Загальна інформація про діяльність банку Відкрите акціонерне товариство „бта банк”Сторінка1/4
Дата конвертації27.04.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4
Загальна інформація про діяльність банку
Відкрите акціонерне товариство „БТА Банк” (далі по тексту – Банк) було створено у 1992 році та зареєстровано в Україні за адресою: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, буд. 35.

Банк є універсальною кредитно-фінансовою установою, що здійснює комплексне обслуговування юридичних та фізичних осіб відповідно до чинного законодавства України. Організаційно-правова форма Банку - відкрите акціонерне товариство. За станом на 31 грудня 2007 року Банк не має материнської компанії та не перебуває у віданні іншого органу управління.

Банк має ліцензію Національного банку України №25 від 08 листопада 2006 року на право здійснювати банківські операції, Дозвіл №25-4 від 22.05.2007 року та Додаток до дозволу №25-4 від 22.05.2007 року.

Подій, пов’язаних з злиттям, поділом, приєднанням, виділенням чи перетворенням Банк у 2007 році не мав.


Місцезнаходження Банку: м. Київ, вул. Щербакова, буд.35

Організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство.


Фінансову звітність за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року складено Банком відповідно до облікової політики, яку було розроблено згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативних актів Національного банку України. Принципи оцінки та методи обліку окремих статей звітності згідно облікової політики Банку відображені в Примітці 1 «Облікова політика».

У примітках до річної фінансової звітності Банком застосовані правила бухгалтерського обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, які враховують правила бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності, відповідно, відмінності між обліковою політикою банку та Міжнародними стандартами фінансової звітності визначаються тими відмінностями, які існують між Національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності.

З метою визначення фінансового результату звітного періоду Банком застосовується принцип нарахування та відповідності, тобто усі доходи і витрати, що відносяться до звітного періоду, відображаються у цьому ж періоді незалежно від того, коли отримані кошти та порівняння доходів звітного періоду з витратами, що були здійсненні для отримання цих доходів.

Цей принцип застосовується за умов, якщо:  • фінансовий результат операції, пов`язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути досить точно оцінений;

  • доходи та витрати відповідають визнанню реальної заборгованості за активами та зобов’язаннями Банку.

Для забезпечення складання та подання користувачам реальної фінансової звітності за 2007 рік, Банком були здійснені річні коригуючі проводки, які стосувалися подій, що відбулася після дати балансу, за операціями відстроченого податку на прибуток. Річне коригування відобразило уточнену оцінку активів та зобов’язань Банку.

Фінансову звітність за рік, що закінчився 31.12.2007 року, Банк склав та надає у грошовій одиниці України (у тисячах гривень).

Місія та стратегічна мета банкуМісією Банку є побудова одного з провідних недержавних мережевих універсальних фінансових центрів України, що надає повний спектр фінансових послуг з високим рівнем якості та надійності проведення операцій.

Метою діяльності Банку є одержання прибутку для власного розвитку і задоволення потреб його акціонерів. Банк є універсальним банком .

Основним напрямком діяльності Банку є залучення коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на договірних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення рахунків фізичних та юридичних осіб.

Стратегічним партнером Банку є Акціонерне товариство „Банк ТуранАлем” (Казахстан), який має 9,95 % в статутному капіталі Банку. АТ „Банк ТуранАлем” є центром фінансової групи, що присутня на всіх сегментах ринку. АТ „Банк ТуранАлем” – провідний банк Казахстану, лідер по створенню банківської мережі у країнах СНД.
Органи управління

Органами управління Банку є:  • Загальні збори акціонерів,

  • Спостережна рада Банку,

  • Правління Банку.

Органами контролю Банку є :

  • Ревізійна комісія

  • Служба внутрішнього аудиту Банку.

Найвищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів.

У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь всі акціонери, незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є. Брати участь в Загальних зборах акціонерів з правом дорадчого голосу можуть і члени Правління Банку, які не є акціонерами.

За станом на 31.12.2007 року у банку немає акціонерів - власників істотної участі.

Спостережна рада Банку є органом управління Банку, який представляє інтереси акціонерів Банку в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів і діє в межах повноважень, визначених Статутом банку та Положенням про Спостережну раду.

Спостережна рада Банку обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів Банку або їх представників на невизначений строк в кількості 5 осіб. Спостережна рада Банку складається з Голови, та членів Спостережної ради Банку. Члени Спостережної ради Банку не можуть входити до складу Правління Банку, Ревізійної комісії Банку. Спостережна рада Банку скликається по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Голова Спостережної ради Банку має право скликати Спостережну раду Банку у будь-який час і з будь-якого приводу.

Компетенція та функції Спостережної ради Банку:

а) призначає і звільняє Голову Правління, членів Правління Банку, встановлює кількісний склад Правління Банку;

б) контролює діяльність Правління Банку.

Голова та члени Спостережної ради мають право брати участь у засіданнях Правління Банку з правом дорадчого голосу;

в) визначає зовнішнього аудитора;

г) встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

д) приймає рішення щодо покриття збитків;

е) приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень Банку, затверджує їх статути і положення;

є) затверджує загальний кошторис Банку, що включає кошторис філій, представництв, відділень, умови оплати праці і матеріального стимулювання членів Правління Банку, посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Банку;

ж) готує пропозиції щодо питань, які виносяться на загальні збори акціонерів;

з) розглядає проекти перспективних та річних планів Банку;

і) попередньо розглядає фінансові звіти, підготовлені Правлінням Банку, дає пропозиції щодо розподілу прибутку та виплати дивідендів, з наступним затвердженням їх Загальними зборами акціонерів;

ї) визначає особу з числа заступників Голови Правління Банку, що тимчасово виконує обов’язки Голови Правління Банку у випадках, коли Голова Правління не призначений на посаду;

й) приймає рішення про участь Банку в господарських товариствах, спільних підприємствах, об’єднаннях;

к) встановлює терміни виплати дивідендів;

л) розглядає і затверджує з подання Правління Банку кандидатури на посади керівника та головного бухгалтера дочірніх підприємств, філій і представництв Банку;

м) визначає угоди, договори, контракти, які Правління має право укладати самостійно без попередньої згоди та отримання додаткових повноважень від Спостережної ради Банку. Всі інші угоди, договори, контракти не можуть бути укладені без згоди та отримання додаткових повноважень від Спостережної ради Банку;

н) уповноважує та надає згоду Правлінню на укладання угод, договорів, контрактів, які Правління не має права укладати без згоди та отримання повноважень від Спостережної ради Банку;

о) приймає рішення про викуп та реалізацію Банком, емітованих ним акцій, на суму більше 1 % Статутного капіталу;

п) заохочує та притягає до майнової відповідальності Голову та членів Правління Банку;

р) затверджує Положення про Правління Банку, вносить зміни та доповнення до нього.

Рішення Спостережної ради Банку, прийняті у відповідності до чинного законодавства та Статуту Банку, є обов’язковими для виконання Правлінням Банку та Головою Правління.

Постійно діючим виконавчим органом Банку є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю Банку, вирішує питання, які не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради Банку, попередньо розглядає всі питання, що подаються на розгляд Загальним зборам акціонерів, забезпечує формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленим Статутом банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Спостережної ради Банку. Правління Банку діє на підставі Статуту та Положення про Правління, яке затверджується Спостережною Радою Банку.

У межах своєї компетенції Правління Банку діє від імені Банку, підзвітне Загальним зборам акціонерів та Спостережній раді Банку.

Повноваження Правління Банку:

а) попередньо розглядає питання, що подаються на розгляд Загальним зборам акціонерів та Спостережній раді Банку, організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Спостережної ради Банку;

б) вирішує питання поточного керівництва роботою Банку і його підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань та дотримання загального кошторису Банку;

в) встановлює процентні ставки при проведенні активних і пасивних операцій, а також розміри комісійних винагород за послуги, що надає Банк;

г) самостійно встановлює форми оплати праці працівників Банку, визначає розміри заробітної плати, надбавки до неї та доплати в межах затвердженого Спостережною радою Банку кошторису;

д) затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Банку стосовно встановлення внутрішнього порядку діяльності Банку, підготовки та обігу документів, взаємовідносин з клієнтами;

е) затверджує в межах своєї компетенції внутрішні документи Банку, штатний розпис Банку, філій, представництв, відділень;

є) має право самостійно укладати угоди, договори, контракти, які Спостережна рада Банку визначає такими, що можуть бути укладені без попередньої згоди та отримання додаткових повноважень від Спостережної ради Банку.

ж) аналізує результати роботи Банку;

з) організовує перевірку діяльності структурних підрозділів Банку, дочірніх підприємств, а також філій та представництв;

и) забезпечує таємницю ведення банківських операцій та таємницю про рахунки і вклади клієнтів Банку і кореспондентів;

і) розглядає і затверджує з подання Правління Банку кандидатури на посади керівника та головного бухгалтера дочірніх підприємств, філій і представництв Банку;

ї) забезпечує надійне зберігання готівкової грошової маси Банку.

Вирішує інші питання, що віднесені до компетенції Правління Банку діючим законодавством України.

Правління Банку у відповідності до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України може створювати постійно діючі комітети та наділяти їх повноваженнями, необхідними для покладених на них обов’язків.

За станом на 31.12.2007 року керівництво Відкритого акціонерного товариства „БТА Банк” не мало частки в акціях банку.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка