Урсу за вибором для учнів 10 класу. Курс розрахований на здібних та обдарованих учнів, які цікавляться науковою та дослідницькою роботою. УчніСкачати 295.25 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір295.25 Kb.
Основи творчої та науково-дослідницької роботи

С. І. Дедуріна, заступник директора з навчально-методичної роботи Краснолиманського

ліцею, Донецька область

Автор пропонує навчальну програму курсу за вибором для учнів 10 класу. Курс розрахований на здібних та обдарованих учнів, які цікавляться науковою та дослідницькою роботою. Учні ліцею щорічно посідають призові місця на республіканських конкурсах-захистах МАН. За рахунок чого досягаються такі результати? Можливо, завдяки систематичному і плановому навчанню за спеціальною програмою?

ВСТУП

Головні аспекти курсу:


 • культура навчальної та наукової роботи;

 • самовиховання учнів;

 • методика роботи з книгою, науково-літературними джерелами та архівним ма­теріалом;

 • методи НДР;

 • самоосвітня робота учнів;

 • методи оформлення підсумків науково-дослідницької роботи (далі — НДР).

Курс включає цикл занять, спрямованих на розвиток інтелектуальних умінь учнів, умінь швидкісного читання, уваги, запам'ятовування, публічних виступів, декламування.

Форми занять:

 • практична робота;

 • екскурсії;

 • тренінги;

 • семінари;

 • конференції;

 • лекції;

 • симпозіуми тощо.

Для якісного проведення занять автор роз­робила посібник «Основи творчої та науково-дослідницької роботи. Матеріали до уроків» і рекомендації для проведення практичних робіт курсу за вибором.

Результати засвоєння матеріалу курсу ви­світлюються в різноманітних формах: • предметні декади;

 • наукові семінари;

 • виставки рефератів;

 • учнівські наукові конференції;

 • захист науково-дослідницьких робіт;

 • випуск збірки творчих робіт ліцеїстів «Восторг разбуженной души».

Серед ліцеїстів — декілька десятків учасни­ків обласних наукових конференцій, обласних конкурсів-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України, переможців і призерів конкурсів-захисту науково-дослідницьких робіт МАН Укра­їни. І, що не менш важливо: випускники лі­цею — одні із кращих студентів Донецького національного технічного університету.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс «Основи творчої та науково-дослідницької роботи» розрахований на 34 го­дини для учнів 10 класу ліцею в структурі 11-річної школи, а також може бути використаний для учнів 11 класу в структурі 12-річної шко­ли.

Викладання курсу є дуже актуальним, оскільки всі випускники ліцею стають студен­тами вищих навчальних закладів, де стикаються з виконанням різних форм НДР.

Головна мета курсу: підготувати ліцеїстів до самостійної, творчої, науково-дослідницької, експериментальної діяльності.

Задачі курсу, які дозволяють реалізувати дану мету:


 • ознайомити ліцеїстів з методикою, методами та прийомами НДР, які пов'язані з засвоєн­ням навчального матеріалу, з різними вида­ми навчальної діяльності (написання рефе­ратів, статей, курсових і дипломних робіт);

 • познайомити з основними поняттями і ка­тегоріями НДР, необхідними елементами її організації та методикою наукового дослі­дження в умовах навчального процесу;

 • розвивати інтелектуальні вміння, уміння працювати з літературними джерелами, на­вички швидкісного читання;

 • формувати особисту позицію, конкретний прояв особистої активності учнів;

 • формувати:
 • інформаційну компетентність;

 • компетентність самовиховання й самороз­витку;

 • компетентність продуктивної творчої ді­яльності;

 • життєву компетентність.

• виховувати відданого громадянина рідної України.

Практичне значення курсу — в орієнтації ліцеїстів на оволодіння навчальними дисципліна­ми через науково-дослідницькі пошуки, у форму­ванні аналітичного мислення і творчих підходів до розв'язання проблем, у формуванні ряду клю­чових компетентностей. У курсі розкриваються питання, пов'язані з культурою навчальної та наукової роботи, самовиховання учнів, методи­кою роботи з книгою, науково-літературними джерелами й архівним матеріалом, з методами науково-дослідницької, експериментальної діяль­ності, з самоосвітньою роботою над рефератом, статтею, курсовим і дипломним проектами.

Курс включає цикл занять, спрямованих на розвиток інтелектуальних умінь учнів, умінь швидкісного читання, уваги, запам'ятовування, публічних виступів, декламування тощо.Головним змістом курсу «Основи творчої та науково-дослідницької роботи» є знання про основні поняття та категорії НДР; техніку на­вчальної роботи: роботу з книгою, способи швид­кісного читання, самовиховання волі та характеру як засобу досягнення мети НДР; основні методи і прийоми роботи з науково-літературними дже­релами та архівним матеріалом; методами НДР; методикою організації та оформлення підсумків НДР. Пропонуються практичні заняття: «Тренінг з самовиховання» (1 год.), «Визначення почат­кової швидкості читання, якості засвоєння ін­формації та коефіцієнту динамічного читання» (1 год.), «Стримування внутрішнього говоріння» (1 год.), «Тренування зорового апарату» (1 год.), «Тренування уваги та зосередження» (1 год.), «Парадокси. Протиріччя. Твердження» (1 год.), «Розвиток лінгвістичних умінь: будувати зв'язне висловлювання, давати логічну і послідовну від­повідь» (1 год.), «Розвиток спостережливості, оригінальності мислення, асоціативного мислен­ня» (1 год.), «Розвиток дикції, вимови й інших мовних умінь» (2 год.), «Фіксація та форми збе­реження наукової інформації» (1 год.), «Робота з бібліотечними каталогами, фіксування науково-літературних джерел, опис та анотування їх на бібліографічних картках» (1 год.), «Розробка ан­кети «Я і мій клас» для вивчення інтересів стар­ших класів та їхньої реалізації в удосконаленні навчально-виховної діяльності» (1 год.), «Аналіз програми педагогічного експерименту в навчаль­ному закладі, запропонованої вчителем» (1 год.), «Складання тесту для перевірки засвоєння на­вчального матеріалу, проведення тестування і під­ведення підсумків про якість засвоєння знань» (1 год.), «Аналіз наукових робіт (авторефератів, дипломних робіт), виділення поставлених автора­ми завдань дослідження. Обґрунтування їх з по­зиції цілісного підходу в дослідженні проблема­тики» (1 год.), «Захист науково-дослідницьких робіт ліцеїстами» (2 год.).

Програма передбачає екскурсію до місь­кої бібліотеки з метою знайомства з довідково-бібліографічним відділом, бібліотечними катало­гами (1 год.).

Реалізація змісту навчального курсу потребує застосування основної форми навчання — уроку, різних його типів і видів (урок-лекція, урок-семінар, практичне заняття, урок-конференція, урок-симпозіум тощо).

Добираючи методи навчання, що мають за­безпечити реалізацію завдань курсу, слід надавати перевагу практичним методам і методам, спрямованим на реалізацію принципу активності навчання.

Урок, на якому виконується практична ро­бота, є уроком формування практичних умінь і навичок. Уміння застосовувати теоретичні знан­ня на практиці мають обов'язково оцінюватися вчителем.

У програмі визначено основні вимоги до знань і вмінь учнів кожного класу. На основі цих, вимог учитель визначає основні результати вивчення теми та доводить їх до відома учнів. Програмою не передбачені години для тематич­ного оцінювання. Учитель має право виставля­ти тематичне оцінювання, ураховуючи результа­ти практичних робіт і поточне оцінювання, яке є обов'язковим. Підсумкова семестрова оцінка виставляється за результатами тематичного оцінювання, а оцінка за рік — на основі семестрових оці­нок. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою наведені в таблиці.
Рів­ні навчаль­них досягнень

Ба­ли

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

І. Початко-вий

1-3

Учень за допомогою вчителя може визначити місце і роль НДР у навчальному процесі, розпізна­ти і назвати окремі структурні компоненти НДР; стикається з непереборними труднощами під час виконання практичних робіт і самостійних завдань.

Учень.за допомогою вчителя наводить приклади невід'ємних компонентів ефективності НДР, основних етапів, структур, методів НДР; за інструкцією та за допомогою вчителя частково вико­нує практичні роботи без оформлення.

Учень за допомогою вчителя фрагментарно характеризує окремі компоненти ефективності НДР, основні етапи, структури, методи НДР; за інструкцією та з допомогою вчителя частково виконує самостійні завдання та практичні роботи з частковим їх оформленням без висновків і обґрунту­вання


II. Середній

4-6

Учень з допомогою вчителя чи навчальної літератури дає визначення окремим компонентам ефективності НДР, методам розумової діяльності, етапам, структурам, методам НДР; неповно ха­рактеризує їх; наводить приклади прийомів, за допомогою яких можна підвищити рівень розумо­вої діяльності; за інструкцією та з допомогою вчителя виконує самостійні та практичні роботи з неповним їх оформленням.

Учень самостійно дає визначення окремим поняттям, з допомогою вчителя чи навчальної літера­тури відтворює навчальний матеріал; дає загальну характеристику методам розумової діяльності, етапам, структурам і методам НДР, формам роботи з літературними джерелами; аналізує особис-тісні можливості щодо виконання НДР, визначає необхідні прийоми для підвищення особистісних можливостей для заняття НДР; за інструкцією виконує самостійні та практичні роботи, звертаю­чись за консультацією до вчителя, оформляє їх, не зробивши висновків і не аргументуючиIII. До-статній

7-9

Учень самостійно відтворює навчальний матеріал, розкриває суть понять курсу; дає загальну характеристику методам розумової діяльності, етапам, структурам і методам НДР, формам робо­ти з літературними джерелами; аналізує особистісні можливості щодо виконання НДР, визначає необхідні прийоми для підвищення особистісних можливостей для заняття НДР; виконує прості інтелектуальні завдання та вправи; за інструкцією виконує практичні завдання, робить неповні висновки. Учень самостійно відповідає на поставлені запитання; дає повну характеристику ме­тодам розумової діяльності, етапам, структурам і методам НДР, формам роботи з літературними джерелами; визначає специфіку окремих методів НДР; виконує інтелектуальні завдання та вправи середньої складності, виправляє помилки, користується методикою швидкісного читання; за ін­струкцією виконує практичні роботи, робить нечітко сформульовані висновки, розробляє програ­ми, анкети, тести, не достатньо аргументуючи свій вибір. Учень вільно відповідає на поставлені запитання, самостійно виконує інтелектуальні завдання та вправи різної складності, виправляє помилки, користується методикою швидкісного читання, розробляє оптимальний режим дня і роз­поділ особистого часу; дає повну характеристику методам розумової діяльності, етапам, структу­рам і методам НДР, формам роботи з літературними джерелами, структурам курсової та диплом­ної робіт; з допомогою вчителя готує реферативні та курсові роботи, розробляє «макет» дипломної роботи; виконує практичні роботи, оформляє їх, робить чітко сформульовані висновки

IV. Ви­сокий

10-

12


Учень обґрунтовано відповідає на запитання, передбачені навчальною програмою; самостійно аналізує і розкриває суть основних понять НДР, методів, форм НДР, узагальнює, системати­зує, встановлює причинно-наслідкові зв'язки; виконує практичні роботи, оформляє їх вико­нання, робить логічно побудовані висновки відповідно до мети роботи.

Учень логічно, усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах програми; самостійно аналізує і використовує всі наукові методи щодо виконання НДР, оцінює особистісні мож­ливості, розробляє програму особистих дій, що підвищує рівень виконання НДР; встановлює причинно-наслідкові зв'язки; виконує практичні роботи, оформляє їх виконання, робить ло­гічно побудовані висновки відповідно до мети роботи.Учень виявляє міцні й глибокі знання з курсу, може вести дискусію з конкретного питання, самостійно оцінює та характеризує всі наукові методи НДР, прийоми розумової діяльнос­ті, виявляє особисту позицію щодо них, уміє розв'язувати проблемні завдання; самостійно користується джерелами інформації; має позитивні результати щодо володіння методикою швидкісного читання; ретельно виконує практичні роботи, робить обґрунтовані висновки, справляється з додатковими завданнями

Наприкінці програми вміщено список літературних джерел, що допоможуть учителю й учням глибше ознайомитися з тим чи іншим питанням.

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Таблиця 2

з/п

Розділи, теми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Розділ І. Вступ у НДР

1

Предмет і завдання курсу. Місце, роль, завдання, зміст, форми НДР. Мета та завдання курсу. Огляд літератури з курсу


Усього:Розділ II. Основні компоненти ефективності НДР

1

Поняття культури навчальної праці. Фактори, що впливають на наукову працездатність2

Самовиховання волі та характеру як спосіб досягнення мети НДР
1

3

Культура читання. Мета й основні правила читання. Способи читання. Швидке читання. Процес читання. Техніка швидкого читання4

Інтелектуальні уміння. їх роль у НДР
4
Тематичне оцінювання


Усього:

3

9

Розділ III. Робота з науково-літературними джерелами й архівними матеріалами

1

Класифікація і загальна характеристика науково-літературних дже­рел. Методи їх фіксації та збереження наукової інформації

1

1

2

Пошук науково-літературних та архівних матеріалів. Комп'ютерні технології

1

2
Тематичне оцінювання


Усього:

2

3з/п

Розділи, теми


Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Розділ IV. Методи НДР

1

Класифікація і загальна характеристика методів НДР. Наукове спо­стереження: види, характеристика, програми, облік результатів

1
2

Бесіда й експертне інтерв'ю як методи усного опитування. Анкетне питання: розробка анкет, організація опитування, обробка анкет

1

1

3

Науковий експеримент: поняття, види, етапи проведення. Контроль та функції експерименту

3

2

4

Діагностичні методи: візи, характеристика, облік результатів

1

1.
Тематичне оцінювання


Усього:

6

4

Розділ V. Організація й оформлення підсумків НДР

1

Структурна схема побудови НДР. Основні вимоги до оформлення НДР

1

1

2

Особливості підготовки курсових і дипломних робіт

1
3

Захист НДР

1

2
Тематичне оцінювання


Усього:

3

310 клас

(34 години)

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

Розділ І. Вступ

уп у НДР

1

Тема 1. Предмет і завдання курсу

Учень:

• називає:

— мету та завдання курсу;

— визначення НДР;

— завдання НДР;

— принципи, на основі яких можлива організація НДР;

— основні етапи організації НДР;

— форми НДР у межах навчально-виховного про­цесу;

• характеризує основні етапи НДР


Місце і роль НДР у навчальному процесі. Завдання, зміст, форми НДР учнів ліцею. Мета і завдання курсу, його структура, огляд літератури по курсу.

Пропонується:

• лекція з елементами бесіди, співбесіди, дискусії (1 год.)Розділ II. Основні компоненти ефективності НДР

1

Тема 1. Культура навчальної праці

Культура навчальної праці як комплексне поняття, що включає гігієну розумової праці,

мотивацію до навчання, техніку розумової

пращ, уміння планувати навчальну діяль-

ність. Фактори, що впливають на наукову

працездатність, гігієна робочого місця, сон,

харчування, облік особливостей організму,

чергування видів діяльності, планування розподілу часу, режим діяльності.Пропонується:

• семінар з елементами практичної роботи

(1 год.);

• практичне завдання: розробити оптималь

ний режим дня і приблизний розподіл осо­бистого часу учня


Учень:

• описує:

— культуру навчальної пращ;

— гігієну і техніку розумової праці;

— фактори, що впливають на наукову працездатність;

• пояснює:

— від чого залежить наукова працездатність;

— що потрібно для зберігання наукової

працездатності;

• застосовує знання для:

— планування навчальної діяльності;

— дотримання режиму праці и відпочинку, правил розумової діяльності;

— профілактики перевтомлення організмуК-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

2

Тема 2. Роль самовиховання у формуванні

творчої особистості, значення самовиховання

вНДР

Самовиховання волі та характеру. Режим дня,

прийоми самонаказу і самонавіювання. Формування звичок як основи характеру. Прийоми розумового самовиховання.

Пропонується:

• семінар (1 год.);

• практична робота № 1 «Тренінг

із самовиховання волі та характеру»(1 год.)

Учень:

• називає:

— компоненти особистості;

— можливості особистості: обдарованість

і здібності;

— основні поняття волі та характеру;

— прийоми виховання волі та характеру;

— фактори, що мобілізують вольові зусилля;

• обґрунтовує:

— роль самозаохочення, самопереконання, самонаказу, самогіпнозу, аутогенного тренування

в процесі розумової діяльності;

— роль звичок у формуванні характеру;

— роль самовиховання у формуванні особистості;

• оцінює:

— особистісні вади, недоліки;

— особистісні можливості щодо занять НДР;

• застосовує знання для:

— складання правил вольового саморегулювання;

— самовиховання особистісних якостей та само­
визначення;

— керівництва своїми почуттями та психологічним станом5

Тема 3. Культура читання

Мета й основні правила читання. Способи читання.Пропонується:

• семінар (1 год.);

• практична робота № 2 «Визначення початкової швидкості читання, якості засвоєння

тексту та коефіцієнт динамічного читання»

(1 год.);

• практична робота № 3 «Стримування внутрішнього говоріння» (1 год.);

• практична робота № 4 «Тренування зорового апарату» (1 год.);

• практична робота № 5 «Тренування уваги та зосередженості» (1 год.)Учень:

• пояснює термін «культура читання»;

• називає:

— основні вміння, якими повинен володіти «зрілий читач»;

— основні правила читання;

— групи цілей читання;

— групи способів читання.

• застосовує знання для:

— особистого захисту від перенавантаження

в процесі читацької діяльності;

— підвищення зосередження, сконцентрованості уваги;

• дотримується правил культури читання.

Учень:

• пояснює:— термін «швидкісне читання»;

— термін «осмислення тексту»;

• оцінює:

— особистісні читацькі здібності;

— рівень розуміння прочитаного;

• називає:

— основні недоліки традиційного читання;

— переваги швидкісного читання;

способи позбавлення від артикуляції;

— правила, що дозволяють звільнитися


від регресії;

— способи розширення світогляду;

— правила вироблення гнучкої стратегії швидкості читання;

— умови успішного навчання швидкісному чи­танню;

— програму одержання смислових операцій;

• порівнює результативність традиційного та швидкісного читання;

• виявляє надлишок тексту*

Продовження табл. 3

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

4

Тема 4. Інтелектуальні уміння. їх роль у НДР

Пропонується:

• практична робота № 6 «Парадокси. Протиріччя. Твердження» (1 год.);

• практична робота № 7 «Розвиток лінгвістичних умінь: будувати зв'язне висловлювання, давати логічну і послідовну відповідь» (1 год.);

• практична робота № 8 «Розвиток спостережливості, оригінальності мислення, асоціативного мислення» (1 год.);

• практична робота № 9 «Розвиток дикції, вимовляння та інших мовних умінь»

(1 год.)


Учень:

• називає інтелектуальні вміння, від яких залежить розумова діяльність особистості;

• пояснює термін «парадокс»;

• формулює:

— особистісні висновки;

— логічне доведення та спростування;

• наводить приклади парадоксальних визначень

і дає їм тлумачення.

Учень:

• класифікує слова за загальними поняттями;'• підбирає антоніми до даних слів;

• складає:

— складну розповідь на основі ключових слів, у формі різного літературного жанру;

— текст до певних виразів;

• пояснює психологічні етюди;

• дає оцінку особистій діяльності та діяльності ін­ших.

Учень:

• осмислює текст, позбавлений основних правил


написання;

• формулює оригінальну відповідь на будь-яке пи­тання;

• складає розповіді, казки, вірші на основі ключо­вих слів.

Учень:


• демонструє майстерність актора під час виступу;

• виявляє помилки у відповідях учнів;

• дає аргументовані пояснення виразам учених;

• складає розповіді, казки, вірші на основі ключо­вих слів


Тематичне оцінюванняРозділ НІ. Робота з науково-літературним]

і джерелами й архівними матеріалами

2

Тема 1. Класифікація і загальна характеристика науково-літературних і архівних джерел (монографії, статті та збірники наукових робіт, рукописи, періодичні видання, архівні фонди, підручники і навчальні посібники,

брошури). Методи фіксації та зберігання наукової інформації.Пропонується:

• інформація вчителя та перевірка її засвоєння (1 год.);

• практична робота № 10 «Фіксація та форми збереження наукової інформації» (1 год.)


Учень:

• називає:

— найпоширеніші науково-літературні й архівні джерела інформації;

— методи фіксації та зберігання наукової інформації;

• систематизує матеріали джерел інформації за їх важливістю;

• складає план, конспект, анотацію, тези, цитати, виписки;

• використовує пам'ятки: як працювати над тематичними виписками, як працювати з книгою, як написати реферат, статтю
Продовження табл. З

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

3

Тема 2. Пошук науково-літературних та ар­хівних матеріалів

Інформаційно-бібліографічні довідники як за­сіб орієнтації в пошуках наукового джерела. Довідники (предметні, тематичні), книжковий літопис, енциклопедичні словники. Роль біблі­отечних каталогів, періодичних видань у по­шуках науково-літературних джерел. Види каталогів (систематичний, предметний, алфа­вітний), розташування в них бібліографічних карток.

Комп'ютерні технології. Пропонується:

• пояснення, виставка «Нових видань»


(1 год.);

• екскурсія до міської бібліотеки з метою знайомства з довідково-бібліографічним від­


ділом, бібліотечними каталогами (1 год.);

• практична робота № 11 «Робота з бібліотечними каталогами, фіксування науково-літературних джерел, опис та анотування їх на бібліографічних картках» (1 год.)Учень:

• називає:

— основні засоби орієнтації в пошуках наукового
джерела;

— основні види інформаційних видань;

— визначення терміна «каталог»;

— види каталогів;

— визначення терміна «бібліографічний вказів­ник»;

— класифікацію бібліографічних вказівників;

• характеризує:

— комп'ютерні технології;

— підходи щодо зміни характеру бібліотечно-інформаційного обслуговування;

• використовує знання для:

— роботи з бібліотечними каталогами;

— фіксування науково-літературних джерел на бібліографічних картках


Тематичне оцінювання
Розділ IV. Методи НДР

1

Тема 1. Класифікація і загальна характерис­тика методів НДР. Наукове спостереження

Поняття «методи НДР», поділ їх залежно від ознак характеру участі дослідників у прове­денні (активні та пасивні); від часу проведен­ня (одномоментні, довгі); місця проведення (природні, лабораторні); залежно від завдань дослідження (не експериментальні, діагностич­ні, експериментальні). Загальна характеристи­ка методів НДР.

Поняття і специфіка методу спостереження. Види наукового спостереження: безпосереднє й опосередковане, відкрите і приховане, без­перервне і дискретне, монографічне; вузько­спеціальне; пошук. Підготовка і проведення наукового спостереження, його програма. Спо­соби спілкування результатів спостереження: картки, протоколи і щоденникові записи; тех­нічні записи. Пропонується:

• лекція з елементами практичної роботи (розробити програму наукового спостереження) (1 год.)Учень:

• називає:

— методи НДР;

— види наукового спостереження;

• пояснює:

— термін-«наукове спостереження»;

методику наукового спостереження;

• класифікує методи НДР;

• обґрунтовує:

— значення методів НДР під час виконання дослідницької роботи;

— значення наукового спостереження під час ви­
конання дослідницької роботи;

• складає програму наукового спостереження;

• дає характеристику методам НДР;

• наводить приклади:

— щодо області використання певних методів
НДР;

— щодо області використання наукового спосте­реженняПродовження табл. 3

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

2

Тема 2. Бесіда й експериментальне інтерв'ю як методи усного опитування

Специфіка та призначення. Види та методика бесід і експериментального інтерв'ю: індивіду­альні, групові, вільні, запрограмовані. Вимоги щодо їх проведення. Анкета як метод письмо­вого опитування. Структура анкети: вступна частина, основна. Групування питань в анкеті, характеристика їхніх видів: відкриті питання, закриті, напівзакриті. Вимоги до формування питань. Організація анкетного питання, їхні види: суцільний і вибірковий. Забезпечення якісної і кількісної репрезентивності опиту­вання. Вимоги до обробки анкет. Пропонується:

• семінар;

• практична робота № 12 «Розробка анкети


«Я і мій клас» для вивчення інтересів стар­ших класів та їхньої реалізації в удоскона­ленні навчально-виховної діяльності, провести дослідження» (1 год.)

Учень:

• пояснює:

— терміни «бесіда», «експериментальне
інтерв'ю»;

— методику організації та проведення бесіди


й експериментального інтерв'ю;

— термін «анкета»;

— методику організації та проведення анкетування;

• називає:

— види бесіди й експериментального інтерв'ю;

— види анкет;

• обґрунтовує:

— значення бесіди й інтерв'ю під час виконання


дослідницької роботи;

— значення анкетування під час виконання до­слідницької роботи;

• складає:

— програму експериментального інтерв'ю;

— анкети різних видів;

• дотримується:

— правил проведення бесіди й експериментально­го інтерв'ю;

— правил складання та проведення анкет;

• наводить приклади:

— щодо області використання експериментально­го інтерв'ю;

— щодо області використання методу анкетування


5

Тема 3. Науковий експеримент

Поняття методу наукового експерименту. Види експерименту. Етапи підготовки та проведення експерименту: попередній, підготовчий, прове­дення, підбиття підсумків. Планування та побудова експерименту. Контр­оль експерименту. Функції експерименту в на­уковому дослідженні. Пропонується:

• лекція (1 год.);

• семінар (1 год.);

• практична робота № 13 «Аналіз програми педагогічного експерименту в навчальному
закладі, запропонованої вчителем» (1 год.);

• практична робота № 14 «Складання про­


грами експерименту в ході наукового дослі­дження (область дослідження — за вибором
учня)» (1 год.)

Учень:

• пояснює:

— поняття «науковий експеримент»;

— методику організації та проведення наукового


експерименту;

• називає види експерименту;

• обґрунтовує значення експерименту під час вико­нання дослідницької роботи;

• складає програму експерименту;

• дотримується правил складання програми експе­рименту та методики проведення експерименту;

• наводить приклади щодо області використання


наукового експерименту

2

Тема 5. Діагностичні методи наукового дослі­дження

Тест як метод стандартизованого завдання з метою виявлення розумового та психічного розвитку, ступеня здібності, стану людини, прогнозу її розвитку. Види і характеристика тестів: кількісні, якісні, проективні, персо­нальні опитування. Основа побудови тестів, методика розробки, проведення обробки. Пропонується:

• семінар (1 год.);

• практична робота № 15 «Складання тесту


для перевірки засвоєння навчального мате­
ріалу, проведення тестування і підведення підсумків про якість засвоєння знань) (1 год.)

Учень:

• пояснює:

— поняття «тестування»;

— методику організації та проведення


тестування;

• називає види тестів;

• порівнює різні методи між собою;

• обґрунтовує значення тестування під час вико­нання дослідницької роботи;

• складає тести різних видів;

• дотримується правил складання і проведення


тестів;

• наводить приклади щодо області використання


методу тестування
Тематичне оцінювання


Закінчення табл. З

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

Розділ V. Організація й оформлення підсумків НДР

2

Тема 1. Структурна схема побудови НДР. Основні вимоги до оформлення НДР. Мова та стиль наукової роботи

Пропонується:

• семінар, виставка робіт (1 год.);

• практична робота № 16 «Аналіз наукових
робіт (авторефератів, дипломних робіт), ви­
ділення поставлених авторами завдань до­
слідження, обґрунтування їх з позиції
цілісного підходу в дослідженні проблема­
тики». Мова та стиль наукової роботи

(1 год.)


Учень:

• називає:

— основні структурні компоненти НДР;

— вимоги щодо оформлення НДР;

• аналізує наукові роботи різних форм;

• обґрунтовує особисту оцінку наукових робіт з по­


зиції цілісного підходу в дослідженні проблема­
тики

1

Тема 2. Особливості підготовки курсових і ди­пломних робіт

Загальні положення. Структура курсової та дипломної робіт. Вимоги до структурних еле­ментів курсової та дипломної робіт. Поря­док виконання курсової та дипломної робіт. Оформлення робіт. їх захист. Пропонується:

• лекція з елементами бесіди та співбесіди (1 год.)


Учень:

• називає:

— основні структурні компоненти курсової та ди­пломної робіт;

— вимоги щодо оформлення курсової та диплом­ної робіт;

— послідовність виконання курсової та диплом­ної робіт;


 • вимоги щодо оформлення курсової та диплом­ної робіт;

• виконує НДР відповідно вимогам;

• обґрунтовує значення знань з курсу при вико­нанні НДР;

• застосовує знання курсу у власній діяльності для
оцінки моральних і соціальних аспектів певних
досліджень

Тематичне оцінювання
3

Тема 3. Захист НДР

Загальні вимоги до захисту НДР ліцеїста. Пу­блічні виступи. Вимоги до них. Пропонується:

• лекція (1 год.);

• практична робота № 17 «Захист науково-дослідницьких робіт ліцеїстами» (2 год.)Учень:

• називає:

— загальні вимоги до захисту НДР;

— структуру доповіді під час захисту НДР;

• пояснює структуру доповіді до захисту;

• дотримується правил проголошення доповіді


Тематичне оцінювання

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Методичні вимоги до авторських навчальних програм курсів за вибором учнів та факультативів : методич­ні рекомендації на допомогу вчителям. — Донецьк : ОблІПО, 1999.

 2. Введение в научное исследование по педагогике : учебное пособие для студентов педагогических вьісших учебньїх заведений / [под ред. В. И. Журавлева]. — М. : Про-свещение, 1988.

 3. Дереклеева Н. И. Научно-исследовательская работа в шко-ле / Н. И. Дереклеева. — М. : Вербум-М, 2001.

 4. Фрідман Л. М. Вивчення особистості учнів та учнівських колективів / Л. М. Фрідман, І. Я. Калинович — К. : Просвіта, 1983.

 5. Усачев И. В. Формирование учебной исследовательской деятельности / И. В. Усачев, И. И. Ильясов. — М. : МГУ, 1986.

 6. Матеріали газет «Директор школи», «Біологія», «Завуч».

7. Датченко Є. І. Мистецтво читання та тайна почерку : підручник для вищих навчальних закладів / Є. І. Дат­ченко. — К. : ККТ, 1991.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ УЧНІВ:

 1. Подготовка и оформление курсових, дипломних, реферативних и дисертационньїх робот : методическое пособие / [сост. И. М. Кузнєцов]. — Минск, 1999.

 2. Оржеховська В. М. Посібник з самовиховання / В. М. Оржеховська, Т. В. Хілько, С. В. Кириленко. — К., 1996.

 3. Герцов Т. Т. Как читать книги, газети, журнали / Т. Т. Герцов. — М. : Знание, 1989.

 4. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказивать влияние на людей / Д. Карнеги. — К. : Наукова думка, 1989.

 5. Датченко Є. І. Мистецтво читання та тайна почерку : підручник для вищих навчальних закладів / Є. І. Дат­ченко. — К. : ККТ, 1991.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка