Всі відповіді не правильні; Аналіз витрат на виробництво здійснює:- планово-економічний відділСкачати 248.96 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір248.96 Kb.
Абсолютні і відносні показники виражаються:- всі відповіді не правильні;

Аналіз витрат на виробництво здійснює:- планово-економічний відділ;

Аналіз ефективності використання основних фондів виконують на основі:-показників фондовіддачі, фондоозброєності, рентабельності;

Аналіз ефективності роботи підприємства охоплює:-розрахунок показників рентабельності роботи, оборотності коштів, фондовіддачі, фондоємкості, на основі яких робляться висновки і пропозиції;

Аналіз закупки і витрат сировини здійснює:-відділ постачання.

Аналіз рентабельності полягає:-в дослідженні рівня прибутку по відношенню до різних показників: виручки від реалізації, витрат, величини коштів підприємства та їх джерел.

Аналіз якості продукції виконує:-відділ технічного контролю;

Аналітичність інформації, її об’єктивність, єдність, оперативність, раціональність – це вимоги до:-організації інформаційного забезпечення;

Базуючись на теорії пізнання, економічний аналіз дозволяє обґрунтовувати-поточну діяльність і найближчу перспективу.

В аналізі руху чисельності робітників використовують:-середньооблікову чисельність робітників звітного періоду;

В економічному аналізі використовуються наступні показники прибутку:-балансовий прибуток, прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг, прибуток від іншої реалізації, фінансові результати від позареалізаційних операцій, оподаткований прибуток, чистий прибуток;

В залежності від зміни обсягу випуску продукції витрати поділяються на:-змінні і постійні;

В зв’язку з втратами продуктивного часу роботи машин:-коефіцієнт змінності завжди менше кількості встановлених змін;

В основу достовірності звітності покладені:-обидві відповіді;

В результаті факторного аналізу питомих витрат, виконаного методом

Важливою є диференціація факторів на кількісні та якісні при розрахунку методом:-абсолютних різниць (кількість факторів = 2).

Важливою методологічною рисою аналізу є те, що він :-здатний встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та давати їм кількісну характеристику, забезпечувати вимірювання впливу факторів на результати діяльності;

Валовий прибуток – це- всі відповіді правильні;

Валовий прибуток – це:- різниця між виручкою від реалізації продукції та її фактичною собівартістю;

Валовий прибуток, маржинальний дохід, прибуток до оподаткування та чистий прибуток – це класифікація прибутку за-порядком формування;

Виберіть вірне визначення основної мети економічного аналізу:-проведення ретроспективного аналізу і визначення резервів покращення роботи підприємства.

Види економічного аналізу:-техніко-економічний, фінансово економічний, функціонально-вартісний, комплексний, тематичний, вибірковий

Виробнича собівартість продукції включає:-всі витрати підприємства на виробництво продукції;

Виробничий леверидж показує:-ступінь впливу постійних витрат на прибуток (збиток) при коливанні обсягу виробництва.

Виробничо-фінансовий леверидж – це:- виробничий леверидж, помножений на фінансовий леверидж;

Виробничою собівартістю продукції охоплюється:-заробітна плата робітникам виробництва.

Високоліквідні, обмеженоліквідні та низьколіквідні нематеріальні активи – це групування за:- ступенем ліквідності та ризику.

Витрати підприємства поділяються на прямі та непрямі за:-економічним характером витрат;

Витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції, називаються:-змінними;

Від обсягу виробництва не залежать:-постійні витрати.

Відношення вартості основних виробничих фондів на одиницю продукції визначають за допомогою показника: -фондоємності;

Відношення виторгу від реалізації продукції до середнього залишку оборотного капіталу – це:- коефіцієнт оборотності.

Відношення власного капіталу до загальної суми капіталу – це:- коефіцієнт фінансової стійкості:'

Відношення власного оборотного капіталу до загальної суми власного капіталу – це:-коефіцієнт мобільності (маневрування власного капіталу);

Відношення оборотного капіталу до короткострокових зобов’язань – це:- коефіцієнт абсолютної ліквідності;

Відношення чистого прибутку до суми виторгу від реалізації без ПДВ та акцизів – це:- рентабельність продажу;

Вклад на покриття постійних витрат і формування прибутку – це різниця між:-виторгом від реалізації продукції і змінними витратами на виробництво продукції;

Вплив зміни обсягу реалізації продукції на відхилення валового прибутку від реалізації визначають-порівнянням прибутку від реалізації звітного року за цінами, структурою та собівартістю попереднього року з прибутком від реалізації за попередній рік;

Вплив зміни ціни в динамічному аналізі виробничої програми можна включати, розділивши:-звітний обсяг випуску продукції на індекс ціни;

Вплив часткових факторів на зміну рентабельності можна визначити методом:-методом ланцюгових підстановок з балансовою перевіркою.

Горизонтальний, вертикальний, порівняльний та інтегральний види аналізу – це класифікація:- за методами проведення.

Грошові кошти, поточні фінансові інвестиції належать до якого ступеню ризику?- високого;

Дані, що наводяться в активі балансу підприємства, показують:- розміщення капіталу, що перебуває в розпорядженні підприємства;

Для аналізу фінансової стійкості використовують показник: -коефіцієнт незалежності.

Для аналізу фінансової стійкості підприємства використовуються наступні показники:-коефіціенти власності, залежності, ділової активності, використання власних коштів.

Для визначення рівня виробничого левериджу використовуються відношення:- темпу приросту валового прибутку до темпу приросту обсягу реалізації;

Для встановлення фінансового левериджу використовуються відношення:- темпу приросту чистого прибутку до темпу приросту валового прибутку;

Для застосування методу відносних різниць необхідно обчислити:-процентне значення результуючого показника і факторів у звітному році порівняно з базисним роком;

Для розрахунку впливу факторів методом ранжування показників ЕКО необхідно здійснити:-комплексну економічну оцінку результуючого показника і факторів, що на нього впливають;

До виробничої собівартості продукції включаються:-витрати тканини на виготовлення продукції, витрати ниток для пошиття продукції;

До виробничої собівартості продукції входять:- витрати матеріалів, витрати на опалення, водопостачання та інші обслуговуючі послуги для виробничих приміщень.

До відносних показників, що характеризують використання робочого часу на підприємстві відносять:-коефіцієнти використання календарного, табельного, максимально можливого та корисного фонду часу;

До необоротних активів належать:-основні засоби;

До оборотних активів належать: -запаси;

До організаційно-технічного рівня виробництва належать:-рівень техніки, технології, управління та організації виробництва.

До показника платоспроможності належить: -коефіцієнт абсолютної ліквідності;

До показників, які характеризують ринкову та фінансову стійкість підприємства, належить:- коефіцієнт незалежності;

До складу бухгалтерської (фінансової) звітності входять:-баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал;

До складу бухгалтерської (фінансової) звітності входять:-баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки;

До традиційних прийомів економічного аналізу належать:-абсолютних, відносних, середніх величин, групування, порівняння, балансовий, табличний;

До часткових показників ефективності використання основних засобів відносять показники:-фондовіддачі, фондоємності;

Доходи від позареалізаційних операцій балансовий прибуток: -збільшують.

Економічний аналіз тісно пов’язаний з наступними науками:-математикою, політекономією, бухгалтерським обліком, управлінням, плануванням, аудитом, правом, статистикою, контролінг;

Елімінувати – це значить відхилити, виключити вплив всіх факторів на величину результуючого показника, крім -одного.

Етапи здійснення будь-якого економічного явища:-підготовчий, основний, заключний;

Ефективність використання засобів і ресурсів характеризують показники: -рентабельності і ділової активності;

За видами діяльності прибуток класифікують на- всі відповіді правильні;

За допомогою горизонтального аналізу визначається:- зміна показників звітного періоду порівняно з попереднім періодом;

За допомогою моделей Альтмана можна оцінити:-ймовірність банкрутства підприємства.

За допомогою якого виду групувань можна встановити причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними ознаками явищ та фактори, які впливають на їх зміну? - структурних;

За змістом показники класифікуються на:кількісні та якісні;

За користувачами аналітичною інформацією аналіз може бути: -галузевий, регіональний.

За методикою вивчення об’єктів аналіз поділяється на: - прогнозний (попередній), оперативний, фінансово-економічний, порівняльний, факторний;

За способом виявлення резерви можна поділити на:- явні та приховані.

За способом виявлення резерви можуть бути:-явні і приховані.

За ступенем синтезу показники аналізу класифікуються на: - узагальнюючі, окремі, непрямі, часткові.

За якою властивістю резерви виробництва класифікуються на резерви використання

Загальна величина затрат може змінитися за рахунок відхилень в:-обсягах випуску продукції, її структури, рівня змішаних витрат на одиницю продукції і суми постійних витрат;

Загальний оборот робочої сили на підприємстві представляє собою:-суму необхідного і зайвого обороту.

Заключний етап в проведенні економічного аналізу полягає в:-побудові аналітичних таблиць і графіків, оформленні пропозицій по покращенню роботи підприємства;

Залежно від обсягів виробництва розрізняють витрати:-змінні й постійні.

Заробітна плата – це- винагорода, обчислена як правило в грошову виразі, яку трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу;

Збільшення частки оборотного капіталу в загальній сумі активів свідчить про:- формування більш мобільної структури активів;

Зведені резерви зростання обсягу випуску продукції, визначені за умови покращення забезпечення підприємства ресурсами і їх використання, обчислюються з врахуванням наступних вимог:-обидві відповіді правильні.

Зменшення коефіцієнта невідкладності вирішення соціальних проблем характеризує:-покращення рівня соціального розвитку колективу;

Зменшення питомої ваги активної частини основних фондів у середньорічній вартості всіх основних фондів впливає на:-зменшення фондовіддачі;

Зміна обсягу реалізації продукції, структурні зрушення в складі реалізованої продукції, зміна собівартості продукції, зміна цін – ці чинники впливають на відхилення- всі відповіді правильні;

Змінні витрати – це:-витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виробленої продукції;

Зниження трудомісткості продукції відбувається за рахунок:-механізації та автоматизації виробництва, вдосконалення організації виробництва і праці, збільшення питомої ваги покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів.

Ймовірність банкрутства підприємства характеризується 2-х факторною

Із збільшенням обсягу виробництва продукції зростають лише суми умовно-змінних витрат, величина умовно-постійних витрат не змінюється. В результаті збільшення обсягу виробництва продукції замість перевитрат за деякими статтями може бути економія. Якщо це не враховувати, то величина резервів зниження собівартості може бути:-завищеною;

Інтенсивність вивільнення коштів, вкладених в основні фонди та нематеріальні активи, характеризується:-коефіцієнтом модернізації;

Інтенсивність використання основного капіталу характеризується:- прибутковістю (рентабельністю);

Існують такі форми організації аналітичної роботи на підприємстві:-централізована, децентралізована, змішана.

Калькулювання – це:-розрахунок собівартості окремих виробів;

Класифікація витрат за економічними елементами витрат є основою для:- упорядкування кошторису витрат на виробництво;

Класифікація економічного аналізу за ступенем охоплення:-комплексний, вибірковий, тематичний;

Коефіцієнт внутрішньозмінного використання часу - це:-відношення тривалості робочої зміни у звітному році до тривалості робочої зміни у минулому;

Коефіцієнт завантаження засобів обігу характеризує:-суму оборотних коштів, що авансуються на 1 грн. виручки від реалізації;

Коефіцієнт механізації праці визначається:-відношенням робочого часу, витраченого на механізовані роботи, до загального відробленого часу;

Коефіцієнт плинності кадрів розраховується як:-відношення суми числа звільнених за скороченням, за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни до середньоспискової чисельності працівників;

Коефіцієнт фінансової незалежності обчислюється за наступною методикою:-відношенням власних коштів до загальної величини коштів підприємства.

Корисний фонд часу менший табельного на величину:-неявок по хворобі, навчанню, дозволених законом та чергових відпусток.

ланцюгових підстановок, визначаються резерви:-зменшення питомих витрат;

межах:-0,20 – 0,25.

Методи елімінування в економічному аналізі дозволяють визначити:-розмір впливу зміни часткових факторів на відхилення результуючого показника і величину резервів.

Методи, які застосовуються при аналізі собівартості продукції:- порівняльний, балансовий, табличний, абсолютних різниць, ланцюгових підстановок.

Методика визначення коефіціента змінності полягає в наступному:-обраховується відношення фактичного фонду машинного часу до календарного фонду з розрахунку однозмінної роботи.

Методом вертикального аналізу встановлюється:- зміна структури фінансових результатів;

моделлю Альтмана:-Z = ao+ a1kn+ a2kфз

Можливість погашати короткострокову заборгованість коштами, що швидко реалізуються відображають показники:-платоспроможності.

На виробничу програму впливають наступні фактори:-обидві відповіді правильні.

На відхилення за рівнем прибутковості оборотного капіталу впливають:- всі відповіді правильні;

На збільшення питомої ваги виробничих запасів на підприємстві можуть впливати:-обидві відповіді;

На зміну вартості втрачених матеріалів впливають такі розрахункові фактори:-“норм”, “цін”, “заміни”;

На зміну фонду оплати праці впливають фактори:-продуктивність праці, кількість відпрацьованих людино-днів, чисельність працівників, середня заробітна плата.

На матеріалоємність продукції впливають такі фактори, як-зміна структури, асортименту випуску та ціни на матеріали, зміна норми витрат матеріалів та оптової ціни на продукцію;

На основі балансу робочого часу можна обчислити:-обидві відповіді.

На ступінь розриву у вирішенні соціальних проблем між підприємством і

Назвіть ситуації, коли використовується метод порівняння: - порівняння фактичних показників з показниками минулого року, зіставлення показників підприємства із середнім показником.

Науковий і ефективний характер проведення економічного аналізу:-принципи організації економічного аналізу.

Необхідною умовою початку обчислень методом ланцюгових підстановок є:-перший етап розрахунків завжди базовий;

Норма витрат матеріалів складається з:-чистої витрати матеріалів, технологічних та організаційно-господарських витрат;

Об’єкти економічного аналізу: - економічні результати господарської діяльності (виробництво, реалізація, собівартість, фінансовий стан підприємства);

Об'єкти економічного аналізу:-економічні результати господарської діяльності (виробництво, реалізація, собівартість, фінансовий стан підприємства);

Обов’язковим прийомом економічного аналізу є:-порівняння;

Оборотність дебіторської заборгованості характеризується:+ тривалістю періоду погашення дебіторської заборгованості;

Обчислення резервів зменшення собівартості продукції здійснюють за правилом:-додатні числа, отримані в результаті факторного аналізу, складають суму необхідних резервів;

Один людино-день характеризує:

одиницях виміру:-тисячах гривень;

Одним з показників забезпеченості підприємства основними фондами є фондоозброєність (фондозабезпеченість) виробництва, який:-обидві відповіді правильні.

Оперативний аналіз проводять на основі: -фінансової звітності за квартал, місяця;

Основним показником звітності підприємств з праці є:-середньооблікова чисельність персоналу підприємства;

Основні витрати, які згідно з ПсБО 1 включаються до складу статті витрат „Матеріальні витрати”:- сировина та основні матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, паливо та енергія, будівельні матеріали;

Основні завдання економічного аналізу:- всі відповіді правильні.

Основні напрями класифікації факторів:- за ступенем впливу на результати діяльності: основні, другорядні;

Основні принципи економічного аналізу: -комплексність та системність;

Основні статті собівартості виробленої продукції:- прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці;

Основні статті собівартості реалізованої продукції:-прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, витрати на збут.

П(С) БО 1, яке застосовується при підготовці і наданні фінансових звітів, належить до:- облікових джерел інформації;

Під терміном «аналіз» розуміють:- всі відповіді правильні.

Під яким аналізом розуміється методика комплексного і системного вивчення та оцінки факторів на результуючий показник? - факторним;

Підвищення цін, якості продукції, пошук вигідних ринків збуту, реалізація продукції в короткі строки є резервами збільшення:- обсягу продаж.

Показник питомих витрат обчислюється наступним чином:-відношенням загальної вартості витрат до вартості обсягу випущеної продукції;

Показник, що дозволяє визначити рівень платоспроможності:-коефіціент абсолютної ліквідності;

Показники звітності підприємств повинні відображатись в наступних

Поняття “ліквідність активів” означає:-здатність їх перетворення в грошову форму;

Поняття “фінансова стійкість” означає:-здатність діяльності підприємства без залучення банківських кредитів та інших залучених коштів;

Порівняння активів, згрупованих залежно від швидкості перетворення їх у грошові засоби, із пасивами, згрупованими за ступенем терміновості їх оплати, визначають:- ліквідність балансу;

-працю однієї людини протягом одного дня;

Предмет економічного аналізу:- діяльність окремих підприємств та її ефективність, що відображається в системі плану, обліку, звітності і даних позаоблікової інформації.

Предметом економічного аналізу є:-фінансово-господарська діяльність підприємства.

Предметом якого факторного аналізу є дослідження факторів, що впливають на результуючий показник у разу, якщо між ними функціональний характер?- динамічного.

При вивченні впливу чинників на зміну результуючого показника на відповідну дату використовується наступний аналіз:- динамічний.

При визначенні відносної економії фонду оплати праці співставляють показники: -зміни фонду оплати праці і чисельності персоналу підприємства.

При визначенні відносної економії фонду оплати праці співставляють показники:-зміни фонду оплати праці і чисельності персоналу підприємства.

При застосуванні прийому відносних різниць розрахунок окремих факторів проводиться:- шляхом множення різниці (у відсотках) рівня виконання плану за двома взаємопов’язаними показниками на абсолютний фактичний рівень показника, що аналізується;

Прибуток – це-частина доходу, що залишається після відшкодування усіх витрат;

Прибуток від звичайної діяльності – це:- всі відповіді правильні;

Прибуток як економічна категорія – це:-головна мета і результати діяльності підприємства;

Прийом деталізації полягає у наступному: -поділі загального числа досліджуваної сукупності об'єктів на якісні однорідні групи з метою вивчення її структури або взаємозв’язку між компонентами.

Прийом контрольних запитань: -дозволяє підійти до вирішення проблеми за допомогою навідних питань;

Прийом ланцюгових підстановок дозволяє:-оцінити вплив показників-факторів на результативний показник;

Причинами зростання неплатоспроможності підприємства можуть бути:-невиконання плану з виробництва і реалізації продукції, підвищення її собівартості, високий відсоток оподаткування, недостатність власних джерел самофінансування;

Протокол засідання акціонерів з питань підведення підсумків діяльності за звітний період і встановлення розміру дивідендів відноситься до:- планово-нормативної інформації;

Резерви збільшення суми прибутку утворюються за рахунок:-збільшення обсягу реалізації продукції, підвищення цін, зниження собівартості продукції, підвищення якості продукції, пошуку більш вигідних ринків збуту, реалізації в найоптимальніші терміни;

Результат прогнозу за 2-факторною моделлю Альтмана показує:Z=0- ймовірність банкрутства дорівнює 50%;

Рентабельність – це:-відносний показник ефективності діяльності підприємства;

Рентабельність виробництва (фондів, рентабельність виробничого капіталу) – це:- відношення чистого прибутку до середньорічної вартості виробничого капіталу;

Рентабельність окремого виробу залежить від:-середньореалізаційної ціни і собівартості;

Рентабельність підприємства являє собою:- відношення прибутку до середньої вартості основних фондів та оборотних коштів;

Рентабельність продаж – це:- відношення чистого прибутку до суми виручки від реалізації.

Ретроспективний аналіз проводиться :- після здійснення господарських операцій.

Ретроспективний аналіз проводиться: - після здійснення господарських операцій.

Рівень фінансового левериджу вимірюється:- відношенням власного капіталу до позикового капіталу.

Різниця між вартістю виробничих основних фондів і вартістю будівель і споруд представляє: -активних виробничих фондів;

Розподіл витрат на постійні та змінні здійснюються з метою:-визначення для кожної конкретної ситуації обсягу реалізації, що забезпечує беззбиткову діяльність (критичний обсяг);

Рух основних фондів аналізується за допомогою показників: -надходження, вибуття, оновлення;

Середньорічна вартість основних фондів визначається:-для кожної групи основних фондів окремо з врахуванням введення їх в дію та вибуття;

Синтетичний показник, який визначає використання машин в часі і по потужності :-коефіціент інтенсивного завантаження;

Скільки розділів у активі балансу?-3 розділи;

Скорочення відходів сировини, використання вторинної сировини, власне виготовлення матеріалів та напівфабрикатів, економія матеріалів внаслідок впровадження досягнень науково- технічного прогресу- це джерела покриття забезпеченості потреби в матеріальних ресурсах:-внутрішні;

Спосіб абсолютних різниць ґрунтується на: -визначенні різниць між фактичними і плановими (базовими) частковими показниками і множенні їх по кожному показнику на абсолютні значення іншого взаємопов'язаного з ним часткового показника;

Спосіб визначення причинних зв'язків, за якими дослідження проводиться від окремого до загального, від вивчення окремих факторів до узагальнень, від причин до результатів- це:-метод індукції;

Спосіб дослідження причинних зв’язків, за якими дослідження проводиться від окремого до загального, від вивчення окремих факторів до узагальнень, від причин до результатів – це: -метод індукції;

Становлення економічного аналізу як науки відноситься:-до початку ХХ століття;

Стаття "Незавершене виробництво" у активі балансу відноситься до розділу:-оборотні активи.

Суть якого способу полягає у послідовній заміні планової величини кожного із взаємодіючих факторів фактичною і в порівнянні результатів, які одержують послідовно при кожній такій заміні? - ланцюгових підстановок;

Сфера застосування методу абсолютних різниць:-мультиплікативні моделі факторних систем;

Сфера застосування методу ланцюгових підстановок:-всі види факторних систем;
Теоретична величина коефіцієнта абсолютної ліквідності коливається в

Точкою беззбиткового обсягу реалізації продукції в маржинальному аналізі є:-точка, в якій витрати дорівнюють виручці від реалізації продукції;

У середній величині відображається: - загальні, характерні, типові ознаки досліджуваних явищ за відповідною ознакою;

У яких випадках використовується відносне відхилення?-обидві правильні відповіді.

Умовою зростання фондовіддачі є:- всі відповіді не правильні;

Управлінський аналіз :-внутрішній аналіз, що базується на управлінському обліку і служить інформаційно-аналітичним забезпеченням адміністрації, керівників підприємства;

Фактори, які впливають на зміну матеріальних витрат у собівартості продукції:-зміна обсягу виробництва, зміна структури виробництва, зміна цін на сировину та матеріали, зміна цін на готову продукцію.

Факторний аналіз полягає : -у визначенні впливу факторів (причин) на результативний показник з наступними висновками і пропозиціями;

Фінансовий аналіз – це:-аналіз, що базується на даних фінансового обліку, який обслуговує зовнішніх споживачів інформації про підприємство за даними публічної фінансової звітності.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування – це:- прибуток (збиток) від операційної діяльності;

Фонд денної оплати праці включає виплати за відпрацьовані людино-дні і складаються з:-годинного фонду оплати праці та оплати людино-годин, не відпрацьованих

Форми бухгалтерської звітності та інструкції щодо порядку їх заповнення затверджуються:-Міністерством фінансів України;

Формула Дюпона - одна з узагальнених характеристик:-рентабельності роботи підприємства;

Чистий прибуток – це-фінансовий результат від звичайної діяльності плюс надзвичайні доходи мінус надзвичайні витрати та податки з надзвичайного прибутку;

Швидші темпи зростання обсягу виробництва порівняно з темпами росту суми балансу свідчать про:-покращення використання коштів на підприємстві;

Що таке критичний обсяг виробництва?-нижній граничний розмір випуску продукції, при якому прибуток дорівнює нулю;


Як визначається рівень витрат на 1 грн. товарної продукції?-відношенням собівартості товарної продукції до її обсягу в оптових цінах.

Як визначається рівень витрат на 1 грн. товарної продукції?-відношення собівартості товарної продукції до її обсягу в оптових цінах.

Як визначити вплив зміни собівартості реалізованої продукції на прибуток від реалізації продукції?- зіставленням фактичної собівартості реалізованої продукції з плановою, перерахованою на фактичний обсяг реалізації;

Як визначити зміну суми валового прибутку підприємства за рахунок відпускних цін на продукцію?-порівнянням фактичного прибутку з умовним, який підприємство одержало б за фактичний обсяг реалізації продукції при планових цінах та собівартості.

Як називається сукупність показників, які відображають здатність (спроможність) підприємства розраховуватись за борговими зобов’язаннями.- фінансовий стан;

Як розрахувати абсолютний розмір 1% приросту продукції?-відношенням абсолютного приросту на його темп.

Як розрахувати виробничо-фінансовий леверидж, який характеризує загальний ризик, пов’язаний з можливою недостачею коштів для відшкодування виробничих витрат і фінансових витрат по обслуговуванню зовнішнього боргу?-Квл = 70:30 = 2,33; Кфл = 85:70 = 1,21;Квфл = 2,33×1,21 = 2,82;

Як розрахувати вплив факторів на зміну матеріалів?Н0, Н1 – норми витрат; Ц0, Ц1 – ціни на матеріали.-(Н1- Н0) × Ц0;

Як розрахувати прибуток від звичайної діяльності при наявності такої інформації?- 50-50×0,25.

Як розрахувати фінансовий результат операційної діяльності підприємства, виходячи з наступної інформації:- 150+5-45-20-2;

Яка інформація відноситься до позаоблікової?-усі типи планів, нормативні матеріали.

Яка мета порівняння планових показників з фактичними:-встановлення ступеня виконання плану.

Яка мета порівняння фактичних даних з плановими? -встановлення ступеня

Який вид порівняльного аналізу використовується для вивчення структури економічних явищ і процесів шляхом обчислення питомої ваги окремих частин у цілому, співвідношення частин цілого між собою?- вертикальний;

Який вид порівняльного аналізу використовується для розрахунку абсолютних та відносних відхилень фактичного рівня показників від базового?-горизонтальний;

Який вид порівняльного аналізу використовується при вивченні відносних темпів зростання та приросту показників за кілька років до рівня базисного року?-трендовий.

Який зв'язок між фінансовими результатами від звичайної діяльності та чистим прибутком -прямий;

Який саме аналіз дозволяє виявити зв’язок між окремими явищами або показниками та виміряти його тісноту. - дисперсійний;

Який факторний аналіз здійснює дослідження причинно-наслідкових зв’язків методом логічної індукції (від поодиноких, окремих факторів до узагальнюючих)-зворотний;

Які відносні показники характеризують динаміку товарної продукції?- абсолютний приріст і темп зростання;

Які відносні показники характеризують динаміку товарної продукції?-абсолютний приріст та темпи зростання;

Які основні фактори впливають на валовий прибуток (прибуток від реалізації)?- зміна обсягу продаж і структури реалізованої продукції, зміна собівартості реалізованої продукції.

Які основні фактори впливають на зміну валового прибутку:- структура та асортимент;

Які показники відображають співвідношення величини одного явища з величиною будь-якого іншого?- відносні показники;

Які технічні прийоми (елементи методу) економічного аналізу використовуються для аналізу рентабельності:-елімінування, порівняння, групування, економіко-математичні прийоми.

Які фактори впливають на зміну трудових витрат у собівартості продукції?-зміна рівня оплати праці.

Які фактори впливають на показник витрат на 1 грн. товарної продукції?- зміна обсягу продукції, зміна структури асортименту випуску продукції;

Яку модель можна застосувати для розрахунку впливу факторів на результативний показник (при застосуванні способу абсолютних різниць), якщо:А1 – фактичний кількісний показник;А0 – плановий кількісний показник;Б1 – фактичний якісний показник;Б0 – плановий якісний показник.-(А1- А0) × Б0;

Якщо запаси і витрати менші від суми власного оборотного капіталу і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності, то це характеризує таку стійкість фінансового стану:- нормальну;

Якщо значення коефіцієнта випередження Кв більше одиниці, то це означає:-що темпи росту продуктивності праці перевищують темпи зростання середньої заробітної плати;

Якщо зростає коефіцієнт плинності кадрів, то це означає:-відтік робочої сили з підприємства;

Якщо результати аналізу призначені для внутрішньогосподарського використання, то вони оформляються у вигляді:- висновку.

Якщо різницю за кількісним показником помножимо на планове значення якісного показника, то за способом різниць визначимо: - вплив зміни загального показника на відхилення за кількісним показником.

Якщо різницю за якісним показником помножимо на фактичне значення кількісного показника, то за способом різниць визначимо: - вплив зміни кількісного показника на відхилення за загальним показником. 1. Особливості та порядок виконання факторного аналізу методом відносних різниць.

 2. Сфера застосування, особливості та порядок виконання факторного аналізу методом абсолютних різниць.

 3. Порівняльна характеристика методів абсолютних різниць та ланцюгових підстановок.

 4. Особливості та порядок виконання факторного аналізу методом ланцюгових підстановок.

 5. Особливості та порядок виконання факторного аналізу методом абсолютних різниць для моделі, що складається з двох факторів. Наведіть приклад моделі розрахунку.

 6. Особливості та порядок виконання факторного аналізу методом ланцюгових підстановок для різних моделей.

 7. Порядок аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.

 8. Порядок аналізу основних фондів підприємства.

 9. Порядок аналізу витрат підприємства.

 10. Порядок аналізу ефективності використання трудових ресурсів.

 11. Порядок аналізу використання робочого часу на підприємстві.

 12. Порядок аналізу фонду оплати праці.

 13. Порядок аналізу результатів діяльності.

 14. Порядок аналізу ділової активності підприємства.

 15. Порядок аналізу прибутковості підприємства.

 16. Порядок аналізу рентабельності.

 17. Порядок аналізу оборотного капіталу підприємства.

 18. Порядок аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.

 19. Порядок аналізу звітності підприємства.

 20. Поняття резервів підвищення ефективності виробництва та їх класифікація.

 21. Основні етапи розвитку аналізу господарської діяльності підприємства та їх характеристика.

 22. Принципи економічного аналізу.

 23. Предмет, суть і завдання економічного аналізу.

 24. Місце аналізу господарської діяльності в системі наук.

 25. Порядок аналізу використання матеріальних ресурсів.

 26. Порядок аналізу обсягів виробництва та реалізації продукції.

 27. Порядок аналізу фінансового стану підприємства.

 28. Порядок аналізу критичного обсягу виробництва та запасу фінансової міцності.

 29. Суть, мета і задачі оперативного аналізу.

 30. Суть перспективного аналізу і задачі, які вирішуються під час його проведення.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка