Відділ освіти н-сіверської райдержадміністрації Смяцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівСкачати 128.45 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір128.45 Kb.
Відділ освіти Н-Сіверської райдержадміністрації

Смяцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0292982.wmf

описание: c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0300520.gif


ВИКОРИСТАННЯ ІКТ

НА УРОКАХ ТА ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС В ПОЧАТКОВІЙ

ШКОЛІc:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0195384.wmf

Підготувала вчитель поч.кл.

Макарець В. В.

2013 -2014 н. р.

Яким повинен бути сучасний вчитель ? Сучасний педагог повинен виступати не тільки в ролі носія знань , а й у ролі організатора навчально - пізнавальної , навчально - пошукової , проектної діяльності з використанням інформаційно - комунікаційних технологій.

Основним призначенням стандартів нового покоління є формування сучасної людини. Це означає вміння шукати , аналізувати , перетворювати, застосовувати інформацію для вирішення проблем ( інформаційна компетенція ) ; вміння співпрацювати з людьми ( комунікативна компетенція ) ; вміння ставити цілі , планувати , використовувати особистісні ресурси ( самоорганізація ) ; готовність конструювати і здійснювати власну освітню траєкторію протягом усього життя , забезпечуючи успішність і конкурентоспроможність (самоосвіта ) . Але для цього самому вчителю треба бути дуже компетентним у багатьох питаннях освіти .1.Тому використання ІКТ на уроках та позаурочний часє однією з найважливіших завдань, що стоять перед системою освіти
Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у початковій ланці – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під час вивчення будь-якого предмету. Це – навіть, не твердження, а практично догма, якої вимагає час. Адже вчителю у його прагненні зацікавити, сконцентрувати увагу учнів на вивчення свого предмету доводиться конкурувати з чудово організованим світом мас-медіа.

Що ж таке ІКТ?

Технологія – це наука про способи розв’язання задач людства за допомогою технічних засобів.

Педагогічна технологія – це науково обґрунтована педагогічна система, яка гарантує досягнення певної навчальної мети через чітко визначену наперед визначений кінцевий результат. Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації. Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують комп'ютер, є комп'ютерна технологія.

Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, засобом здійснення яких є комп'ютер.

2. Отже: Інформаційно-комунікаційна технологія навчання (ІКТ) – це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу.
Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно? Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, тому набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа-засобів. Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня.

Тепер з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня. Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити. Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних.3.Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання:

 • мобільним;

 • диференційованим;

 • індивідуальним.

Одним із головних завдань початкової школи є застосування ІКТ у процесі вивчення більшості навчальних предметів у рамках програми.

В навчальному процесі початкової школи всі перераховані напрямки використання ІКТ в тій чи іншій мірі мають місце.
4.Основним видом використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання є їх органічна інтеграція в певні уроки. У цікавій, динамічній, ігровій формі учні молодших класів:


 • опановують комп’ютерні засоби;

 • набувають первинних навичок користування пристроями введення-виведення;

 • початковими уміннями й навичками управління комп’ютером;

 • удосконалюють свої знання з певних навчальних предметів;

 • розвивають пам’ять, просторову уяву, логічне мислення, творчі здібності.


5. Таким чином, з точки зору дидактики ІКТ дозволяють:

 • забезпечити зворотній зв’язок в процесі навчання;

 • зробити навчання більш інтенсивним, головне, ефекттивним за рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і наочного подання навчального матеріалу;

 • підвищити унаочненість навчального процесу;

 • забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел;

 • індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними стилями навчання і різними можливостями сприйняття.

 • моделювати досліджувані процеси або явища;

 • організувати колективну й групову роботи;

 • здійснювати контроль навчальних досягнень;

 • створювати сприятливу атмосферу для спілкування.

При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей. При відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні дидактичні принципи: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: при поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

6.При цьому комп'ютер виконує такі функції:

1. У функції вчителя комп'ютер являє собою:


 • джерело навчальної інформації;

 • наочний посібник;

 • тренажер;

 • засіб діагностики і контролю.

2. У функції робочого інструменту:

 • засіб підготовки текстів, їх зберігання;

 • графічний редактор;

 • засіб підготовки виступів;

 • обчислювальна машина великих можливостей.

Організація вчителем перерахованих видів діяльності з використанням ІКТ вимагає його спеціальної професійної підготовки в області практичного використання ІКТ і їх методичного застосування в навчальному процесі.


7. Основні напрямки використовування ІКТ в навчальному процесі:

 • здійснення ціленаправленого пошуку інформації різних форм в глобальних і локальних мережах, її регістрацію, збір, накоплення, збереження, обробку і передачу;

 • обробка результатів експерименту;

 • здійснення управління реальними об’єктами (навчальними роботами);

 • організація і проведення комп’ютерних експериментів з віртуальними моделями;

 • здійснення автоматизованого контролю організації навчальної дільності;

 • розробка педагогічних програмних засобів різного призначення;

 • розробка методичних і дидактичних матеріалів;

 • розробка web-сайтів навчального призначення;

 • організація інтелектуального дозвілля учнів.

ІКТ сприяють більш високому інтелектуальному розвитку учнів, вчать їх самостійно орієнтуватись у складному і різноманітному світі інформації, дають можливість реалізовувати власні творчі здібності через дослідницько-пошукову та наукову діяльність.

Запроваджуючи інформаційні технології, маємо можливість керуватися найраціональнішими навчально-ігровими методами і прийомами навчання, контролю знань учнів, що сприяє росту якісних показників навчальних досягнень дітей та їх творчого потенціалу.

Раціональне використання інформаційних технологій, аудіовізуальних посібників з іншими дидактичними засобами значно скорочують час пред’явлення опорної інформації, надають можливість її повторення під час організації самостійної роботи, аналізу, самоаналізу, підведення підсумків.
8. Застосування інформаційних технологій на уроках сприяє:


 • активізації уваги дітей;

 • врахування вікових особливостей образного сприйняття оточуючого світу;

 • впливу на емоційну пам’ять вихованців;

 • задовольняє самостійність учнів на уроці та поза його межами.

 • швидкій перевірці знань дітей за короткий час, можливість відразу бачити результати своїх досягнень;

 • забезпеченню змісту оновлення освіти суспільства.


9.У своїй діяльності вчителі використовують низку комп’ютерних програм:

 • навчально-інформуючі: енциклопедії, електронні підручники, кінофільми;

 • контролюючо-тестові програми;

 • графічний редактор Paint; (Робота з графічним редактором Paint сприяє розвитку просторової уяви дітей, моторику, координацію рухів, увагу. Крім того, забезпечуються міжпредметні зв’язки з математикою, природознавством, образотворчим мистецтвом.)

 • програма презентацій Power Point;

 • навчально-ігрові програми.


10.При використанні комп’ютерної техніки на уроках слід враховувати якість навчальних комп’ютерних програм. Вониповинні відповідати таким вимогам:

 • бути цікавими і доступними для дітей, викликати у них позитивні емоції;

 • будити їх уяву та фантазію;

 • формувати алгоритмічне, логічне мислення;

 • розвивати творчі здібності;

 • вчити працювати з комп’ютером (клавіатурою, мишею);

 • відповідати віковим особливостям дітей;

 • дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог.

Для профілактики зорового стомлення на уроках необхідно дотримуватись певних рекомендацій: - оптимальна тривалість безперервного заняття на комп'ютері для дітей 6-річного віку – 8 - 10 хв, 7 - 10-річних – 10 - 15 хв, не більше чотирьох разів на тиждень.

З метою профілактики зорового стомлення дітей після роботи на персональних комп’ютерах рекомендується проводити комплекс вправ для очей, які виконуються сидячи або стоячи, відвернувшись від монітора з максимальною амплітудою руху очей. Для зацікавлення ці вправи потрібно проводити в ігровій формі. Головне, дотримуватись принципу “не нашкодь”, тобто, вчасно запобігати можливому надмірному стомленню.
Як сказав В.Сухомлинський “Першочерговою місією вчителя є збереження здоров’я дітей”. Не забуваємо про це і зараз – у добу комп’ютеризації. Учителі все частіше починають використовувати можливості комп’ютера у підготовці та проведенні уроків та у позаурочний час у початковій школі. Комп’ютер цінний помічник, але він може стати й шкідливим сусідом. Сучасні комп’ютерні програми дають можливість продемонструвати яскраву наочність, запропонувати різні цікаві динамічні види роботи, виявити рівень знань та умінь учнів.

11.Під час роботи в комп’ютерному класі необхідно добре знати і чітко виконувати гігієнічні вимоги до роботи на комп’ютері. Основні гігієнічні принципи безпечного для здоров’я застосування комп’ютерної техніки під час навчання школярів:


 • гігієнічна доцільність розміщення та створення відповідних оптимальних умов у приміщеннях кабінетів комп’ютерної техніки;

 • обладнання кабінету спеціальними меблями, призначеними для комп’ютерної техніки відповідно вікових особливостей користувачів;

 • гігієнічне нормування всіх чинників, що виникають при роботі комп’ютерної техніки і можуть змінювати внутрішнє навчальне середовище;

 • нормування тривалості безперервної роботи учнів на персональних комп’ютерах залежно від віку і вихідного стану здоров’я дітей;

 • психо-гігієнічна експертиза навчальних комп’ютерних програм; виховання дітей у напрямку засвоєння гігієнічної культури користування комп’ютерною технікою.

12. Переваги використання ІКТ

Вітчизняний досвід роботи з молодшими школярами у співробітництві з Інститутами педагогіки, психології, гігієни дітей і підлітків, дозволяє зробити такі висновки:

1. Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з математики, музики, природознавства, української, англійської мов.

2. Оволодіння елементами комп’ютерної грамотності не викликає суттєвих труднощіву молодших школярів. При цьому, комп’ютерні ігрові програми сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, створюють позитивне емоційне ставлення учнів до діяльності, опосередкованої комп’ютером.3. В процесі сумісної комп’ютерно-ігрової діяльності виникає «кооперуючий ефект». Учні у грі проти комп’ютера допомагають, як пра

вило, несвідомо один одному. Шукають раціональні способи організації сумісних дій, навіть в тому випадку, коли така задача їм не ставиться в явному вигляді.

4. Навчаючі і контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів.

5. Використання інформаційних технологій на уроках впочатковій школі є одним з самих сучасних засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури.


Є підстави вважати, що комп’ютер дозволить більш глибоко розвити резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю. Але поряд з перевагами використання ІКТ виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, заходів так і під час їх проведення. Під час використання ІКТ не слід допускатись помилок.
13.Існують недоліки та проблеми застосування ІКТ.

1. Немає комп'ютерав домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів.2. У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютер.

3. Недостатня комп'ютерна грамотність

4. Відсутність контакту з учителем інформатики.

5. У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернету.

6. Складно інтегрувати комп'ютер у поурочну структуру занять.7. При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри.

8. Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до навчання наочно-ілюстративним методом.


Вдало підібрані комп’ютерні програми забезпечують розвиток творчих здібностей, стимулюють пізнавальну активність, емоційну сферу та інтелектуальні почуття школярів. При цьому підвищується працездатність учнів, зацікавленість їх різними видами діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, розширюється їх світогляд. Тому комп’ютер має великі можливості вдосконалення навчально-виховного процесу.

14. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі сприяє:

 • підвищенню його ефективності;

 • всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів;

 • розкриттю їх талантів;

 • суттєво впливає на зміст, форми, методи і засоби навчання

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі дозволяє отримати навички ХХІ століття.
Використана література
Державний стандарт початкової загальної освіти. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 1/9-695 від 06.12.2005

Таргоній О. Використання інформаційних технологій на уроках у початкових класах / О.Таргоній, Т.Чабанюк // Сучасна школа України. – 2011. - № 2. – С. 42 – 44.

Проектні технології: особливості впровадження у початковій школі. / О.М.Цимбал, О.В.Тягло, П.В.Цимбал // Початкове навчання і виховання. - № 19-21. – 2008. – С. 2 – 13.

Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2007, № 12. – С. 102.

Петухова Л.Є. Теоретичні основи підготовки вчителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища: монографія дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.04 «теорія і методика професійної освіти» / Л.Є.Петухова. – Херсон: Айлант, 2007. – 200 с.: іл.

Халілова Ф.С. Інформаційні технології в професійній діяльності вчителя початкової школи. / Під редакцією Н.В. Апатової. – Сімферополь, «ДОЛЯ», 2009. – 240 с.

Шакотько В.В. Комп’ютер у початковій школі: навч.-метод. посібник / В.В. Шакотько. – К.: ТОВ Редакція "Комп’ютер", 2007. – 128 с.

Шакотько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі: навч.-метод. посібник / В.В. Шакотько. – К.: ТОВ Редакція "Комп’ютер", 2008. – 128 с.

Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/technol/6804/

Щелухина А.С. Возможности использования ИТ в преподавании блока

дисциплин «Культура и искусство». http://isoproject.ru/vmk2-1-paper1.doc

Кехтер Т.А. Необходимость применения в практике работы учителя начальных классов информационно-коммуникативных технологий.kexter@mail.ru

Intel “Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft): Учеб.пособие. - 9-е изд. исправленное и дополненное – М.:Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007.

Руденко Н.Н. Использование ИКТ в процессе обучения в начальной школе.natalirudenko@mail.ruГевал П. Інформаційні технології в навчальному процесі // Завуч (1 вересня) – 2002. – № 10. – С. 7-9.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка