок;

15) експерт – працівник центрального місцевого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, консультаційної організації, експертної організації, науковець, фахівець, у тому числі судовий експерт у галузі біржового ринку;

16) електронна торгова система – комплекс матеріально-технічних засобів, апаратних, програмних продуктів, необхідних активів та процедур на товарній біржі, за допомогою яких організовуються біржові торги в електронній формі, здійснюються біржові операції з біржовими товарами;

17) інсайдерська інформація – неоприлюднена інформація про власника товару, деривативи, що перебувають в обігу, або правочини щодо них, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на ціну товарів;

18) клієнт члена товарної біржі – юридична або фізична особа, яка бажає продати та/або придбати біржовий товар без своєї безпосередньої участі в біржових торгах, для чого уклала із членом товарної біржі відповідний договір (договори) про надання відповідних посередницьких послуг;

19) маркет-мейкер – член товарної біржі, який відповідно до правил товарної біржі здійснює біржові операції на ринку визначеного біржового товару та зобов’язується сприяти формуванню справедливої ринкової вартості на такі біржові товари і забезпечувати ліквідність ринку таких біржових товарів за рахунок власних коштів;

20) незалежний біржовий трейдер – член біржі, який є фізичною особою, та особисто акредитувався на товарній біржі для здійснення біржових операцій;

21) організація біржової торгівлі на товарному ринку – забезпечення умов для регулярного, щоденного проведення біржових торгів, забезпечення виконання зобов’язань за біржовими операціями і контролю за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу згідно із законодавством та правилами товарної біржі;

22) організація конкурентних торгів на позабіржовому ринку – забезпечення умов для проведення торгів шляхом аукціонів, конкурсів, тендерів та інших не заборонених законодавством торгів на конкурентних засадах відповідно до порядку та правил, установлених законодавством та правилами товарної біржі;

23) поточна біржова ціна – ціна на біржовий товар, яка визначається шляхом котирування біржового товару учасниками біржових торгів на поточний момент часу;

24) правила біржової торгівлі – частина правил біржі, яка містить нормативні документи, що регламентують організацію біржової торгівлі;

25) правила товарної біржі – сукупність нормативних документів товарної біржі, які регламентують її діяльність, взаємовідносини між товарною біржею, її членами, біржовими трейдерами, клієнтами членів біржі стосовно всіх аспектів функціонування біржі;

26) реєстр біржових товарів – перелік біржових товарів, які допущені до біржової торгівлі відповідно до порядку, визначеного правилами товарної біржі;

27) реєстр товарних бірж – автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для отримання, зберігання, обробки даних, які містять встановлені Кабінетом Міністрів України відомості про товарні біржі, та внесення до якого є підставою для здійснення товарною біржею діяльності з організації торгівлі на товарному ринку;

28) ринковий оператор – юридична особа, яка керує операціями та/або здійснює операції на БТМ;

29) спот-ринок – ринок, на якому поставка товару та розрахунки відповідно до умов біржових договорів відбувається негайно (до двох тижнів), та умовами таких договорів не передбачається можливість переуступлення прав та/або зобов’язань за такими договорами третім особам;

30) стратегічні потреби держави – потреби держави в запасах сировинних, матеріально-технічних та продовольчих ресурсів, необхідних для забезпечення національної безпеки держави, стабілізації її економіки та виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

31) стратегічно-важливі види товарів – стратегічно важливі види продукції, необхідні для стратегічних потреб держави;

32) строковий ринок – ринок, на якому поставка товару та/або взаєморозрахунки відповідно до умов біржових договорів відбувається у строки, визначені умовами таких договорів, та умовами яких може бути передбачена можливість переуступлення прав та/або зобов’язань за такими договорами третім особам;

33) тип біржового договору – різновид біржового договору стосовно умов строку та/або виду виконання зобов’язань за ним;

34) товарний біржовий ринок – сукупність учасників біржової торгівлі, правовідносин між ними щодо обігу товарів на товарних біржах та обліку і виконання взаємних зобов’язань у рамках біржової торгівлі;

35) товарний дериватив – дериватив, базовим активом якого є товар;

36) товарний ринок – сфера обігу товарів (робіт, послуг), що визначається виходячи з можливості покупця (продавця) без значних додаткових витрат придбати (реалізувати) товар (роботи, послуги) на найближчій для покупця (продавця) території;

37) торгівельна операція – операція з купівлі-продажу товару;

38) торгова сесія – період часу, встановлений правилами товарної біржі, протягом якого здійснюються біржові торги;

39) торговий день – робочий день товарної біржі, протягом якого проводяться торгові сесії;

40) уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової політики, державної політики у сфері торгівлі;

41) уповноважений представник члена товарної біржі (біржовий трейдер) – фізична особа, уповноважена членом товарної біржі на безпосередню участь у біржових торгах, яка відповідно до порядку, встановленого товарною біржею, пройшла акредитацію на товарній біржі щодо допуску до участі у біржових торгах;

42) учасник біржових торгів – біржовий трейдер чи інша фізична особа, якій відповідно до закону надано право брати участь у біржових торгах;

43) учасники товарного біржового ринку – товарні біржі, члени товарної біржі, клієнти членів товарної біржі та інші особи, допущені до біржової торгівлі згідно із законодавством;

44) формування ціни – механізм визначення рівня ціни товару, допущеного до обігу на товарній біржі;

45) центральний контрагент – юридична особа, яка провадить клірингову діяльність, набуває взаємні права та обов'язки сторін правочинів щодо товарів, зобов'язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця.

46) член товарної біржі – особа, яка отримала цей статус відповідно до порядку, встановленого товарною біржею, і має право на здійснення біржових операцій на такій товарній біржі.Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Відносини, пов’язані з діяльністю на товарному біржовому ринку, регулюються Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, цим Законом, іншими законодавчими актами, а також нормативно-правовими актами, прийнятими на основі та на виконання цього Закону.

2. До правовідносин, на які поширюється дія міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України та яким установлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила такого міжнародного договору.

3. Сферою застосування цього Закону є правовідносини між учасниками біржової торгівлі щодо обігу товарів на товарних біржах та обліку і виконання взаємних зобов’язань у рамках біржової торгівлі.

4. Сфера дії цього Закону не поширюється на відносини, пов’язані з укладенням договорів купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних.

Розділ ІІ

ОРГАНІЗАТОР БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ

Стаття 3. Товарна біржа

1. Товарна біржа є ринковим оператором, який керує багатостороннім торговельним майданчиком.

2. Товарна біржа є спеціально утвореною господарською організацією, особливим суб'єктом господарювання, який надає послуги в укладенні біржових договорів, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям.

3. Товарна біржа – це оптовий, регулярно діючий ринок, де відбувається торгівля товарами, допущеними до обігу на біржі, створений для зручності здійснення комерційної діяльності юридичними та фізичними особами, які, в свою чергу, повинні бути обов'язково зареєстрованими відповідною товарною біржею як її члени.Стаття 4. Правовий статус товарної біржі

1. Товарна біржа є юридичною особою, створеною у вигляді непідприємницького або підприємницького товариства, яка діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

2. Товарна біржа набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації. Державна реєстрація товарної біржі здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

Товарна біржа, створена як непідприємницьке товариство, отримує статус неприбуткової організації у встановленому законодавством порядку.

3. Організаційно-правова форма товарної біржі.

Товарна біржа як підприємницьке товариство створюється за організаційно-правовою формою акціонерного товариства та здійснює свою діяльність у відповідності до законів, які регулюють створення та діяльність господарських та акціонерних товариств з врахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Товарна біржа, створена як непідприємницьке товариство, може бути реорганізована у акціонерне товариство у порядку, встановленому для господарських товариств.

Товарна біржа, створена у вигляді акціонерного товариства, може бути реорганізована у непідприємницьке товариство у порядку встановленому для господарських товариств.

4. Товарна біржа має право провадити діяльність на товарних ринках з моменту реєстрації правил біржі та внесення її уповноваженим органом до реєстру товарних бірж.

5. Слова «товарна біржа» та похідні від них дозволяється використовувати лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до вимог цього Закону.

Якщо протягом шести місяців з дня утворення товарна біржа не зареєструвала правила біржі та не внесена до реєстру товарних бірж, вона повинна здійснити перейменування своєї юридичної особи щодо виключення слів «товарна біржа».

Стаття 5. Права та обов’язки товарної біржі

1. Товарна біржа має право:

1) установлювати відповідно до цього Закону та законодавства правила товарної біржі;

2) утворювати підрозділи товарної біржі (у тому числі відокремлені) та затверджувати положення про них;

3) створювати секції, які об’єднають частину членства за групами товарів, технічних способів проведення торгів (електронні, голосові), типом біржових договорів відносно строків та способів розрахунків тощо;

4) розробляти відповідно до нормативно-правових актів уповноваженого органу стандартні (типові) форми та умови біржових договорів, які укладаються на товарній біржі;

5) зупиняти біржову торгівлю, якщо ціни біржових товарів протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржею рівень у порядку передбаченому правилами товарної біржі;

6) установлювати плату за послуги, що надаються товарною біржею;

7) установлювати штрафні санкції, накладати штрафні санкції на своїх членів за порушення статуту товарної біржі та правил товарної біржі;

8) засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів щодо біржових договорів та/або утворювати при товарних біржах постійно діючі третейські суди;

9) вносити до державних органів пропозиції з питань, що стосуються діяльності на товарному біржовому ринку;

10) видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні і рекламні видання;

11) здійснювати іншу діяльність, яка сприяє організації регулярної торгівлі та прозорості цінової інформації та не заборонена законодавством.

2. Товарна біржа відповідно до вимог законодавства та правил товарної біржі зобов’язана:

1) створювати умови для проведення біржової торгівлі;

2) забезпечувати регулювання біржових операцій;

3) забезпечувати умови для формування цін на біржові товари (котирування) на підставі співвідношення попиту та пропозиції;

4) здійснювати збирання, оброблення і поширення інформації, пов’язаної з кон’юнктурою ринку на біржові товари;

5) забезпечувати контроль щодо відповідності учасників біржової торгівлі, біржових товарів, біржових операцій вимогам правил товарної біржі та законодавства;

6) не допускати на біржовому ринку маніпулювання цінами, використання інсайдерської інформації та порушення законодавства і правил товарної біржі учасниками біржових торгів;

7) вести реєстр членів товарної біржі, реєстр біржових трейдерів, реєстр біржових операцій членів біржі, реєстр біржових товарів, які є додатками до правил біржі та їх невід’ємними частинами;

8) вести реєстр позабіржових договорів, який є додатком до правил біржі та їх невід’ємною частиною, у випадку здійснення репозитарної діяльності у відповідності до вимог законодавства;

9) забезпечувати виконання зобов’язань за біржовими операціями;

10) забезпечувати виконання учасниками біржової торгівлі вимог законодавства;

11) розкривати інформацію на товарному ринку в порядку та обсязі, встановлених законодавством;

12) виконувати вимоги, встановлені законодавством.Стаття 6. Члени товарної біржі

1. Членами товарної біржі є засновники, а також прийняті до її складу згідно із статутом товарної біржі юридичні та фізичні особи, які згідно із законом мають право на здійснення підприємницької діяльності. Порядок прийняття у члени товарної біржі та вибуття із складу її членів визначається статутом товарної біржі.

Членами товарної біржі, створеної як акціонерне товариство, є власники акцій.

Підставою для отримання статусу члена товарної біржі є оплата у повному обсязі засновницького або вступного внеску. Засновницький або вступний внесок члена товарної біржі дорівнює вартості «біржового місця», що визначається виходячи з попиту та пропозиції на таке місце. Особа, яка сплатила засновницький або вступний внесок, набуває право власності щодо «біржового місця» з врахуванням вимог цього закону.

Права користування та розпорядження «біржовим місцем» особа, яка сплатила засновницький або вступний внесок реалізує в порядку, визначеному статутом та правилами товарної біржі.

2. Державні і комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, державні підприємства, підприємства часткою статутного капіталу яких володіє держава та/або інше державне підприємство, можуть бути членами виключно тих товарних бірж, які внесені до реєстру товарних бірж.

3. Членами товарної біржі не можуть бути фізичні особи, які є працівниками цієї товарної біржі.

4. Товарна біржа за необхідністю встановлює категорії для своїх членів стосовно секцій, в яких вони можуть здійснювати торгівельні операції, видів таких операцій, інших функцій з забезпечення організації торгівлі у статуті товарної біржі.

5. Товарна біржа за необхідністю обмежує права членів товарної біржі або позбавляє їх прав щодо участі у біржовій торгівлі, інших прав в разі порушення членом товарної біржі правил товарної біржі та/або нормативно-правових актів уповноваженого органу, іншого законодавства, яке регулює відносини на товарних ринках.

Порядок обмеження прав членів товарної біржі, строки обмежень, позбавлення прав та порядок поновлення прав членів товарної біржі визначається у правилах товарної біржі.

6. Кожний член товарної біржі має рівні права щодо реалізації своїх прав на участь у біржовій торгівлі відповідно до правил товарної біржі.

7. Член товарної біржі має право сам або через свого представника:

здійснювати біржові операції на товарній біржі та одержувати за це винагороду;

брати участь у вирішенні питань діяльності товарної біржі, обирати і бути обраним до її керівних органів;

здійснювати всі права, що випливають із сплати засновницького або вступного внеску;

користуватися всіма послугами товарної біржі у встановленому нею порядку.

Товарна біржа може встановлювати додаткові права для своїх членів або для окремих їх категорій у статуті товарної біржі.

8. Члени товарної біржі зобов’язані:

додержуватися вимог статуту та правил товарної біржі, рішень органів управління товарної біржі, арбітражних комісій та/або третейського суду при товарній біржі;

своєчасно оплачувати послуги товарної біржі та виконувати інші грошові зобов’язання перед товарною біржею.Стаття 7. Статут товарної біржі

1. Статут товарної біржі є установчим документом, на підставі якого здійснюється діяльність товарної біржі. Затвердження та державна реєстрація статуту товарної біржі здійснюються відповідно до законодавства.

2. У статуті товарної біржі визначається:

найменування та місцезнаходження товарної біржі;

склад засновників;

предмет і цілі діяльності товарної біржі;

види фондів, що утворюються товарною біржею, та їх розміри;

органи управління товарною біржею, порядок їх утворення та компетенція, організаційна структура товарної біржі;

порядок набуття членства на товарній біржі, призупинення та втрата членства;

права та обов'язки членів товарної біржі та товарної біржі перед третіми особами, а також членів товарної біржі перед товарною біржею та товарної біржі перед її членами;

майнова відповідальність членів товарної біржі;

організаційна структура товарної біржі та порядок утворення та діяльності органів управління товарної біржі, їх компетенція і повноваження;

принцип голосування на загальних зборах з питань господарської діяльності товарної біржі (для непідприємницьких товариств);

компетенція та повноваження біржового комітету і контрольної (ревізійної) комісії;

види діяльності з організації торгівлі;

види секцій товарної біржі;

порядок припинення товарної біржі;

У статуті товарної біржі, створеної як підприємницьке товариство, зазначається інформація передбачена Законом України «Про акціонерні товариства».

У статуті можуть передбачатися інші положення, що стосуються створення та діяльності товарної біржі.

Стаття 8. Органи управління товарної біржі

1. Вищим органом управління товарної біржі є загальні збори її членів.

2. У період між загальними зборами членів товарної біржі управління нею здійснює біржовий комітет.

3. Контролюючим органом товарної біржі є контрольна (ревізійна) комісія.

4. Біржовий комітет і контрольна (ревізійна) комісія обираються загальними зборами членів товарної біржі.

5. Організаційна структура товарної біржі.

Для управління товарною біржею та забезпечення її функцій на товарній біржі створюються виконавча дирекція та спеціальні підрозділи: розрахункова палата, біржовий арбітраж, інші підрозділи і допоміжні служби, необхідні для її діяльності.

Підрозділи товарної біржі діють на підставі положень, які затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або уповноваженим ними органом відповідно до статуту.Стаття 9. Загальні збори членів товарної біржі

1. Загальні збори товарної біржі, утвореної як акціонерне товариство проводяться у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» з врахуванням вимог пункту 5 цієї статті та інших законів, що регулюють діяльність таких суб’єктів господарювання.

2. Загальні збори товарної біржі, утвореної як непідприємницьке товариство, проводяться у порядку, визначеному статутом товарної біржі з обов’язковим дотриманням вимог пунктів 3 - 5 цієї статті.

3. Чергові загальні збори членів товарної біржі проводяться один раз на рік. Товарною біржею можуть проводитися позачергові загальні збори.

4. Загальні збори членів товарної біржі, яка створена як непідприємницьке товариство, є правомочними, якщо в них беруть участь не менше 60 відсотків загальної кількості членів.

5. Принцип голосування на загальних зборах з питань господарської діяльності товариства визначається Законом України «Про акціонерні товариства» для акціонерних товариств та статутом для непідприємницьких товариств.

Принципом голосування з питань затвердження правил біржової торгівлі, та інших документів, які регламентують процеси організації біржової торгівлі, є «один член – один голос».

Якщо товарною біржею створені секції товарної біржі, у питаннях затвердження правил товарної біржової торгівлі секції, та інших документів, які регламентують процеси організації біржової торгівлі в секції, приймають участь виключно члени такої секції.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка