Узгоджено затверджуюСторінка5/6
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та набутих знань та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента
1 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах кількість балів

Вид навчальної роботи

Мах кількість балів

Вид навчальної роботи

Мах кількість балів

Виконання та захист лабораторної роботи №1.1

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.1

6

 

Виконання та захист лабораторної роботи №1.2

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.2

6

Виконання та захист лабораторної роботи №1.3

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.3

6

Виконання та захист лабораторної роботи №1.4

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.4

6

Виконання та захист домашнього завдання №1

8

Виконання та захист домашнього завдання №2

8

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 20 балів

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №2 студент має набрати не менше 20 балів

Виконання модульної контрольної роботи №1

12

Виконання модульної контрольної роботи №2

12

Усього за модулем №1

44

Усього за модулем №2

44

Семестровий екзамен

12

Усього за 1 семестр

100


2 семестр

Модуль №3

Модуль №4

Модуль №5

Мах кількість балів

Вид навчальної роботи

Мах кількість балів

Вид навчальної роботи

Мах кількість балів

Мах кількість балів

Виконання та захист лабораторної роботи №3.1

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.1

6

 
Виконання та захист лабораторної роботи №3.2

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.2

6

Виконання та захист лабораторної роботи №3.3

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.3

6

Виконання та захист лабораторної роботи №3.4

6

Виконання та захист лабораторної роботи №2.4

6

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №3 студент має набрати не менше 15 балів

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №4 студент має набрати не менше 15 балів

Виконання модульної контрольної роботи №1

12

Виконання модульної контрольної роботи №2

12

Усього за модулем №1

36

Усього за модулем №2

36

Виконання та захист курсової роботи

16

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 1 семестр

100
3 семестр

Модуль №6

Модуль №7

Мах кількість балів

Вид навчальної роботи

Мах кількість балів

Вид навчальної роботи

Мах кількість балів

Виконання та захист лабораторної роботи №6.1

10

Виконання та захист лабораторної роботи №7.1

10

 

Виконання та захист лабораторної роботи №6.2

10

Виконання та захист лабораторної роботи №7.2

10

Виконання та захист домашнього завдання №3

12

Виконання та захист домашнього завдання №4

12

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №6 студент має набрати не менше 19 балів

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №7 студент має набрати не менше 19 балів

Виконання модульної контрольної роботи №1

12

Виконання модульної контрольної роботи №2

12

Усього за модулем №1

44

Усього за модулем №2

44

Семестровий екзамен

12

Усього за 3 семестр

100

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою (табл. 4.2).


Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботив балах оцінкам за національною шкалою


Семестр 1

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Виконання та захист лабораторної роботи

Виконання та захист домашнього завдання

Виконання модульної контрольної роботи

6

8

11-12

Відмінно

5

7

9-10

Добре

4

5-6

7-8

Задовільно

Менше 4

менше 5

менше 7

Незадовільно

Семестр 2

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Виконання та захист лабораторної роботи

Виконання та захист курсової роботи

Виконання модульної контрольної роботи

6

15-16

11-12

Відмінно

5

12-14

9-10

Добре

4

10-11

7-8

Задовільно

Менше 4

менше 10

менше 7

Незадовільно

Семестр 3

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Виконання та захист лабораторної роботи

Виконання та захист домашнього завдання

Виконання модульної контрольної роботи

9-10

17-18

18-20

Відмінно

7-8

14-16

15-17

Добре

6

11-13

12-14

Задовільно

менше 6

менше 11

менше 12

Незадовільно

4.2.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.


4.2.4. Якщо студент успішно та своєчасно виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи (з позитивними за національною шкалою оцінками), то від допускається до модульного контролю з цього модуля.
4.2.5. Модульний контроль за модулями №1-№4, №6 здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.
4.2.6. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки

в балах оцінці за національною шкалою
Модуль

1Модуль №2

Модуль №3

Модуль №4

Модуль №5 (КР)

Оцінка за національною шкалою

40-44

40-44

32-36

34-36

15-16

Відмінно

33-39

32-39

27-31

29-33

12-14

Добре

26-32

27-33

21-26

22-28

10-11

Задовільно

менше 26

менше 27

менше 21

менше 22

менше 10

Незадовільно
Модуль

6Модуль №7

Оцінка за національною шкалою

40-44

40-44

Відмінно

33-39

32-39

Добре

26-32

27-33

Задовільно

менше 26

менше 27

Незадовільно

4.2.7. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).


4.2.8. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці "Контрольна модульна рейтингова оцінка" відомості модульного контролю робиться запис "Не з'явився", а у колонці "Підсумкова модульна рейтингова оцінка" – "Не атестований".

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.
4.2.9. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.
4.2.10. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 10 (оцінці "Добре" за національною шкалою) для модулів №1-4 та 17 (оцінці "Добре" за національною шкалою) для модуля №6, тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.2 максимальною оцінкою.
4.2.11. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.
4.2.12. Оцінювання результатів виконання та захисту курсової роботи (модуль № 5) здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до рейтингової системи, наведеної в табл. 4.4 та табл. 4.5.

Таблиця 4.4

Система оцінювання результатів виконання та захисту курсової роботи


пор.


Критерій

Мах кількість балів

1.

Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню та повнота його розкриття

3

2.

Правильність та повнота обґрунтування прийнятих рішень

3

3.

Відповідність оформлення пояснювальної записки вимогам ДСТУ та інших нормативних документів

2

4.

Захист курсової роботи: повнота та глибина доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту.

8

Максимальна підсумкова оцінка

16

Мінімальна позитивна оцінка за критеріями 1-3 складає 5 балів.


Таблиця 4.5

Відповідність рейтингових оцінок за результати виконання та захист курсової роботи в балах оцінкам за національною шкалою
Оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалоюЗахист

курсової роботиВиконання та захист курсової роботи

8

15-16

Відмінно

6-7

12-14

Добре

5

10-11

Задовільно

Менше 5

Менше 10

Незадовільно

4.2.13. Якщо студент виконав та захистив курсову роботу поза встановлений термін з неповажних причин, то максимальна величина рейтингової оцінки в балах, яку він може отримати за результатами захисту, дорівнює 14 (оцінці "Добре" за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.5 максимальною оцінкою.


4.2.14. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах за семестр становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.6).


Таблиця 4.6
Відповідність підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки в балах за національною шкалоюТаблиця 4.7
Відповідність залікової / екзаменаційної рейтингової оцінки в балах оцінці за національною шкалою
Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою


Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалоюЗалікова

Екзамен.

79-88

Відмінно
12

11-12

Відмінно

66-78

Добре
10

9-10

Добре

53-65

Задовільно
8

7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
-

менше 7

Незадовільно

4.2.15. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, то він допускається до семестрового екзамену, який передбачений навчальним планом з дисципліни у 1 та 3 семестрі.


4.2.16. Семестровий екзамен здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом письмової екзаменаційної роботи тривалістю до трьох академічних годин.
4.2.17. Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл. 4.7), то навчальний курс з дисципліни у даному семестрі йому зараховується. У протилежному випадку він повинен повторно складати семестровий екзамен в установленому порядку.
4.2.18. При повторному складанні семестрового екзамену максимальна величина екзаменаційної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 10 (оцінці "Добре" за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.7 максимальною оцінкою.
4.2.19. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.8).

Таблиця 4.8

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки

в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS


Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTSОцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно. (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82 – 89

Добре

B

Дуже добре. (вище середнього рівня з кількома помилками)

75 – 81

C

Добре. (в загальному вірне виконання з

певною кількістю суттєвих помилок)67 – 74

Задовільно

D

Задовільно. (непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60 – 66

E

Достатньо. (виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35 – 59

Незадовільно

FX

Незадовільно. (з можливістю повторного складання)

1 – 34

F

Незадовільно. (з обов’язковим повторним курсом)

4.2.20. Студент має право не складати семестровий екзамен і отримати підсумкову семестрову рейтингову оцінку без екзамену, якщо він виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів та без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку. У протилежному випадку він повинен обов’язково складати семестровий екзамен.


4.2.21. Для оформлення звільнення від складання екзамену студент повинен подати в установленому порядку письмову заяву на ім'я декана факультету.
4.2.22. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів та без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку і вирішив не складати екзамен, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та мінімальної екзаменаційної рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для "Відмінно" – 11 балів, для "Добре" – 9 балів, для "Задовільно" – 7 балів).
4.2.23. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він повинен обов’язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонках "Екзаменаційна рейтингова оцінка" заліково-екзаменаційної відомості робиться запис "Не з'явився", а у колонці "Підсумкова семестрова рейтингова оцінка" – "Не атестований".
При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до семестрового екзамену і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.
Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.
4.2.24. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений диференційований залік (з даної дисципліни – у 2 семестрі), дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для "Відмінно" – 12 балів, для "Добре" – 10 балів, для "Задовільно" – 8 балів).
4.2.25. Повторне проходження семестрового контролю при отриманій раніше позитивній екзаменаційній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової семестрової рейтингової оцінки не дозволяється.
4.2.26. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.
4.2.27. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.
4.2.28. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами виконання та захисту курсової роботи (з даної дисципліни – модуль №5), окрім відомості модульного контролю, заноситься також до навчальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 16/Відм., 14/Добре, 11/Задов.


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка