Виховання у гуртківців загальнолюдських цінностей один із головних аспектів розвитку особистостіСторінка3/3
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0.5 Mb.
1   2   3

Методична робота Радгоспівського НВК

Місяць

Навчальна частина

Виховна частина

 

Серпень

1.  Скласти й затвердити план роботи предметних методичних об'єднань і семінарів з вивчення досвіду роботи кращих педагогів. Планування діяльності методичних об'єднань, спрямування її на підвищення ефективності праці, реалізацію творчого підходу в ор­ганізації роботи вчителя й учнів, у виборі методів, засобів та способів навчання.

2.  Провести інструктивно-педагогічні наради з учителями з питань:

•  методики проведення першого уроку;

•  вимог до ведення шкільної документації;

•  вивчення навчальних програм та пояснювальних записок до них;

•  дотримання єдиних педагогічних вимог до учнів.

3.  Провести науково-методичну нараду «Про організацію науково-ме­тодичної роботи у

 2011 /  2012  н. p.».

4.  Провести перше засідання школи молодого вчителя «Психологіч­ний комфорт молодого вчителя в школі».

5.  Випустити перший номер «Методичного бюлетеня».

6.  Ознайомити вчителів школи з нормативними документами Мініс­терства освіти і науки України.

7.  Провести методичну нараду з головами МО «Обговорення темати­ки педагогічних читань року».

8.  Організувати роботу вчителів з питань самоосвіти (бесіда «Шляхи, форми й методи самоосвіти»)


1.  Підбір кадрів класних керівників, керівників гуртків, секцій творчих об'єднань.

2.  Проведення діагностики професій­ної підготовки педагогів-вихователів, вивчення їхніх педагогічних про­блем. Складання плану роботи мето­дичного об'єднання класних керів­ників.

3.  Вивчення науково-методичної літе­ратури з проблем виховання й визна­чення кола питань, з якими необхід­но ознайомити педагогічний колек­тив; підготовка необхідних рекомен­дацій.

4.  Засідання школи молодого класно­го керівника: «Перспективне плану­вання виховної роботи класного ко­лективу» (з досвіду роботи класного


керівника)

 

Вересень

1.  Організувати наставництво.

2.  Спланувати роботу школи педагогічної майстерності «Досвід»


на базі роботи вчителів-методистів навчального закладу.

3.  Провести «круглий стіл» «Активізація навчального процесу. Мето­ди. Проблеми. Труднощі».

4.  Організувати роботу постійно діючих методичних консулат пунктів на базі творчих лабораторій навчальних кабінетів.

5.  Забезпечити процес соціально-психологічної адаптації молодих спеціалістів у роботі школи «Співдружність».

6.  Провести семінар-практикум «Практична спрямованість викладан­ня географії як елемент розвитку пізнавальних інтересів учнів».

7.  Організувати експериментальну роботу в школі.

8.  Семінар «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання».

9.  Провести семінари-тренінги за програмою «Intel. Навчання для майбутнього»1.  Розробка структури навчання уч­нівського активу, органів учнівського самоврядування.

2.  Оформлення в методичному кабі­неті нових матеріалів до інформацій­ного стенду «Методичні рекоменда­ції класним керівникам щодо вико­ристання проектних технологій у ви­ховній діяльності».

3.  Створення та організація діяль­ності творчих груп класних керівни­ків на паралелях.

4.  Розробка тематики єдиних вихов­них годин та експрес-інформації.

5.  Оголошення умов конкурсу
на кращий учнівський колектив
школи.

6.  Розподіл території школи між кла­сами для прибирання 

Місяць

Навчальна частина

Виховна частина

Жовтень

1.  Підготувати проведення шкільних олімпіад.

2.  Провести індивідуальні консультації для вчителів «Вибір методів навчання».

3.  Розпочати цикл бесід за темою «Сучасний учитель. Який він?».
Бесіда 1. «Педагогічна етика».

4.  Організувати роботу психолого-педагогічного семінару «Сутність і характеристика процесу навчання».                  

5.  Реалізувати проект «Талант + Творчість»:

•  науково-методичний семінар «Критерії творчої активності та про­фесійної компетентності педагога»;

•  декада наставників «Досвід — джерело майстерності» (уроки пока­зують майстри педагогічної праці);

•  засідання ШМУ;                                               

•  конкурс «Учитель року»;                     

•  декада предметних олімпіад.

6.  Провести засідання семінару-практикуму для наставників і моло­дих учителів з питань:

•  форми й методи впровадження досягнень психолого-педагогічної науки у практичну діяльність молодого вчителя;

•  шляхи оптимізації педагогічного керівництва роботою вчителя-початківця.

7.  Провести конференцію «Перший крок до творчого іміджу майбут­нього вчителя» (сумісне проведення з учнями ) у рамках циклу бесід «Сучасний учитель. Який він?»1.  Підготовка та проведення першо­го засідання методичного об'єднання класних керівників:

•  Формування конструктивної по­ведінки учнів, які потребують пиль­ної педагогічної уваги.

•  Організація та проведення інтерак­тивних позакласних заходів.

2.  Випуск методичного вісника для класних керівників «Панорама мето­дичних ідей».

3.  Організація навчання учнів-активістів у школі «Лідер».

4.  Організація роботи центру педа­гогічної освіти й допомоги батькам із проблем сімейного виховання.

5.  Проведення «круглого столу» на тему:

 «Співпраця родини й школи через призму сьогодення за участю педагогів, батьківської громадськості, учнів».

6.  Підготовка матеріалів для класних керівників з питань охорони безпеки життя та здоров'я дитини


Листопад

1.  Провести чергові засідання шкільних предметних методичних об'єднань.

2.  Провести інструктивно-методичну нараду для вчителів, що атесту­ються на вищу категорію або на педагогічне звання, з питань підго­товки й проведення творчого звіту вчителя.

3.  Провести моніторинг результативності використання інтерактивних технологій у навчальному процесі.

4.  Провести семінар-практикум «Упровадження інноваційних техно­логій на уроках української мови».

5.  Провести засідання методичної ради школи з питань:

•  удосконалення навчально-виховного процесу в школі на основі су­часних технологій;

•  організація методичної роботи з учителями, які відчувають трудно­щі в організації навчально-виховного процесу;

•  підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів за вересень — жовтень;

•  про підготовку учнів до участі в районних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах учнівських творчих робіт МАН.

6.  Узяти участь у проведенні педагогічної ради школи.

7.  Аналіз роботи МО щодо науково-дослідної роботи учнів і підготов­ки науково-дослідних робіт.

8.  Випустити черговий номер методичного бюлетеня «Увага — до­свід!».

9.  Провести семінари-тренінги за програмою «Intel. Навчання для майбутнього»


1.  Проведення шкільною бібліотекою огляду газет, предметних журналів, нових надходжень, довідкової й

ху­дожньої літератури.

2.  Проведення педагогічного кон­силіуму з питання «Соціальний за­хист учнів у системі роботи педаго­гічного колективу».

3.  Педагогічне керівництво учнів­ським самоврядуванням (з до­свіду роботи класного керівника 9-х класу).

4.  Вивчення системи роботи класного керівника з виховання в учнів куль­тури поведінки й дисциплінованості (з досвіду роботи класного керівника 9-го класу).

5.  Проведення чергового методично­го засідання класних керівників «Су­часні форми проведення класних го­дин і позакласних заходів».

6.  Проектування роботи з дітьми, спрямованої на ліквідацію пропусків
навчальних занять.


Місяць

Навчальна частина

Виховна частина

Грудень

1.  Робота постійно діючого психолого-педагогічного семінару «Сход­ження до особистості».

2.  Ознайомлення вчителів школи з нормативними документами Мініс­терства освіти і науки України.

3.  Корегування картотеки обдарованих дітей.

4.  Науково-практична конференція «Індивідуальні та групові дослі­дження педагогів як спосіб вирішення проблем розвитку, виховання й навчання дітей і підлітків».

5.  Підведення підсумків І етапу шкільного конкурсу «Кращий кабі­нет».

6.  Провести інструктивно-методичну нараду керівників методоб’єднань.

7.  Провести заняття школи молодого вчителя з питань:
• як організувати індивідуальну роботу з батьками;


 • відвідування (з наступним аналізом) батьківських зборів досвідче­них класних керівників.

8.  Здійснити підготовку до чергового засідання методичної ради школи.

9.  Провести «круглий стіл» «Діяльність педагогічного колективу з розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів в умовах ро­боти профільних класів».

10.          Провести семінар-практикум «Сучасні підходи до оцінювання рів­ня володіння учнями іноземною мовою»


1.  Випуск методичного бюлетеня для класних керівників з питань залучен­ня школярів до різних видів діяль­ності, що сприяють саморозвитку, са­мовдосконаленню, самореалізації.

2.  Засідання методичного об'єднання класних керівників:

• Організація роботи учнів в об'єднаннях за інтересами (з до­свіду роботи класних керівників 5-х класів).

•  Форми роботи класного керівника з розвитку активності учнів під час організації КТС (з досвіду роботи класних керівників 6-х класів).

•  Планування виховної роботи на II семестр.

3.  Аналіз роботи педагогічного ко­лективу з питань превентивного ви­ховання.

4.  Творчі звіти класних колективів про роботу в І семестрі.

5. Підготовка та проведення педаго­гічної ради у формі «круглого сто­лу» «Робота педагогічного колекти­ву з реалізації Концепції формування компетентнісних якостей випускни­ка школи»Січень

1.  Провести експертизу науково-методичної та інформаційної бази школи, необхідної для підвищення рівня педагогічної майстерності:

•   науково-методична література, спеціальні педагогічні видання;

•   банк даних про нові педагогічні технології, педагогічний досвід.

2.  Провести засідання науково-методичної ради «Про ефективність використання навчально-методичних комплексів під час викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу».

3.  Провести методичний семінар «Інтенсифікація навчального проце­су. Роль факультативних та індивідуальних занять у навчально-вихов­ному процесі».

4.  Провести науково-практичну конференцію «Організація роботи вчи­теля з учнями, які мають низьку мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності. Шляхи оптимізації навчального навантаження учнів».

5.  Запровадити оформлення кожним учителем картки педагогічного досвіду.

6.  Провести наступні засідання школи молодого вчителя.

7.  Організувати випуск наступного номера методичного бюлетеня.

8.  Організувати роботу творчої майстерні «Майстер-клас»

 (Тема «Ви­користання на уроках математики вправ для розвитку логічного мис­лення учнів»)


1.  Організація роботи з батьками (з досвіду роботи класних керівників 6-х класів).

2.  Центр «Турбота» — систематич­не проведення індивідуальних бесід з підлітками, схильними до правопо­рушень.

3.  Шкільна рада: проблеми, пошуки, знахідки.

Розгляд питань:

•   Як Ви уявляєте собі зміст роботи шкільної ради та роль учителя в її  діяльності?

•   Як зробити роботу ради найбільш результативною для всіх учасників навчально-виховного процесу?

•   Як зміцнити єдність виховних зу­силь сім'ї, посилити роль батьків

у вихованні? 

Місяць

Навчальна частина

Виховна частина

Лютий

1.  Провести експертизу навчання обдарованих і здібних дітей, а також школярів, які постійно навчаються на високому рівні.

2.  Провести тиждень ініціативи та творчості молодих учителів«Перша сходинка до педагогічного олімпу».

3. Визначити умови оптимізації індивідуального підходу під час робо­ти з невстигаючими учнями.

4.  Провести психолого-педагогічний лекторій для вчителів середньої та старшої школи «Шкільна оцінка очима психолога».

5.  Провести семінар гуртка педагогічних працівників «Говоримо ук­раїнською мовою» (ділове мовлення в повсякденній роботі вчителя).

6.  Підготувати й видати методичний бюлетень «Зміст і форми роботи вчителя-наставника».

7.  Підготуватися (спільно з органами учнівського самоврядування) до фіналів конкурсів «Учень року», «Клас року».

8.  Провести спільне засідання методичної ради та вчителів, які пра­цюють у спеціалізованих класах «Якість викладання предметів су­спільно-гуманітарного циклу».

9.  Організувати роботу майстер-класу «Багатоваріантні задачі в курсі геометрії 7-го класу».

10.  Провести семінар-практикум «Використання інтерактивних мето­дик під час викладання курсу правознавства»1.  Засідання методичного об'єднання класних керівників:

•  Вплив особистості вчителя, клас­ного керівника на духовне становлен­ня учня.

•  Як зміцнити єдність виховних зу­силь сім'ї та школи, посилити роль батьків, учителів у вихованні дитини.

•  Роль класного керівника у форму­ванні учнівського самоврядування класу й школи.

2.  Проведення педагогічного кон­силіуму «Шляхи психологічної та пе­дагогічної підтримки дітей, схильних до девіантної поведінки» (з метою корекції відхилень у поведінці учнів)


Березень

1.  Ознайомити вчителів школи з нормативними документами Мініс­терства освіти і науки України.

2.  Провести науково-методичну раду «Реалізація проекту «Обдаровані діти» (про використання інноваційних педагогічних технологій у на­вчанні учнів).

3.  Визначити рівень професійної компетентності вчителів, що атесту­ються.

4.  Провести фестиваль педагогічної майстерності «Творчі звіти вчи­телів, що атестуються».

5.  Організувати проведення засідань шкільних методичних об'єднань.

6.  Провести психологічний семінар для вчителів середньої та старшої школи «Як розвивати інтелект учнів».

7.  Продовжити цикл бесід «Сучасний учитель. Який він?»

(«Етика взаємин у колективі»).

8.  Провести семінари-тренінги за програмою «Intel». Навчання для майбутнього».

9.  Продовжити випуск методичного бюлетеня.

10. Узяти участь у підготовці та проведенні педагогічної ради


1.  Аукціон педагогічних ідей з пи­тань розвитку творчої особистості вихованців.

2.  Творчий звіт класних керівників, що атестуються.

3.  Засідання методичного об'єднання класних керівників:

• Педагогіка співробітництва, наяв­ність позитивних міжособистісних стосунків.

• Система роботи класного керівника з важковиховуваними дітьми


 

Місяць

Навчальна частина

Виховна частина

Квітень

1.  Провести порівняльний аналіз навчальної успішності обдарованих
дітей і школярів, які постійно навчаються на високому рівні.

2. Провести співбесіду з учителями тих предметів, з яких обдаровані


учні знижують успішність, творчий потенціал.

3. Провести зріз обсягу домашніх завдань із профільних дисциплін, звернувши особливу увагу на спеціальні завдання для обдарованих ді­тей.

4. Проводити атестації педагогічних працівників школи (за окремим планом).

5.  Поповнювати банк педагогічного досвіду вчителів «Педагогічні надбання» (про використання інноваційних технологій у практичній діяльності вчителів).

6. Організувати майстер-клас «Методика розв'язування олімпіадних задач із фізики й хімії»


1.  Проведення індивідуальних занять з малодосвідченими класними керів­никами для надання їм необхідної методичної допомоги.

2.  Обговорення творчою групою про­позицій учителів, батьків, учнів щодо перспектив роботи школи, визначен­ня змісту позаурочної діяльності уч­нів, планування й розробки основних напрямів виховної роботи школи.

3.  Робота педагогічного колективу над виконання рішень педагогічної ради з виховної роботи


Травень

1.  Підвести підсумки II етапу шкільного конкурсу «Кращий кабінет».
Вивчення стану навчально-методичного забезпечення кабінету.

2. Провести підсумкову конференцію з виставкою результатів педаго­гічної роботи над проблемою школи.

3.  Ознайомити вчителів школи з нормативними документами Мініс­терства освіти і науки України.

4. Підвести підсумки моніторингу визначення ефективності роботи спецкурсів і профільних класів.

5. Підготувати випуск методичного бюлетеня.

6. Провести методичний семінар «Якість роботи вчителя — успішність учнів»1.  Робота консультативного пункту для батьків з питань труднощів у сі­мейному вихованні дітей.

2.  Звітування класних керівників про роботу з учнями, схильними до пра­вопорушень, дітьми-сиротами, на­півсиротами, дітьми з багатодітних сімей.

3.  Звітування громадського інспекто­ра із соціального захисту «Соціаль­ний захист учнів у системі роботи
педагогічного колективу»


Червень

1.  Провести експертну оцінку науково-методичної роботи за рік.

2. На нараді з керівниками шкільних методичних об'єднань підбити підсумки методичної роботи за рік, роботи з молодими вчителями.

3. Підбити підсумки роботи з вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду


1.  Підведення підсумків роботи літнього табору відпочинку «Лелека».

2.  Підведення підсумків проведення навчальної практики.

3.  Підготовка до проведення випуск­ного вечора.

4.  Складання списків на отримання шкільної форми для дітей пільгових категорій


Гра «Пазли»


Запрошую всіх учасників долучитися до складання пазлів. Але вони незвичайні. Спробуйте скласти уривок із відомого твору американського письменника .
Учасники складають пазл ( збирають із частинок текст), презентують результати

....Маленькі дітлахи / граються ввечері / на величезному полі / в житі... / А я стою / на самому краю скелі,/ над прірвою, розумієш?/ І моє діло/ — ловити дітлахів,/ щоб вони не / зірвалися в прірву./ Розумієш, вони граються/ і не бачать,/ куди біжать/, а тут я підбігаю/ та ловлю їх, /щоб вони не зірвалися./ От і вся / моя робота. /Стерегти дітей/ над прірвою в житі.


Дж. Д. Селінджер

1: Як ви вважаєте, кому можна присвятити ці рядки?


2: Так, дійсно – це педагог.

....Маленькі дітлахи

граються ввечері

на величезному полі / в житі...

А я стою


на самому краю скелі,

над прірвою, розумієш?

І моє діло

— ловити дітлахів,

щоб вони не

зірвалися в прірву.

Розумієш, вони граються

і не бачать,

куди біжать,

а тут я підбігаю

та ловлю їх,

щоб вони не зірвалися.

От і вся моя робота.

Стерегти дітей

над прірвою в житі.

Дж. Д. Селінджер

....Маленькі дітлахи

граються ввечері

на величезному полі / в житі...

А я стою


на самому краю скелі,

над прірвою, розумієш?

І моє діло

— ловити дітлахів,

щоб вони не

зірвалися в прірву.

Розумієш, вони граються

і не бачать,

куди біжать,

а тут я підбігаю

та ловлю їх,

щоб вони не зірвалися.

От і вся моя робота.

Стерегти дітей

над прірвою в житі.

Дж. Д. СелінджерВправа «Кодекс сучасного класного керівника»

Узагальніть все почуте і спробуйте скласти Кодекс сучасного класного керівника


(Учасники складають і записують у картку «Сім заповідей класного керівника»)
Презентація результатів.


  • Перший місяць працюю в школі , проводжу урок у 5 класі . З перших хвилин помічаю активність учнів: почали шептатися, крутитися, щось один-одному доказувати. Поки записую число на дошці, у класі вже розпочалася дискусія і не тільки між дівчатками, а й між хлопчиками: 
   - Це в неї плаття. 
   - Ні, це костюм. 
   - Ні, плаття. 
   - Подивись, то кофта і спідниця. 
   - А чого розріз з боку? 
   - Не знаю, давай спитаємо. 
   - Питай ти. 
   - Ні, ти 
   Не знаю, вчинила я правильно чи ні, але поки я їм не показала свій наряд, вони не заспокоїлись.  • бійка "ні з чого" розпочатися не може. Цьому конфлікуту має бути якась причина, от, насамперед, з цією причиною і потрібно розібратися. 
   Яким чином розв"язати конфлікт? 
   Однозначної відповіді немає, тому що діяти треба в залежності від обставин, хоча є загальні підходи: 
   1. Виявити причину конфлікту. 
   2. Провести індивідуальну бесіду з кожним із учасників бійки. 
   3. Винести цю подію на обговорення в групі. 
   4. Провести роботу з батьками хлопців. 
   5. Для попередження наступних подібних випадків, формувати у групі здорову атмосферу та громадську думку, звернути увагу на вироблення ціннісних орієнтацій і нетерпимості до негативних дій та вчинків. 

Саме головне в цій справі. Тут є багато підходів: 
1.Провести розмову з тими хто бився і визначити причину бійки. 
2.Можна запитати у свідків, але щоб вони були нейтральними по відношенню до винуватців. 
3. Дати вказівку на написання пояснювальних записок ( ось це в обов'язковому порядку). Адже показання можуть змінюватись. 
І саме головне не поспішати з покараннями.

Керівник гуртка дає вихованцеві завдання, а той не хоче його виконувати і при цьому заявляє: «Я не хочу це робити!»

Педагог не вияснив причину відмови робити завдання і розібратися в даній ситуації. Враховуючи особливості характеру і віку даного учня зацікавити або переконати у виконанні завдання, але таким чином, щоб він його не просто виконав, а виконав із задоволенням. Якщо ж він його не може зробити, потрібно допомогти, підказати, зробити завдання колективним у вигляді гри тощо. 1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка