Урок № Будова і властивості вуглеводнівСкачати 155.43 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір155.43 Kb.

11 клас Тема і мета уроку

Дата

проведення уроків


Повторення основних питань курсу 10 класу (2 год)

Урок № 1. Будова і властивості вуглеводнів.


Мета. Повторити, узагальнити та закріпити знання з теми «Вуглеводні». На прикладі перших представників різних класів порівняти склад, будову й властивості вуглеводнів, демонструючи залежність властивостей і застосування речовин від їх будови.

Урок № 2. Ізомерія. Гомологія.


Мета. Повторити поняття: ізомер, ізомерія, гомолог, гомологія. Повторити номенклатуру вуглеводнів та правила складання структурних формул. Навести приклади структурних формул вуглеводнів, які демонструють різні види ізомерії.

Тема 1. Органічні сполуки (продовження) (38 год)

Урок № 3.Насичені одноатомні спирти. Гомологічний ряд спиртів, загальна формула. Поняття про функціональну гідроксильну групу. Ізомерія карбонового скелета і за місцем функціональної групи. Поняття про номенклатуру спиртів.


Мета. Познайомити зі складом і будовою насичених одноатомних спиртів, дати поняття про функціональну групу та її вплив на властивості спиртів. Дати визначення спиртів, їх загальну формулу. Навчити складати молекулярні, структурні та електронні формули спиртів, складати формули ізомерів, називати їх за систематичною номенклатурою.

Урок № 4. Метанол і етанол як представники насичених одноатомних спиртів. Склад їх молекул, електронні та структурні формули. Фізичні властивості метанолу та етанолу.


Мета. Повторити типи хімічних зв’язків. Вивчити механізм і умови утворення водневого зв’язку та його вплив на фізичні властивості речовин. Пояснити залежність фізичних властивостей речовин від ії розміру та будови.

Урок № 5, 6. Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів: горіння, взаємодія з лужними металами, галогенводнями, внутрішньомолекулярна дегідратація.


Мета. Вивчити хімічні властивості спиртів. Навчити складати рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості спиртів. Продовжувати формувати уявлення про причинно-наслідкову залежність: будова – властивості.

Урок № 7.Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини. Застосування метанолу і етанолу.


Мета. Розказати про отруйну дію спиртів на організм людини, звернути увагу на наслідки, до яких призводить вживання надмірної кількості алкогольних напоїв. Перелічити основні галузі застосування спиртів, які обумовлені їх фізичними та хімічними властивостями.

Урок № 8. Гліцерин як представник багатоатомних спиртів. Склад його молекули, структурна формула, фізичні властивості.


Мета. Показати на прикладі гліцерину склад та будову багатоатомних спиртів, пояснявати взаємний вплив атомів в молекулах. Знаючи будову молекули гліцерину описати його фізичні властивості.

Урок № 9. Взаємодія гліцерину з натрієм, купрум(II) гідроксидом (без запису рівняння реакції). Застосування гліцерину.

Лабораторний дослід № 1. Досліди з гліцерином: розчинність у воді, взаємодія з купрум(II) гідроксидом.


Мета. Вивчити хімічні властивості гліцерину, навчити складати рівняння реакцій, що описують ці властивості. Порівняти властивості одноатомних спиртів та гліцерину, встановити причини подібних та відмінних ознак. Продовжити формування навичок проведення якісних реакцій. Перелічити основні галузі застосування гліцерину.

Урок № 10. Фенол, склад його молекули, структурна формула, фізичні властивості.


Мета. Дати поняття про феноли. Познайомити зі складом та будовою молекули фенолу. Продемонструвати на прикладі молекули фенолу взаємний вплив атомів та груп атомів в молекулах. Знаючи будову молекули фенолу, описати його фізичні властивості.

Урок № 11.Взаємодія фенолу з натрієм, лугом, бромною водою. Охорона довкілля від промислових відходів, що містять фенол.


Мета. Вивчити хімічні властивості фенолу, які доводять взаємний вплив атомів в молекулі фенолу, скласти відповідні рівняння реакцій. Розглянути питання охорони оточуючого середовища від промислових відходів, що містять фенол.

Урок № 12. Розв’язування задач.


Мета. Закріпити навички розв’язування розрахункових задач.

Урок № 13. Тематичне оцінювання 1.


Урок № 14. Поняття про альдегіди (на прикладі оцтового альдегіду). Склад молекули, структурна і електронна формули. Функціональна карбонільна група.


Мета. Дати поняття про альдегіди, розглянути будову альдегідної групи. Навчити складати молекулярні та структурні формули альдегідів, називати їх за систематичною номенклатурою.

Урок № 15. Реакції окиснення та відновлення альдегідів. Застосування оцтового альдегіду.

Лабораторний дослід № 2. Окиснення спирту до альдегіду.


Мета. Вивчити хімічні властивості альдегідів, навчити складати рівняння реакцій, які їх описують. Пов’язати галузі застосування оцтового альдегіду з його властивостями.

Урок № 16. Насичені одноосновні карбонові кислоти. Функціональна карбоксильна група. Оцтова кислота як представник карбонових кислот. Склад молекули, електронна і структурна формули, фізичні властивості.


Мета. Вивчити склад, будову та ізомерію карбонових кислот. Навчити складати структурні формули карбонових кислот та називати їх за систематичною номенклатурою. Розглянути будову карбоксильної групи. Перелічити фізичні властивості оцтової кислоти.

Урок № 17, 18. Хімічні властивості оцтової кислоти: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, спиртами. Застосування оцтової кислоти.

Лабораторний дослід № 3, 4. Дія оцтової кислоти на індикатори, взаємодія з металами та лугами.


Мета. На основі будови молекули оцтової кислоти пояснити її хімічні властивості, порівняти з властивостями неорганічних кислот. Перелічити галузі застосування цієї речовини.

Урок № 19. Практична робота №1. Властивості оцтової кислоти.


Мета. Закріпити знання про хімічні властивості оцтової кислоти.

Урок № 20, 21. Взаємозв’язок між вуглеводнями, спиртами, альдегідами та карбоновими кислотами.


Мета. Узагальнити, закріпити та поглибити знання, отримані при вивчені минулих тем. Навчити складати рівняння хімічних реакцій, які доводять генетичний зв’язок між вуглеводнями, спиртами, альдегідами та карбоновими кислотами.

Урок № 22. Естери, реакція естеріфікації. Застосування естерів.


Мета. Дати поняття про склад і будову естерів, реакцію естеріфікації. Розглянути властивості, способи добування та розповсюдження естерів. Навчити складати формули естерів, називати їх за систематичною номенклатурою, записувати рівняння реакцій естеріфікації.

Урок № 23, 24. Жири як естери. Гідроліз жирів (на прикладі тристеарину). Поняття про гідрування жирів. Значення жирів у життєдіяльності людини.


Мета. Дати поняття про жири як біологічно важливі естери, навести їх класифікацію, розглянути будову та властивості. Познайомити з методами переробки жирів (гідроліз, гідрування), значенням цих процесів. Навчити записувати структурні формули жирів та рівняння їх хімічних реакцій. Розглянути перетворення жирів в організмі, їх роль у харчуванні

Урок № 25. Склад мила, його мийна дія. Поняття про синтетичні мийні засоби, охорона довкілля від забруднення ними.

Лабораторний дослід № 5. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів.


Мета. Вивчити склад мила, методи його добування. Розглянути проблему заміни харчової сировини на нехарчову, проблему захисту довкілля від забруднення синтетичними миючими засобами. Порівняти миючу дію мила та синтетичних мийних засобів.

Урок № 26. Тематичне оцінювання 2.


Урок № 27.Глюкоза як представник вуглеводів, альдегідоспирт. Молекулярна і структурна (альдегідна) формули глюкози. Фізичні властивості. Поширення у природі.


Мета. Ознайомитися з класифікацією вуглеводів. Вивчити склад і будову молекули глюкози, її поширення у природі, фізичні властивості. Навести приклади ізомерів глюкози.

Урок № 28. Спиртове бродіння глюкози, взаємодія з купрум(II) гідроксидом та амоніачним розчином аргентум оксиду. Лабораторний дослід № 6. Взаємодія глюкози з купрум(II) гідроксидом.


Мета. Вивчити хімічні властивості глюкози, які обумовлені її двофункціональною будовою. Навчитися складати рівняння реакцій бродіння глюкози. Ознайомитися з галузями застосування цієї речовини, її біохімічним значенням.

Урок № 29. Сахароза: склад молекули, поширення у природі, застосування. Загальна схема виробництва цукру.


Мета. Ознайомитися з дисахаридами на прикладі сахарози, вивчити склад її молекули, поширення у природі, фізичні та хімічні властивості. Розглянути загальну схему виробництва цукру.

Урок № 30. Крохмаль і целюлоза: склад їх молекул, поширення у природі, застосування.

Лабораторні досліди № 7, 8. Відношення крохмалю до води (розчинність, приготування крохмального клейстеру) та взаємодія його з йодом.


Мета. Ознайомитися з природніми полімерами на прикладі крохмалю та целюлози, дати порівняльну характеристику будови їх молекул, властивостей та застосування. Навчитися доводити наявність крохмалю у харчових продуктах.

Урок № 31. Поняття про штучні волокна.


Мета. Дати класифікацію волокон за походженням. Навчити складати рівняння реакцій утворення штучних волокон. Порівняти властивості натуральних та штучних волокон, відмітити переваги і недоліки кожного з типів.

Урок № 32. Амінокислоти як складові частинки білків, функціональні групи амінокислот. Здатність амінокислот утворювати полімерні молекули. Значення амінокислот у життєдіяльності організмів.


Мета. Вивчити будову і властивості амінокислот як органічних амфотерних сполук, їх номенклатуру та ізомерію. Вивчити умови та механізм утворення пептидного зв’язку. Розглянути знаходження амінокислот в природі та їх біохімічне значення.

Урок № 33, 34. Білки, склад їх молекул, хімічна будова. Значення білків у життєдіяльності організмів. Лабораторний дослід №9. Кольорові реакції білків.


Мета. Дати поняття про білки як природні полімери, вивчити їх склад, чотири рівня структури, хімічні властивості та біохімічне значення. Провести найпростіші кольорові реакції білків. Показати значення вирішення проблеми вивчення і синтезу білків.

Урок № 35. Поняття про синтетичні волокна на прикладі капрону.

Лабораторні досліди № 10, 11. Ознайомлення зі зразками природних, штучних і синтетичних волокон. Відношення синтетичних волокон до розчинів кислот і лугів.


Мета. Продовжити формування уяви про полімерні спорлуки на прикладі синтетичних волокон. Навести класифікацію синтетичних волокон, спосіб одержання капрону. Порівняти фізичні та хімічні властивості натуральних, штучних та синтетичних волокон, відмітити переваги і недоліки кожного типу. Розглянути проблему сировини для одержання волокон.

Урок № 36, 37, 38. Взаємозв’язок між органічними сполуками, їх різноманітність. Розв’язування задач.


Мета. Узагальнити та закріпити знання про вивчені класи органічних сполук. Відпрацювати навички розв’язання теоретичних, експериментальних та розрахункових завдань, які доводять генетичний взаємозв’язок між різними класами органічних речовин. Продовжити формування знань про залежність властивостей речовин від їх будови. Підсумувати причини різноманітності органічних речовин.

Урок № 39. Практична робота №2. Розв’язування експериментальних задач на розпізнавання органічних речовин.


Мета. Закріпити знання про вивчені класи органічних сполук.

Урок № 40. Тематичне оцінювання 3.


Тема 2. Роль хімії в житті суспільства (8 год).

Урок № 41. Значення хімії у створенні нових матеріалів.


Мета. Розглянути проблему створення нових матеріалів з наперед визначеними властивостями. Узагальнити знання про натуральні, штучні та синтетичні матеріали, порівняти їх властивості, навести приклади способів одержання.

Урок № 42, 43. Значення хімії у розв’язанні сировинної та енергетичної проблем.


Мета. З’ясувати сутність сировинної проблеми. Вивчити значення комплексного використання сировини, проблему створення нових енергозберігаючих технологій. Розглянути нетрадиційні методи добування палива.

Урок № 44. Значення хімії у повсякденному житті.


Мета. Визначити роль хімії у повсякденному житті. Перелічити приклади хімічних процесів, з якими людина зустрічається у побуті.

Урок № 45, 46. Хімія та екологія.


Мета. Охарактеризувати сучасний екологічний стан навколишнього середовища в Україні. Перелічити основні джерела забруднення довкілля. Вивчити предмет вивчення науки екології, її проблеми і причини їх виникнення. Запропонувати шляхи розв’язання екологічних проблем.

Урок № 47. Місце хімії серед наук про природу. Значення хімії для розуміння наукової картини світу.


Мета. Визначити місце хімії серед наук про природу. Навчити розуміти поняття «наукова картина світу», «наукова картина хімічної реальності», її значення для розуміння загальної наукової картини світу.

Урок № 48. Тематичне оцінювання 4.

Тема 3. Узагальнення знань про неорганічні


та органічні речовини (13 год)

Урок № 49, 50, 51. Основні поняття, закони і теорії хімії.


Мета. Систематизувати та поглибити знання про основні поняття, закони та теорії хімії, їх значення для розуміння науки в цілому. Навчити користуватися ними при розв’язанні завдань.

Урок № 52, 53. Хімічний зв’язок і будова неорганічних та органічних речовин.


Мета. Систематизувати та поглибити знання про електронну будову атомів та молекул, різні типи хімічних зв'язків, просторову будову молекул, валентність та ступінь окиснення атомів елементів, кристалічну будову речовин.

Урок № 54, 55, 56. Взаємозв’язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних речовин.


Мета. Продовжити формувати знання про існування зв’язку між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями та застосуванням як у неорганчіних, так і у органічних речовин. Навести приклади, які це підтверджують.

Урок № 57. Класифікація хімічних реакцій.


Мета. Систематизувати та поглибити знання про класифікацію хімічних реакцій за різними характеристиками. Показати значення знання типу хімічної реакції для її промислового застосування.

Урок № 58. Закономірності перебігу хімічних реакцій.


Мета. Систематизувати та поглибити знання про швидкість перебігу хімічних процесів та стан хімічної рівноваги. Повторити характер впливу різних чинників на швидкість хімічних реакцій та зміщення стану хімічної рівноваги. Показати приклади застосування цих знань в промисловості.

Урок № 59, 60, 61. Генетичний зв’язок між неорганічними та органічними речовинами.


Мета. Систематизувати та поглибити знання про хімічні властивості та способи одержання неорганічних та органічних речовин. Узагальнити знання про генетичний зв’язок між неорганічними та органічними речовинами.

Урок № 62. Тематичне оцінювання 5.


Практикум (3 год)

Урок № 63. Робота №1. Розв’язування експериментальних задач з неорганічної та органічної хімії.


Мета. Узагальнити знання про генетичний зв’язок між неорганічними та органічними речовинами.

Урок № 64. Робота №2. Реакції іонного обміну.


Мета. Узагальнити знання про умови перебігу хімічних реакцій між розчинами неорганічних та органічних електролітів.

Урок № 65. Робота №3. Розв’язування розрахункових задач.


Мета. Закріпити навички розв’язування розрахункових задач різних типів.

Урок № 66, 67, 68. Резервний час.Використана література.


  1. Програма для середньої загальноосвітньої школи. Хімія 8 – 11 класи. “Шкільний світ”, 2001.

  2. Орієнтовне поурочне планування базового курсу хімії середньої загальноосвітньої школи 8 – 9 класи. – К., “Освіта”, 1993 р.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка