Вивчення нового матеріалуСкачати 60.38 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір60.38 Kb.
. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ І ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ
Кінець ХХ — початок ХІ ст. характеризується двома протилежними процесами, що, на перший погляд, виключають один одного — інтеграції та дезінтеграції країн світу. Розпад СРСР, Югославії, Чехословаччини, поява значної кількості невизнаних республік, сепаратистські настрої в Канаді, Великій Британії свідчать про прагнення народів до самостійності, власної державності. Одночасно, з огляду на сучасний рівень науки, техніки та економіки, ефективний розвиток кожної окремо взятої держави можливий лише за умов тісного співробітництва з іншими державами. Для того щоб координувати співробітництво, створюються міжнародні організації — об’єднання держав або національних товариств неурядового характеру для досягнення спільних цілей (політичних, економічних, науково-технічних тощо). Сьогодні у світі нараховується близько 2,5 тис. міжнародних організацій. Їх кількість продовжує зростати, що свідчить про потреби країн у спільній праці. Визначимо особливості провідних міжнародних організацій, їх роль у світовому просторі.

Вивчення нового матеріалу

1. Функціональний і просторовий розподіл міжнародних організацій у світі

Завдання. Ознайомтеся з функціональним та просторовим поділом міжнародних організацій у світі. Назвіть організації: а) які, на ваш погляд, є найбільш впливовими у світі; б) до складу яких входить Україна.

За функціями розрізняють такі міжнародні організації:

• загальнополітичні (ООН, Рада Європи, СНД та ін.);

• військово-політичні (НАТО, АНЗЮК, АНЗЮС, Ташкентський пакт та ін.);

• економічні (СОТ, ЄС, ОПЕК, МЕРКРСУР, НАФТА, АСЕАН та ін.);

• валютно-фінансові (МБРР, ЄБРР, МВФ та ін.);

• інші (Червоний Хрест, МОК, Римський Клуб та ін.).

За просторовим розподілом розрізняють такі міжнародні організації:

• глобальні;

• регіональні;

• субрегіональні.

2. Характеристика міжнародних організацій

Приклади виступів груп учнів з демонстрацією наочностей ООН створена (1945 р.) з метою підтримки миру і міжнародної безпеки і розвитку співробітництва між державами. Головні органи: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і Соціальна Рада, Рада з Опіки, Міжнародний Суд, Секретаріат. Членами ООН є 192 держави. На сьогодні існує 16 спеціалізованих установ ООН. Організація фінансується з обов’язкових та добровільних внесків від своїх держав-членів і користується шістьма офіційними мовами: арабська, китайська, англійська, французька, російська та іспанська. Місцем перебування центральних установ ООН є Нью-Йорк. Окремі заклади цієї організації є у Відні, Женеві, Найробі та інших містах.

Організація Північноатлантичного договору — НАТО (Північноатлантичний Альянс, 1949 р.) — налічує 28 держав: Бельгія, Великобританія, Данія, Франція, Нідерланди, Ісландія, Канада, Люксембург, Норвегія, Португалія, США, Італія, Греція, Туреччина, Німеччина, Іспанія, Чехія, Польща, Угорщина, Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія, Естонія, Албанія, Хорватія. Головним принципом організації є система колективної оборони, тобто спільних організованих дій всіх її членів у відповідь на атаку з боку зовнішньої сторони. Штаб-квартира НАТО знаходиться в Брюсселі (Бельгія). З 1994 р., Україна бере активну участь у програмі «Партнерство заради миру»(ПЗМ).

Європейський Союз. ЄС («Спільний ринок») — союз держав-членів Європейських Спільнот (ЄВС, ЄОВіС, Євроатом), що створений згідно з Договором про Європейський Союз (Маастрихтський Трактат), підписаним у лютому 1992 року і чинним з листопада 1993 р., об’єднує 27 європейських країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція. Країни-кандидати на вступ до ЄС: Македонія, Туреччина, Хорватія. Основні органи ЄС: Європейська Комісія, Європейський Парламент, Європейська Рада (голів держав і урядів), Рада ЄС (міністри певного відомства), Європейський Суд. Штаб-квартира в Брюсселі (Бельгія). Головні напрями роботи ЄС: співробітництво країн щодо створення внутрішнього ринку, єдиної валютної системи, спільних інтересів у зовнішній політиці, єдиного громадянства і прозорості кордонів держав тощо.

Рада Європи.

СНД.


Питання для обговорення. У чому полягають «плюси» і «мінуси» вступу України до ЄС?

Домашнє завдання

· Опрацювати § .

· Використовуючи додаткову літературу, дізнатися, до яких міжнародних організацій входять Україна, Франція, Індія, Японія, Грузія.

· Пригадати особливості політико-географічного положення України.

· Сформулювати на основі аналізу додаткових джерел інформації основні вектори зовнішньої політики України.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Конец ХХ - начало XI в. характеризуется двумя противоположными процессами, что, на первый взгляд, исключают друг друга - интеграции и дезинтеграции стран мира. Распад СССР, Югославии, Чехословакии, появление значительного количества непризнанных республик, сепаратистские настроения в Канаде, Великобритании свидетельствуют о стремлении народов к самостоятельности, собственной государственности. Одновременно, учитывая современный уровень науки, техники и экономики, эффективное развитие каждого отдельно взятого государства возможен лишь при условии тесного сотрудничества с другими государствами. Для того чтобы координировать сотрудничество, создаются международные организации - объединения государств или национальных обществ неправительственного характера для достижения общих целей (политических, экономических, научно-технических и т.д.). Сегодня в мире насчитывается около 2,5 тыс. международных организаций. Их количество продолжает расти, что свидетельствует о потребности стран в совместном труде. Определим особенности ведущих международных организаций, их роль в мировом пространстве.

. Изучение нового материала

1. Функциональное и пространственное распределение международных организаций в мире

Задачи. Ознакомьтесь с функциональным и пространственным разделением международных организаций в мире. Назовите организации: а) какие, на ваш взгляд, являются наиболее влиятельными в мире; б) в состав которых входит Украина.

По функциям различают следующие международные организации:

• общеполитические (ООН, Совет Европы, СНГ и др.);

• военно-политические (НАТО, АНЗЮК, АНЗЮС, Ташкентский пакт и др.);

• экономические (ВТО, ЕС, ОПЕК, МЕРКРСУР, НАФТА, АСЕАН и др.);

• валютно-финансовые (МБРР, ЕБРР, МВФ и др.);

• другие (Красный Крест, МОК, Римский Клуб и др.).

За пространственным распределением различают следующие международные организации:

• глобальные;

• региональные;

• субрегиональные.

2. Характеристика международных организаций

Примеры выступлений групп учащихся с демонстрацией наочностей ООН создана (1945 г.) с целью поддержания мира и международной безопасности и развития сотрудничества между государствами. Главные органы: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд, Секретариат. Членами ООН являются 192 государства. На сегодня существует 16 специализированных учреждений ООН. Организация финансируется из обязательных и добровольных взносов от своих государств-членов и пользуется шестью официальными языками: арабский, китайский, английский, французский, русский и испанский. Местом пребывания центральных учреждений ООН в Нью-Йорк. Отдельные учреждения этой организации в Вене, Женеве, Найроби и других городах.

Организация Североатлантического договора - НАТО (Североатлантический Альянс, 1949 г.) - насчитывает 28 государств: Бельгия, Великобритания, Дания, Франция, Нидерланды, Исландия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия, США, Италия, Греция, Турция, Германия, Испания, Чехия, Польша, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия. Главным принципом организации является система коллективной обороны, то есть совместных организованных действий всех ее членов в ответ на атаку со стороны внешней стороны. Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе (Бельгия). С 1994 г., Украина принимает активное участие в программе «Партнерство ради мира»(ПРМ).

Европейский Союз. ЕС («Общий рынок») - союз государств-членов Европейских Сообществ (ЕВС, ЄОВіС, Евроатом), созданный в соответствии с Договором о Европейском Союзе (Маастрихтский Трактат), подписанным в феврале 1992 года и действующим с ноября 1993 г., объединяет 27 европейских стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция. Страны-кандидаты на вступление в ЕС: Македония, Турция, Хорватия. Основные органы ЕС: Европейская Комиссия, Европейский Парламент, Европейский Совет (глав государств и правительств), Совет ЕС (министры определенного ведомства), Европейский Суд. Штаб-квартира в Брюсселе (Бельгия). Главные направления работы ЕС: сотрудничество стран по созданию внутреннего рынка, единой валютной системы, общих интересов во внешней политике, единого гражданства и прозрачности границ государств и т.д.

Совет Европы.

СНГ.


Вопрос для обсуждения. В чем заключаются «плюсы» и «минусы» вступления Украины в ЕС?

Домашнее задание

• Проработать § .

• Используя дополнительную литературу, узнать, в каких международных организаций входят Украина, Франция, Индия, Япония, Грузия.• Вспомнить особенности политико-географического положения Украины.

• Сформулировать на основе анализа дополнительных источников информации основные векторы внешней политики Украины.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка