Узгоджено затверджуюСторінка2/6
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6

ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна «Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови» є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця за напрямом підготовки «Електротехніка та електротехнології» в галузі обчислювальної техніки та алгоритмічних мов.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є розкриття та засвоєння сучасних наукових концепцій і тенденцій в галузі технології програмування, орієнтованої на створення програмних елементів систем автоматизації проектування та програмних елементів в складі програмно – апаратної платформи технічних систем з цифровою обробкою інформації.

Дисципліна є складовою частиною фундаментальної підготовки інженерів системотехнічних напрямків, та повинна формувати знання та практичні навички що до використання методів теоретичного, блок - функціонального, програмного проектування та моделювання засобів сучасних технічних систем.

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:


- формування знань та практичних навичок щодо використання методів проектування, моделювання та розробки програмного забезпечення для сучасних технічних систем;

- вивчення проблем та напрямків розвитку технології програмування;

- оволодіння методами та технікою застосування сучасних засобів обробки інформації у комп’ютерному середовищі;

- формування навиків по керуванню обчислювальним процесом та веденню інформаційних ресурсів в частині фундаментальних функцій операційної системи та електронного документообігу;

- оволодіння теоретичними принципами блок - функціонального аналізу та синтезу розв’язання технічних задач, принципами алгоритмізації функціональних блоків та відображення алгоритмів у середовища алгоритмічних мов;

- формування навиків з алгоритмізації характерних задач з теорії численних методів математики та реалізації відповідних алгоритмів у мовному середовищі Pascal;

- оволодіння методами структурного та модульного програмування у середовищі систем орієнтованих на обробку подій та візуальне проектування;

- формування навиків програмування типових інтерфейсних та розрахункових задач у функціональному та мовному середовищі Delphi;

- оволодіння методами об’єктно – орієнтованого програмування у середовищі систем орієнтованих на обробку подій та візуальне проектування;

- формування навиків програмування класів, що орієнтованих на типові задачі, у функціональному та мовному середовищі Delphi.1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:


Знати:

- основні методи та техніку застосування сучасних засобів обробки інформації у комп’ютерному середовищі;

- теоретичні принципи блок - функціонального аналізу та синтезу розв’язання технічних задач, принципи алгоритмізації функціональних блоків та відображення алгоритмів у середовища алгоритмічних мов;

- основні типи даних та основні інструкції алгоритмічної мови Pascal та їхні властивості;

- основні можливості стандартних процедурних бібліотек Delphi;

- основні можливості компонентної моделі Delphi, методи та властивості компонентів стандартної палітри;

- методи структурного та модульного програмування у середовищі систем орієнтованих на обробку подій та візуальне проектування;

- методи об’єктно-орієнтованого програмування у середовищі систем орієнтованих на обробку подій та візуальне проектування;

- основні терміни (та їх типові синоніми), яки застосовуються в сучасній технології програмування.
Вміти:

- керувати обчислювальним процесом та веденням інформаційних ресурсів в частині фундаментальних функцій операційної системи та електронного документообігу;

- розробляти алгоритми характерних задач з теорії численних методів математики та реалізовувати відповідні алгоритми у мовному середовищі Pascal;

- розробляти програми типових розрахункових задач у функціональному та мовному середовищі Delphi;

- розробляти у функціональному та мовному середовищі Delphi класи об’єктів, що орієнтовані на типові задачі;

- застосовувати одержані знання для розв’язання задач автоматизації розрахунків та численного моделювання.1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчального модуля

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з шістьох класичних навчальних модулів. Окремим модулем є курсова робота, яка виконується у другому семестрі.


1.5.1. Модуль №1. “Огляд загального системного забезпечення ПК та загального прикладного програмного забезпечення”.
У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 " Огляд загального системного забезпечення ПК та загального прикладного програмного забезпечення " студент повинен:

Знати:

основні засоби організації та керування обчислювальним процесом в середовищі Windows;

основні засоби обробки інформації у складі системи Office та системи PhotoShop.

Вміти:

самостійно застосовувати комп’ютерні засоби обробки інформації для роботи з текстами, електронними таблицями, презентаціями та графікою.


1.5.2. Модуль №2. «Основи алгоритмізації та алгоритмів»
У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 " Основи алгоритмізації та алгоритмів " студент повинен:

Знати:

теоретичні принципи блок - функціонального аналізу та синтезу розв’язання технічних та розрахункових задач;

принципи алгоритмізації функціональних блоків та відображення алгоритмів у середовища алгоритмічних мов;

основи програмування в середовищі алгоритмічної мови Pascal.Вміти:

створювати блок-функціональні алгоритми розрахункових задач;

створювати комп’ютерні Pascal – програми для розрахункових задач.
1.5.3. Модуль №3. «Базові засоби Delphi»
У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 "Базові засоби Delphi" студент повинен:

Знати:

теоретичні принципи візуального програмування що орієнтоване на події;

основні засоби керування Delphi – проектом;

стандартні типи даних та особливості інструкцій та операторів Delphi;

початкові відомості про компоненти Delphi.

Вміти:

використовувати засоби керування Delphi – проектом;

створювати Delphi – програми для простих розрахункових задач;

використовувати прості компоненти та об’єктно-орієнтовані засоби Delphi.


1.5.4. Модуль №4. «Створення Delphi – аплікацій»
У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №4 " Створення Delphi - аплікацій " студент повинен:

Знати:

початкові відомості про компонентну модель Delphi та палітри компонентів;

принципи роботи з графікою, указниками та файлами в Delphi;

засоби створення простих робочих аплікацій.Вміти:

створювати робочі аплікації Delphi.


1.5.5. Модуль №5. «Курсова робота»
У результаті виконання курсової роботи (модуль №5) студент повинен:

Знати:

основні засоби автоматичного створення шаблону Delphi-аплікації;

основні засоби та методи розробки та налагодження програмного коду в Delphi.

Вміти:

створювати робочі аплікації Delphi.


1.5.6. Модуль №6. «Складні динамічні структури даних Delphi»
У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №6 " Складні динамічні структури даних Delphi " студент повинен:

Знати:

основні принципи роботи з динамічними структурами даних;

основи техніки застосування указників та адресної арифметики;

основи розробки Delphi – класів та техніку створення / видалення об’єктів.Вміти:

самостійно створювати та використовувати прості класи.


1.5.6. Модуль №7. «Розробка Delphi – класів та використання мета класів»
У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №7 " Розробка Delphi – класів та використання метакласів " студент повинен:

Знати:

основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування;

засоби реалізації успадкування, поліморфізму, а також засоби реалізації властивостей;

початкові відомості про метакласи та багатопоточне програмування в Delphi.Вміти:

самостійно створювати та використовувати складні класи;

застосовувати метакласи та елементи багатопоточного програмування в Delphi..

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка