Юридичний факультетСторінка1/18
Дата конвертації18.04.2016
Розмір2.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Програма вступного випробування для участі у конкурсі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київ-2013

Затверджено Вченою радою юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 4 від 17.12.2012 р.)

Форма вступного випробування – письмова (тестування)
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

 1. Управління як суспільне явище.

 2. Поняття та принципи державного управління.

 3. Історія адміністративно-правової думки.

 4. Предмет адміністративного права.

 5. Метод адміністративного права.

 6. Принципи адміністративного права.

 7. Система та джерела адміністративного права.

 8. Поняття, особливості та структура адміністративно-правової норми. Види адміністративно-правових норм.Поняття та основні риси адміністративно-правових відносин. Види адміністративно-правових відносин.

 9. Поняття та види суб'єктів адміністративного права.

 10. Адміністративна правосуб'єктність.

 11. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу фізичної особи.

 12. Система органів виконавчої влади. Участь вищих органів держави у формуванні виконавчої влади.

 13. Кабінет Міністрів України як вищий орган державної виконавчої влади в Україні.

 14. Місцеві органи виконавчої влади.

 15. Адміністративно-правовий статус міністерств.

 16. Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади.

 17. Адміністративно-правовий статус державних колегіальних органів.

 18. Органи місцевого самоврядування в сфері адміністративно-правових відносин.

 19. Основи правового статусу громадських об'єднань.

 20. Поняття та види державної служби.

 21. Принципи державної служби.

 22. Класифікація державних службовців.

 23. Загальна характеристика управлінської діяльності.

 24. Функції державного управління.

 25. Адміністративно-правові режими.

 26. Поняття і види форм державного управління.

 27. Поняття та ознаки актів органів державного управління. Класифікація актів органів державного управління.

 28. Адміністративний договір.

 29. Поняття та види методів державного управління.

 30. Поняття і система способів забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади.

 31. Державний контроль та його види.

 32. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні.

 33. Поняття та види адміністративного примусу.

 34. Поняття, ознаки та юридичний склад адміністративного правопорушення.

 35. Види адміністративних стягнень.

 36. Поняття, зміст та принципи адміністративного процесу.

 37. Структура адміністративного процесу.

 38. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки.

 39. Адміністративно-правове регулювання в сфері публічних фінансів.

 40. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємництва.

 41. Адміністративно-правове регулювання в сфері праці та соціальної політики

 42. Адміністративно-правове регулювання в сфері охорони здоров'я.

 43. Адміністративно-правове регулювання в сфері освіти та науки.

 44. Адміністративно-правове регулювання в сфері культури

 45. Адміністративно-правові засади державного управління в сфері юстиції

 46. Адміністративно-правові засади державного управління у сфері закордонних справ


АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

 1. Виникнення адміністративної юстиції та її взаємозв'язок із камералістикою (камеральними науками), поліцейським правом, адміністративним правом, адміністративним процесом.

 2. Основні історичні періоди існування адміністративного процесу України.

 3. Адміністративний процес, адміністративна юстиція доби Російської імперії.

 4. Адміністративний процес, адміністративна юстиція часів визвольних змагань (1917−1922 р.р.).

 5. Адміністративний процес, адміністративна юстицію України за часів її перебування у складі СРСР (1920−1990 р.р.).

 6. Адміністративний процес, адміністративна юстицію незалежної України.

 7. Сучасна концепція адміністративного процесу.

 8. Правове регулювання адміністративного процесу в Україні.

 9. Загальна характеристика Кодексу адміністративного судочинства України.

 10. Сутність й зміст адміністративного процесу.

 11. Основні поняття та категорії адміністративного процесу.

 12. Поняття, класифікація, значення та правове регулювання принципів адміністративного процесу.

 13. Стадії адміністративного процесу: поняття, види характеристика.

 14. Обов'язкові стадії адміністративного процесу: зміст й призначення.

 15. Факультативні (необов'язкові) стадії адміністративного процесу: зміст й призначення.

 16. Поняття й класифікація учасників адміністративного процесу.

 17. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність учасників адміністративного процесу.

 18. Поняття, ознаки та правове регулювання участі сторін в адміністративному процесі.

 19. Поняття, ознаки та види третіх осіб.

 20. Поняття, ознаки та види процесуального представництва.

 21. Поняття, види та правове регулювання судових витрат.

 22. Поняття, види та правове регулювання процесуальних строків.

 23. Поняття, ознаки та призначення заходів процесуального примусу.

 24. Поняття, сутність та критерії юрисдикції адміністративних судів.

 25. Сутність, ознаки, види позову.

 26. Призначення та загальна характеристика судового розгляду.

 27. Судові рішення в адміністративному процесі.

 28. Види оскарження й перегляду судових рішень.


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

 1. Поняття та юридична сутність інформації.

 2. Термін «інформація» у сучасному інформаційному праві.

 3. Інформаційна функція держави.

 4. Адміністративно-правові відносини, врегульовані законодавством про інформацію.

 5. Принцип правового регулювання відносин у сфері інформації, інформаційних технологій та захисту інформації.

 6. Право на доступ до інформації: суб'єкти, обмеження.

 7. Законодавчі основи поширення, надання та документування інформації.

 8. Державне регулювання в сфері застосування інформаційних технологій.

 9. Інформаційні системи: поняття, структура, порядок створення та експлуатації.

 10. Персональні дані як інформація обмеженого доступу.

 11. Використання інформаційно-телекомунікаційних мереж.

 12. Поняття та способи захисту інформації.

 13. Відповідальність за правопорушення в сфері інформації, інформаційних технологій та захисту інформації.

 14. Актуальні проблеми інформаційного права.

 15. Право громадян на доступ до судової інформації.

 16. Характеристика законодавства про забезпечення доступу до інформації про діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування.

 17. Доктрина інформаційної безпеки України.

 18. Правовий режим комерційної таємниці.

 19. Інформаційні правовідносини: поняття й класифікація.

 20. Проблеми та умови правового регулювання Інтернет – відносин.ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 1. Сучасний стан і тенденції розвитку фінансового законодавства України.

 2. Внутрішня система фінансового законодавства.

 3. Фінансова діяльність держави і фінансове право

 4. Поняття і зміст фінансової діяльності держави, методи та форми її здійснення. Склад фінансової системи України . Предмет і метод, поняття фінансового права. Місце фінансового права в системі права держави. Наука фінансового права; система та джерела фінансового права.

 5. Фінансово-правові норми, їх види та фінансово-правові відносини, їх зміст та особливості. Суб'єкти фінансового права і суб'єкти фінансових правовідносин.

 6. Державні органи управління фінансами. Повноваження Верховної Ради України в галузі фінансів відповідно до Конституції України. Організація оперативного управління фінансами України. Головні завдання Міністерства фінансів України в галузі управління фінансами держави. Державна казначейська служба України та її функції. Повноваження Рахункової палати. Повноваження Міністерства доходів і зборів України в сфері керівництва фінансовою діяльністю.

 7. Поняття фінансового контролю, його значення. Правові основи здійснення фінансового контролю та проблеми вдосконалення законодавства про фінансовий контроль. Види і методи фінансового контролю. Поняття державного фінансового аудиту. Поняття аудиту та зміст аудиторської діяльності. Органи, які здійснюють аудиторську діяльність.

 8. Поняття страхової діяльності. Відносини в галузі страхування, що регулюються нормами фінансового права.

 9. Правовий режим публічних централізованих позабюджетних фондів.

 10. Бюджетне право

 11. Поняття бюджету та його роль в економіці держави. Правові основи Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Поняття бюджетного права та предмет бюджетного права.

 12. Бюджетні правовідносини, їх зміст. Суб'єкти бюджетних правовідносин. Виникнення, зміна та припинення бюджетних правовідносин.

 13. Поняття бюджетного устрою. Визначення бюджетної системи України. Зведений бюджет, поняття та застосування. Принципи бюджетного устрою України. Проблеми формування бюджетної системи України в світлі Конституції України. Бюджетна класифікація, її призначення, структура.

 14. Правові основи складу доходів бюджетів та їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України. Бюджетне регулювання , його методи. Власні надходження бюджетних установ, поняття та види.

 15. Правові основи складу видатків бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України. Поняття та склад поточних видатків та видатків розвитку. Поняття та види міжбюджетних трансфертів.

 16. Бюджетний процес в Україні; його поняття і зміст. Процесуальні бюджетно-правові норми. Стадії бюджетного процесу. Складання проекту бюджету; порядок затвердження бюджету. Проблеми застосування програмно-цільового метод у бюджетному процесі.

 17. Виконання бюджету; розпис бюджету; розпорядники коштів, поняття та види. Звітність про виконання бюджетів.

 18. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері місцевого бюджету. Проблеми міжбюджетних відносин.

 19. Державний борг, поняття та управління. Види державного боргу. Місцевий борг та місцеві гарантії.

 20. Правове регулювання публічних доходів.

 21. Поняття публічних доходів, державних доходів та доходів бюджетів.

 22. Податкове право

 23. Поняття податків та їх правова природа. Функції податків. Прямі та непрямі податки. Податкове право і податкове законодавство. Елементи податку. Правовий режим податків з громадян (податок на доходи фізичних осіб). Загальна характеристика податку на прибуток підприємств. Правове регулювання непрямих податків (податок на додану вартість, акцизний податок).

 24. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Поняття та зміст фінансової відповідальності. Поняття та види фінансових санкцій. Захист прав платника податків. Податкова політика та податкова реформа в Україні.

 25. Правове регулювання публічних видатків

 26. Правові основи публічних видатків та бюджетного фінансування. Поняття видатків та витрат бюджету. Система державних видатків. Фінансування державних видатків. Бюджетне фінансування. Принципи фінансування та принципи бюджетного фінансування. Поняття і принципи кошторисно-бюджетного фінансування, його об'єкти. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи, його правова основа та зміст.

 27. Правовий режим фінансування соціально-культурних заходів в умовах переходу до ринку. Фінансування охорони здоров'я та фізичної культури. Правове регулювання видатків на утримання законодавчої, виконавчої влади, правоохоронних органів та національної оборони. Особливості фінансування державних підприємств у період переходу до ринкової економіки. Фінансування промисловості та капіталовкладень.

 28. Банківське право

 29. Сутність, роль і значення банку як інституту фінансово-кредитної системи. Теоретичні підходи до визначення поняття «банк». Поняття банківської діяльності, економічні та юридичні особливості. Виключний характер банківської діяльності. Поєднання публічно-правових і приватно-правових інтересів у регулюванні банківської діяльності.

 30. Співвідношення категорій «банківська операція», «банківський правочин» та «банківська послуга». Питання класифікації банківських операцій. Критерії розмежування банківських та інших господарських операцій.

 31. Предмет банківського права. Теоретичні проблеми визначення місця банківського права в системі права України. Методи правового регулювання банківських відносин.

 32. Особливості банківських правовідносин та їх класифікація. Специфіка правового регулювання різних видів банківських відносин.

 33. Система банківського права. Проблеми побудови та визначення меж правового регулювання. Джерела банківського права. Сучасний стан банківського законодавства України. Співвідношення законодавчого та підзаконного регулювання.

 34. Поняття та види банківських систем. Особливості розвитку та побудови банківської системи України.

 35. Правове положення Національного банку України. Подвійна правова природа Національного банку України як органа державного управління та центрального банку держави. Взаємовідносини Національного банку України з вищими органами держави. Питання автономії Національного банку України.

 36. Особливості створення і реєстрації банків в Україні. Порядок видачі банкам банківських ліцензій. Основні вимоги до внутрішньої організації, фінансового-економічного стану та діяльності банків. Банківські об'єднання в Україні.

 37. Поняття про банківський рахунок. Теоретичні підходи до визначення правовової природи банківського рахунку.

 38. Поняття кредитних відносин та їх правові форми. Проблеми визначення та розмежування фінансового кредиту та позики. Правовий режим кредитних операцій. Співвідношення фінансово-правового та цивільно-правового регулювання. Визначення терміну розрахунки. Правова природа розрахункових відносин. Поняття та правовий режим електронних грошей в Україні.

 39. Правовий статус фінансової установи. Співвідношення понять фінансова установа, кредитна установа і банківська установа.

 40. Правове регулювання валютних операцій

 41. Правові засади валютного регулювання в Україні. Валютні відносини: поняття та специфіка. Повноваження Національного Банку України в сфері валютного регулювання. Органи валютного контролю та їх роль у боротьбі з правопорушеннями у валютній сфері. Відповідальність за порушення валютного законодавства.ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Загальна частина

Тема Основні засади регулювання відносин у сфері господарювання

 1. Становлення господарського права як галузі права. Точки зору щодо господарського права та його місця в правовій системі.

 2. Господарські відносини: поняття, види, відмежування від суміжних видів.

 3. Організаційно-господарські відносини.

 4. Роль держави у сфері економіки: форми, методи, засоби державного регулювання господарських відносин, поняття та роль державної економічної політики.

 5. Проблема оптимізації державного регулювання господарських відносин з урахуванням змін в економічному житті суспільства.

 6. Роль органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, саморегулівних організацій у регулюванні господарських відносин.

 7. Державно-приватне партнерство як особлива форма співпраці держави/територіальної громади з приватним бізнесом.

 8. Відображення в господарському праві приватних та публічних інтересів учасників господарського життя. Методи господарського права, їх особливість та відмінність від методів цивільного та адміністративного права.

 9. Джерела господарського права. Роль судової практики та звичаїв в системі господарського права.

 10. Проблеми вдосконалення господарського законодавства.

Тема Суб'єкти господарських правовідносин: загальні положення

 1. Суб'єкти господарювання та суб'єкти організаційно-господарських повноважень: спільні та відмінні риси, їх відображення в господарському законодавстві.

 2. Поняття та обсяг правосуб'єктності суб'єктів господарювання.

 3. Проблеми визначення правового статусу суб'єктів організаційно-господарських повноважень (поняття, види, організаційно-правові форми, компетенція; відсутність в ГК України більш-менш узагальнюючих положень щодо цих суб'єктів).

 4. Правове становище суб'єктів внутрішньогосподарських відносин: поняття, ознаки, види, рівні правового регулювання (закон та локальні документи, їх співвідношення).

 5. Проблема співвідношення понять: господарська організація та підприємство.

 6. Співвідношення понять «унітарне підприємство» та «товариство однієї особи».

 7. Особливості правового становища підприємства за Господарським та Цивільним кодексами України.

 8. Правове становище приватного підприємства відповідно до ГК та необхідність заповнення прогалин останнього.

 9. Проблеми ліквідації підприємств.

Тема Суб'єкти господарських правовідносин: проблеми правового становища господарських товариств та суб'єктів організаційно-господарських повноважень

 1. Господарські товариства як суб'єкти господарювання та суб'єкти організаційно-господарських повноважень.

 2. Корпоративні відносини в господарських товариствах: поняття, суб'єктний склад, зміст, проблеми вдосконалення.

 3. Особливості правового регулювання створення, функціонування та припинення акціонерних товариств у зв'язку з набуттям чинності Законом «Про акціонерні товариства».

 4. Типи/види акціонерних товариств відповідно до Закону «Про господарські товариства» та Закону «Про акціонерні товариства».

 5. Порядок створення акціонерного товариства відповідно до Закону «Про господарські товариства» та Закону «Про акціонерні товариства».

 6. Правове регулювання майнових відносин в акціонерних товариствах: капітал акціонерного товариства, цінні папери акціонерного товариства, порядок використання прибутку акціонерного товариства.

 7. Угоди/правочини акціонерного товариства. Угоди акціонерів: проблеми правового регулювання.

 8. Порядок управління акціонерним товариством відповідно до Закону «Про господарські товариства» та Закону «Про акціонерні товариства». Форми здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства.

 9. Проблеми правового регулювання припинення акціонерного товариства відповідно до Закону «Про акціонерні товариства».

 10. Особливості правового становища державних акціонерних товариств та АТ з різним ступенем участі держави в статутному капіталі.

 11. Специфіка правового статусу холдингових компаній та їх різновиду – державних холдингових компаній.

 12. Поняття, ознаки та види суб'єктів організаційно-господарських повноважень. Проблеми визначення їх особливостей правового статусу.

 13. Господарське об'єднання як суб'єкт організаційно-господарських повноважень: поняття, ознаки, види, відмінність від господарських товариств.

 14. Проблеми захисту інтересів залежних підприємств у відносинах контролю-підпорядкування (в господарських об'єднаннях, холдингових групах, за наявності контролюючого акціонера тощо).

 15. Особливості правового становища господарських і функціональних міністерств/відомств як суб'єктів організаційно-господарських повноважень та їх відображення в господарському законодавстві.

 16. Суб'єкти організаційно-господарських повноважень відповідно до Закону «Про управління об'єктами державної власності» та спеціальних законів («Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про Національний банк України», «Про інноваційну діяльність» та ін.).

 17. Специфіка правового становища органів місцевого самоврядування та саморегулівних організацій як суб'єктів організаційно-господарських повноважень.


Тема Майнова основа господарювання: проблеми правового забезпечення

 1. Поняття та види майна у сфері господарювання, порядок його

 2. використання.

 3. Поняття правового режиму майна суб'єктів господарських відносин:аналіз спірних точок зору.

 4. Правові титули майна суб'єктів господарських відносин: основні та додаткові правові титули, основні засади їх використання.

 5. Склад та розмір майна суб'єкта господарських відносин, правові механізми підтримання його активів не нижче встановленого законодавством рівня.

 6. Особливості правового режиму (в т.ч. засобів захисту) державної власності.

 7. Комунальна власність: спільні та відмінні риси з державною власністю.

 8. Основні проблеми приватизації державного та комунального майна.

 9. Правовий режим приватно-колективної власності: спільні та відмінні риси з публічною (державною та комунальною) власністю.

 10. Корпоративні права: поняття, види, порядок набуття та використання; проблеми вдосконалення правового режиму корпоративних прав.

 11. Правовий режим об'єктів права промислової власності.

 12. Правовий режим цінних паперів.

 13. Особливості використання природних ресурсів у сфері господарювання.

Тема Ключові аспекти правового забезпечення господарських зобов'язань

 1. Розмежування понять «цивільне зобов'язання» та «господарське зобов'язання».

 2. Особливості організаційно-господарських зобов'язань, їх відмінність від майново-господарських зобов'язань.

 3. Особливості зобов'язань, що виникають при встановленні відносин державно-приватного партнерства.

 4. Поняття, ознаки, види господарських договорів та форми/шляхи регулювання договірних відносин.

 5. Господарський, цивільний і адміністративний договори: проблеми розмежування.

 6. Проблеми тлумачення господарських договорів.

 7. Співвідношення понять «істотні умови договору» та «обов'язкові умови договору».

 8. Форма господарського договору та особливості електронної модифікації письмової форми договору.

 9. Співвідношення понять «спосіб укладання договору» та «процедури, що застосовуються при укладенні господарського договору».

 10. Проблеми забезпечення виконання господарських договорів, в т.ч. вибору найбільш ефективних способів такого забезпечення, та зменшення договірних ризиків.

Тема Проблеми (теоретичні та нормативного регулювання) господарської відповідальності

 1. Особливості господарсько-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності.

 2. Господарське правопорушення як підстава для застосування господарсько-правової відповідальності.

 3. Співвідношення понять «господарське правопорушення» та «конфлікт інтересів».

 4. Відмежування господарсько-правової відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.

 5. Поняття вини в господарському праві та пов'язаний з цим принцип застосування господарсько-правової відповідальності, закріплений в ГК України.

 6. Співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції».

 7. Класифікація господарсько-правових санкцій на теоретичному та законодавчому (ГК) рівнях.

 8. Спільні та відмінні риси неустойки (ЦК) та штрафних санкцій (ГК).

 9. Особливості відповідальності за прострочення виконання грошових зобов'язань.

 10. Адміністративно-господарські санкції та їх відмінність від адміністративної відповідальності.

 11. Штраф як неустойка (штрафні санкції) та господарсько-адміністративний штраф: спільні та відмінні риси.

 12. Проблеми застосування господарсько-правової відповідальності.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка