Вечерок Тетяна Василівна. Сімейні традиції у формуванні моральних цінностей старшокласників: дис канд пед наук: 13. 00. 07 / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. Луганськ, 2006. Анотація до роботи: Актуальність проблемиСкачати 137.77 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір137.77 Kb.
Вечерок Тетяна Василівна. Сімейні традиції у формуванні моральних цінностей старшокласників: дис. канд. пед. наук: 13.00.07 / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2006.
Анотація до роботи:

Актуальність проблеми та ступінь наукової розробки теми. В умовах переорієнтації суспільства на демократичні основи розвитку відбувається оновлення соціальних відносин, переосмислення світоглядних понять, моральних принципів життя. Одна з причин духовної нестабільності окремої людини і суспільства в цілому - руйнування ідеалів, внаслідок чого відбувається моральна дезорієнтація особистості. Головні інститути соціалізації та виховання перебувають на етапі змін, перетворень і пошуку нових моральних орієнтирів. У цей час філософи, соціологи та педагоги звертають увагу на найбільш стійкі суспільні явища – сім’ю і традиції.

В українському суспільстві гостро стоять питання щодо підвищення ролі сім’ї та ефективності її впливу на становлення моральної свідомості учнівської молоді. Сім’я є природнім середовищем, в якому справляють взаємний вплив погляди декількох поколінь, еволюціонують, особливо в умовах радикальних змін у суспільстві, стосунки між батьками, сімейні правила, традиції. Вони закладають основи характеру, виробляють світогляд і певні норми моральної поведінки підростаючого покоління.

У сучасній теорії і практиці національного виховання актуальною є проблема використання сімейних традицій у формуванні моральних цінностей особистості. Система виховання орієнтована на гуманізацію міжособистісних стосунків, розвиток у школярів гуманістичних рис і моральних цінностей. У програмі розвитку освіти в Україні на 2005-2010 роки морально-ціннісні взаємовідносини визначені як основа духовного становлення людини.

Засвоєння моральних норм і формування особистості починається в родині із самого народження і є важливим у будь-якому віці, а особливого змісту вони набувають у період юнацтва. У старшому шкільному віці процеси фізичного, психічного, соціального розвитку є найбільш складними. В учнів старшої школи формується здатність до самостійного мислення, вчинків, оцінки, саморегуляції та самовиховання. Вони здатні до формування усвідомлених особистісних моральних установок, цінностей, відповідного стилю поведінки.

Залучення особистості до моральних цінностей починається з повсякденного спілкування в сім’ї, із засвоєння її звичаїв і традицій. У концепції “Сім’я і родинне виховання” зазначено, що одним із завдань сучасного сімейного виховання є засвоєння моральних цінностей, ідеалів, культурних традицій, етичних норм взаємостосунків між близькими людьми та забезпечення духовної єдності поколінь, збереження сімейних традицій. Традиції, які є носіями багатовікового духовного досвіду, дають можливість особистості знайти стійку морально-психологічну опору.

Сімейні традиції є поєднанням суспільних традицій у тій мірі, в якій вони відображаються в житті сім’ї, та специфічних норм і правил, прийнятих у кожній конкретній родині з унікальними для кожної окремої сім’ї культурно-історичними ознаками. Вони виступають як певні моделі поведінки, культурні зразки та норми моральних відносин. Їх існування у сім’ї залежить від характеру стосунків, діяльності та впливу соціокультурних та педагогічних чинників.

Освітньо-виховна роль сімейних традицій полягає у гармонійному поєднанні новаторства у моральному вихованні з опорою на апробовану спадщину і систему цінностей національної та світової культури, передачі та збереженні матеріальних, духовних і культурних цінностей та закріпленні важливих соціальних форм поведінки і нормативної діяльності. Вони встановлюють активний діалог і міцні стосунки між поколіннями в сімейно-родинному колі, є ефективним способом непрямого впливу на розвиток особистості, збагачують та удосконалюють процес морального виховання. Отже, становлення системи моральних цінностей старшокласників може бути ефективним завдяки використанню сімейних традицій як засобу морального виховання в родинному колі.

Водночас, існує ряд діалектичних протиріч, які пов’язані з тим, що освітньо-виховний потенціал сімейних традицій недостатньо вивчений і не має належного практичного втілення. Зокрема є протиріччя між існуючим розумінням ролі та значення традицій, як засобу виховання і недостатнім обґрунтуванням педагогічних засад використання сімейних традицій у формуванні моральних цінностей старшокласників; між існуючою практикою епізодичного звернення до цього питання у школі і необхідністю забезпечення системної і послідовної підготовки батьків до використання традицій сім’ї у моральному вихованні; між досвідом інтуїтивного використання сімейних традицій у вихованні учнів старшої школи і потребою упровадження ефективної методики впливу на формування моральних цінностей учнівської молоді засобами сімейних традицій.

Підвищення уваги українського суспільства до питань морального виховання учнівської молоді у родині свідчить про їх актуальність. У сучасній педагогічній науці розроблені концепції школи нової генерації - української національної школи-родини та родинного виховання, програми родинно-національного виховання і формування педагогічної культури батьків. Наукові дослідження учених, педагогів спрямовані на вивчення особливостей і виховних можливостей сучасної родини, підвищення ефективності її морального виховання. Це підтверджують дисертаційні праці, захищені в останні роки (Л.Драчук, С.Закопайло, І.Кошлань, В.Страшний, Т.Яценко та ін.).

Можна виділити декілька напрямів наукового пошуку, у межах яких вченим вдалося отримати конкретні результати. Зокрема, психолого-педагогічні проблеми морального виховання в родині вивчали І.Бех, Л.Бойко, Л.Драчук, В.Кравець, І.Кошлань, Г.Наумчук, Л.Синютка, Т.Троіцький. Основи родинного виховання досліджували Т.Алексєєнко, В.Іова, Л.Красномовець, А.Марушкевич, Л.Повалій, В.Постовий. Формуванню сімейних взаємин і педагогічної культури батьків присвятили свої праці О.Звєрєва, О.Калюжна, Л.Києнко-Романюк, І.Савченко, І.Трубавіна, Т.Ушеніна. Можливості засвоєння старшокласниками моральної культури розглядали В.Бутенко, І.Гоян, Я.Кальба, Т.Латишєва, Л.Михайлова, О.Рудіна, Т.Сущенко, Г.Шевченко та ін.

Дослідники визначили ряд теоретичних і методичних аспектів використання таких засобів морального виховання учнів старшого шкільного віку як гуманітарні дисципліни в 10-11-х класах середньої школи (І.Шкьопу), історія (О.Турянська), художня література (В.Болотіна, Л.Драчук), клубні об'єднання (Т.Зюзіна), усна народна творчість (К.Плівачук), умови організації вільного часу (Ю.Іванов), культура сімейних стосунків (М.Халматова) і засоби масової інформації (С.Шандрук).

Важливе значення в моральному вихованні старших школярів мають етнокультурні традиції. Ученим (Н.Деделюк, Л.Драчук, В.Ликов, І.Охріменко, М.Стельмахович, В.Супруненко та ін.) вдалося дослідити широкий спектр питань, які стосуються проблеми виховання засобами традицій українського народу. Національні традиції та практику сімейного виховання в зарубіжній педагогіці досліджували О.Демченко, М.Дерек, В.Домніч, Г.Фінчук, Т.Швець та ін. Застосування традиції як методу непрямого сімейного впливу вивчали З.Нігматов, Н.Монахов, О.Муравйова, а роль сім”ї та сімейних традицій у процесі соціокультурного розвитку суспільства розглядали Л.Бекірова та Є.Кукушкіна.Аналіз джерельної бази дає можливість констатувати, що сьогодні існують вагомі і переконливі наукові дослідження проблеми сімейного і морального виховання учнівської молоді. Але питання про можливості використання сімейних традицій у цьому процесі залишаються ще недостатньо вивченими. Одним із них є виявлення особливостей сімейних традицій і можливостей їхнього впливу на формування моральних цінностей старшокласників.

У галузі суспільних наук чимало робіт присвячено аналізові різного роду конкретних традицій, переважно релігійної та етнокультурної спрямованості. Педагогічні дослідження виховної ролі сімейних традицій проводилися в основному з погляду забезпечення їх національного характеру. На жаль, в сучасній теорії та практиці виховання відсутні обґрунтування поняття сімейних традицій, їх змісту і функцій, характеру впливу на становлення системи моральних цінностей учнів юнацького віку, відповідні методичні розробки і рекомендації щодо використання традицій сім’ї у вихованні старших школярів, не визначені роль та система діяльності школи у цьому процесі. Усвідомлення необхідності теоретичного вивчення та практичного вирішення зазначеної проблеми зумовило вибір теми дисертації: “Сімейні традиції у формуванні моральних цінностей старшокласників”.Зв’язок теми з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційне дослідження виконувалось під керівництвом члена-кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук, професора В.Г.Бутенка в межах теми „Духовний розвиток особистості: методологія, теорія і практика” (номер держреєстрації 0105U000264), що розробляється на кафедрі педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Тему дисертації підтримано Радою з координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 5 від 20.06.2000).

Об'єктом дослідження є процес морального виховання учнів старших класів, а предметом - педагогічні умови ефективного використання сімейних традицій у формуванні моральних цінностей старшокласників.

Мета дослідження: розкрити сутність сімейних традицій як соціокультурної та педагогічної категорії, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови ефективного використання сімейних традицій у формуванні моральних цінностей учнів старшого шкільного віку.

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що процес використання сімейних традицій у формуванні моральних цінностей учнів буде ефективним, якщо для цього будуть створені педагогічні умови, які забезпечують:

- передачу батькам системи знань про сутність та освітньо-виховні можливості сімейних традицій;

- збагачення змісту сімейних традицій у найважливіших сферах життєдіяльності родини;

- розкриття у процесі педагогічної освіти батьків основних функцій сімейних традицій у формуванні моральних цінностей учнів старшого шкільного віку;

- оволодіння батьками необхідним досвідом використання сімейних традицій у формуванні моральних цінностей старшокласників.

Актуальність теми, об’єкт, предмет і мета науково-педагогічного пошуку зумовили необхідність розв’язання таких завдань дослідження :

1. Визначити теоретичні засади використання сімейних традицій у формуванні моральних цінностей учнівської молоді;

2. Вивчити стан та особливості впливу сімейних традицій на формування моральних цінностей старшокласників;

3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови ефективного використання сімейних традицій у формуванні моральних цінностей учнів старших класів;

4. Розробити орієнтовну програму та укласти методичні рекомендації щодо використання сімейних традицій у моральному вихованні старшокласників.

Методологічною основою дослідження є положення філософської, психологічної та педагогічної науки про сутність та природу традицій, цінностей, моральне та сімейне виховання, формування особистості старшокласника. Важливе значення для теоретичного осмислення проблеми має Державна національна програма „Освіта. Україна XXI століття”, Національна доктрина розвитку освіти, концепції національного виховання, громадянської освіти в школах України, громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, школи нової генерації – української національної школи-родини, концепція сім’ї та родинного виховання, програми розвитку освіти в Україні на 2005-2010 роки, родинно-національного виховання, формування педагогічної культури батьків, виховання дітей та молоді в Україні.

Теоретична основа дослідження. У процесі наукового пошуку використано результати досліджень у галузі: філософії (Л.Бекірова, І.Бичко, І.Касавін, та ін.); етики (Л.Драчук, В.Малахов, Т.Троіцький, Н.Хамська та ін.); загальної психології (Є.Ільїн, Я.Кальба, М.Осоріна, С.Рубінштейн та ін.); вікової психології (Л.Долинська, Т.Зелінська, О.Киричук, І.Кон, О.Скрипченко та ін.); соціології (Є.Кукушкіна, Є.Черняк, Є.Шацький та ін.). Важливе значення мали праці, присвячені загальнотеоретичним основам виховання (Я.Корчак, А.Макаренко, В.Сухомлинський, К.Ушинський та ін.), морального виховання (І.Бех, М.Євтух, В.Кравець, Г.Шевченко та ін.), этнопедагогічному досвіду і традиціям сімейного виховання (О.Воропай, О.Звєрєва, М.Стельмахович та ін.); проблемам взаємодії школи і родини у вихованні учнів (А.Капська, Т.Кравченко, В.Постовий та ін.); формуванню ціннісних орієнтацій старших школярів (Л.Анцифєрова, Л.Бойко, Ю.Завалевський та ін.).

Науково-педагогічний пошук здійснювався протягом 1997 - 2005 років і охоплював декілька етапів дослідження, а саме :

- на першому етапі (1997-2000 рр.) здійснено теоретичний аналіз філософської, психологічної, педагогічної, науково-методичної літератури стосовно зазначеної проблеми; сформульовано мету, завдання, гіпотезу дослідження; конкретизовано завдання та обрано необхідні методи наукового пошуку; уточнено сутність сімейних традицій, їх роль у процесі морального виховання учнівської молоді; обґрунтовано можливість використання сімейних традицій як засобу формування моральних цінностей учнів юнацького віку;

- на другому етапі (2001-2002 рр.) розроблено критерії та показники сформованості моральних цінностей учнів старшого шкільного віку; проведено констатувальний експеримент з метою виявлення особливостей та рівнів сформованості моральних цінностей старшокласників засобами сімейних традицій; проаналізовано сучасний досвід морально-сімейного виховання в українській родині;

- на третьому етапі (2003-2005 рр.) обґрунтовано педагогічні умови ефективного використання сімейних традицій у моральному вихованні учнів старших класів; розроблено орієнтовну програму підготовки батьків до використання сімейних традицій у моральному вихованні старшокласників, організовано формувальний експеримент з метою апробації основних теоретичних положень дисертації, проаналізовано його результати, узагальнено дані теоретичного аналізу і дослідно-експериментальної діяльності, підготовлено ряд наукових публікацій і укладено методичні рекомендації для вчителів школи і батьків.

Відповідно до поставлених завдань використано комплекс методів дослідження, зокрема: теоретичний аналіз науково-педагогічної літератури, анкетування, тестування, написання творів і анотацій, обробка статистичних даних, порівняльний аналіз отриманих у ході дослідження результатів, педагогічні спостереження, бесіди, констатувальний і формувальний експерименти, узагальнення досвіду батьків, педагогів, організаторів виховної роботи в школі. Методи дослідження були спрямовані на виявлення існуючих моральних цінностей юнаків та дівчат, сімейних традицій в сучасній родині; розкриття механізмів використання традицій сім’ї у моральному вихованні старшокласників, формування моральних цінностей учнів старшого шкільного віку засобами сімейних традицій.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що: вперше теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено педагогічні умови ефективного використання сімейних традицій у формуванні моральних цінностей старших школярів; розроблено орієнтовну програму підготовки батьків до використання сімейних традицій у моральному вихованні старшокласників; дістали подальшого розвитку критерії та показники сформованості моральних цінностей учнів старших класів; уточнено сутність сімейних традицій, їх зміст та функції у формуванні моральних цінностей старшокласників.

Теоретичне значення роботи - у визначенні теоретичних засад використання сімейних традицій у формуванні моральних цінностей старших школярів; розкритті ролі сімейних традицій у формуванні моральних цінностей старшокласників; визначенні критеріїв та показників їх сформованості; обґрунтуванні педагогічних умов ефективного використання сімейних традицій у моральному вихованні учнів старшого шкільного віку .

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в апробації орієнтовної програми та педагогічних умов морального виховання учнів старших класів засобами сімейних традицій; укладенні методичних рекомендацій щодо використання сімейних традицій у формуванні моральних цінностей старшокласників. Висновки і результати дисертаційного дослідження можуть бути використані класними керівниками, педагогами і організаторами виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, в практиці шкільного і сімейного виховання, у процесі підготовки майбутніх учителів до здійснення педагогічної освіти батьків.

Наукові положення та методичні рекомендації щодо використання сімейних традицій у моральному вихованні старшокласників упроваджено в систему виховної роботи загальноосвітніх шкіл I-III ступенів № 9 (довідка

№ 3 від 31.01.2005р), № 15 (довідка № 153 від 13.05.2005р.), № 13 (довідка № 56/01-21 від 16.05.2005р.) м.Херсона та області.

Вірогідність результатів і основних висновків дисертаційного дослідження забезпечується достатнім обсягом розглянутих теоретичних джерел, вивченням філософських, психологічних, педагогічних аспектів поставленої проблеми, використанням системи методів наукового пошуку, що відповідають об'єкту, предмету, меті та завданням дослідження, позитивними підсумками апробації результатів. Сформульовані у процесі науково-дослідної діяльності висновки перевірено і підтверджено шляхом теоретичного аналізу та результатами експериментальної роботи.Апробація результатів дослідження відбувалась у процесі дослідно-експериментальної роботи автора на базі старших класів загальноосвітніх шкіл. Основні положення дисертації обговорювалися на міжнародних науково-практичних конференціях „Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у європейському контексті„ (Херсон, 2004 р.), „Соціально-економічні, політичні та етнопедагогічні чинники буття народу в системі українознавства” (Київ, 2004 р.), всеукраїнських наукових конференціях “Від творчого вчителя до творчого учня” (Херсон, 1999 р.), “Гуманітарна освіта в контексті регіональних проблем: досвід і перспективи” (Херсон, 2000 р.), “Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку” (Миколаїв, 2001 р.), „Національна програма виховання дітей і молоді в Україні: стан та перспективи” (Херсон, 2003 р.), всеукраїнському науково-практичному семінарі “Практика гуманізації шкільної освіти і виховання” (Херсон, 1999 р.), міжвузівських науково-методичних конференціях „Екологія здоров’я” (Херсон, 2003 р.), методичному об’єднанні заступників директорів з виховної роботи шкіл м.Херсона „Духовно-моральний розвиток особистості учня в умовах навчально-виховного процесу” (Херсон, 2005 р.). Упровадження результатів дослідження відбувалося в умовах сімейного виховання, педагогічної освіти батьків, проведення освітньо-виховних заходів у загальноосвітніх школах м. Херсона та області, а також у процесі викладання курсу “Педагогіка” і “Соціальна педагогіка” у Херсонському державному університеті, Херсонській філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”.

Публікації. Результати дослідницької роботи, основні висновки та рекомендації за темою дослідження відображено у методичному посібнику і 8 наукових працях. Із них 4 у фахових виданнях, затверджених ВАК України та 4 у матеріалах конференцій.
Список опублікованих праць за тематикою дисертації:

  1. Вечерок Т.В. Сімейні традиції у моральному вихованні старшокласників: Методичний посібник. - Херсон: Айлант, 2004.-84с.

  2. Вечерок Т.В. Семейные традиции и их роль в формировании нравственных ценностей личности // Педагогічні науки: Зб. наук. пр.- Випуск 12 .- Херсон: Айлант, 2000. -С. 343-346.

  3. Вечерок Т.В. Особенности нравственного становления личности старшеклассника средствами семейных традиций // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Випуск 13. - Херсон: Айлант, 2000. -С. 109-114.

  4. Вечерок Т.В. Особливості ставлення старшокласників до сімейних традицій // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. - Випуск 34.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2003.- С. 129-132.

  5. Вечерок Т.В Педагогічні умови морального виховання учнів старших класів засобами сімейних традицій // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. - Випуск 36. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2004.-С.146-150.

  6. Вечерок Т.В. Зміст і технологія використання сімейних традицій у моральному вихованні старшокласників // Зб. наук. пр. /Наук.-дослідн. ін-т українознавства. -Том 6.- К.: Поліграфічний центр „Фоліант”, 2005.- С. 84-89.

  7. Вечерок Т.В. Семейные традиции и их влияние на нравственное формирование личности // Гуманітарна освіта: Зб. наук. пр. АПН України і Гуманітарного інституту. - Серія: психологія і педагогіка. - Випуск1.-Київ-Херсон: Айлант, 2000. -С. 288-295.

  8. Вечерок Т.В. Социальные условия єффективного использования семейных традиций в формировании нравственных ценностей // Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку: Зб. статей до традиційної IV Всеукр. наук-прак. конф.-Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002.-С.306-308.

  9. Вечерок Т.В. Сімейні традиції та їх роль у формуванні моральних орієнтацій дітей та молоді // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ”Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у європейському контексті” – Херсон: Айлант, 2004.- С.75-79.


Структура дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст займає 183 сторінки. Список використаної літератури містить 251 джерело. Загальний обсяг дисертації складає 229 сторінок. Робота містить 12 таблиць і 21 рисунок, 21 додаток (25 сторінок).
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка