Загальні засади та зміст організації самостійної роботи студентів на кафедрі філософії та гуманітарних наук Методичні матеріали для викладачів та студентівСторінка1/4
Дата конвертації13.04.2016
Розмір1 Mb.
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університетЗагальні засади та зміст

організації самостійної роботи студентів

на кафедрі філософії та гуманітарних наук

Методичні матеріали для викладачів та студентів

Вінниця ВНТУ 2013

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університетЗагальні засади та зміст

організації самостійної роботи студентів

на кафедрі філософії та гуманітарних наук

Методичні матеріали для викладачів та студентів

Затверджено Методичною радою Вінницького національного технічного університету як методичні вказівки для викладачів та студентів усіх спеціальностей. Протокол № 2 від 24.09.2013 р.

Вінниця ВНТУ 2013

Загальні засади та зміст організації самостійної роботи студентів на кафедрі філософії та гуманітарних наук. Методичні матеріали для викладачів та студентів / Уклад. М. Д. Прищак, О. І. Хома – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 60 с.


Рекомендовано до видання Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.

Методичні матеріали передбачається використовувати викладачами та студентами в процесі організації самостійної роботи.


Укладачі: Микола Дем’янович Прищак,

Олег Ігорович Хома
Редактор В. О. Дружиніна

Відповідальний за випуск завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук О. І. Хома.

Рецензенти: О. Й. Лесько, к.екон.н., професор

Л. А. Мацко, к.філос.н., доцентЗМІСТ

Передмова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4


1.

Загальні положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2.

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення умов для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

3.

Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи. . . . . . . .

7

4.

Організація самостійної роботи студентів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

4.1.

Зміст і види самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

4.2.

Планування самостійної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

4.3.

Керівництво самостійною роботою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

4.4.

Система контролю самостійної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

5.

Тека матеріалів для організації самостійної роботи студентів в папках НМКД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

6.

Додатки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16


Передмова
Важливою метою вищої освіти є формування у студента умінь та навичок самостійного освоєння нових знань відповідно до вимог сучасності. Тому самостійна робота студента (СРС) лежить в основі освітнього процесу і формує такі риси особистості, як самостійність, творче відношення до праці, відповідальність, вміння планувати та організовувати роботу, вибирати спосіб (способи) найбільш швидкого і раціонального розв’язання поставленої проблеми (задачі).

СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений для СРС, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Зміст самостійної роботи студентів над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, відповідна наукова література, матеріали на електронних носіях, відеоматеріали тощо. Методичні матеріали для СРС повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента.

Ефективність самостійної роботи студентів залежить від якості її планування, організації та контролю. Основна робота щодо планування, організації та контролю СРС виконується викладачами кафедри. Тому важливу роль в організації самостійної роботи студентів відіграє система організації самостійної роботи окремого викладача та кафедри в цілому.

Підготовлені методичні матеріали є результатом узагальнення досвіду організації самостійної роботи студентів викладачів кафедри філософії та гуманітарних наук та кафедри в цілому.

Матеріали містять загальні положення про організацію самостійної роботи, матеріали з організації СРС викладачами кафедри, методичні та навчальні матеріали для організації самостійної роботи студентами.

Укладачі висловлюють вдячність колегам за допомогу, що була надана при підготовці даних методичних матеріалів, зокрема: професорам В. С. Ратнікову, Т. Б. Буяльській, доцентам О. В. Зінько, З. Ю. Макарову, Л. А. Мацко, Т. І. Сідлецькій, А. І. Теклюку, ст. викладачам Н.З. Грозній, Е. І. Чухрай, викладачам О. Б. Залюбівській. В. А. Сіверському.…


1. Загальні положення

1.1. Дане Положення створено на підставі законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ МОН України № 161 від 2 червня 1993 р.), Тимчасового положення про організацію навчального процесу  в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (наказ МОН України № 48 від 23.01.2004 р.), Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року (наказ МОН України № 612 від 13.07.2007 р.) та статуту ВНТУ, Положення про організацію самостійної роботи студентів у Вінницькому національному технічному університеті (протокол № 4 від 16 грудня 2010 року Методичної ради ВНТУ).

1.2. Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом без посередньої участі викладача. СРС є основним засобом засвоєння навчального матеріалу під час позааудиторної навчальної роботи. СРС спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, їх поглиблення, а також набуття та вдосконалення практичних навичок і вмінь відповідно до обраного напряму підготовки.

1.3. Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента, регламентується робочим навчальним планом і повинен складати не менше, ніж 1/3 і не більше, ніж 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення окремої навчальної дисципліни.

1.4. Кафедра:

визначає


 • основні напрями, зміст, форми та методи підготовки студентів до самостійної роботи, формує мотивацію до одержання знань та навичок;

 • конкретний зміст, обсяг матеріалу для самостійного вивчення з кожної дисципліни у відповідності з навчальним планом;

 • спосіб викладення навчального матеріалу в методичній літературі (навчальних посібниках, методичних вказівках тощо) в доступній для ефективного засвоєння формі;

 • бюджет часу студента, необхідний для засвоєння певного обсягу матеріалу з кожної конкретної дисципліни;

 • основні напрями наукової роботи студентів;

забезпечує та здійснює

 • контроль за організацією та якістю виконання СРС;

 • аналіз ефективності СРС, внесення коректив з метою активізації та вдосконалення СРС;

 • моніторинг розвитку навичок СРС у студентства

1.5. Викладачі кафедри:

знайомлять студентів

 • з формами та методами організації навчального процесу в університеті, основами наукової організації праці, методикою самостійної роботи, критеріями оцінювання якості самостійної роботи;

 • метою, засобами, трудомісткістю, строками виконання, формами контролю СРС;

формують

 • навички роботи з підручниками, класичними першоджерелами та сучасною науковою літературою;

 • навички пошуку оптимальних варіантів відповідей, рішень;

 • навички науково-дослідної роботи;

проводять, здійснюють

 • групові та індивідуальні консультації;

 • систематичний контроль за виконанням студентами завдань, рекомендованих до самостійного опрацювання;

 • аналіз та оцінку роботи студента.


2. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення умов для самостійної роботи

2.1. Кафедра ФГН створює студенту всі умови, необхідні для успішної самостійної навчальної роботи, зокрема, забезпечує доступ до навчальної та лабораторно-музейної бази, комп`ютерних ресурсів, бібліотечного фонду.

2.2. При кафедрі створено Інформаційний центр, який забезпечує, згідно з навчальними планами і програмами, навчальний процес необхідними інформаційними ресурсами (науковими, навчальними, методичними), зокрема:


 • навчальною, методичною, науковою, періодичною, довідковою літературою (паперові видання);

 • науковою, навчальною та методичною літературою на електронних носіях;

 • науковими, навчальними та методичними розробками викладачів кафедри (паперові та електронні варіанти);

 • відеоматеріалами.

2.3 Інформаційний центр надає можливість студентам користуватися комп’ютерними інформаційними ресурсами:

 • мережею Інтернет;

 • електронними посібниками ВНТУ;

 • електронними та відеоматеріалами, розробленими викладачами та співробітниками кафедри ФГН.

2.4. При організації самостійної роботи студентів в Інформаційному центрі (користування комп’ютерними інформаційними ресурсами, використання бібліотечного фонду) передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку фахівця.

2.5. При організації самостійної роботи в навчальних художніх лабораторіях-музеях передбачається можливість отримання необхідної консультації з боку фахівця.


3. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи

3.1.  Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних матеріалів, передбачених для вивчення конкретних навчальних дисциплін.До навчально-методичного забезпечення СРС належать:

 • навчальні та робочі навчальні програми дисциплін, підручники та навчальні посібники, навчальні матеріали як в друкованому, так і в електронному вигляді відповідно до державного стандарту освіти;

 • методичні рекомендації з організації СРС;

 • завдання для самостійної роботи студентів;

 • інструкції та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, семестрових завдань тощо;

 • тематику рефератів і доповідей;

 • зразки оформлення індивідуальних завдань, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни;

 • питання до іспитів та заліків;

3.2. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів передбачає засоби самоконтролю (тести, пакети ККР).

2.3. Навчально-методична література розробляється з урахуванням специфіки різних видів самостійної роботи.


4. Організація самостійної роботи студентів

4.1. Зміст та види самостійної роботи студента

4.1.1. Зміст самостійної роботи студента визначається робочою навчальною програмою конкретної дисципліни, завданнями та рекомендаціями викладача.4.1.2. Самостійна робота студентів включає такі види:

 • підготовка до поточних аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних тощо);

 • робота над окремими темами навчальних дисциплін, які згідно з робочою навчальною програмою дисципліни, що винесені на самостійне опрацювання студентів;

 • виконання лабораторних робіт (психологія, основи психології та педагогіки, соціологія);

 • підготовка до всіх видів контрольних випробувань (самостійні та контрольні роботи, колоквіуми, заліки, іспити);

 • участь в інтерактивних семінарах, заняттях з використанням тренінгових форм, рольових та ділових іграх, які проводяться у позанавчальний час;

 • пошуково-аналітична робота:

 • виконання індивідуальних творчих письмових робіт, які винесені на СРС (творчі письмові завдання, реферати, рецензії тощо);

 • виконання індивідуальних та колективних творчих робіт у вигляді електронних матеріалів, аудіо та відео матеріалів (презентації, відеофільми тощо);

 • робота над першоджерелами (книги, статті);

 • наукова робота:

 • наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри;

 • участь у науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах;

 • підготовка наукових публікацій;

 • самоперевірка (самоконтроль, самооцінка) знань, умінь, навичок та рівня розвитку особистості:

 • самооцінка студентом рівня особистих знань, умінь та навичок (теоретичні питання для самоконтролю, тести для самоконтролю знань, творчі питання, тести для визначення відповідних умінь тощо);

 • самооцінка студентом рівня етичних, психологічних, комунікативних та ін. якостей особистості (самотестування, участь у ділових іграх, тренінгових формах занять тощо);

 • самостійна робота студентів заочної форми навчання.

4.1.3. Блок творчих домашніх самостійних робіт поділяється на роботи, які необхідні для засвоєння навчальної програми курсу, та роботи, які входять до переліку робіт “за вибором студента” (вибіркові роботи).

   1. Зміст та форми робіт необхідних для засвоєння навчальної програми курсу, та робіт “за вибором студента” визначаються викладачем.

   2. Блок творчих домашніх самостійних робіт (індивідуальні, колективні), які входять до переліку “за вибором студента” є складовою “Пошуково-аналітичного та наукового фонду студента”:

 • “Пошуково-аналітичний та науковий фонд студента” – сума балів (не більше 10% від загальної суми балів КМС), яка поділяється на аналітично-пошукову та наукову роботу студента, його можливу участь в інтерактивних семінарах, заняттях з використанням тренінгових форм, рольових та ділових іграх тощо, які проводяться у позанавчальний час1;

 • кожен вид робіт, напрям діяльності студента оцінюється викладачем відповідною сумою балів;

 • при визначенні викладачем кількості завдань, напрямів діяльності студента, які є складовою “Пошуково-аналітичного та наукового фонду студента”, потрібно виходити з того, що кількість запропонованих завдань (по загальній сумі балів) повинна перевищувати в 1,5 – 2 рази суму балів, які виділені для Фонду, що створює умови для вибору;

 • студент на початку семестру визначає для себе ті завдання, види діяльності, які він буде виконувати в процесі самостійної роботи з переліку “за вибором студента”. Кількість робіт, які вибирає студент (по загальній сумі балів) не повинна перевищувати суму балів, які виділені для Фонду.


4.2. Планування самостійної роботи студентів на кафедрі.

4.2.1. Робочі навчальні програми дисциплін, які складаються викладачами і затверджуються на засіданні Вченої ради ВНТУ, передбачають: • визначення в кожній темі дисципліни питань, які виносяться на самостійну роботу студентів, з посиланнями на основну та додаткову літературу;

 • перелік рекомендованої навчальної та інструктивно-методичної літератури до практичних і семінарських занять, лабораторних робіт із зазначення сторінок до кожної теми;

 • окремий розділ “Організація СРС”, в якому укладач має визначити мету та основні види можливих індивідуальних завдань, рефератів тощо, тематику (перелік тем та завдань) і вимоги до виконання та обсягу роботи із зазначенням кількості годин на СРС;

 • критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів.

4.2.2. Робочий план дисципліни складається лектором на основі робочої навчальної програми дисципліни (РНПД) і регламентує обсяг, графік виконання, зміст аудиторної та самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни протягом триместру (семестру). В робочому плані дисципліни є розділ “Організація СРС”. В цьому розділі необхідно визначити теми або питання теоретичного матеріалу дисципліни, які виносяться на СРС2.

4.2.3. Індивідуальний план роботи викладача як основний документ, в якому відображається навчальна, методична, наукова та організаційна робота викладача вищого закладу освіти протягом навчального року, передбачає наявність розділів “Навчально-методична робота” та “Організаційно-методична робота”. В цих розділах викладач планує, в тому числі, і розробку методичного забезпечення самостійної роботи студентів.4.2.4. Положення про Загальні засади та зміст організації самостійної роботи студентів на кафедрі філософії та гуманітарних наук.

4.2.5. На кафедрі створені теки матеріалів для організації самостійної роботи студентів з кожної конкретної дисципліни. Ці теки являють собою складову частину Навчально-методичного комплексу дисципліни (НМКД).

4.2.6. Викладачі кафедри формують індивідуальні електронні папки викладачів, у яких знаходяться розроблені викладачами кафедри навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів. Папки розміщено в електронній базі інформаційного центру кафедри.

4.2.7. Викладачі кафедри формують індивідуальні (паперові) папки, у яких розміщено розроблені викладачами кафедри навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів. Папки знаходяться в інформаційному центрі кафедри.4.3. Керівництво самостійною роботою студентів.

4.3.1. Керівництво самостійною роботою студентів відбувається за рахунок загального бюджету часу, запланованого на аудиторну та позааудиторну роботу викладача. Згідно з наказом ректора ВНТУ № 149 від 29.06.2007 р. “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової та організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету” за рахунок часу, запланованого на аудиторну роботу викладачів, проводяться: • консультації з навчальних дисциплін. Консультації протягом семестру (поточні) проводяться згідно з графіком кафедри, консультації перед контрольним заходом (екзаменаційні) проводяться за графіком деканату факультету;

 • приймання і перевірка контрольних (модульних) робіт, передбачених робочим навчальним планом, у студентів заочної форми навчання;

 • керівництво і оцінювання результатів індивідуальних завдань, передбачених робочим навчальним планом, у студентів денної та заочної форми навчання;

Інші види діяльності з організації та керівництва СРС (розробка методичного забезпечення СРС, керівництво науковою роботою студентів, студентським науковим гуртком, факультативом, спецсемінаром (рольові та ділові ігри, тренінгові форми занять тощо), відбуваються за рахунок загального бюджету часу, запланованого на позааудиторну роботу викладача.

   1. Студенти, які починають вивчати дисципліну, на перших заняттях інформуються викладачем щодо системи організації самостійної роботи з даного курсу — індивідуальних самостійних завдань, термінів їх виконання, кількості балів за кожен вид робіт, часу проведення консультацій, а також отримують докладну інформацію про основну та додаткову літературу, рекомендовану до самостійного вивчення дисципліни.


4.4. Система контролю самостійної роботи студентів

4.4.1. Основною формою контролю та оцінювання самостійної роботи студентів є проведення контрольних заходів. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних і семінарських занять, має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються відповідною кафедрою. Підсумковий контроль проводиться з метою опрацювання результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль.

4.4.2. Контроль СРС здійснюється в залежності від виду самостійної роботи і передбачає такі форми:


 • тестування;

 • самостійні роботи;

 • контрольні роботи;

 • контрольні питання після кожної лекції;

 • співбесіда;

 • ділові ігри;

 • тренінгові форми занять;

 • творчі наукові конференції;

 • колоквіуми;

 • звіти з виконання лабораторних та інших видів робіт та ін3.

4.4.4. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль, як і навчальний матеріал, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

4.4.5. В процесі проведення контрольних заходів викладач оцінює:  • рівень засвоєння студентом навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання;

  • вміння використовувати теоретичні знання при виконанні практичних завдань;

  • обґрунтованість та логічність викладення самостійно вивченого матеріалу;

  • повноту розкриття теми дослідження;

  • оформлення матеріалів згідно з висунутими вимогами.

4.4.6. Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, фіксуються в Журналі викладача і входять до складу модульної бальної оцінки (МБО), тобто тієї кількості балів, яку отримав студент в результаті контролю його знань, умінь та навичок при виконанні всіх видів навчальних робіт, віднесених до відповідного модуля.
5. Тека матеріалів для організації самостійної роботи студентів

5.1. На кафедрі ФГН створені паперові та електронні теки матеріалів для організації самостійної роботи студентів з кожної конкретної дисципліни. Ці теки є складовою частиною Навчально-методичного комплексу дисципліни (НМКД)4.5.2. Зміст теки матеріалів для самостійної роботи студентів:

   1. Нормативні документи, які регламентують сутність та зміст організації самостійної роботи студентів.

 • Робоча навчальна програма дисципліни (РНПД):

 • визначення в кожній темі дисципліни питань, які виносяться на самостійну роботу студентів, з посиланнями на основну та додаткову літературу;

 • перелік рекомендованої навчальної та інструктивно-методичної літератури до практичних і семінарських занять, лабораторних робіт із зазначенням сторінок до кожної теми;

 • окремий розділ “Організація СРС”, в якому укладач визначає мету та основні види можливих індивідуальних завдань, тематику (перелік тем та завдань) і вимоги до виконання та обсягу роботи із зазначенням кількості годин на СРС;

 • критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів.

 • Робочий план дисципліни:

 • складається лектором на основі робочої навчальної програми дисципліни (РНПД) і регламентує обсяг, графік виконання, зміст аудиторної та самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни протягом триместру (семестру).

 • в робочому плані дисципліни є розділ “Організація СРС”, в якому визначені теми або питання теоретичного матеріалу дисципліни, які виносяться на СРС.

5.2.2. Методичне забезпечення формування завдань для самостійної роботи:

 • перелік тем теоретичного матеріалу для самостійного опрацювання (з робочої навчальної програми дисципліни);

 • перелік індивідуальних творчих завдань, необхідних для засвоєння навчальної програми курсу (з робочої навчальної програми дисципліни);

 • перелік індивідуальних та колективних творчих робіт, які входять до переліку робіт “за вибором студента”, що передбачено розділом КМС “Пошуково-аналітичний та науковий фонд студента”. До них можуть відноситися роботи з напрямів:

 • пошуково-аналітична робота (виконання індивідуальних творчих письмових робіт, які винесені на СРС (творчі письмові завдання, реферати, рецензії тощо); виконання індивідуальних та колективних творчих робіт у вигляді електронних матеріалів, аудіо та відео матеріалів (презентації, відеофільми тощо); робота над першоджерелами (книги, статті); відвідування культурно-мистецьких закладів (рецензії);

 • наукова робота (робота у студентських наукових гуртках; наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри; участь у науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах; підготовка наукових публікацій);

 • участь в інтерактивних семінарах, на заняттях з використанням тренінгових форм, рольових та ділових іграх, які проводяться у позанавчальний час.

   1. Методичне забезпечення виконання самостійної роботи:

 • навчальні посібники, методичні вказівки (паперові та електронні варіанти) авторами яких є викладачі кафедри;

 • електронні навчальні посібники, розроблені викладачами кафедри;

 • електронні варіанти підручників, навчальних посібників, методичних вказівок виданих не викладачами кафедри;

 • дистанційні курси, розроблені викладачами кафедри;

 • аудіо та відео матеріали;

 • опорні конспекти лекцій;

 • методичні розробки для проведення лабораторних робіт;

 • методичні розробки для проведення самостійних досліджень (опитування, тестування) з курсів “Психологія”, “Основи психології та педагогіки”, “Етика” та ін.

 • методичні розробки для виконання творчих домашніх робіт;

 • методичні розробки для оформлення звітів про виконання творчих домашніх робіт тощо;

 • список літератури для самостійного вивчення дисципліни.

   1. Методичне забезпечення контролю та самоконтролю виконання самостійної роботи:

 • перелік теоретичних питань для самоконтролю (входять до переліку питань на колоквіум, залік, іспит);

 • перелік творчих питань;

 • тести для самоперевірки знань (тести для самоперевірки знань поточного, модульного, рубіжного, підсумкового контролю);

 • тести для самооцінки студентом рівня розвиненості етичних, психологічних, комунікативних та ін. якостей та умінь особистості;

 • критерії оцінювання самостійних робіт студентів.

   1. Методичне забезпечення виконання самостійної роботи студентами заочної форми навчання:

 • методичні вказівки для організації самостійної роботи;

 • методичні вказівки для виконання контрольних робіт.

 • інші методичні розробки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання (творчі завдання, питання та тести для самоперевірки знань тощо);

   1. Вміст “файлу” “Методичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів”5

 • види та тематика самостійної роботи студента (теми теоретичного курсу, що виносяться на самостійну роботу, реферати, виступи, індивідуальні творчі завдання, колективні творчі завдання тощо);6

 • методичні розробки для виконання творчих домашніх робіт;

 • методичні розробки для оформлення звітів про виконання творчих домашніх робіт;

 • методичні розробки для проведення самостійних досліджень (опитування, тестування) з курсів “Психологія”, “Основи психології та педагогіки”, “Етика” та ін.

 • список літератури для самостійного вивчення дисципліни.

 1. Додатки

Додаток 1.

Оформлення розділу “Організація СРС”

робочого плану дисципліни “Психологія” (приклад)

Організація СРС

Тематика та короткий зміст РГЗ, домашніх завдань, контрольних робіт тощо

Короткий зміст

год.

Модуль 1. Колоквіум 1.
Колоквіум 1.

 1. Індивідуальні творчі завдання (роботи необхідні для засвоєння навчальної програми курсу): “Позитивне в негативному”, “Головне в моєму житті”, “Зебра”, “Дерево цілей”.

    1. Підготовка до виконання та захисту лабораторних робіт.

5

   1. 2.Виконання індивідуальних творчих завдань (роботи необхідні для засвоєння навчальної програми курсу)

4

   1. 3.Підготовка до семінарських занять з теоретичних питань дисципліни

5

4. Підготовка до складання колоквіуму.

5

Модуль1. Колоквіум 2.
Колоквіум 2.

1. Вибіркові роботи (діяльність) які є складовою “Пошуково-аналітичного та наукового фонду студента”: творчі письмові завдання, реферати; електронні презентації; опрацювання книг, статей; наукові дослідження, під керівництвом викладача; участь у науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах; підготовка наукових публікацій; участь в заняттях з використанням тренінгових форм, які проводяться у позанавчальний час.1. Підготовка до семінарських занять з теоретичних питань дисципліни

4

2. Підготовка до практичних занять у формі гри “Що? Де? Коли?” по книгам Дейла Карнегі “Як завойовувати друзів та впливати на людей”, “Як перестати хвилюватися та розпочати діяти”.

8

3. Виконання вибіркових робіт (діяльність) які є складовою “Пошуково-аналітичного та наукового фонду студента”.

8

   1. Підготовка до складання колоквіуму.

5

Всього

44
ТД = 100 б. (1,5 кр.)ТМ = 100 б. (1,5 кр.)FX min = 60 б.Модуль 1. Колоквіум 1.Колоквіум 20 б.Семінарські та практичні заняття 5 б.Лабораторний практикум 15 б.Індивідуальні творчі завдання (роботи необхідні для засвоєння навчальної програми курсу) 10 б.Модуль 1. Колоквіум 2.Колоквіум 20 б.Семінарські та практичні заняття 20 б.Пошуково-аналітичний та науковий фонд студента (вибіркові роботи) 10 б.Всього 100 б.Додаток 2.

Форми контролю та звітності,


Види та форми СРС

Форми контролю та звітності

І. Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.1. Активна участь в різних видах аудиторних занять

1.2. Виконання творчих домашніх завдань

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять

1.3. Активна участь в семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

2.2. Написання реферату (есе) з заданої проблематики

2.2. Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час аудиторних занять або перевірка роботи викладачем

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять

2.4. Відвідування культурно-мистецьких закладів (рецензії)

2.4. Перевірка рецензій викладачем.

2.5. Аналіз конкретної виробничої ситуації

2.5. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах


3.1. Апробація результатів наукових досліджень на науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах.

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подача до друку результатів наукових досліджень

3.3. Участь в студентських наукових гуртках

3.3. Звіти з наукових досліджень, наукові виступи, участь у наукових дебатах

  1. Наукові дослідження, під керівництвом викладачів кафедри
3.4. Звіти з наукових досліджень, виступи на науково-практичних конференціях
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка