Управління школою УправлінняСкачати 398.49 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.04.2016
Розмір398.49 Kb.
  1   2   3

В. Уруський. Управління школою / На допомогу керівнику / www.ippo.edu.te.ua

Управління школою

Управління

– це складна і багатогранна сфера діяльності керівника школи, в якій поєднуються аспекти організаційного, соціального, психологічного та технічного характеру; це процес переводу складної системи (школи) з одного якісного стану в інший.

Джерело: Кравець В. Усвідомлена програма дій керівника. Ефективність управління загальноосвітньою школою // Управління освітою. − 2007. − №19. − С.26.

Управління школою

− це цілеспрямований вплив керівника на діяльність колективу та навчально-виховний процес з метою забезпечення максимального результату в навчанні та вихованні.

Джерело: Кравець В. Усвідомлена програма дій керівника. Ефективність управління загальноосвітньою школою // Управління освітою. − 2007. − №19. − С.26.

Мета
управлінської
діяльності


– це визначення способів подолання невідповідностей між стандартом освіти та педагогічною творчістю персоналу.

(Радзивіл О. Шкільний менеджмент // Управління освітою. – 2007. – №14. – С.23-29.)Зміст
управлінської
діяльності


 • прийняття управлінських рішень;

 • організація навчально-виховного процесу;

 • планування, облік та контроль за виконанням рішень;

 • корекція та регулювання процесу управління навчально-виховним процесом;

 • прогнозування;

 • стимулювання та мотивація учасників навчально-виховного процесу.

(Якимчук В. Діагностика керівництва навчально-виховним процесом // Директор школи. – 2008. – №2. – С.34-41).

Управлінський
цикл


− це сукупність взаємодіючих, послідовних, підпорядкованих одній меті функцій управління, комплексна реалізація яких забезпечує успішне вирішення управлінських завдань.

Бабенко Т. Формування особистості менеджера освіти // Директор школи. − 2007. − №21-22. − С.3-36.Функції управління школою:

Функції
управління


− це види діяльності, які чітко відокремлюються за часом їх здійснення та за управлінськими завданнями.

Бабенко Т. Формування особистості менеджера освіти // Директор школи. − 2007. − №21-22. − С.3-36.Функції управління підтримкою стабільної діяльності:

 • організація узгодження у шкільному співтоваристві найважливіших цінностей, принципів, устремлінь, якими керуються у школі;

 • організація прийому до школи нового контингенту учнів;

 • організація діагностики реальних навчальних можливостей, вихованості, розвитку, стану здоров’я школярів;

 • організація прийому на роботу вчителів та інших співробітників школи;

 • розстановка педагогічних кадрів, розподіл навчального навантаження;

 • організація розробки і введення в дію Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, правил для учнів та інших локальних актів освітньої установи;

 • тактичне й оперативне планування функціонування школи, визначення пріоритетних напрямків життєдіяльності;

 • тактичне й оперативне планування позакласної і позашкільної виховної роботи;

 • тактичне й оперативне планування процесів забезпечення і пов’язування їх з цільовими характеристиками освітнього процесу;

 • організація освітніх процесів відповідно до Статуту школи, календарних навчальних графіків, розкладу занять;

 • організація ресурсного забезпечення функціонування школи, освітніх процесів;

 • організація поточної роботи всіх підрозділів і функціональних служб школи;

 • контроль, аналіз, оцінка та корекція стану і результатів освітнього процесу;

 • контроль і аналіз навчальної і виховної діяльності педагогічних кадрів;

 • організація документування, облік і збереження найважливіших даних, що відбивають процес функціонування школи;

 • організація профілактики негативних явищ (неуспішності, перевантаження школярів, де мотивації, проявів девіантної поведінки, погіршення самопочуття школярів);

 • мобілізація шкільного співтовариства для спільного вирішення завдань підвищення якості освіти у школі;

 • планування, організація, керівництво і контроль роботи з педагогічними кадрами школи;

 • планування кар’єри педагогічних кадрів у школі;

 • планування і реалізація заходів для соціального захисту учнів і педагогів, охорони їх здоров’я;

 • інтеграція шкільного співтовариства;

 • інформування співтовариства про наміри і плани адміністрації школи;

 • інформування співтовариства про рішення вищих освітніх органів влади, які мають відношення до школи;

 • планування й організація атестації педагогічних кадрів;

 • планування й організація підсумкової атестації учнів;

 • контроль за станом шкільного освітнього середовища, матеріальної бази, заощаджень і витрат ресурсів;

 • контроль за дотриманням правил охорони праці і техніки безпеки;

 • контроль стану ресурсного забезпечення;

 • розробка і введення в дію поточної організаційно-розпорядницької документації;

 • представлення інтересів школи, шкільного співтовариства в муніципальній освітній системі, міській громаді, місцевих органах влади;

 • планування й організація участі школи в акціях муніципальної освітньої системи, у житті місцевого співтовариства;

 • планування й організація участі школи в різних вітчизняних і міжнародних проектах;

 • організація взаємодії школи з батьками учнів;

 • організація використання наявних зовнішніх зв’язків школи;

 • корекція відхилень від намічених планів і параметрів функціонування школи;

 • організація реклами освітніх послуг, які надає школа;

 • організація системи зв’язків з громадськістю і засобами масової інформації;

 • створення умов для роботи органів учительського й учнівського самоврядування;

 • вивчення і корекція соціально-психологічної атмосфери у шкільному співтоваристві;

 • організація обліку учнів, які потребують спеціальної педагогічної підтримки, та організація такої підтримки;

 • стимулювання результативної роботи педагогів й інших працівників школи;

 • стимулювання навчальної і не навчальної активності учнів;

 • організація виявлення, узагальнення і поширення (у школі та за її межами) корисного досвіду внутрішньошкільної діяльності;

 • привернення уваги співтовариства до труднощів, які виникають у ході функціонування школи, пошук шляхів їхнього подолання;

 • підготовка школи до проведення ліцензування, атестації й акредитації;

 • розробка та введення стандартів і нормативів, що регулюють процеси і процедури функціонування школи, контроль за їх дотриманням, аналіз ефективності та ін.

Функції управління розвитком школи й інноваційними процесами:

 • стратегічний аналіз стану і прогнозування тенденцій зміни значущого зовнішнього середовища школи;

 • стратегічний аналіз стану і прогноз тенденцій зміни соціального замовлення, вимог суспільства до школи;

 • моніторинг змін у соціальному оточенні школи, освітній політиці, територіальній освітній системі;

 • системний аналіз й оцінка досягнень школи, освітнього процесу, наявного у школі передового досвіду, конкурентних переваг;

 • системний проблемно орієнтований аналіз стану і тенденцій зміни шкільної системи у світлі нового соціального замовлення;

 • організація ціннісного самовизначення шкільного співтовариства, орієнтації в системі цінностей;

 • організація вироблення нової системи цінностей шкільного співтовариства;

 • ініціювання „криз компетентності” у шкільному співтоваристві, стимулювання інноваційної мотивації поведінки;

 • організація вироблення нової місії школи;

 • організація розробки образів (моделей) випускників школи;

 • організація розробки нормативів якості функціонування школи;

 • планування, організація, керівництво і контроль розробки цільової програми розвитку школи;

 • організація розробки концепції майбутнього стану школи;

 • організація розробки стратегії переходу до нового стану школи;

 • вироблення курсу інноваційної освітньої політики школи;

 • організація проектування основних напрямків оновлення школи;

 • планування інноваційної діяльності у школі;

 • планування, організація, керівництво і контроль за реалізацією програми розвитку школи;

 • планування, організація, керівництво і контроль дослідницьких робіт у школі;

 • організація розробки нового навчального плану школи;

 • організація пошуку освітніх та інших нововведень за межами школи;

 • організація розробки програмно-методичного забезпечення;

 • експертиза нового програмно-методичного забезпечення;

 • розробка нормативних вимог до організації окремих інноваційних проектів;

 • організація підрозділів і служб, що займаються інноваційною, дослідною, дослідно-експериментальною роботою;

 • координація окремих інноваційних проектів;

 • ініціювання та супровід окремих інноваційних проектів;

 • організація розробки нормативної документації, що забезпечує інноваційну діяльність у школі;

 • організація вивчення й узагальнення досвіду інноваційної діяльності в школі;

 • організація встановлення і використання зовнішніх зв’язків в інтересах розвитку інноваційних процесів у школі;

 • керівництво інноваційною діяльність у школі;

 • стимулювання участі педагогів, школярів, батьків у розвитку школи;

 • організація профілактики і подолання опору нововведенням;

 • організація ресурсного забезпечення інноваційних процесів;

 • аналіз і оцінка ефективності інноваційної діяльності;

 • проектування оновленого освітнього середовища школи;

 • підтримка процесів інтеграції у шкільному співтоваристві тощо.

Функції керування діяльністю і саморозвитком внутрішньо шкільного правління

 • виявлення актуальних і перспективних вимог до управління школою;

 • моніторинг ситуації в школі та у навколишньому середовищі з погляду на зміни до вимог управління;

 • моніторинг імовірних небезпек і негативних факторів, що можуть вплинути на управління;

 • моніторинг сприятливих можливостей для вирішення управлінських завдань;

 • аналіз досягнень і переваг чинної системи управління школою;

 • організація проектування нової системи внутрішньо шкільного управління загалом та у всіх підсистемах зокрема;

 • організація і координація взаємодій суб’єктів управління школою;

 • поточне планування управлінської діяльності;

 • координація стратегічних і поточних планів управлінської діяльності;

 • розробка й уточнення вимог до суб’єктів внутрішньо шкільного управління, функціональних обов’язків, повноважень, зон відповідальності;

 • аналіз поточної ефективності внутрішньо шкільного управління;

 • організація вивчення суспільної думки, ставлення учасників освітнього процесу до управління школою;

 • аналіз і узагальнення власного управлінського досвіду;

 • організація освоєння і використання управлінських нововведень у системі внутрішньошкільного управління;

 • організація дослідницької й експериментальної роботи з питань управління школою;

 • установлення зв’язків і взаємодії з науковими і консультативними структурами, що займаються питаннями розвитку внутрішньошкільного управління;

 • організація інформаційного, кадрового, матеріально-технічного, мотиваційного самозабезпечення системи управління;

 • пошук перспективних управлінських нововведень поза школою;

 • стимулювання результативної роботи суб’єктів внутрішньошкільного управління;

 • стимулювання освоєння нових управлінських методів, засобів, технологій;

 • стандартизація правил і процедур організаційних механізмів управління;

 • культивування професійних педагогічних і управлінських цінностей та норм у керівників школи;

 • аналіз і корекція соціально-психологічного клімату, взаємин у колективі керівників;

 • підготовка резерву керівників школи з-поміж педагогів, що мають здібності і схильність до управлінської роботи;

 • надання допомоги початківцям-адміністраторам в освоєнні управлінської діяльності;

 • забезпечення наступності управлінської політики за умови зміни членів шкільної адміністрації;

 • організація підвищення кваліфікації членів шкільної адміністрації (всередині школи та за її межами).

Джерело: Моїсеєв А. Функції управління школою // Директор школи. − 2005. − №37. − С.9-11.

Планування

− визначення завдань, які потрібно виконати.
– початкова стадія управління, яка охоплює діяльність колективу в перспективі, поточну діяльність і детальне програмування.

(Радзивіл О. Шкільний менеджмент // Управління освітою. – 2007. – №14. – С.23-29.).Принципи
планування:


 • вибір і конкретизація заходів;

 • конкретність визначення часу та виконавців;

 • розумний баланс у забезпеченні функціонування та внесенні необхідних змін.

Система
планування


  1. Перспективне планування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення на навчально-виховного процесу.

  2. План роботи школи на поточний навчальний рік.

  3. План навчально-виховної роботи педагогів (календарні, поурочні плани, плани роботи класних керівників, вихователів, педагогів-організаторів, шкільних психологів, соціальних педагогів).

  4. Плани роботи методичних об’єднань.

  5. Плани роботи учнівських гуртків, об’єднань, спортивних секцій.

  6. План роботи шкільної бібліотеки.

  7. Особисте тижневе планування роботи керівників школи.

  8. План роботи ради ЗНЗ.

  9. Плани роботи піклувальної ради, батьківського комітету.

  10. План-календар роботи школи на поточний місяць, семестр.

  11. Плани роботи навчальних кабінетів.

  12. Розклади уроків, факультативів, індивідуальних консультацій, позакласних заходів.

Структура
перспективного
плану школи


 1. Вступ: підсумки виконання перспективного плану за минулий період; аналіз позитивів, прорахунків та причин, що їх зумовили; доцільність комплектації школи, розстановки кадрів; основні завдання та проблеми, над якими працюватиме школа.

 2. Основні напрямки розвитку школи: мережа класів відповідно до демографічних процесів (оточення школи, міграція населення, народжуваність дітей, розвиток населеного пункту); тип, структура школи, кількість груп дошкільнят, ГПД; профіль школи; введення курсів варіативної частини навчальних планів.

 3. Добір, розташування, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх соціальний захист, забезпечення наукової організації праці: таблиця потрібних школі педагогів на наступні роки; графік підвищення кваліфікації; набуття вчителями вищої освіти; перекваліфікація вчителів.

 4. Удосконалення навчання та виховання учнів: тематик засідань педагогічної ради; науково-практичні конференції, педагогічні читання, інші основні заходи методичної роботи; заходи з упровадження нових педагогічних технологій; графік поглибленого вивчення навчальних досягнень учнів, викладання навчальних предметів, позакласної та позашкільної виховної роботи; вивчення досвіду роботи кращих учителів; експериментально-дослідницька робота; підготовка матеріалів для педагогічних рад тощо.

 5. Розвиток навчально-матеріальної бази, поліпшення умов праці й відпочинку вчителів та учнів: обладнання класних кімнат, кабінетів ТН; комп’ютеризація; обладнання майстерень, їдальні; доукомплектування бібліотеки підручниками, посібниками, створення фонду підручників; поповнення фонотек; виготовлення дидактичних матеріалів тощо.

Розділи
річного
плану
школи


1. Вступ − аналіз роботи школи за минулий навчальний рік:

 • науково-теоретичний та ідейний рівень викладання основ наук;

 • успішність, навчальні досягнення учнів;

 • робота щодо підвищення науково-методичного рівня розвитку, самоосвіти вчителів, організація методичної роботи;

 • робота педагогічної ради школи, учнівських організацій, ради школи;

 • основні проблеми, над вирішенням яких працюватиме школа в поточному навчальному році;

 • проблема колективного науково-педагогічного дослідження.

2. Діяльність педагогічного колективу зі створення умов для реалізації Закону України „Про загальну середню освіту”:

 • облік дітей і підлітків у мікрорайоні;

 • охоплення дітей і підлітків навчанням;

 • створення груп продовженого дня;

 • організація гарячого харчування;

 • організація навчання хворих, дітей вдома;

 • організація індивідуального навчання;

 • зв’язок з дошкільними навчальними закладами на території обслуговування.

3. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів:

 • завдання для поліпшення якості навчання, виховання;

 • виконання навчальних планів та програм;

 • підвищення науково-теоретичного рівня викладання предметів;

 • впровадження інноваційних технологій;

 • удосконалення методів навчально-виховної роботи;

 • індивідуалізація та диференціація навчання та створення умов для нього;

 • вивчення та доведення до учнів законів України;

 • раціональне використання варіативної частини навчального плану;

 • вдосконалення поурочного та тематичного планування.

4. Становлення та розвиток виховної системи:

 • створення умов для організації позакласної та позашкільної роботи;

 • створення мережі факультативів, предметних гуртків;

 • організація та проведення предметних тижнів, олімпіад;

 • робота в секціях МАН;

 • вивчення краєзнавчого матеріалу, символіки, традицій та звичаїв українського народу;

 • формування відповідальності за свої вчинки, долю суспільства;

 • попередження правопорушень;

 • організація спортивно-масової роботи;

 • екологічне виховання, організація виставок творчих робіт;

 • організація роботи в шкільних майстернях, НВК.

5. Науково-теоретична, методична робота з кадрами:

  • заходи з підвищення кваліфікації, курсової перепідготовки;

  • розподіл педагогічного навантаження, призначення класних керівників, завідуючих кабінетами, майстернями, керівників гуртків;

  • організація роботи методичної служби;

  • організація роботи школи молодого вчителя;

  • атестація вчителів;

  • організація творчих звітів вчителів, робота школи ППД;

  • вивчення колективом психолого-педагогічних проблем;

  • впровадження навчання комп’ютерної грамотності для педагогічних працівників.

6. Охорона та зміцнення здоров’я:

 • заходи безпеки, охорони праці, санітарно-профілактичні та оздоровчі заходи;

 • організація медичного обслуговування і профілактична робота;

 • дотримання техніки безпеки в майстернях, спортивних залах, кабінетах;

 • робота із запобігання травматизму.

7. Співробітництво сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ:

 • пропаганда серед батьків законодавства України про освіту;

 • планування роботи батьківських конференцій, лекторію;

 • робота ради школи, піклувальної ради.

8. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу:

 • якість навчальних досягнень учнів, засвоєння ними основ наук;

 • стан викладання й виконання вимог навчальних програм, ведення класних журналів, учнівських зошитів, щоденників;

 • стан методичної роботи й підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • організація позакласної виховної роботи, дослідження рівня вихованості учнів, вивчення системи роботи класних керівників, організація шкільного самоврядування;

 • діяльність ГПД, стан трудового виховання, профорієнтація, наступність у навчально-виховній роботі;виконання Статуту школи;

 • реалізація рішень педагогічної ради школи;

 • заходи щодо проведення тематичної атестації школярів, оцінювання їх навчальних досягнень після закінчення навчальних семестрів, навчального року, підготовка та проведення державної атестації школярів.

9. Фінансово-господарська діяльність:

 • зміцнення матеріально-технічної бази школи;

 • створення нових навчальних кабінетів;

 • поповнення існуючих кабінетів навчально-наочними посібниками;

 • організація виготовлення саморобних навчальних посібників;

 • придбання комп’ютерної техніки, ТЗН;

 • поповнення бібліотечного фонду;

 • придбання меблів, спецодягу;

 • надання платних послуг.

Організація

− це вид управлінської діяльності, який передбачає ознайомлення членів колективу зі змістом діяльності з реалізації завдань навчального закладу в даному управлінському циклі, формування готовності працівників до реалізації цих завдань і вирішення матеріально-фінансових проблем, пов’язаних з виконанням завдань управління.

Бабенко Т. Формування особистості менеджера освіти // Директор школи. − 2007. − №21-22. − С.3-36.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка